Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Mandaatregeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling 2011
CiteertitelMandaatregeling 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 3 november 2009, laatstelijk gewijzigd op 23 november 2010

1e wijziging mandaatregeling 2011 (huisverbod)

2e wijziging mandaatbesluit 2011 (diverse wijzigingen)

3e wijziging mandaatbesluit 2011 (diverse wijzigingen)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikelen 10:3, 10:4, 10:5, 10:6 en 10:9
 2. Gemeentewet, artikelen 168 en 171
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201317-03-20153e wijziging (diverse wijzigingen)

12-02-2013

Gemeenteblad, 2013, nr. 5

Geen
08-02-201227-02-20132e wijziging (diverse wijzigingen)

30-01-2012

Gemeenteblad, 2012, nr. 5

Geen
01-04-201108-02-20121e wijziging (huisverbod)

30-03-2011

Gemeenteblad, 2011, 12

Geen
23-02-201101-04-2011Nieuwe regeling

15-02-2011

Gemeenteblad, 2011, 8

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling 2011

 

 

Algemene mandaatregeling gemeente Steenwijkerland

Inleiding

Voor u ligt het herziene algemene mandaatbesluit. Dit besluit vervangt de algemene mandaatregeling die werd vastgesteld bij besluit van 3 november 2009 en nadien herhaaldelijk werd gewijzigd.

In deze uitgave is opgenomen het algemene mandaatbesluit met bijlagen, het mandaatstatuut, het delegatiebesluit en de raamnotitie mandaat en delegatie.

 

Toelichting op de algehele herziening van het mandaatbesluit.

De laatste algehele herziening van het mandaatbesluit dateert van 3 november 2009.

Sindsdien zijn zowel in de wetgeving als in de organisatie de nodige wijzigingen opgetreden. Dit noodzaakt om de algemene mandaatregeling te actualiseren.

Het algemene mandaatbesluit is op 15 februari 2011 door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester vastgesteld.

In de bij het besluit behorende bijlage I zijn de gemandateerde bevoegdheden omschreven en is aangegeven aan welke functionaris het mandaat is verleend.

In de bij het besluit behorende bijlage II zijn de gemandateerde bevoegdheden omschreven die specifiek betrekking hebben op “inkoop en aanbesteding”, alsmede op “inhuur tijdelijk personeel” en is aangegeven aan welke functionaris het mandaat is verleend.

In de bij het besluit behorende bijlage III zijn de (ongewijzigde) instructies ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden opgenomen (mandaatstatuut).

Voor de volledigheid is ook het delegatiebesluit van 23 januari 2001, waarbij met name genoemde bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders zijn overgedragen, opgenomen. Sedertdien zijn de meeste van deze wettelijke bevoegdheden geattribueerd aan het college. In de bijlage bij het delegatiebesluit resteren derhalve thans nog slechts enkele gedelegeerde bevoegdheden.

Voorts zijn onder het kopje “delegatiebesluit” drie recente – incidenteel- door de raad genomen delegatiebesluiten opgenomen.

Tenslotte bevat deze uitgave als achtergrondinformatie een (ongewijzigde) raamnotitie waarin het wettelijk kader voor mandaat en delegatie is beschreven.

 

Bij het mandaatbesluit is de uitoefening van een groot aantal bevoegdheden opgedragen aan:

 • -

  individuele leden van het college (mandaat binnen het college o.g.v. art. 168 Gemeentewet).

 • -

  andere niet aan het gemeentebestuur ondergeschikte functionarissen ( art. 10 : 4 Awb).

 • -

  ambtenaren (art. 10 : 3 Awb).

Op grond van het mandaatbesluit is het de gemandateerden toegestaan ondermandaat te verlenen.

Uit een oogpunt van efficiënte uitoefening van de bevoegdheden is het in een groot aantal gevallen gewenst van de mogelijkheid tot ondermandaat aan ambtenaren gebruik te maken.

In de bijlage I en II van het mandaatbesluit zijn reeds de ondermandaten opgenomen zoals die door collegeleden, gemeentesecretaris en managers van afdelingen zullen worden genomen.

 

Aandachtspunten

Terugkoppelbepaling

De aandacht wordt hier nog eens gevestigd op artikel 5 van het mandaatstatuut. Daarin staat dat indien een krachtens mandaat te nemen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële

consequenties heeft of zou kunnen hebben, de (onder) gemandateerde de onderhavige zaak voorlegt aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever. Dat wil niet per definitie zeggen dat de (onder) gemandateerde niet meer bevoegd is, maar deze moet de betreffende zaak aan het oordeel van de mandaatgever onderwerpen. Dit kan vervolgens betekenen, dat de mandaatgever de beslissing zelf wenst te nemen.

In het tweede lid van artikel 5 is een aantal voorbeelden gegeven van gevallen waarin een zaak aan de mandaatgever moet worden voorgelegd. De beoordeling omtrent het al dan niet terugkoppelen vereist van de (onder) gemandateerde het nodige inzicht en gevoel voor politiek – bestuurlijke verhoudingen.

 

Schrijfwijze/ondertekening

Uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van mandaat is: wie beslist, ondertekent.

Dus als “ik” ben gemandateerd , beslis “ik” en onderteken “ik”.

Naar buiten moet kenbaar zijn door wie het besluit is genomen. Het is dan ook gewenst de beslisbevoegdheid in het besluit/ de brief tot uitdrukking te brengen, d.m.v. het gebruik van de “ikvorm”. Hiermee wordt ook de individuele ambtelijke aanspreekbaarheid beter tot uitdrukking gebracht. Bovendien onderscheidt het zich daarmee van het beperktere ondertekeningsmandaat.

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (art. 10 : 10 Awb). Om dit tot uitdrukking te brengen moet worden ondertekend met:

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland” of “namens de burgemeester van Steenwijkerland”, gevolgd door functie aanduiding, handtekening en naam van de (onder) gemandateerde.

 

Tenslotte

Het algemene mandaatbesluit wordt periodiek geactualiseerd. Maar ook tussentijds worden voorstellen aan het college of de burgemeester gedaan om bepaalde bevoegdheden te mandateren. Met het oog op een adequaat beheer van het algemene mandaatbesluit, verzoek ik een ieder om de betreffende juridische medewerker van het team Beleid en Advies van de afdeling Ondersteuning in een dergelijk geval in kennis te stellen van het voorstel/besluit. De afzonderlijke mandaten worden direct verwerkt in de digitale uitgave van deze mandaatregeling zodat deze altijd actueel is.

 

Afdeling Ondersteuning

 

H.Hiemstra

Algemeen mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, onderscheidenlijk de burgemeester van Steenwijkerland, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende, dat het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is de uitoefening van de hen toekomende bevoegdheden op te dragen aan een of meer leden van het college, de gemeentesecretaris dan wel aan managers van afdelingen en hen wordt toegestaan ondermandaat te verlenen;

 

dat het ten aanzien van een aantal in de bijlagen van dit besluit nader omschreven bevoegdheden gewenst is mandaat te verlenen aan niet – ondergeschikten;

 

dat het voorts gewenst is instructies te geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden;

 

gelet op de artikelen 10: 3, 10 : 4, 10 :5, 10 : 6 en 10 : 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 168 en 171 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

 • a.

  de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlagen I en II, met

  inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de onderscheidenlijke leden van

  het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de managers van de

  gemeentelijke afdelingen, alsmede aan in genoemd overzicht nader vermelde functionarissen;

 • b.

  de onderscheidenlijke leden van het college van burgemeester en wethouders, de

  gemeentesecretaris en de managers van de gemeentelijke afdelingen toe te staan ondermandaat

  te verlenen.

 • c.

  ten aanzien van de uitoefening van de (onder) gemandateerde bevoegdheden de in de bij dit

  besluit behorende bijlage III vermelde algemene instructies (mandaatstatuut) vast te stellen.

 • d.

  het mandaatbesluit van 3 november 2009, laatstelijk gewijzigd 23 november 2010, in te trekken.

 • e.

  te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag volgende op die waarop het is

  bekendgemaakt.

   

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, De burgemeester van Steenwijkerland,

 

de secretaris, drs. A.J. Peterson

 

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

 

De burgemeester van Steenwijkerland,

 

M.A.J. van der Tas

 

INHOUDSOPGAVE:

 

Algemene mandaatregeling gemeente Steenwijkerland

 

Algemeen mandaatbesluit

BIJLAGE 1

 

Mandaat portefeuillehouders

Mandaat Niet ondergeschikte functionarissen

Mandaat gemeentesecretaris – Stafafdeling concernstaf (CS)

Mandaat manager afdeling ondersteuning (OS)

Mandaat manager afdeling openbare werken (OW)

Mandaat manager afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling (REO)

Mandaat manager afdeling inwoners en ondernemers (IO)

Mandaat commandant brandweer

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling (MO)

 

BIJLAGE II: mandaatregeling 2011 m.b.t. inkopen en aanbesteden

 

Tabel 1: Mandaatregeling m.b.t. inkopen/aanbesteden leveringen, werken en diensten

m.u.v. inhuur tijdelijk personeel

Tabel 2: Mandaatregeling m.b.t. inhuur tijdelijk personeel

 

BIJLAGE III

 

Mandaatstatuut, inhoudende instructies ter zake van de uitoefening van gemandateerde

bevoegdheden (artikel 10:6 Awb)

Delegatiebesluit 2001

Raadsbesluit voordracht voor een lid van het bestuur Stichting samenwerking voorgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld

Raadsbesluit Wet ruimtelijke ordening

Raadsbesluit exploitatieplan

Raamnotitie mandaat en delegatie

 

BIJLAGE 1

Mandaat portefeuillehouders

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

De bevoegdheid tot het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren (vestigen/opheffen van zakelijke rechten) van onroerende zaken, welke transacties voortvloeien uit een exploitatieopzet die ten tijde van het te nemen besluit niet langer dan vier jaar daarvoor is vastgesteld of afgesloten en voorzover kredietvotering heeft plaatsgevonden, alsmede transacties die rechtstreeks hieruit voortvloeien c.q. hiermee samenhangen

College/

Burg.

