Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit van plaatsen en gebieden als bedoeld in artikel 2:33 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van plaatsen en gebieden als bedoeld in artikel 2:33 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit van plaatsen en gebieden als bedoeld in artikel 2:33 APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2016, artikel 2:33

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016Nieuwe regeling

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 93552

-

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VAN PLAATSEN EN GEBIEDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:33 APV

De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende dat het ter bescherming van de openbare orde en het tegengaan van hinderlijk drankgebruik en glasoverlast wenselijk is om van de in artikel 2:33 Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2016 aangegeven bevoegdheden gebruik te maken;

 

Gelet op het advies van de politie Oost-Nederland, basisteam Noord;

 

Besluit;

 

 • 1.

  Aan te wijzen als gebied, waarbinnen de houder van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2016, verplicht is zodanige maatregelen te treffen dat bezoekers geen glaswerk vanuit zijn inrichting mee de openbare weg op nemen:

  • A.

   De straten en pleinen in de binnenstad van Steenwijk, omringd door de stadswallen van Steenwijk, Molenwal, Oosterpoort, de Burgemeester G. Borgesiusstraat, Woldpoort en de Kornputsingel;

  • B.

   De Stationsstraat vanaf de Oosterpoort tot de Willem de Zwijgerstraat en de Meppelerweg vanaf de Oosterpoort tot de Preistingestraat;

  • C.

   Steenwijkerdiep.

    

 • 2.

  Dat bij de volgende evenementen in de binnenstad van Steenwijk met een massaal en/of buitenkarakter de houder van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2016, en die gelegen is aan of in de nabijheid van de evenementenlocatie, verplicht is tot het schenken in plastic of papier:

  • -

   Vestingfeesten

  • -

   Nacht van Steenwijk

  • -

   Koningsdag

  • -

   Bevrijdingsdag

    

De verplichting tot schenken in plastic of papier is van toepassing buiten de inrichting, indien terras is toegestaan.

 • 3.
  • A.

   Voor de aangewezen evenementen geldt dat schenken in plastic of papier verplicht is vanaf 21.00 uur. De houder van een openbare inrichting is verplicht om glas en blik om 22.00 uur van het terras verwijderd te hebben en te houden. Hij is gehouden hierop toe te zien.

  • B.

   Bij gebruik van een mobiele tapinstallatie geldt vanaf het moment van ingebruikneming van deze installatie de verplichting om in plastic te schenken, als dit moment eerder is dan het onder A genoemde tijdstip.

    

 • 4.

  Te bepalen dat de aanwijzingen onder 1 tot en met 3 gelden voor onbepaalde tijd.

   

 • 5.

  Dat met dit aanwijzingsbesluit het aanwijzingsbesluit d.d. 10 december 2012 wordt ingetrokken.

   

 • 6.

  Dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

   

Steenwijk, 5 juli 2016

 

De burgemeester van Steenwijkerland,

 

M.A.J. van der Tas

 

 

 

 

Toelichting

 

Artikel 1

 

Artikel 1 ziet op het voorkomen van overlast door glaswerk in de openbare ruimte. In het artikel is opgenomen in welk gebied de horecaondernemer verplicht is er op toe te zien dat er geen glaswerk uit zijn inrichting meegenomen wordt naar de openbare weg. Deze verplichting geldt te allen tijde, niet alleen tijdens evenementen.

 

Artikel 2

 

De verplichting tot schenken in plastic en papier tijdens evenementen geldt voor horecaondernemingen die gelegen zijn aan of in de nabijheid van de evenementenlocatie. De evenementen die genoemd zijn in artikel 2, worden – in het algemeen (maar niet uitsluitend) – gehouden op de Markt in Steenwijk. Met dit artikel wordt beoogd dat de horecaondernemers die zijn gevestigd aan of rond de Markt, tijdens de genoemde evenementen gebruik maken van plastic in plaats van glaswerk. Als er sprake is van een fysieke afscheiding van het evenemententerrein geldt de verplichting voor de daarbinnen gelegen horecaondernemingen. Buiten deze evenementenlocatie geldt de verplichting niet, ook niet in de omliggende straten binnen het in artikel 1 aangewezen gebied.