Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening
CiteertitelNadere regels subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 januari 2008 vervalt de Beleidsregel subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening vastgesteld bij besluit d.d. 13 december 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Steenwijkerland, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2011nieuwe regeling

13-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 22

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

Overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidieverlening voor activiteiten ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening in de gemeente Steenwijkerland;

 

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland;

 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere regels subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening

Artikel 1 Begripsbepalingen

ontwikkelingssamenwerking: samenwerking met of ten behoeve van ontwikkelingslanden en landen in Midden- en Oost-Europa;

hulpverlening: hulpverlening ten behoeve van ontwikkelingslanden en landen in Midden- en Oost-Europa;

acties: acties waarvan zowel de voorbereiding als de uitvoering binnen de gemeente Steenwijkerland plaatsvindt;

activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen voor organisatiekosten en de vermeerdering van opbrengsten van acties ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 3 Criteria

 • 1.

  Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   het moet gaan om acties welke door in de gemeente Steenwijkerland gevestigde organisaties worden georganiseerd;

  • b.

   er moeten rechtstreekse betrekkingen bestaan tussen de organisatie uit de Steenwijkerlandse samenleving met de doelgroep waarvoor de actie wordt uitgevoerd;

  • c.

   bij de acties staat het ontwikkelen van de bewustwording van de verbondenheid van de Steenwijkerlandse gemeenschap met de landen waarop de acties zijn gericht voorop.

Artikel 4 Subsidiebedrag

 • 1.

  De hoogte van het subsidiebedrag voor organisatiekosten bedraagt maximaal € 900,00.

 • 2.

  De hoogte van het subsidiebedrag voor de vermeerdering van opbrengsten van acties bedraagt maximaal € 450,00.

Artikel 5 Indieningtermijn

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden uiterlijk 12 weken voorafgaand aan de startdatum van de actie ingediend.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten om, ten gunste van de subsidieaanvrager, van het bepaalde in het eerste lid af te wijken.

Artikel 6 Wijze van verdeling beschikbaar subsidiebudget

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Artikel 7 Bewijsstukken

Een organisatie aan welke een subsidie is verleend, dient binnen 12 weken na afloop van de actie waarvoor subsidie is aangevraagd, een afrekening, vergezeld van bewijsstukken, van de betreffende actie te hebben ingediend.

Artikel 8 Vaststelling subsidiebedrag

Op basis van de in het voorgaande artikel vermelde bewijsstukken wordt een beschikking verzonden waarin het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld.

Artikel 9 Maximaal aantal verstrekkingen

Aan een organisatie wordt per kalenderjaar maximaal eenmaal subsidie verstrekt.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2008.

Per 1 januari 2008 vervalt de Beleidsregel subsidie ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening vastgesteld bij besluit d.d. 13 december 2005.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, A.Meijer

de burgemeester, drs. H.H. Apotheker