Mandaat portefeuillehouder (art. 168 Gemwet);

Manager afdeling REO Teamleider REOOW

(met uitzondering van de bevoegdheid tot de verkoop van bouwgrond voor woningbouw en van openbare groenstroken en zogenaamde overhoeken die gemandateerd zijn aan de manager van de afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling (REO).

Beperking:

Vervreemding en bezwaren van onroerende zaken mag uitsluitend tegen de door het college vastgestelde algemene voorwaarden.

Opmerking:

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de bevoegdheid tot het doen van aanbiedingen en de verlenging van opties.

De gemandateerde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan omvat tevens de tekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om een volmacht te verlenen t.b.v. notariële aktepassering.

De bevoegdheid tot de verkoop van grond welke transactie niet voortvloeit uit een exploitatieopzet die ten tijde van het besluit niet langer dan 4 jaar daarvoor is vastgesteld tegen marktconforme verkoopwaarde tot een maximum van € 50.000,--

College

Burg.

Mandaat portefeuillehouder (art. 168 Gemwet);

Manager afdeling REO Teamleider REOOW

Opmerking:

De gemandateerde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan omvat tevens de tekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om een volmacht te verlenen t.b.v. notariële aktepassering.

.

De bevoegdheid tot verkoop van huurwoningen

College/

Burg.

Mandaat portefeuillehouder (art. 168 Gem.wet)

Manager afdeling REO

Teamleider REOOW

Opmerking: de bevoegdheid tot verkoop omvat tevens het afwijzen van verzoeken tot verkoop.

De gemandateerde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan omvat tevens de tekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om een volmacht te verlenen t.b.v. notariële aktepassering.

De bevoegdheid tot het beëindigen, de overdracht of de afkoop van erfpachtcontracten

College/

Burg.

Mandaat portefeuillehouder (art. 168 Gem.wet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Beperking: afkoop erfpachtrecht (bloot eigendom) kan alleen op grond van de door het college vastgestelde berekeningsmethodiek.

De gemandateerde bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan omvat tevens de tekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om een volmacht te verlenen t.b.v. notariële aktepassering.

De bevoegdheid om een overeenkomst te ontbinden indien de aktepassering niet tijdig plaatsvindt

College/

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Opmerking:

Met in achtneming van het bepaalde in de betreffende algemene voorwaarden.

De bevoegdheid om toestemming te verlenen (waaronder begrepen het daaraan verbinden van voorwaarden

en/of (laten) doorhalen van derde-/kettingbedingen voor het vervreemden,bezwaren, in appartementsrechten splitsen, verhuren, verpachten of in gebruik geven (van een gedeelte) van de verkochte of in erfpacht of opstal uitgegeven onroerende zaak.

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Opmerking:

Met in achtneming van het bepaalde in de betreffende algemene voorwaarden.

De gemandateerde bevoegdheid om een volmnacht te verlenen t.b.v. norariële aktepassering.

 

De bevoegdheid om nakoming van de koop- of erfpachtovereenkomst of

opstalovereenkomst

te vorderen en/of boetes op te leggen en/of schadevergoeding en rente te vorderen, indien (een gedeelte van) de verkochte of in erfpacht of in opstal

uitgegeven onroerende zaak vervreemd, bezwaard, in appartementsrechten gesplitst, verhuurd, verpacht of in gebruik gegeven is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Opmerking:

Met in achtneming van het bepaalde in de betreffende algemene voorwaarden.

De bevoegdheid om toestemming te verlenen (waaronder begrepen het daaraan verbinden van voorwaarden) voor het overdragen van rechten en plichten uit de overeenkomst en de eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten aan derden.

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Opmerking:

Met in achtneming van het bepaalde in de betreffende algemene voorwaarden.

De bevoegdheid om uitstel te verlenen van de bouwplicht, nakoming te vorderen van de bouwplicht en/of het eventueel opleggen van boetes en/of schadevergoeding en rente te vorderen wegens het niet of niet tijdig nakomen van de bouwplicht.

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

manager afdeling REO

teamleider REOOW

Opmerking:

Met in achtneming van het bepaalde in de betreffende algemene voorwaarden.

Het beslissen op aanvragen om vergunning op grond van artikel 2, eerste lid, van deWet op de Dierenbescherming .

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art. 168 Gemwet)

 

 

Beschikken op verzoeken om subsidie uit de stelpost voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van sport, welzijn en cultuur.

College

Mandaat

Porteufeuillehouder

(art.168 Gemwet)

 

Beperking: Een verzoek kan worden ingewilligd tot een bedrag van

€ 2.300,-- en na overleg met de budgethouder.

De bevoegdheid tot het aankopen en ruilen van roerende zaken

College

Mandaat

Portefeuillehouder

(art.168 Gemwet)

 

Beperking: Een verzoek kan worden

Ingewilligd tot een bedrag van

€ 2.500,-- en na overleg met de

budgethouder

 

 

 

 

 

Mandaat Niet ondergeschikte functionarissen

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Compareren bij en ondertekening notariële akten

Burg.

Mandaat aan de medewerkers van het notariskantoor

Kroek en Van Weert en Elan Notarissen en hun eventuele rechtsopvolger(s)

 

Opmerking:

Instemming gemandateerde vereist

De in Boek 5, titel 2 van het BW vermelde bevoegdheden met betrekking tot het in bewaring geven van gevonden dieren

Burg

Afdelingschef district Noord Regiopolitie IJsselland

 

Opmerking:

Instemming gemandateerde vereist.

De bevoegdheid tot het aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder b, BABW

Burg

Teamchef Steenwijkerland van de Politie Regio IJsselland

 

Opmerking:

Instemming gemandateerde vereist.

De beslissing tot het afgeven van internationale rijbewijzen (artikel 117 Wegenverkeerswet 1994) aan ingezetenen van de gemeente

Steenwijkerland

Burg.

Mandaat

Hoofddirectie van de ANWB

 

Opmerking:

Instemming gemandateerde vereist

Verlenen ontheffing op basis artikel 149, lid 1, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 87 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover nodig voor en direct samenhangende met de

uitvoering van bijzondere transporten

College

de directeur van de Dienst Wegverkeer

 

Opmerking:

Instemming gemandateerde vereist.

Het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod en het verrichten van handelingen ingevolge de Wet tijdelijk huisverbod

Burg.

De hulpofficier, belast met de uitvoering van een huisverbod

 

Het mandaat strekt zich uit tot het volgende.

1. Het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.

2. De machtiging de volgende

handelingen te verrichten:

° in geval van kindermishandeling of ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, derde lid, Wet tijdelijk huisverbod);

°in een dermate spoedeisende situatie, dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, zevende lid, Wet tijdelijk huisverbod);

° het mededelen van het huisverbod en de consequenties van niet naleven aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (in geval van kindermishandeling of vermoeden daarvan) (artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, achtste lid, Wet tijdelijk huisverbod);

° het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste, nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid, Wet tijdelijk huisverbod).

3. Elk kwartaal wordt aan de deelnemers van het "driehoekoverleg" verslag uitgebracht over de uitvoering van het mandaat en de machtiging.

