Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010
CiteertitelNadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hierbij vervallen de Nadere regels sportsubsidie vastgesteld bij besluit d.d. 13 november 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2018Nieuwe regeling

07-12-2010

Gemeenteblad, 2010, 66

Geen
01-01-201101-01-2011Nieuwe regeling

07-12-2010

Gemeenteblad, 2010, 66

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidieverlening aan sportverenigingen in de gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010;

 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de gemeente: de gemeente Steenwijkerland;

 • b.

  sportverenigingen: verenigingen, niet zijnde besloten verenigingen, die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland en volledige rechtsbevoegdheid bezitten en ten doel hebben, gedurende minimaal 30 weken per jaar mogelijkheden te bieden tot sportbeoefening in georganiseerd verband en aangesloten zijn bij een bij hen passende landelijke of regionale overkoepelende organisatie;

 • c.

  verenigingen voor aangepast sporten: sportverenigingen gevestigd in de gemeente of een omliggende gemeente die mogelijkheden bieden tot sportbeoefening aan leden, als bedoeld onder d., die

  door een lichamelijke of verstandelijke handicap niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten van sportverenigingen, als bedoeld onder b.;

 • d.

  jeugdleden: actief sportende leden van sportverenigingen die woonachtig zijn in de gemeente, die op de peildatum 17 jaar of jonger zijn;

 • e.

  seniorenleden: actief sportende leden van sportverenigingen die woonachtig zijn in de gemeente, die op de peildatum ouder zijn dan 17 jaar;

 • f.

  ouderen: personen van 55 jaar en ouder;

 • g.

  gehandicapte leden: actief sportende leden van sportverenigingen die woonachtig zijn in de gemeente, die in verband met een geestelijke en/of lichamelijke handicap zijn aangewezen op een vorm van aangepast sporten;

 • h.

  peildatum: 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • i.

  accommodatie: de ruimten, die nodig zijn voor de sportbeoefening;

 • j.

  normsubsidie: een subsidie die per jaar wordt verstrekt en is gebaseerd op het ledenaantal;

 • k.

  eenmalige subsidie: een éénmalige subsidie in de kosten van een activiteit met een beperkte looptijd en een specifiek doel op sportgebied;

 • l.

  overige organisaties: organisaties of instellingen die zich zonder winstoogmerk bezighouden met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten op het terrein van de sport.

 • m.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010 wordt op deze wijze afgekort.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie toekennen aan verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren die van belang zijn voor de instandhouding en vergroting van sportparticipatie van de inwoners van de gemeente.

Artikel 3 Subsidiebedrag en verdeelcriteria

 • 1.

  Het jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting beschikbaar gestelde bedrag voor het verstrekken van subsidie voor sport geldt als subsidieplafond.

 • 2.

  Bij de verdeling van het beschikbaar gestelde budget heeft verstrekking van normsubsidies voorrang op

  verstrekking van eenmalige subsidies.

 • 3.

  Aanvragen voor eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen

  behandeld.

Artikel 4 De normsubsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een normsubsidie moet, in afwijking van artikel 6 Asv, worden ingediend vóór 1 februari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor subsidie verklaart de aanvrager, in afwijking van artikel 5 Asv, naar waarheid het aantal jeugd-, senior- en/of gehandicapte leden.

Artikel 5 Normsubsidie voor sportbeoefening door jeugdleden

 • 1.

  Aan sportverenigingen kan per jaar een subsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal contributie betalende jeugdleden.

 • 2.

  Het bedrag van het subsidie bedraagt € 10 per jeugdlid per jaar.

Artikel 6 Normsubsidie voor sportbeoefening door seniorleden

 • 1.

  Aan sportverenigingen kan per jaar een subsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal contributie betalende seniorleden.

 • 2.

  Het bedrag van het subsidie bedraagt € 5 per seniorlid per jaar.

Artikel 7 Normsubsidie voor sportbeoefening door gehandicapte leden

 • 1.

  Aan verenigingen voor aangepast sporten en sportverenigingen, die een extra inspanning leveren om ruimte te bieden voor gehandicapte sporters dan wel een vorm van aangepast sporten aanbieden, kan

  per jaar een subsidie worden verstrekt te berekenen naar het aantal actief sportende gehandicapte leden.

