Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland
CiteertitelNadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening jeugdhulp Steenwijkerland, artikel 10, derde en vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-201521-10-2015aanvulling artikel 2, lid 3, sub c

10-03-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 25181

Geen
01-01-201502-04-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 79207

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

gelet op artikel 10, derde en vierde lid van de Verordening jeugdhulp Steenwijkerland;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

 

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • -

  individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening;

 • -

  pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1, van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

 • -

  sociaal netwerk: informele zorg

 • -

  verordening: Verordening jeugdhulp gemeente Steenwijkerland;

 • -

  wet: Jeugdwet.

Artikel 2. Tarief voor pgb

 • 1.

  Het tarief voor een pgb:

  • a.

   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan besteden;

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende, doelmatige en kwalitatief goede jeugdhulp die tot de individuele voorzieningen behoren van derden te betrekken, en

  • c.

   bedraagt – onverminderd het bepaalde in lid 3 - ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

 • 2.

  De hoogte van een pgb is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris en reiskosten.

 • 3.

  Het tarief voor een pgb voor dienstverlening door:

  • a.

   professionals in dienst van een instelling bedraagt 100% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

  • b.

   professionals niet in dienst van een instelling bedraagt 75% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

  • c.

   niet-professionals bedraagt 50% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura met een maximum van €20,- per tijdseenheid waarmee de betreffende jeugdhulpvorm bij ZiN wordt verrekend.

 • 4.

  De kostprijs van de zorg in natura wordt bepaald door de regionale inkoop.

 • 5.

  Het pgb mag niet worden aangewend voor de betaling van tussenpersonen, belangenbehartigers, bemiddelings- en coördinatietaken alsmede begeleidings- of administratiekosten in verband met het pgb. Wanneer geen passende voorziening in natura beschikbaar is, én niet door de gemeente alsnog gecontracteerd kan worden, én de jeugdige en/of zijn ouder(s) niet in staat is op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan het pgb, dan zal de gemeente een coördinator (zorg in natura) aanwijzen of (al dan niet tijdelijk) toestaan dat een pgb-bureau voor ondersteuning wordt ingeschakeld. Er vindt daarbij in ieder geval functiescheiding plaats tussen de coördinatortaken en het bieden van daadwerkelijke hulp.

Artikel 3. Voorwaarden pgb voor jeugdhulp door persoon uit sociaal netwerk

De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:

 • 1.

  dat de informele hulp heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt;

 • 2.

  dat de informele hulp op geen enkele wijze druk op de jeugdige en/of zijn ouders(s) heeft uitgeoefend bij de besluitvorming om over te gaan tot uitbetaling;

 • 3.

  dat de informele hulp een verklaring omtrent gedrag kan overleggen;

 • 4.

  dat de gebruikelijke hulp met meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden wordt overschreden;

 • 5.

  dat dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan zorg in natura. In het gesprek tussen de toegangsmedewerker en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger wordt vastgesteld of hier sprake van is;

 • 6.

  dat de kwaliteit van de geboden hulp voldoende is gewaarborgd;

 • 7.

  de informele hulp bevoegd en bekwaam is;

 • 8.

  dat er sprake is van verlies aan inkomsten bij de informele hulp. Dit is het geval wanneer de informele hulp behoort tot de beroepsbevolking en door de geboden hulp minder kan deelnemen aan de arbeidsmarkt/het arbeidsproces. Er is geen sprake van inkomstenverlies bij het verlenen van informele hulp tot maximaal 8 uur per week boven de gebruikelijke zorg of wanneer de informele hulp een uitkering ontvangt.

Artikel 4. Overgangsrecht bestaande pgb’s

Cliënten die een indicatie hebben voor specifieke ondersteuning door middel van een pgb, houden de huidige rechten (incl. tarieven) tot de beschikking is verlopen (doch uiterlijk tot 1 januari 2016) of er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Overige pgb-bepalingen

 • 1.

  Als een cliënt meerdere zorgproducten nodig heeft, kan het college hem het ene zorgproduct in natura en het andere product in de vorm van een pgb verstrekken. Een zorgproduct kan niet deels in natura en deels in de vorm van een pgb vertrekt worden.

 • 2.

  Met instemming van het college kan een cliënt samen met andere cliënten een pgb aanwenden voor het gezamenlijk inkopen van zorg.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland.

   

Deze nadere regels zijn vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2014.

 

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

de secretaris, drs. S.S. Weistra

 

de burgemeester,M.A.J. van der Tas

 

 

Toelichting Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland

Toelichting artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

Toelichting artikel 2

In artikel 8.1.1, vijfde lid, onderdeel a, van de wet is bepaald dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening. Zo wordt voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te veel personen zelf ondersteuning willen inkopen met een pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is in de verordening begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Voor dienstverlening door een professional in dienst van een instelling wordt de hoogte van een pgb vastgesteld op 100% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Voor professionals niet in dienst van een instelling (zoals ZZP-ers) wordt de hoogte van het pgb bepaald op 75% % van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura omdat hier sprake is van lagere overheadkosten. Het tarief voor een pgb voor dienstverlening door een niet-professional wordt vastgesteld op 50% % van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Dit betreft mensen die de zorg niet vanuit beroep of bedrijf verlenen.

Toelichting artikel 3

In artikel 8.1.1, vierde lid, van de wet is geregeld dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Op basis van deze bepaling krijgt de gemeente de ruimte om zelf te bepalen wanneer pgb-houders jeugdhulp mogen inschakelen uit het eigen sociale netwerk. In artikel 10, vierde lid, van de verordening en artikel 3 van deze nadere regels is daar invulling aan gegeven.

Toelichting artikel 4

Landelijk is overgangsrecht vastgesteld. Voor bestaande pgb’s is het, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk om de tarieven aan te passen. Hier is ervoor gekozen niet aan bestaande pgb’s te gaan sleutelen.

Toelichting artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.

Toelichting artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.