Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Beleidsregel subsidie zangbeoefening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie zangbeoefening
CiteertitelBeleidsregel subsidie zangbeoefening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Algemene subsidieverordening Steenwijkerland, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2008intrekking

13-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 22

Geen.
01-01-2006nieuwe regeling

13-12-2005

Gemeenteblad, 2005, 37

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie zangbeoefening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

Overwegende, dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening voor zangbeoefening in de gemeente Steenwijkerland;

 

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland;

 

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel subsidie zangbeoefening

Artikel 1 Begripsbepaling

een openbaar concert:

een binnen de grenzen van de gemeente Steenwijkerland te organiseren algemeen toegankelijk concert, waarbij een dagdeel-vullend programma wordt gepresenteerd. Onder openbaar concert wordt tevens de deelname aan een concours verstaan;

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan zangverenigingen in de gemeente Steenwijkerland ten behoeve van te organiseren openbare concerten.

Artikel 3 Subsidiebedrag

  • 1.

    De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt 50% van de daadwerkelijke kosten van het openbare concert tot een jaarlijks door het college vast te stellen maximaal subsidiebedrag.

  • 2.

    Indien voor de uitvoering van het openbare concert, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouder, de medewerking van solist(en) dan wel een orkest is vereist, dan kan het maximale subsidiebedrag worden verhoogd met een subsidie van 50% in de daadwerkelijke kosten tot een jaarlijks door het college vast te stellen maximaal subsidiebedrag.

Artikel 4 Indieningstermijn

De aanvrager van een subsidie dient de aanvraag uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop het openbare concert plaatsvindt in.

Artikel 5 Bewijsstukken

De zangvereniging aan welke een subsidie is toegekend dient binnen 3 maanden na afloop van de openbare toneelvoorstelling waarvoor subsidie is aangevraagd een afrekening van de betreffende toneelvoorstelling te hebben ingediend.

Artikel 6 Vaststelling subsidiebedrag

Op basis van de in het vorige artikel vermelde bewijsstukken wordt een beschikking verzonden waarin het definitieve subsidiebedrag vermeld staat.

Artikel 7 Maximaal aantal subsidieverleningen

Per boekjaar kan aan een zangvereniging maximaal éénmaal subsidie ten behoeve van een openbaar concert worden verleend.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

De secretaris,

de burgemeester,