Mandaat gemeentesecretaris - Stafafdeling concernstaf (CS)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Uitvoering van de volgende hoofdstukken van de CAR/UWO:

 

 

 

 

- hoofdstuk 1 (algemene bepalingen)

- hoofdstuk 2 (aanstelling en arbeidsovereenkomst)

- hoofdstuk 3 (salaris en vergoedingen)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 4 (arbeidsduur en werktijden

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

- hoofdstuk 4a (uitwisselen arbeidsvoorwaarden)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 5 (seniorenmaatregelen)

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

-hoofdstuk 5a (FPU- gemeenten)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 6 en 6a (vakantie, vakantietoelage , zwangerschaps- en bevallingsverlof en gemeentelijke levensloopregeling)

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

- hoofdstuk 7 (aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 8 (ontslag)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

Van het mandaat voor de uitvoering van hoofdstuk 8 CAR/UWO zijn uitdrukkelijk uitgezonderd de bepalingen m.b.t.:

- ontslag wegens reorganisatie (art. 8.4 en 8.4.1)

- ontslag wegens onbekwaamheid en ongeschiktheid (art. 8.6)

- overige ontslaggronden (art. 8.7 t/m 8.9)

- ontslag als disciplinaire straf (art. 8.13)

- ontslag als ordemaatregel (art. 8.15.1 t/m 8.15.3)

- hoofdstuk 9, 9a, 9b, (uitkering functioneel leeftijdsontslag)

- hoofdstuk 10 (wachtgeld)

- hoofdstuk 10a (bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

- hoofdstuk 11 (uitkeringsregeling ontslag)

- hoofdstuk 11a (suppletie)

- hoofdstuk 15 (overige rechten en verplichtingen)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 16 (disciplinaire straffen)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

Uitgezonderd de bepaling m.b.t. ontslag als disciplinaire straf (art.16.1.2, tweede lid, verwijzing naar hoofdstuk 8, art. 8.13)

- hoofdstuk 17 (opleiding en ontwikkeling)

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

- hoofdstuk 18 (verplaatsingskosten)

-hoofdstuk 19 (rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

- hoofdstuk 20 (vergoeding piket brandweer)

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregelingen:

-Beschikbaarheiddiensten/consignatie regeling

- Bezoldigingsregeling

- Indelingsregeling functiehuis

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

 

De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregelingen:

- Kledingtoelage

- Regeling reis- en verblijfkosten

- Richtlijn faciliteiten opleiding en ontwikkeling

- Bijzondere gebeurtenissen

- werktijdenregeling

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregeling:

- vakantie en verlof

College

Mandaat gemeentesecretaris

-Elke afdelings

manager

-teamleiders

 

De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregeling:

- spaarloonregeling

College

Mandaat

Gemeentesecretaris

Medewerker

salarisadministratie

 

Uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet

College

Mandaat

gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

Het verstrekken van personeelsgegevens c.a. ten behoeve van statistieken, benchmark e.d. aan derden

College

Mandaat gemeentesecretaris

-manager afdeling Ondersteuning

-P&O consulent

-medewerkers CS

 

Afhandelen van correspondentie m.b.t. de werving en selectie van personeel, waaronder afwijzen van spontane (open) sollicitaties (met uitzondering van het benoemen)

College

Mandaat gemeentesecretaris

P&O consulenten

Beperking: procedure rondom de functie van afdelings manager zijn van het ondermandaat uitgezonderd.

Plaatsing van stagiaires met bijbehorende vergoeding (binnen budget) en het aangaan van overeenkomsten m.b.t. werkervaringsplaatsen

College

Mandaat gemeentesecretaris

Elke afdelings

manager

 

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College

Mandaat gemeentesecretaris

 

Opmerking: voorzover het de afdeling CS betreft

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College

Mandaat gemeentesecretaris

Medewerkers CS

Voorzover het de afdeling CS betreft

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele

Klachtbehandeling (art.9:8, derde lid, Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie

College/burg.

 

 

 

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat

gemeentesecretaris

alle medewerkers

Voor zover het de afdeling CS betreft

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat

gemeentesecretaris

 

Voor zover het de afdeling CS betreft

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat

gemeentesecretaris

alle medewerkers

Voor zover het de afdeling CS betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat

gemeentesecretaris

 

Voor zover het de afdeling CS betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het aangaan van overeenkomsten

met burgers over vrijwilligerswerk

voor de gemeente en het verlenen

van ondermandaat tot het aangaan

van overeenkomsten met burgersover vrijwilligerswerk.

College

Mandaat gemeente-secretaris

Teamleider MOJSC

Ondermandaat teamleider MOJSC geldt alleen voor overeenkomsten met burgers ten behoeve van vrijwilligerswerk voor het gemeentearchief.

De secretaris is bevoegd om andere ondermandaten te verlenen voor andere groepen vrijwilligers.

Mandaat manager afdeling Ondersteuning (OS)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

College/

Burg

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur.

College/

Burg

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

alle medewerkers

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

-teamleiders

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat

Manager afdeling

Ondersteuning

-teamleiders

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

College/

Burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleider

OSBA

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Uitvoering Inspraakverordening

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College/

burg

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

-teamleider

OSBA

-allround medewerkers en seniors OSBA/juridisch adviseur

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen.

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

medewerker schadebeheer

 

Afrekenen van subsidies

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

teamleiders

Voor zover het de afdeling Ondersteuning betreft

Het vragen van justitiële gegevens als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wet JSG) en artikel 12, onder c, van het Besluit justitiële gegevens in verband met adviserende taak als bedoeld in het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

Burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

-bestuurs-

secretaresse

-medewerker

griffie

 

De bevoegdheid tot het door- of terugzenden van geschriften, waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is (artikelen 2:3 en 6:15 Awb)

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

-teamleider

OSBA

-(allround)

medewerker

OSBA/adviseur

secretaris bezwaarschriften-

commissie

-medewerker

commissie

bezwaarschriften

 

Het nemen en verzenden van

verdagingbesluiten (artikel 4:14 , 7:10 en 9:11 Awb)

College

Mandaat

manager afdeling Ondersteuning

-teamleider OSBA

-(allround)

medewerker

OSBA/adviseur

secretaris

bezwaarschriften-

commissie

-medewerker

commissie

bezwaarschriften

 

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaar- of beroepschrift (artikel 6:14 Awb)

College

Mandaat

manager afdeling Ondersteuning

-teamleider

OSBA

-(allround) medewerker

OSBA/adviseur

secretaris bezwaarschriften-commissie

-medewerker commissie bezwaarschriften

 

Het bevestigen van de ontvangst van een klaagschrift (art.9:6 Awb) en het nemen en verzenden van verdagingsbesluiten (9:11, tweede lid,Awb)

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

klachtcoördinator

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling Ondersteuning

teamleiders

Zie hierboven

Afhandeling verzekeringskwesties / schadegevallen wegens door de gemeente toegebrachte schade

College

Mandaat

manager afdeling Ondersteuning

medewerker schadebeheer

 

Uitoefening van de in de wet

Gemeentelijke basis administratie

(GBA) aan het college opgedragen

Bevoegdheden.

College

Mandaat manager

Afdeling Ondersteuning

Teamleider OSBAD

Voor zover het de afdeling OS betreft

Het verstrekken van personeelsgegevens c.a. aan derden

College

Mandaat manager afdeling Ondersteuning

Medewerker salaris-

administratie

 

Tekenen verzamelmandaat en inningsopdrachten

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Senior medewerker financieel beheer

 

Tekeningsbevoegdheden m.b.t. invorderingswerkzaamheden

College

Mandaat invorderingsambte-

naar

 

Opmerking: bij besluit van

21 december 2010 is de teamleider OSBAD aangewezen als invorderingsambtenaar

Besluiten tot (gedeeltelijke) afschrijving (raad)/oninbaar verklaring van vorderingen (college)

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider OSBAD

 

Besluiten een vordering in handen van een deurwaarder te geven

Invorde-ringambtenaar

 

 

Opmerking: bij besluit van 21 december 2010 is de teamleider OSBAD

aangewezen als invorderingsambtenaar

Uitvoering financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Begrotingscoördinator

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Invorde-ringsambtenaar

 

 

Opmerking: bij besluit van 21 december 2010 is de teamleider OSBAD

aangewezen als invorderingsambtenaar

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Beheer van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider

OSBAD

De beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

Het opstellen van de “ambtelijke verklaringen” behalve schriftelijke verklaringen;

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel in het gebouwenregister;

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

Het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 

 

 

 

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorzieningen basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

Vaststelling definitieve geo-metrie

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider

OSBAD

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Opmaken proces-verbaal bij constatering

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider

OSBAD

Opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Opmaken van schriftelijke verklaringen (géén ambtelijke verklaringen)

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider

OSBAD

Opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

College

Mandaat

manager afdeling

Ondersteuning

Teamleider

OSBAD

Werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur/Woz-ambtenaar

Woz -ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken is de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als Woz-ambtenaar.

Verzenden van een verzoek om enige (markt)informatie in het kader van de uitvoering van de Wet Woz

Woz -ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken is de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als Woz-ambtenaar.

Verzenden van een verzoek om inlichtingen te verstrekken in het kader van de uitvoering van de Wet Woz

Woz -ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken is de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als Woz-ambtenaar

Het vertegenwoordigen van de bevoegde functionaris, het voeren van het woord en het zonodig nemen van een beslissing tijdens rechtsgedingen in het kader van de uitvoering van de Wet Woz

Woz - ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken

de teamleider OSBAD met ingang van

12 januari 2011 aangewezen als Woz-ambtenaar.

Uit doen gaan van een aangiftebiljet in het kader van de uitvoering van een gemeentelijke belastingverordening

Heffings-

ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is het de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als

heffingsambtenaar.

Aanschrijven tot het verplicht invullen van een aangiftebiljet in het kader van de uitvoering van een gemeentelijke belastingverordening

Heffings- ambtenaar

 

 

Opmerking:

Op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is

de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als heffingsambtenaar.

