Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR379943/CVDR379943_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2018Nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-156841

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

gelet op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2015,

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Reisafstand

De afstand woning-school wordt bepaald via de ANWB routeplanner op www.anwb.nl, volgens de ‘kortste route’ met de auto. De afstand wordt berekend in kilometers en afgerond op één cijfer achter de komma (honderd meter).

Artikel 2. Reistijd

Het vaststellen van de reistijd met het openbaar vervoer vindt plaats op basis van de door de Reisinformatiegroep B.V. beschikbaar gestelde informatie, www.9292ov.nl. Daarbij wordt uitgegaan van de adressen van de woning en de school.

Artikel 3. Aangepast vervoer (taxivervoer)

 • 1.

  Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer als hun kind vanwege bijvoorbeeld doktersbezoek, behandeling of ziekte later naar school gaat of eerder van school opgehaald moet worden.

Schooltijden

 • 2.

  Het vervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag zoals aangegeven in de schoolgids: de reguliere schooltijden.

Artikel 4. Stagevervoer

Wanneer stage onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en aanspraak bestaat op leerlingenvervoer, kan aanspraak worden gemaakt op leerlingenvervoer naar het stageadres indien bij de keuze van het stageadres rekening wordt gehouden met de mogelijkheid het stagevervoer in de reguliere route van het leerlingenvervoer in te passen.

Artikel 5. Vervoer voor hoogbegaafde kinderen

Elke basisschool heeft een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Hierdoor bestaat er in principe geen recht op leerlingenvervoer voor deze leerlingen. Wanneer de dichtstbijzijnde basisschool echter (nog) geen passend aanbod heeft voor de hoogbegaafde leerling en de leerling hierdoor verder moet reizen naar een voor hem/haar toegankelijke school kan de hoogbegaafde leerling wel aanspraak maken op leerlingenvervoer.

De hoogbegaafdheid van de leerling moet op basis van onderzoek worden gestaafd. Daarnaast moet er een toelichting vanuit de dichtstbijzijnde school worden gegeven waarom er geen passend aanbod is voor de betreffende leerling. Hierbij dient de school het samenwerkingsverband altijd in te schakelen. In de toelichting moeten de uitkomsten van het overleg met het samenwerkingsverband worden opgenomen.

Indien het een keuze is van de ouders of verzorgers zelf en er een passend aanbod is op de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan er geen aanspraak worden gemaakt op leerlingenvervoer.

Artikel 6. Begeleiding bij het reizen

 • 1.

  Bij feitelijk reizen met openbaar vervoer wordt er alleen een vergoeding voor begeleiding betaald wanneer er ook daadwerkelijk met begeleiding gereisd wordt. Dit dient men aan te tonen met een vervoersbewijs/uitdraai OV-chipkaart.

 • 2.

  Wanneer ouders op grond van artikel 13, 20 of 24 lid 2 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2015 aanspraak maken op een bekostiging van het eigen vervoer op basis van de kosten van het openbaar vervoer wordt bij kinderen met aanspraak op een vergoeding voor begeleiding maximaal 4x de afstand woning-school per dag (heen- en terugreis ivm brengen en heen- en terugreis ivm halen) vergoed en bij kinderen zonder aanspraak op een vergoeding voor begeleiding maximaal 2x de afstand woning-school per dag.

Artikel 7. Berekening bekostiging eigen vervoer

 • 1.

  Wanneer ouders op grond van artikel 13, 20 of 24 lid 2 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2015 aanspraak maken op een bekostiging van het eigen vervoer op basis van de kosten van het openbaar vervoer, wordt gerekend met de OV-chip tarieven in regio Midden-Overijssel/IJsselmond, rekening houdend met de kortingen die binnen het systeem voor de leerling gelden. De bekostiging wordt berekend aan de hand van 200 schooldagen per schooljaar. Bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin die dezelfde reis afleggen vindt bekostiging plaats op basis van het jongste kind. Dit in verband met eventuele aanspraak op vervoer met begeleiding.

 • 2.

  Ouders die reeds in schooljaar 2017-2018 op grond van artikel 13, 20 of 24 lid 2 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2015 aanspraak hebben gemaakt op een bekostiging van het eigen vervoer op basis van de kosten van het openbaar vervoer en die ook aanspraak maken op een vergoeding voor begeleiding, krijgen in afwijking van het eerste lid een vergoeding gelijk aan de vergoeding die zij in schooljaar 2017-2018 hebben ontvangen totdat de aanspraak op vergoeding van de begeleiding vervalt.

Artikel 8. Problemen in het vervoer

 • 1.

  Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind, ook als dat ongewenst gedrag is. Ouders blijven ook altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kind, ook als deze (tijdelijk) niet mee mag in het taxivervoer.

 • 2.

  In het taxivervoer is de chauffeur de begeleider. Bij problemen in het vervoer stelt de gemeente alleen een zitplaats voor een extra begeleider beschikbaar als dit noodzakelijk is om de veiligheid in de taxi te garanderen. Het is een taak van ouders/verzorgers om te zorgen voor een begeleider. De eventuele personeelskosten van de begeleider zijn voor de ouders.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2018’.

   

10 juli 2018,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

RobBats