Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de gemeente Steenwijk (Verordening subsidie godsdienst- en vormingsonderwijs 2001)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de gemeente Steenwijk (Verordening subsidie godsdienst- en vormingsonderwijs 2001)
CiteertitelVerordening subsidie godsdienst- en vormingsonderwijs 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet primair onderwijs, art. 50 en 51

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-200101-08-2011nieuwe regeling

13-11-2001

Gemeenteblad, 2001, 37

2001/138

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de gemeente Steenwijk

De raad van de gemeente Steenwijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2001, nummer 2001/138 ;

 

Gelet op de artikel 50 en 51 van de Wet Primair Onderwijs;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende:

 

Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de gemeente Steenwijk

Artikel 1 Verlening subsidie

 • 1.

  Aan kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid of volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag, als bedoeld in artikel 51 van de Wet op het Primair onderwijs, wordt op aanvraag, door burgemeester en wethouders een subsidie toegekend voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de gemeente Steenwijk.

 • 2.

  Het verzoek daartoe dient tot burgemeester en wethouders te worden gericht.

 • 3.

  De subsidie wordt per schooljaar verstrekt.

Artikel 2 Locatie en toestemming ouders

Het onderwijs wordt in schoolgebouwen gegeven aan leerlingen van de daarvoor in aanmerking komende groepen, voorzover de ouders, voogden of verzorgers van deze leerlingen daartegen geen bezwaren hebben.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid inhoud onderwijs

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van godsdienst- en/of vormingsonderwijs berust bij de instantie, welke dit onderricht doet geven.

Artikel 5 Berekeningswijze en groepsgrootte

 • 1.

  De subsidie per lesuur wordt berekend op basis 10/12 deel van het aanvangssalaris van een groepsleerkracht, zijnde schaal A-nr. 1. De peildatum hiervoor is 1 augustus van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De tijdsduur van een lesuur zal tenminste 40 minuten moeten bedragen.

 • 3.

  Voor de berekening van de subsidie in de betreffende kosten worden voor de lessen godsdienst- en vormingsonderwijs de volgende normen gehanteerd;

  1 lesuur

  = 1 groep 5 t/m 22 leerlingen.

  2 lesuren

  = 2 groepen 23 t/m 44 leerlingen,

  3 lesuren

  = 3 groepen 45 t/m 66 leerlingen,

  en vervolgens 1 lesuur voor elke 22 leerlingen boven het aantal van 66.

 • 4.

  Voor de vaststelling van het aantal leerlingen wordt als basis genomen het aantal leerlingen van de betreffende groepen naar de wettelijke teldatum van het schooljaar.

 • 5.

  De subsidie wordt verleend voor het geven van godsdienst- danwel vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8.

Artikel 6 Aanvraag tot vaststelling subsidie

 • 1.

  Voor de vaststelling van de subsidie zendt de instantie die het onderwijs verzorgt binnen 8 weken na afloop van het schooljaar bij burgemeester en wethouders voor elke school afzonderlijk een opgave in.

 • 2.

  De gemeente stelt hiervoor formulieren beschikbaar waarin de volgende gegevens vermeld staan:

  • a.

   de naam van de instantie namens wie het godsdienst- of vormingsonderwijs wordt gegeven;

  • b.

   de naam van de perso(o)n(en) die belast is/zijn geweest met het geven van godsdienstonderwijs/vormingsonderwijs;

  • c.

   het aantal lessen dat in het betreffende schooljaar werden gegeven;

  • d.

   aan welke groepen leerlingen de lessen werden gegeven;

  • e.

   het aantal leerlingen waaraan werd lesgegeven.

 • 3.

  De aanvraag dient voor akkoord ondertekend te worden door de directeur van de betreffende basisschool;

 • 4.

  Op verzoek van de instantie die het onderwijs verzorgt kan een voorschot worden uitbetaald op de toe te kennen subsidie.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Citeertitel en datum inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening welke kan worden aangehaald als “Verordening subsidie godsdienst- en vormingsonderwijs 2001” en treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2001.

 • 2.

  Terzelfder tijd vervallen:

  • -

   Verordening subsidiëring godsdienst en/of vormingsonderwijs, vastgesteld op 25 mei 1989, laatstelijk gewijzigd op 16 december 1993, nr. 1993/196a;

  • -

   Verordening subsidiëring godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen in de gemeente Brederwiede, vastgesteld op 14 december 1993, nr. 93/294;

  • -

   Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs van de gemeente IJsselham, vastgesteld op 27 maart 1995.

De raad voornoemd,

De secretarisw.g. A.v.d.Spek

de voorzitter w.g. H.Apotheker