Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-200205-05-2010nieuwe regeling

28-05-2002

Gemeenteblad, 2002, 13

Onbekend
05-05-2010intrekking

13-04-2010

Gemeenteblad, 2010, 10

2010/31

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Raad van de gemeente Steenwijk;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 april 2002;

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet beschermingpersoonsgegevens;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  afnemer: Bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de seniormedewerker Burgerzaken.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden de volgende gegevens verstrekt aan de beheerders van andere binnengemeentelijke persoonsregistraties, ten behoeve van de uitoefening van hun taak zoals bij sub a, b en c van dit artikel is aangegeven. De verwerkingen worden beheerd door de applicatiebeheerders. Gegevens worden verstrekt aan de volgende afdelingen:

 • a.

  afdeling financiën en belastingen voor een juiste tenaamstelling voor het kunnen opleggen van gemeentelijke belastingen, de inning hiervan, de uitvoering van de Wet onroerende zaken en ten behoeve van de informatie van de kadastrale gegevens;

 • b.

  afdeling werk, inkomen en zorg voor het kunnen beoordelen van het verstrekken van uitkeringen, bijzondere bijstand, aanvragen gehandicaptenvoorzieningen, verhalen van kosten van bijstand in kader van wettelijke onderhoudsplicht, de registratie van aanvragen huursubsidie en de overige werkzaamheden voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak;

 • c.

  afdeling Onderwijs en welzijn voor het aanleggen en bijhouden van een leerlingenadministratie;

 • 2.

  De volgende gegevens worden verstrekt:

 • a.

  Aan de onder a genoemde afdeling "algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de belastingplichtige van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum, het sofi-nummer en de datum van overlijden".

 • b.

  Aan de onder lid b. genoemde afdeling algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de aanvrager/ ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, de huwelijksgegevens, algemene en verwijsgegevens van minderjarige kinderen van de aanvrager, het adres, het sofi-nummer, de eventuele gegevens over verblijfstitel, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden".

 • c.

  Aan de onder lid c. genoemde afdeling algemene en verwijsgegevens over de naam, het adres, het sofi-nummer, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum, de datum van overlijden, eventuele gegevens over verblijfstitel van de leerplichtige en zijn ouder(s)/verzorger(s). Tevens van de ouder(s)/verzorger(s) het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de eenheid Burgerzaken;

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de in artikel 3, lid l, genoemde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in artikel 3, lid 2 genoemde gegevens;

 • d.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de afdeling bouw en woningtoezicht en milieu de volgende gegevens in verband met het verstrekken van diverse vergunningen en de handhaving hiervan. Het betreft de verstrekking van algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de vergunninghouder/aanvrager van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan we! geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving en de datum van overlijden;

 • e.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling de volgende gegevens in verband met de verkoop, registratie en gebruik van onroerende zaken. Het betreft de verstrekking van algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door betrokkene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving en de datum van overlijden.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA wordt aan de volgende binnengemeentelijke afnemers de genoemde gegevens systematisch verstrekt:

 • a.

  afdeling bestuurszaken de verstrekking van algemene gegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de geboortedatum, de huwelijksdatum, de gemeente van inschrijving en de datum van overlijden van ingezetenen die voldoen aan de richtlijnen (huwelijks)jubilea en van de gemeente Steenwijk;

 • b.

  aan de overige afdelingen, voorzover de verstrekking betrekking heeft op het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, "telefoonboekgegevens" worden verstrekt aan derden, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad, te weten:

 • -

  instellingen/maatschappen/personen, die een taak hebben op het gebied van de gezondheidszorg, waarbij de gegevens alleen worden verstrekt wanneer er aantoonbaar een 'patiëntrelatie' is tussen de ingeschrevene en de aanvrager;

 • -

  derden, voorzover het doel van de verstrekking in het kennelijke belang is van de ingeschrevene/geregistreerde, nadat door de houder de uitdrukkelijke toestemming tot de verstrekking van de ingeschrevene/geregistreerde zelf is verkregen;

 • -

  universiteiten of personen/bedrijven/instellingen, die zich bezig houden met door de overheid gesteunde of gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of sociale dienstverlening. De gegevensverstrekking dient voor genoemde doeleinden aantoonbaar noodzakelijk zijn;

 • -

  de woningbouwverenigingen binnen de gemeente Steenwijk voorzover de gegevensverstrekking betrekking heeft op de huurder;

 • -

  de openbare bibliotheken binnen de gemeente Steenwijk voorzover de gegevensverstrekking betrekking heeft op een lid of leden van de bibliotheek;

 • -

  geprivatiseerde gemeentelijke onderdelen, voorzover het doel van de verstrekking betrekking heeft op door dit onderdeel uit te voeren publiekrechtelijke taak van de gemeente Steenwijk;