Het vertegenwoordigen van de bevoegde functionaris, het voeren van het woord en het zonodig nemen van een beslissing tijdens rechtsgedingen in het kader van de uitvoering van een gemeentelijke belastingverordening

Heffings-

ambtenaar

Juridisch medewerker belastingen

 

Opmerking:

Op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is de teamleider OSBAD met ingang van 12 januari 2011 aangewezen als heffingsambtenaar.

Het versturen van kohiers voor het opleggen van aanslagen voor gemeentelijke heffingen in het kader van de uitvoering van een gemeentelijke belastingverordening.

Heffings-

ambtenaar

 

 

Opmerking:

Het gaat hier om een verzoek tot het gereedmaken van aanslagen die vervolgens worden ondertekend door de Heffingsambtenaar

Het beslissen op aanvragen om koppengeld

College

Mandaat manager afdeling Ondersteuning

 

Binnen de grenzen van het Kernen- en Wijkenbeleid en de Subidieverordening kernen en wijken.

Mandaat manager afdeling Openbare Werken (Ow)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

College/

Burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

administratief medewerkers

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur.

College/

Burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

-beleidsmedewerkers

- medewerkers bedrijfsburo

- medewerkers ingenieursburo

- administratief

medewerkers

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- alle medewerkers

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

teamleiders

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- alle medewerkers

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

teamleiders

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

College/

Burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

- beheerder wegen en verkeer

Voorzover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Uitvoering Inspraakverordening.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

-beleidsmedewerkers

- medewerkers ingenieursburo

- teamleiders

- projectleiders

- allround juridisch medewerker

- programmaleider

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

College/

burg

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

Voor zover het de afdeling Openbare werken betreft.

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen. Het ondermandaat aan de allround juridisch medewerker geldt alleen voor het in rechte vertegenwoordigen.

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Afrekenen van subsidies.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- programmaleider

- projectleiders

-regisseurs

Voor zover het de afdeling Openbare Werken betreft.

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare werken

- teamleiders

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

Aanstellen van verkeersbrigadiers als bedoeld in artikel 56 BABW juncto artikel 3 van de Regeling Verkeersbrigadiers, alsmede het vervallen van de aanstelling.

Burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

 

Aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56 BABW juncto paragraaf 4 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

Burg.

Mandaat

manager afdeling Openbare werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

 

Het beslissen inzake het verlenen van vergunningen/toestemmingen voor het leggen enzovoort van leidingen en kabels in gemeentegrond aan nutsbedrijven, binnen de financiële kaders van de productbegroting en door de raad beschikbaar gestelde kredieten, alsmede de bevoegdheden voortvloeiende uit artikel 5.2van de Telecommunicatiewet.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

- medewerkers ingenieursburo

 

De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 18, eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

 

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van verkeersmaatregelen (paragraaf 8 hoofdstuk II BABW).

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- allround juridisch medewerker

- projectleiders

- medewerkers ingenieursburo

 

De uitvoering van de regeling "Aansluitvoorwaarden openbare riolering"

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

-beleidsmedewerkers

- medewerkers ingenieursburo

 

Het nemen van beslissingen in de afhandeling van klachten van eenvoudige aard met betrekking tot een onderwerp, behorende tot het takenpakket van de afdeling Openbare werken.

College

Mandaat

manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- projectleiders

-beleidsmedewerkers

- medewerkers ingenieursburo

- uitvoerders

- programmaleider

Opmerking: Betreft klachten, anders dan gedragingen als bedoeld in art.9:1 Awb, waarvoor de interne richtlijn klachtbehandeling geldt.

Het nemen van (mondelinge)

spoedbestuursdwangbeschikkingen

inzake de afvoer naar de vuil-

stortplaats van op de weg ge-

plaatste goederen van door de

deurwaarder ontruimde panden.

College

Mandaat

manager afdeling

Openbare Werken

- teamleiders

- uitvoerders

- coördinatoren

- allround juridisch

medewerker

 

De uitvoering van de Regeling Zelfwerkzaamheid, uitwerking artikel 11 Gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties

College

Mandaat manager afdeling Openbare Werken

- teamleiders

- programmaleider

 

De vastgestelde vergoedingen uit het afvalfonds aangaande de gescheiden inzameling van verpakkingen namens de gemeente Steenwijkerland te innen en daartoe ook de rapportageverplichting namens de gemeente te vervullen

College

Mandaat manager afdeling Openbare Werken

N.V. ROVA Gemeenten

teamleider bedrijfsburo

Opmerking: instemming ondergemandateerde vereist

Het verlenen van toestemming voor het afsluiten van een contract, binnen de daarvoor vastgestelde kaders, tussen de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel en een particulier.

College

Mandaatmanager afdeling Openbare Werken

teamleiders

Contracten worden opgesteld op basis van het door de raad vastgestelde Projectplan Groene Diensten Steenwijkerland.

Uitvoering beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen

College

Mandaat manager Afdeling Openbare Werken

teamleider bedrijfsburo

Medewerkers begraafplaats-administratie

(Werkzaamheden overgenomen van afd. IO)

De uitvoering waaronder het aanwijzen van inzamelaars van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012

College

Mandaat manager Afdeling Openbare Werken

Regisseur afval&reiniging

Teamleider bedrijfsburo Openbare Werken

 

Mandaat manager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

 

Voor zover het de afdeling REO betreft

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

-projectleider

Voor zover het de afdeling REO betreft

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling REO betreft

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling REO

Teamleiders REO

Voor zover het de afdeling REO betreft

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling REO betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager afdeling REO

Teamleiders REO

Voor zover het de afdeling REO betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

teamleiders REO

Voor zover het de afdeling REO betreft

Uitvoering Inspraakverordening

College

Mandaat manager afdeling REO

teamleiders REO

Voor zover het de afdeling REO betreft

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College/

burg

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

-teamleiders IO

Voor zover het de afdeling REO en/of

afdeling IO betreft

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen.

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider

REOOW

Voor zover het de afdeling REO betreft

Voortgangsrapportages en afrekenen van subsidies

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

-projectleiders

-Voor zover het de afdeling REO betreft

voor projecten waarvoor zij als deelbudgethouder bevoegd zijn opdracht te verstrekken

-

Voortgangsrapportages en afrekenen van subsidies.

College

Mandaat manager afdeling REO

Programmaleider REO

Voor projecten die de organisatie betreffen.

Het door de gemeente aanvragen van subsidie(s) bij derden voor gemeentelijke projecten

College

Mandaat manager afdeling REO

Programmaleider REO

 

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

Voor zover het de afdeling REO betreft

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleiders REO

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

De bevoegdheid (waaronder het beëindigen) tot het (tijdelijk) (ver)huren, (ver)pachten, in beheer en/of gebruik geven/nemen van onroerende zaken

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider

REOOW

 

Het ondertekenen van huur- en pachtovereenkomsten, alsmede overeenkomsten tot (tijdelijk) gebruik/beheer

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

 

De bevoegdheid om rechten van opstal te vestigen t.b.v. riolering en zendmasten

college/

burg

mandaat manager

afdeling REO

teamleider REOOW

De gemandateerde bevoegdheid omvat tevens de tekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om een volmacht te verlenen t.b.v. notariële aktepassering

De bevoegdheid tot het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren (vestigen/opheffen van zakelijke rechten) van onroerende zaken, welke transacties voortvloeien uit een exploitatieopzet die ten tijde van het te nemen besluit niet langer dan vier jaar daarvoor is vastgesteld of afgesloten en voorzover kredietvotering heeft plaatsgevonden, alsmede transacties die rechtstreeks hieruit voortvloeien c.q. hiermee samenhangen.

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

Beperking:

De bevoegdheid is beperkt tot woningbouwkavels.

Vervreemding en bezwaren mag uitsluitend plaatsvinden tegen de door het college vastgestelde algemene voorwaarden.

Opmerking:

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de tekeningsbevoegdheid, het verlenen van volmacht t.b.v. de notariële aktepassering en de bevoegdheid tot het doen van aanbiedingen en de verlenging van opties, alsmede het van toepassing verklaren van artikelen uit hoofdstuk 2 en 3 van de algemene voorwaarden.

De bevoegdheid tot de verkoop, verhuur of ingebruikgeving van openbare groenstroken en zogenaamde overhoeken (zowel op aanvraag als ambtshalve), alsmede het op inschrijving gunnen van grasgewas.

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

Opmerking:

Hiervoor geldt niet het vereiste van een vastgestelde exploitatie opzet:

Beperking: verkoop vindt plaats overeenkomstig de door de raad vastgestelde nota ‘Uitgifte van groenstroken in de gemeente Steenwijk’ van 17 april 2001 nr. 2001/39 vermelde criteria. Bevoegdheid is inclusief de afwijzing van verzoeken op basis van dit beleid.

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de tekeningsbevoegdheid, het verlenen van volmacht t.b.v. de notariële aktepassering

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de afkoop van grondrenten door derden

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de tekeningsbevoegdheid, het verlenen van volmacht t.b.v. de notariële aktepassering

De bevoegdheid tot het aankopen, ontpachten en ruilen van onroerende zaken tot een bedrag van

€ 10.000,--.

