Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Regeling toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Steenwijkerland
CiteertitelRegeling toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hiermee vervalt de Consignatieregeling Gemeente Steenwijkerland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201601-01-2016Nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 173292

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders besluit de regeling toelage beschikbaarheidsdienst vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland

Medewerker: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.

Beschikbaarheidsdienst: het buiten normale bedrijfswerktijd bereikbaar en beschikbaar zijn.

Dienstweek: De medewerker die valt onder de standaardregeling voor de werktijden, ontvangt over de tijdens deze dienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12. De medewerker die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden heeft over alle tijdens deze dienst gewerkte uren recht op een overwerkvergoeding op grond van artikel 3:18.

Dienstweekend: beginnend op zaterdag en eindigend op zondag.

Dienstdag: een periode beginnende aan het einde van de normale bedrijfstijd en eindigende op de daaropvolgende dag bij het begin van de normale bedrijfswerktijd, voorzover deze dagen niet vallen in een dienstweek of dienstweekend.

Artikel 2 Aanwijzing functionarissen

Lid 1.

Alle voor de beschikbaarheidsdienst in aanmerking komende functionarissen worden aangewezen

door het college van burgemeester en wethouders.

Lid 2.

De door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen zijn verplicht deel te nemen aan de beschikbaarheidsdienst.

Lid 3.

Bezwaren tegen deelneming aan de beschikbaarheidsdienst dienen schriftelijk en met redenen omkleed bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

Lid 4.

Burgemeester en wethouders kunnen, indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een als zodanig aangewezen functionaris ontheffen van de verplichting tot deelneming aan de beschikbaarheidsdiensten.

Artikel 3 Dienstrooster

Lid 1.

De beschikbaarheidsdienst wordt bij toerbeurt verricht door functionarissen, op basis van een door of namens het afdelingshoofd op te stellen rooster.

Lid 2.

Het volgens het eerste lid op te tellen rooster wordt – voorzover mogelijk – zodanig ingedeeld, dat de in de periode vallende erkende feestdagen zoveel mogelijk over alle functionarissen worden verdeeld.

Lid 3.

Ruiling van dienst is mogelijk in overleg met het afdelingshoofd c.q. de functionaris die het rooster opstelt.

Artikel 4 Geldelijke vergoedingen

Lid 1.

Voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in deze regeling worden de navolgende vergoedingen toegekend: De toelage bedraagt 5% van het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7 voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% van het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7 voor de uren op zaterdag, zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid.

Lid 2.

De functionaris die ziek is en in het dienstrooster is of zou worden opgenomen ontvangt een geldelijke vergoeding alsof hij volgens het dienstrooster zijn diensten zou hebben verricht; de functionaris die deze dienst overneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding als bedoeld in deze regeling.

Lid 3.

Indien er werkelijk gewerkt wordt vindt er compensatie plaats via de overwerkregeling.

Artikel 5 Niet geldelijke vergoeding

Valt in een dienstweek/weekend een feestdag dan wordt hiervoor een dag extra verlof toegekend.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en kan worden aangehaald als ‘Regeling toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Steenwijkerland’. De regeling ‘Consignatieregeling gemeente Steenwijkerland’ komt per 1 januari 2016 te vervallen.