Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Delegatiebesluit 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2001
CiteertitelDelegatiebesluit 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijlage is gewijzigd op 1 januari 2003 en 1 april 2008, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Dualisering gemeentebestuur en latere wijziging van diverse bijzondere wetten waarbij bevoegdheden zijn geattribueerd aan burgemeester en wethouders.

Omdat de bijlage van rechtswege is gewijzigd, zijn de data van inwerkingtreding en ondertekening niet te achterhalen en daarom bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Algemeen wet bestuursrecht, hoofdstuk 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2008wijziging bijlage besluit

29-04-2008

Gemeenteblad, 2008, 6

2003/45
14-02-2001nieuwe regeling

23-01-2001

Gemeenteblad, 2001, 12

2001/4

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2001

De raad der gemeente Steenwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2001, nr. 2001/4;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage genoemde bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • II.

  de benoeming en het ontslag van de directeuren van de openbare scholen die vallen onder de werking van de Wet op het Primair onderwijs aan zich voor te behouden (dit onderdeel II is ingetrokken bij besluit van 27 mei 2003, nr. 2003/45).

 • III.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit 2001;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

 

de secretaris, w.g.

drs. A.W. v.d Spek

de voorzitter, w.g.

drs. H.H. Apotheker

Bijlage behorende bij het besluit van de raad d.d. 23 januari 2001, nummer 2001/4, waarbij de volgende bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders zijn gedelegeerd.

(gewijzigd 1 januari 2003 en 1 april 2008, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Dualisering Gemeentebestuur en latere wijziging van diverse bijzondere wetten waarbij bevoegdheden zijn geattribueerd aan burgemeester en wethouders )

 • -

  vaststellen tarieven van sport- en welzijnsaccommodaties.

 • -

  Het benoemen van leden c.q. plaatsvervangende leden van de consumenten-programmaraad als bedoeld in de Mediawet

   

Raadsbesluit

Steenwijk, 4-3-2008

Nummer: 2008/23b

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008, nummer 2008/23;

 

b e s l u i t :

 

de bevoegdheid tot het doen van een voordracht voor een lid van het bestuur Stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

 

de voorzitter,