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de tekeningsbevoegdheid, het verlenen van volmacht t.b.v. de notariële aktepassering

De bevoegdheid tot ruiling is beperkt tot een toegift van maximaal € 10.000,--

De bevoegdheid tot het beëindigen de overdracht of de afkoop van erfpachtcontracten

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

De gemandateerde bevoegdheid tot verkoop c.a. omvat tevens de tekeningsbevoegdheid, het verlenen van volmacht t.b.v. de notariële aktepassering.

Beperking: afkoop erfpachtrecht (bloot eigendom) kan alleen op grond van de door het college vastgestelde berekeningsmethodiek.

Het verlenen van ontheffing van de bewoningsplicht

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

 

De bevoegdheid om de termijn voor de aktepassering te verlengen

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

Opmerking:

met in achtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden

De bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden in het geval van faillissement, surseance van betaling en executoriaal beslag bij de koper of erfpachter of opstaller

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

Opmerking:

met in achtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden

De bevoegdheid om nakoming te vorderen en/of boetes op te leggen en/of schadevergoeding en rente te vorderen wegens het niet-, niet tijdig-, niet behoorlijk nakomen of overtreden van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOOW

Opmerking:

met in achtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden

Het waarmerken van afschriften van beschikkingen, tekeningen en bijlagen

college

Mandaat manager afdeling REO

teamleiders REO

 

Het nemen van beslissingen in de afhandeling van klachten van eenvoudige aard met betrekking tot een onderwerp, behorende tot het takenpakket van de REO

College

Mandaat manager afdeling REO

Teamleiders REO

 

De afhandeling van BWS-subsidies als bedoeld in de artikelen 11 t/m 17, 34 en 38.1 van de Verordening Woninggebonden Subsidies van het uitvoeringsorgaan BWS

College

Mandaat manager afdeling REO

 

 

De bevoegdheid tot het aan de eigenaar verlenen van vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet

College

Mandaat Manager afdeling REO

teamleider REOB

 

Het langs elektronische weg beschikbaar stellen van ruimtelijke visies, plannen, besluiten of verordeningen, zoals bedoeld in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOB

-medewerkers REOB

 

Het melden aan de landelijke voorziening van de vindplaats van de ruimtelijke visies, plannen, besluiten of verordeningen, zoals genoemd in artikel 1.2.1., eerste lid, Besluit ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOB

-medewerkers REOB

 

Het toezenden van bestemmings-plannen in het kader van het overleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening

College

Mandaat manager afdeling REO

teamleider REOB

 

Het beslissen inzake ontheffing als

bedoeld in artikel 3.22 en 3.23 Wet Ruimtelijke Ordening *

College

Mandaat manager afdeling REO

teamleider REOB

* geldt uitsluitend voor (bouw) aanvragen en verzoeken die op of na

1-7-08 zijn ingediend

Het informeren en adviseren van overheidsinstanties over de procedure van een bestemmingsplan en overige planologische procedures

College

Mandaatmanager afdeling REO

teamleider REOB

 

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot ontwerpplannen c.q.

Planologische maatregelen

College

Mandaat manager afdeling REO

- teamleider REOB

-projectleiders

Beperking: voor zover het project betreft waarvoor zijn projectleider zijn

De bevoegdheid tot het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.4a van de Wet Ruimtelijke Ordening

College

Mandaat Manager

afdeling REO

 

 

Het beslissen op ruimtelijk planologische principeverzoeken m.b.t. het grondgebied van de gemeente

College

Mandaat

Manager afdelingREO

teamleider REOB

 

Het aanvragen van een v.v.g.b. (verklaring van geen bedenkingen) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 van Bor

College

Mandaat manager afdeling REO

teamleiders REO

 

De uitoefening van de bevoegdheden op grond van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling

College

Mandaat

manager afdeling REO

-teamleider REOB

 

Subsidieverstrekkingen op grond van nadere regels of verordening

College

Mandaat manager afdeling REO

-teamleider REOB

Voor zover het de afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling betreft.

Mandaat manager Inwoners en Ondernemers (IO)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

College/

Burg

Mandaat manager afdeling IO

 

Voor zover het de afdeling IO betreft

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur

College/

Burg

Mandaat manager afdeling IO

-teamleiders IO

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling IO betreft

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleiders IO

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling IO betreft

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Voor zover het de afdeling IO betreft

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleiders IO

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling IO betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Voor zover het de afdeling IO betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

College/

Burg.

Mandaat manager afdelingIO

teamleiders IO

Voor zover het de afdeling IO betreft

Uitvoering Inspraakverordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Voor zover het de afdeling IO betreft

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College/

burg

Mandaat manager afdeling

IO

-teamleiders IO

-teamleiders REO

Voor zover het de afdelingen IO en/of REO betreft

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen.

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade

College

Mandaat manager afdeling IO

 

Voor zover het de afdeling IO betreft

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat manager afdeling IO

 

Voor zover het de afdeling IO betreft

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat

Manager afdeling IO

teamleiders IO

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

Het waarmerken van afschriften van beschikkingen, tekeningen en bijlagen

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Voor zover het team vergunningen betreft

Het nemen van beslissingen in de afhandeling van klachten van eenvoudige aard met betrekking tot een onderwerp, behorende tot het takenpakket van VTH

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Opmerking: Betreft klachten, anders dan gedragingen als bedoeld in art. 9:1 Awb, waarvoor de Interne richtlijn klachtbehandeling geldt.

Het beslissen op aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten en de Subsidieverordening stimulering Duurzaam Bouwen

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking

Intrekking van de subsidiebeschikking en weigering van de subsidie alleen voor zover er tijdens het horen geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

De uitvoering van de artikelen 7, 10, 11, 12, 13 en 15 van de Monumentenverordening 2001

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking:

het ondermandaat is beperkt tot de uitvoering van de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15.

Opmerking:

Omtrent de uitoefening van deze

bevoegdheden dient de

portefeuillehouder in het pfo te worden geïnformeerd

Het verlenen van monumentenvergunningen op grond van artikel 11 en 16 van de Monumentenwet 1988

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking: voor zover er tijdens de ter inzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend;

en/of de Rijksdienst voor de Archeologie, cultuurlandschap en monumenten, de monumentencommissie van Het Oversticht en in voorkomende gevallen gedeputeerde staten positief hebben geadviseerd.

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten en de Monumentenverordening 2001

College

Mandaatmanager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan toekennen van een (huis)nummer op grond van artikel 3 van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op aanvragen op grond van artikel 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in artikelen 2.1 en 2.2

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Uitzondering

Indien het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a 3e punt van de Wabo, blijft het college bij uitsluiting bevoegd

Het beslissen op een gefaseerde aanvraag als bedoeld in artikel 2.5 Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

Teamleiders IO

 

Het intrekken van een beschikking 1e of 2e fase op grond van artikel 2.5 lid 5 Wabo

College

Mandaatmanager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning)

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het vragen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Uitbrengen van advies op grond van artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 van Bor

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het aanvragen van een v.v.g.b. (verklaring van geen bedenkingen) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 van Bor

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen over aanvragen en ambtshalve met betrekking tot het wijzigen of intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking: indien zienswijzen zijn ingediend c.q negatief advies is uitgebracht of v.v.g.b. wordt geweigerd, is de portefeuillehouder bevoegd

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 3.18 Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

Teamleiders IO

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

Het besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Coördinatie met Waterwet bij ippc inrichtingen

Het beslissen over een schadevergoeding op grond van artikel 4.2 Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Het gaat uitsluitend om schade of kosten die redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van betrokkene behoren te komen (schade die aan de vergunninghouder zelf te wijten is, valt hier niet onder, zoals: niet gebruiken van de vergunning, wijzigen of intrekken op eigen verzoek)

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om de omgevingsvergunning met 6 weken (als bedoeld in artikel 3.9 lid 2 en artikel 3.12 lid 8 van de Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het nemen van besluiten omtrent de aanhouding van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Wabo

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een vergunning op basis van de Wet ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van planvoorschriften of het stellen van nadere eisen op grond van artikel 3.6 lid1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)*

College

Mandaatmanager afdeling IO

- teamleiders IO

- teamleiders REO

* Dit geldt uitsluitend voor de aanvragen/verzoeken om ontheffing die op of na 1 juli 2008 binnen zijn gekomen

Het beslissen inzake ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 en 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

* Dit geldt uitsluitend voor (bouw)aanvragen en verzoeken die na 1 juli 2008 zijn ingediend.

Het verlenen van een aanlegvergunning (inclusief de tijdelijke aanlegvergunning).