 • -

  derden, die bij besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Steenwijk, een publiekrechtelijke taak van de gemeente uitvoeren, voorzover het doel van de verstrekking betrekking heeft op het uitvoeren van deze taak;

 • -

  peuterspeelzalen binnen de gemeente Steenwijk voorzover de gegevensverstrekking betrekking heeft om ouders van de doelgroep te benaderen;

 • -

  projectbureau Duurzaam Veilig Verkeer in de Kop van Overijssel, voorzover de gegevensverstrekking betrekking heeft om ingeschrevenen te benaderen voor de theorie en praktijkopleiding van het bromfietscertificaat;

 • -

  ouderenbonden/Stichting Welzijn Ouderen voor het actueel houden van hun administratie van ingeschrevenen van 65 jaar en ouder en het kunnen verstrekken van een attentie;

 • -

  kerkelijke instanties binnen de gemeente voor het verstrekken van attenties aan ingeschrevenen van 70 jaar en ouder;

 • -

  Verenigingen Dorpsbelangen en Stadsbelangen binnen de gemeente Steenwijk die zich bezig houden met door de gemeente gesteunde of gesubsidieerde onderzoeken op het gebied van de leefomgeving van de kern. De gegevensverstrekking dient voor genoemde doeleinden aantoonbaar noodzakelijk zijn.

Artikel 7 Beveiliging

Zodra het beveiligingsplan gereed is treft de beheerder ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het beveiligingsplan.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordeningen voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie van de voormalige gemeenten Brederwiede en Steenwijk, en de verordening persoonsregistratie van de voormalige gemeente Brederwiede worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 17 juli 2002.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2002.

De voorzitter

De secretaris

Toelichting op de verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 1 september 2001 heeft ook gevolgen voor de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Vanuit privacytechnisch oogpunt verandert er in de GBA-regelgeving niet veel aangezien de Wet GBA op dit terrein al een strenger regime kende dan de Wbp. Artikel 98 (verstrekking aan verplichte derden), 99 (bijzondere derden) en 100 (vrije derden) Wet zijn aangescherpt. Vanwege de inwerkingtreding van de Wbp komt de reglementplicht voor gemeenten te vervallen. Het opstellen van een privacyreglement is derhalve niet meer noodzakelijk.

Op grond van artikel 14 wet GBA dienen gemeenten in hun verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan de door hen nader aan te duiden derden.

De verordening regelt tevens welke verbanden er binnengemeentelijk zijn met de GBA, welke binnengemeentelijke afnemers er zijn van de GBA, voor welk doel zij afnemer zijn en welke persoonsgegevens zij ontvangen. Verder regelt de verordening voor welk doel de gegevens worden verstrekt en onder welke voorwaarden aan de zogenaamde vrije derden.

 

Artikel 1

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening handelt alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer.

Artikel 2 Beheer

De seniormedewerker Burgerzaken is belast met de dagelijkse zorg over de GBA.

Artikel 3 Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Aangegeven wordt welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld , om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang wil zeggen het door middel van een "online verbinding" kunnen raadplegen zonder tussenkomst van anderen. De onderdelen a en b regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren Burgerzaken de GBA. Onderdelen c en d regelen de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers.

Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Deze komen dan ook in deze verordening niet voor. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA. De GBA applicatie heeft voorzieningen om gegevens en functies af te schermen.

Artikel 5 Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

In dit artikel worden de verstrekkingen inzichtelijk gemaakt aan binnengemeentelijke afnemers zonder hen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA.

Artikel 6 Overige verstrekkingen

In dit artikel worden de verstrekkingen geregeld die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 van de Wet GBA. Dat zijn de verstrekkingen aan de "vrije derden". Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 van de Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:

 • -

  Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met anderewoorden commerciële instellingen.

 • -

  In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van deverstrekking worden aangeven.

 • -

  Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van debescherming van de betrokkene of van de rechten of vrijheden van anderen.

 • -

  Er moet worden nagegaan of de verstrekking is gerechtvaardigd door een dringendemaatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens wordengevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

 • -

  Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

 • -

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of hetbeschermingsniveau voor verwerking passend is (of landen een passend beschermingsniveaubieden kan worden nagevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens).

 • -

  Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk nietcommercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Mogelijke categorieën voor verstrekkingen zijn:

 • -

  door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals verenigingen;

 • -

  vakbonden;

 • -

  ouderenbonden; of

 • -

  stichtingen met een maatschappelijk doel.

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt:

"algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden".

Artikel 7 Beveiliging

Momenteel wordt er een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt.

Artikel 31 van het Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen moeten zijn getroffen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde kan worden uitgesplitst naar de volgende aandachtsgebieden:

 • -

  het systeem c.q. de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten c.q. controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 8 Slotbepaling

De oude verordeningen van de voormalige gemeenten worden ingetrokken.