 • 2.

  Het bedrag van het subsidie bedraagt € 50 per gehandicapt lid per jaar.

 • 3.

  Ter vaststelling van het aantal gehandicapte leden vindt telling plaats opde peildatum.

 • 4.

  Een sportvereniging, aan wie deze subsidie is toegekend, kan - voor de betreffende gehandicapte leden - geen beroep doen op het normsubsidie voor jeugdleden en seniorleden, zoals bedoeld in artikel 5 en 6.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1 onder b kan ook aan een sportvereniging buiten de gemeente een normsubsidie als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt.

Artikel 8 Eenmalige subsidie voor verbetering van sporttechnisch kader

 • 1.

  Aan sportverenigingen, die hun sporttechnisch kader (laten) opleiden, kan in de kosten van die opleiding, niet zijnde reis- en verblijfkosten, een subsidie worden verstrekt.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde opleiding dient een door de rijksoverheid erkende sportopleiding voor vrijwilligers in de sport te zijn.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 250 per persoon per kalenderjaar.

Artikel 9 Eenmalige subsidie voor verbetering van bestuurskader en organisatieverbetering

 • 1.

  Aan sportverenigingen wordt een eenmalige subsidie verstrekt, indien zij:

  • a.

   hun bestuurskader (laten) opleiden; gesubsidieerd wordt in de kosten van die opleiding, niet zijnde reis- en verblijfkosten of

  • b.

   activiteiten organiseren die ten doel hebben de kwaliteit van het aanbod, de organisatie of het vrijwillig kader te vergroten.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt 50% van de (opleidings)kosten met een maximum van € 150 per persoon per kalenderjaar.

Artikel 10 Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door jeugdigen

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen of overige organisaties die eenmalige activiteiten organiseren die ten doel hebben:

  • a.

   de sportdeelname van jeugdigen in de gemeente te vergroten of

  • b.

   de betrokkenheid van jeugdige sporters in de gemeente bij bestuurlijke activiteiten te stimuleren of

  • c.

   het sportaanbod in de gemeente voor jeugdigen te vernieuwen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt maximaal € 250 per activiteit.

Artikel 11 Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door ouderen

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen of overige organisaties die eenmalige activiteiten organiseren die ten doel hebben:

  • a.

   de sportdeelname van ouderen in de gemeente te stimuleren en te vergroten of

  • b.

   het sportaanbod voor ouderen in de gemeente uit te breiden of te vernieuwen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie bedraagt maximaal € 250 per activiteit.

Artikel 12 Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door gehandicapten

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen of overige organisaties die eenmalige activiteiten organiseren die ten doel hebben:

  • a.

   de sportdeelname van gehandicapten in de gemeente te stimuleren en te vergroten of

  • b.

   het sportaanbod voor gehandicapten in de gemeente uit te breiden of te vernieuwen.

 • 2.

  Det in eerste lid bedoelde subsidie bedraagt maximaal € 500 per activiteit.

Artikel 13 De eenmalige subidieaanvraag

Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet, in afwijking van artikel 5 en 6 Asv, worden ingediend uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de startdatum van de uit te voeren activiteit en gaat vergezeld van

 • a.

  een plan, waarin het doel, de doelgroep en de wijze van uitvoeren worden beschreven;

 • b.

  een begroting van baten en lasten.

Artikel 14 Maximaal aantal eenmalige subsidieverstrekkingen

 • 1.

  Er kan maximaal éénmaal per jaar subsidie worden verstrekt voor de eenmalige activiteiten.

 • 2.

  Voor activiteiten die gedurende meerdere jaren lopen kan maximaal in drie achtereenvolgende jaren een aanvraag worden ingediend.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend vóór 1 januari 2011, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels sportsubsidie d.d. 13 november 2007.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2011. Per 1 januari 2011 vervallen de Nadere regels sportsubsidie vastgesteld bij besluit d.d. 13 november 2007.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2010’.

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, A.J. Peterson

de burgemeester, L.V. Elfers