College

Mandaat manager afdeling IO

- teamleiders IO

- teamleiders REO

 

Het nemen van besluiten omtrent de aanhouding van een aanlegvergunning op grond van artikel 3.18 van de Wet ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het weigeren van een aanlegvergunning (inclusief de tijdelijke aanlegvergunning)

College

Mandaat

manager afdeling IO

-teamleiders IO

-teamleiders REO

Beperking:

Voor zover tijdens de procedure geen zienswijzen zijn ingediend

Het intrekken van een aanlegvergunning op grond van artikel 3.19 van de Wet ruimtelijke ordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking:

Voor zover tijdens de procedure tot intrekking geen zienswijzen zijn ingediend

Het beslissen op verzoeken om ontheffingen gebaseerd op artikel 149 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet

College

Mandaat

Manager Afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen omtrent een aanvraag tot het overdragen van vergunningen op grond van artikel 10.3 van de Bouwverordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen naar aanleiding van een aanvraag om vergunning of een melding van slopen op grond van Hoofdstuk 8 van de Bouwverordening

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het nemen van besluiten omtrent de aanhouding van een aanvraag om bouwvergunning op grond van artikel 50 tot en met 55 en 56b van de Woningwet

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een vergunning op basis van de Woningwet.

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het intrekken van een bouwvergunning op grond van artikel 59 van de Woningwet en het intrekken van een besluit tot verlening van een bouwvergunning 1e fase op grond van artikel 56a, lid 6 van de Woningwet

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking:

voor zover tijdens de intrekkingprocedure geen zienswijzen zijn ingediend

Het beslissen omtrent afgifte van een voltooiingverklaring (inclusief afgifte gebruiksverklaring)

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het verlenen van bouwvergunningen op grond van artikel 40 van de Woningwet.

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het weigeren van reguliere en lichte bouwvergunningen en bouwvergunningen 1e fase op grond van artikel 44 van de Woningwet

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het verdagen van de beslissing op een reguliere bouwaanvraag en een beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning 1e of 2e fase als bedoeld in artikel 46, lid 2 van de Woningwet

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een woonvergunning op grond van artikel 60 van de Woningwet

College

Mandaat

manager afdeling IO

 

 

Het besluiten tot het aanschrijven tot het treffen van voorzieningen (niet zijnde bestuursdwang), als bedoeld in artikelen 13, 13a, 14 en volgende van de Woningwet

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het doen uitgaan van de handhavingsbeschikkingen op grond van de Wabo (hoofdstuk 5), bijzondere omgevingswetten, alsmede het Bor en het Mor, als ook het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 5.19 van de Wabo

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking: De bevoegdheid om te beslissen tot het opleggen dan wel intrekken van een last onder dwangsom geldt tot en met een totaal bedrag van € 25.000,= .

Toezicht op de naleving van voorschriften, vergunningen als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2. van de Wabo, inclusief het voeren van correspondentie ter zake, alsmede de behandeling van klachten (als bedoeld in artikel 5.2 lid 1 sub c van de Wabo).

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beoordelen van concrete principeverzoeken/schetsplannen m.b.t. tot IO-aangelegenheden

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het aanvragen tot het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid, tot het verlenen van aanvullende opsporingsbevoegdheid, alsmede het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren aan de (direct) toezichthouder (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar)

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het verlenen van ontheffing voor het laden en lossen, ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 en 28 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het verlenen van milieuvergunningen op grond van art. 8.1 en 8.4 van de Wet milieubeheer en het uitvoeren van de daarbij behorende procedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht;

Het waarmerken van tekeningen en overige bijlagen behorende bij besluiten op grond van de Wet milieubeheer;

Het nemen van overige besluiten op grond van hoofdstuk 8 en 10 van de Wet milieubeheer en het uitvoeren van de daarbij behorende procedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht;

Het beslissen tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer.

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking:

voor zover tijdens de procedure geen zienswijzen zijn ingekomen

Het afdoen van correspondentie inzake de uitvoering van de Wet milieubeheer

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afdoen van correspondentie inzake de uitvoering van de Wet geluidhinder

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Verzoeken om hogere waarde met betrekking tot de uitvoering van de Wet geluidhinder

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken III en VII van de Wet bodembescherming

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken IV, V en X van de Wet bodembescherming

College

Mandaat

manager afdeling IO

 

 

Het aanvragen van vergunningen op grond van diverse milieuwetten en uitvoeringsmaatregelen voor de gemeente bij andere organen

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afhandelen van milieuklachten

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

Beperking: Betreft uitsluitend afhandeling in het kader van het toezicht.

Het doen van vooraankondigingen tot aanschrijvingen bij overtreding van het bepaalde in de Wabo en betrokken wet- en regelgeving

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid om te beslissen tot het opleggen dan wel intrekken van een last onder dwangsom (voor kleinere overtredingen tot en met een totaal bedrag van € 25.000,= ) als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

Opmerking:

Omtrent de uitoefening van deze

bevoegdheid dient de

portefeuillehouder vooraf in het pfo te worden geïnformeerd.

De bevoegdheid om te besluiten tot het doen uitgaan van een spoedhandhavingsbeschikking, waaronder het opleggen van eenbouwstop (eventueel) gekoppeld aan een preventieve last onder dwangsom

College/

burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid om te besluiten tot het intrekken van een spoedeisende handhavingsbeschikking, waaronder het opleggen van een bouwstop (eventueel) gekoppeld aan een preventieve last onder dwangsom

College/

burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

Opmerking: de afdelingsmanager heeft in deze een rapportageplicht aan het college.

De bevoegdheid tot het afwijzen van een handhavingverzoek ingeval geen overtreding is geconstateerd.

College/

burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het doen uitgaan van een kostenbeschikking in verband met de kosten toepassing bestuursdwang (art. 5:25 Awb)

College/ burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het doen uitgaan van de toepassingbeschikking n.a.v. een verzoek tot toepassen bestuursdwang (art. 5:31a Awb)

College/ burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het doen uitgaan van een invorderingsbeschikking in verband met de betaling van de dwangsom(men) (art. 5:37 Awb)

College/ burg

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot

-het afdoen van correspondentie

-het geven van waarschuwingen

-verlenging van een bevel

-vooraankondiging bestuurs-rechtelijke sanctie

in het kader van de handhaving van de Wet kinderopvang

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

Opmerking:

Op de uitoefening van de bevoegdheden is het sanctieprotocol uit de notitie ‘Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Steenwijkerland’ van toepassing

Beperking:

Van deze bevoegdheden kan gebruik worden gemaakt zolang er geen sprake is van het opleggen van bestuursrechtelijke sancties zoals een verbod om de exploitatie voort te zetten, verwijdering uit het register, bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete

De volgende bevoegdheden in de Marktverordening:

Het beslissen op aanvragen om standplaatsvergunningen; het intrekken en schorsen ervan; het inschrijven op de anciënniteitslijst; inschrijving en doorhaling op de wachtlijst; het overschrijven van een vergunning; het toewijzen van een standwerkplaats; het beslissen op aanvragen om ontheffing/vergunning ingevolge art. 3.1, 3.4, 3.11, 3.12 en 3.13.

College

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het toewijzen van dagplaatsen op grond van artikel 2.11 van de Marktverordening

College

Mandaat

manager afdeling IO

-teamleiders IO

-marktmeester

 

Het aanwijzen van toezichthouders en het afgeven van legitimatiepassen als bedoeld in artikelen 5:11 en 5:12 van de Awb in samenhang met bijzondere wetgeving

College/

Burg.

Mandaat

manager Afdeling

teamleiders IO

 

Het beslissen op aanvragen om vergunning of ontheffing op grond van de Vaarverordening Steenwijkerland

College

Mandaat

manager afdeling IO

teamleiders IO

 

 

 

 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het beslissen op aanvragen om vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten als bedoeld in de artikelen 30b van de Wet op de kansspelen

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op aanvragen om ontheffing voor het mogen houden van een activiteit op zondag (artikelen 3, derde lid en 4, derde lid, van de Zondagswet)

Burg.

Mandaatmanager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 10, tweede lid van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen en artikel 158, eerste lid, onder c van de Regeling Toezicht Luchtvaart ( vrije ballonnen; luchtvaartvertoning)

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 14, tweede lid, onder a en artikel 5, zesde lid, Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (gebruik als heliterrein).

burg.

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op verzoeken om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Burg

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het vragen van justitiële gegevens als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wet JSG) ten behoeve van het nemen van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 13 van het Besluit justitiële gegevens

Burg

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op aanvragen om vergunning/kennisgeving voor het houden van kansspelen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, artikel 7c, tweede lid en artikel 28, eerste lid van de Wet op de kansspelen

college

Mandaatmanager afdeling IO

teamleiders IO

Voor zover het de afdeling IO betreft

Het beslissen op aanvragen om vergunningen op grond van artikel 3, eerste lid van de Drank – en Horecawet

college

Mandaatmanager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het beslissen op aanvragen op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 18, eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 148, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het beslissen op aanvragen om vergunning te verlenen op grond van artikel C van de Parkeerverordening Steenwijkerland

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen op grond van het Voertuigreglement

college

Mandaat manager afdeling IO

teamleiders IO

 

Het vragen van justitiële gegevens als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens(wet JSG) en artikel 16, onder b, van het Besluit justitiële gegevens ten behoeve van de beoordeling van een verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het vragen van justitiële gegevens als bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wet JSG) en artikel 12, onder c, van het Besluit justitiële gegevens in verband met het geven van advies ten aanzien van een verzoek om naturalisatie tot Nederlander.

