Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regeling Fit op school Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling Fit op school Steenwijkerland
CiteertitelNadere regeling Fit op school Steenwijkerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR603855/CVDR603855_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2018Nieuwe regeling

19-06-2018

gmb-2018-133814

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Fit op school Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 (ASV);

besluit vast te stellen

 

de Nadere regels Fit op school Steenwijkerland

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • b.

  kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;

 • c.

  kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;

 • d.

  buitenschoolse opvang: kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd evenals gedurende vrije dagen of middagen en in schoolvakanties;

 • e.

  schoolbestuur: eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel;

 • f.

  schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

 • g.

  basisschool: een school waar (speciaal) basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een school voor speciaal onderwijs;

 • h.

  school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • i.

  Fit op school Steenwijkerland: aanpak in het kader van het preventief jeugdbeleid 0-18 jarigen in Steenwijkerland met als doel het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen/leerlingen binnen het kinderdagverblijf en op school. Onderdeel van een Fit op school aanpak is dat scholen en/of kindercentra vraaggericht activiteiten kunnen inkopen ten behoeve van het integraal werken aan gezondheid, aan voeding, aan sport en bewegen, aan welbevinden, aan milieu en natuur, aan mediawijsheid, aan een veilige fysieke omgeving, aan relaties en seksualiteit, aan roken, alcohol en drugspreventie etc. Hierbij is positieve gezondheid het uitgangspunt (eigen regie en vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan) en zal er aandacht moeten zijn voor landelijk erkende interventies.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie toekennen voor het organiseren/inkopen door schoolbesturen en houders van een kindercentrum van preventie activiteiten en licht pedagogische ondersteuning op het gebied van gezondheid, passend binnen de ‘Fit op school-aanpak Steenwijkerland’ voor kinderen van 0-18 jaar.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schoolbesturen en houders van kindercentra (niet zijnde gastouderbureaus) met (een) vestiging(en) in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 5. Normsubsidie

 • 1.
  • a.

   Aan houders kan per schooljaar een normsubsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal voor de dagopvang ingeschreven kinderen (exclusief wachtlijst) van de vestigingen in gemeente Steenwijkerland.

  • b.

   Aan schoolbesturen kan per schooljaar een normsubsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal ingeschreven leerlingen (exclusief wachtlijst) van de vestigingen in gemeente Steenwijkerland.

 • 2.

  Het bedrag van de subsidie bedraagt € 8,- per ingeschreven kind/leerling op teldatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar.

 • 3.
  • a.

   Een aanvraag voor normsubsidie moet, in afwijking van artikel 5, eerste lid, ASV, worden ingediend vóór 1 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   In afwijking van artikel 5, eerste lid, ASV, kan de aanvraag voor het schooljaar 2018/2019 uiterlijk 1 augustus worden ingediend.

 • 4.

  Op een aanvraag voor normsubsidie wordt, in afwijking van artikel 5, eerste lid, ASV, binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 5.

  Een volledige aanvraag voor normsubsidie bestaat, in afwijking van artikel 4 ASV, enkel uit een opgave via het vastgestelde aanvraagformulier van het aantal ingeschreven leerlingen/kinderen op de peildatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar.

 • 6.

  De aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk 8 weken na afloop van het schooljaar waar de subsidie betrekking op heeft ingediend te zijn.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

Een aanvraag kan gedaan worden door houders van een kindercentrum en door schoolbesturen met vestigingen in de gemeente Steenwijkerland. Dit kan alleen via het door het college vastgestelde aanvraagformulier horende bij deze regeling.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  Het schoolbestuur/de houder maakt gebruik van de contactpersoon Fit op school (jeugdverpleegkundige) die hem is aangewezen als adviseur bij het organiseren/inkopen van preventieactiviteiten en licht pedagogische ondersteuning op het gebied van gezondheid, passend binnen de ‘Fit op school-aanpak Steenwijkerland’.

 • 2.

  Het schoolbestuur/de houder verschaft aan de jeugdverpleegkundige van de GGD alle informatie die de GGD nodig heeft om hun coördinerende rol bij Fit op school in Steenwijkerland te kunnen vervullen.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith deGroot

de burgemeester,

RobBats