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De beslissing tot het verlenen van het Nederlanderschap en het verlies van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burg

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het adviseren omtrent verzoeken over naturalisatie en naamswijziging

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider

IOKCC

-medewerker

IOKCC

 

Het vaststellen van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000

Burg.

Mandaatmanager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het in ontvangst nemen van aanvragen als bedoeld in artikel 3.10 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheden met betrekking tot de bekendmaking van de verkrijging van het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN)

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen, reisdocumenten voor vreemdelingen en Nederlandse identiteitskaarten, als bedoeld in artikel 26, eerste en vierde lid van de Paspoortwet

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheid tot het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen, reisdocumenten voor vreemdelingen en Nederlandse identiteitskaarten als bedoeld in artikel 40, eerste en zevende lid, van de Paspoortwet.

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheid tot bijschrijving van kinderen als bedoeld in artikel 17, van de Paspoortwet, alsmede tot wijziging of verwijdering daarvan.

Burg.

Mandaatmanager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheid tot wijziging als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Paspoortwet

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

De bevoegdheid tot het inhouden van reisdocumenten als bedoeld in artikel 55 van de Paspoortwet

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Bevoegd tot het definitief aan het verkeer onttrekken van reisdocumenten als bedoeld in artikel 57 van de Paspoortwet

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het afleggen van verantwoording, zoals bedoeld in hoofdstuk XIV van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995

Burg.

Mandaatmanager afdeling IO

Teamleider IOKCC

 

De beslissing inzake het afgeven van rijbewijzen (Wegenverkeerswet)

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het uitoefenen van in de Kieswet aan de burgemeester opgedragen taken met betrekking tot verkiezingen, met uitzondering van de benoeming van leden van stembureaus, de indeling van de gemeente in stemdistricten, de vaststelling van vergoedingen voor de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus, en de taken van de burgemeester als voorzitter van het centraal c.q. hoofdstembureau

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het uitoefenen van in de Kieswet aan burgemeester en wethouders opgedragen taken met betrekking tot verkiezingen, met uitzondering van de benoeming van leden van stembureaus, het aanwijzen van de stemlokalen, de indeling van de gemeente in stemdistricten, de vaststelling van vergoedingen voor de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus, en de taken van de burgemeester als voorzitter van het centraal c.q. hoofdstembureau

College

Mandaat manager afdeling IO

-teamleider IOKCC

-medewerker IOKCC

 

Het benoemen van personen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

college

Mandaat manager

afdeling IO

teamleider IOKCC

 

Uitoefening van de in de wet Gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan het college opgedragen bevoegdheden

College

Mandaat manager afdeling IO

Teamleider IOKCC

Voor zover het de afdeling IO betreft.

Aanwijzen van locatie naar keuze voor huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap

College

Mandaat manager afdeling IO

Teamleider IOKCC

Voor de aanwijzing gelden de volgende criteria: - de ruimte moet passend zijn; d.w.z. een openbaar toegankelijk gebouw (restaurant, landgoed, kerkgebouw, buurthuis etc.); - de locatie moet beschikken over minimale algemene faciliteiten, zoals een toiletvoorziening en een aparte ruimte voor de Babs; - bij een huwelijk in een kerkgebouw dient er een strikte scheiding te zijn van het burgerlijk met een eventuele kerkelijke inzegening; - de gemeentelijke faciliteiten bestaan uit een trouwambtenaar en een bode; - uitgezonderd zijn, woonhuizen, vliegtuigen, voertuigen, open lucht.

Het openen van alle aan de raad of aan het college gerichte stukken, als bedoeld in art. 74 Gemeentewet

Burg.

Mandaat manager afdeling IO

Teamleider IOKCC

Medewerker frontoffice post

 

Het tekenen voor ontvangst van

Dagvaardingen, exploten, bevel-

Schriften, aanmaningen en aange-

tekende stukken

College

Mandaat manager

Afdeling IO

Teamleider IOKCC

Medewerker fronttoffice

post

 

Het beslissen om advies te vragen

aan Bureau Bibob, het in kennis stellen van het feit dat advies gevraagd gaat worden aan Bureau Bibob en het versturen van een voornemen naar aanleiding van een advies van Bureau Bibob (artikel 3, eerste lid Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

college

Mandaat manager afdeling IO

 

Omtrent de uitoefening van deze bevoegdheden dient de portefeuille-

houder in het PFO te worden

geïnformeerd.

Mandaat commandant brandweer

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkigen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

College/

Burg

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur

College/

Burg

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer, alle medewerkers

Voor zover het de brandweer betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

College/

Burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Uitvoering Inspraakverordening

College

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College/

burg

Mandaat

Commandant

brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen.

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade

College

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Afrekenen van subsidies

College

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Voor zover het de brandweer betreft.

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

Het beslissen op aanvragen om vergunning/ontheffing in het kader van de

Brandbeveiligingsverordening, alsmede de uitvoering van deze verordening.

College

Mandaat

Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

 

Het op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) beslissen op een aanvraag om een gebruiksvergunning, het wijzigen of intrekken van een gebruiksvergunning, het afhandelen van een gebruiksmelding en het opleggen en wijzigen van nadere voorwaarden gebruiksmelding.

College

Mandaat Commandant brandweer

Plaatsvervangend commandant brandweer

 

Mandaat manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Overdrachtsfiguur

Ondermandaat

Opmerkingen/beperkingen

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

College/

Burg

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-adviseurs belast met de uitvoering van de WMO

-medewerkers belast met de leerplicht

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Correspondentie houdende informatie van feitelijke aard, derhalve geen beslissingen of standpunten van het gemeentebestuur

College/

Burg

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

Elke functionaris van de afdeling

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

verzoek aan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 Awb).

College/ burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleiders

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Het buiten behandeling laten van de aanvraag (art. 4:5 Awb)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft

Het besluiten tot en verzenden van ontvangstbevestigingen, afhandelingsberichten, verdagingsberichten en/of verlengingsberichten, mededeling opschorting en verband houdende correspondentie (art.4: 13 t/m 4: 4:15 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager

Afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleiders

-alle medewerkers

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De beschikking tot vaststelling van een dwangsom (art.4:18 Awb)

College/

burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft

Binnen de kaders van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen op aanvragen om vergunning / ontheffing / toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

College/

Burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Uitvoering Inspraakverordening

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

De bevoegdheid te besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

College/

burg

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Opmerking: hieronder is ook het in rechte vertegenwoordigen (ter zitting) begrepen.

De bevoegdheid te besluiten tot rechtsgedingen of beroepsprocedures in het kader van een opgelegd huisverbod

College/

Burg

Manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

Medewerker(s)

maatschappelijke ontwikkeling

 

Bevoegdheid tot afhandeling aansprakelijkstellingen wegens aan de gemeente (eigendommen) toegebrachte schade

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Subsidiebeschikkingen op grond van nadere regels of verordening

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Subsidiebeschikkingen op grond van begrotingsbudgetten

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

College/

burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Voor zover het de afdeling maatschappelijke ontwikkeling betreft.

Het versturen van de kennisgeving van het niet in behandeling nemen van de klacht en de schriftelijke bevestiging afronding informele klachtbehandeling (art. 9:8, derde lid,Awb en 8, vierde lid, klachtinstructie)

College/ burg.

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

teamleiders

Opmerking:

Op de klachtafhandeling is de instructie klachtbehandeling van toepassing

Ingebruikgeving gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

Elke functionaris van de afdeling

 

Het benoemen dan wel ontheffen van de bestuurlijke verplichtingen van de leden van de Stichting Kulturhus Giethoorn

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke

ontwikkeling

 

 

Beslissen op aanvragen om opgenomen te worden in het kinderopvangregister ingevolge de wet kinderopvang

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider jeugd en onderwijs MOJOSC

-adviseur JO

 

De uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Steenwijk 2001

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOJOSC

-medewerker onderwijs

 

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, artikel 3b, eerste lid en artikel 15 van de Leerplichtwet 1969

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOJOSC

-medewerker JO Leerplicht

 

De uitvoering van de gemeentelijke regeling zwemsubsidies

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOJOSC

-medewerker onderwijs

 

De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet, voor wat betreft het verlenen van fietsontheffingen

College

Mandaat managerafdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOMP c.a.

-consulent WMO

 

De bevoegdheid tot het verstrekken van invalidenparkeerkaarten als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, inclusief het weigeren van invalidenparkeerkaarten (verplichte weigering), als niet aan vaste normen van invaliditeit wordt voldaan.

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOMP c.a.

-consulent WMO

 

De uitvoering van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Gemeente Steenwijkerland

college

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOJOSC

-medewerker onderwijs-

huisvesting

 

Het sluiten van huurovereenkomsten inzake gemeentelijke sportaccomodaties

college

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

Teamleider MOJOSC

 

Bevoegdheden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) met betrekking tot individuele voorzieningen

College

Mandaat manager afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-teamleider MOMP

-Consulenten WM

Het ondermandaat aan de consulenten WMO is verleend onder de volgende voorwaarden:

-De consulenten worden geacht het

werk uit te voeren met gebruikmaking

van het juridisch kennissysteem van

Schulink;

-De besluiten van de consulenten

WMO worden steekproefsgewijs

getoetst door de teamleider;

-De teamleider de geconstateerde

afwijkingen terugkoppelt en

bespreekt in het clusteroverleg;

-Wanneer bij een consulent WMO

blijkt dat de besluitvorming op basis

uitkomst steekproefsgewijze toetsing)

onvoldoende kwaliteitsniveau heeft

naar het oordeel van de teamleider

of de afdelingsmanager vindt een

zogenaamde een op een toetsing

plaats;

-Aanvullend vindt een individuele

coaching en/of scholing plaatst;

Bij blijvend onvoldoende kwaliteitsniveau wordt het ondermandaat aan de consulent ingetrokken.

Het beslissen op verzoeken om dispensatie van derden met betrekking tot het inzien van de in de

archiefbewaarplaats berustende

Archiefbescheiden waar op grond van de artikelen 15 tot en met 17 van de Archiefwet beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld.

College

Mandaat manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker

gemeentearchief

Het college is bevoegd op grond van Artikel 15 van de Archiefwet.

Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Secretaris

Mandaat manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker

gemeentearchief

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 5.

Het opnemen in de archiefbewaarplaats van archieven en documentatie, afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

secretaris

Mandaat manager

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker gemeentearchief

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 6.

 

Dit mandaat betreft eveneens het aangaan van de, voor opneming in de Archiefbewaarplaats, benodigde overeenkomsten van schenking of inbewaargeving.

Voor zover wettelijke voorschriften

of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, het desgevraagd verrichten van onderzoek in de archiefbewaarplaats berustende

archiefbescheiden en documentaire

verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen.

secretaris

Mandaat manager

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker gemeentearchief

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 7, lid 1.

Het op verzoek verstrekken aan aanvrager van gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen uit in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van de gemeentelijke organen.

secretaris

Mandaat manager

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

-Senior medewerker gemeentearchief

-(allround) medewerker DIM

-medewerker gemeentearchief

-projectmedewerker DIM

 

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 7, Lid 1.

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, het ten behoeve van derden onderzoek te doen in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die dit verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

secretaris

Mandaat manager

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker gemeentearchief

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 7, lid 2.

Eenmaal per twee jaar verslag uitbrengen aan het college over het door hem gevoerde beheer van dearchiefbewaarplaats.

Secretaris

Mandaat manager

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Senior medewerker gemeentearchief

Secretaris is bevoegd op basis van het Besluit Informatiebeheer 2012, artikel 9.

Over te gaan tot vernietiging van de onder hem berustende archiefbescheiden, voor zover deze zijn omschreven in vernietigingslijsten krachtens de Archiefwet 1962 of selectielijsten als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995.

Secretaris

 

 

Secretaris is bevoegd op basis van het collegebesluit van 7 januari 2002.

 

Voorwaarde is dat voorafgaande aan het besluit tot vernietiging eerst een advies van de seniormedewerker gemeentearchief is verkregen.

BIJLAGE II: mandaatregeling 2011 m.b.t. inkopen en aanbesteden

Tabel 1: Mandaatregeling m.b.t. inkopen/aanbesteden leveringen, werken en diensten m.u.v. inhuur tijdelijk personeel

 

Omschrijving bevoegdheid

Het uitschrijven/publiceren van aanbestedingen c.q. het versturen van offerteaanvragen voor werken, diensten (m.u.v. inhuur tijdelijk personeel) en leveringen en het opstellen van processenverbaal van aanbesteding en/of gunningadviezen. Het bekend maken van een voornemen tot gunning.

Het verlenen van opdrachten tot het uitvoeren van werken, leveren van diensten (m.u.v. inhuur tijdelijk personeel) en de leveringen van goederen dan wel het wijzigen en/of verlengen van de betreffende opdrachten

Het plaatsen van bestellingen binnen de kaders van afgesloten (raam)overeenkomsten (m.u.v. inhuur tijdelijk personeel).

 

Concernstaf

Mandaat:

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Ondermandaat:

Medewerkers concernstaf

 

Medewerkers concernstaf

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de

grenzen van het

aanbestedings-

beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider

en/of

(deel)budget-

houder zijn

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten

o binnen de grenzen van het aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-houder zijn

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde

kredieten.

o binnen de

grenzen van het

aanbestedings-

beleid.

o voor de

onderwerpen

waarvoor zij

projectleider

en/of

(deel)budget-

houder zijn

Ondersteuning

Mandaat

Manager afdeling

Ondersteuning

Manager afdeling

Ondersteuning

Manager afdeling

Ondersteuning

 

Ondermandaat:

o Teamleiders

o Medewerkers

Afdeling

Ondersteuning

o Teamleiders

o Coördinator HRM

o Teamleiders

o Medewerkers

Afdeling

Ondersteuning

 

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de

grenzen van het

aanbestedings-

beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-houder zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten

o binnen de grenzen van het aanbestedings-beleid

o voor de onder-werpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-houder zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde

kredieten.

o binnen de

grenzen van het

aanbestedings-

beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-hou der zijn.

 

 

 

 

 

Openbare

Werken

Mandaat:

manager afdeling Openbare Werken

manager afdeling Openbare Werken

afdeling Openbare Werken

Ondermandaat:

o Teamleiders

o Projectleiders

o Regisseurs

o Coördinatoren

o Beheerders

o Teamleiders tot een bedrag van maximaal €100.000

o Projectleiders tot een bedrag van maximaal

€ 100.000

o Regisseurs tot een bedrag van maximaal €

€ 100.000.

o Coördinatoren tot een bedrag van maximaal € 25.000

o Beheerders tot een bedrag van maximaal € 25.000

o Teamleiders

o Projectleiders

o Regisseurs

o Coördinatoren

o Beheerders

o Adviseurs

o Uitvoerders

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het

aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-houder zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programmabegroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen

waarvoor zij projectleider en/of

(deel)budgethouder zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het

aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budget-

houder zijn.

 

 

 

 

 

Ruimtelijke

en economische ontwikkeling

Mandaat:

manager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

manager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

manager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Ondermandaat:

o Teamleiders

o Projectleiders

o Medewerkers afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

o Teamleiders

o Projectleiders

o Teamleiders

o Projectleiders

o Medewerkers afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

obinnen de grenzen van het aanbe-stedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budgethouder zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budgethou-der zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider en/of (deel)budgethou-der zijn.

 

Inwoners en

ondernemers

Mandaat:

manager afdeling Inwoners en ondernemers

manager afdeling Inwoners en ondernemers

manager afdeling

Inwoners en ondernemers

Ondermandaat:

o Teamleiders

o Medewerkers afdeling Inwoners en ondernemers

o Teamleiders

o Teamleiders

o Medewerkers Inwoners en onder- nemers

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbe-stedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij projectleider

en/of (deel)

budgethouder

zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten

o binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider

en/of (deel)

budgethouder

zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde

kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbe-stedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider

en/of ( deel)

budget houder

zijn.

 

Maatschap-

pelijke

ontwikkeling

Mandaat:

manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Ondermandaat:

o Teamleiders

o Medewerkers afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

o Teamleiders

o Teamleiders

o Medewerkers afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programmabegroting en de door de raad beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider en/of

(deel)

budgethouder

zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider

en/of (deel)-

budgethouder

zijn.

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

program-

mabegroting en de

door de raad

beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de

grenzen van het

aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen

waarvoor zij

projectleider en/of (deel) budgethouder

zijn (deze beperking geldt niet voor het

bestellen van WMO-

hulpmiddelen door

WMO-consulenten).

 

Brandweer

Mandaat:

Commandant Brandweer

Commandant Brandweer

Commandant Brandweer

 

Ondermandaat:

o plaatsvervangend commandant brandweer

o officier preparatie

o plaatsvervangend commandant brandweer

o officier preparatie

o plaatsvervangend commandant brandweer

o officier preparatie

 

Opmerkingen:

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde

kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbe-stedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projektleider en/of

(deel) budgethouder zijn

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedings-beleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider en/of (deel) budgethouder zijn

Beperking:

o Binnen de financiële kaders van de

programma-

begroting en de

door de raad

beschikbaar

gestelde kredieten.

o binnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

o voor de onderwerpen waarvoor zij

projectleider en/of

(deel)budgethouder

zijn

Tabel 2: Mandaatregeling m.b.t. inhuur tijdelijk personeel

 

Omschrijving bevoegdheid

Het uitschrijven/publiceren van aanbestedingen c.q. het versturen van offerteaanvragen voorinhuren van tijdelijk personeel en het opstellen van processenverbaal van aanbesteding en/of gunningadviezen.

Het verlenen van opdrachten voor het inhuren van tijdelijk personeel dan wel het wijzigen en/of verlengen van de betreffende opdrachten

Het plaatsen van bestellingen binnen de kaders van afgesloten (raam)overeenkomsten voor het inhuren van tijdelijk personeel.

 

Concernstaf

Mandaat:

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

 

Ondermandaat:

oAfdelingsmanagers

oCoördinator HRM

oPersoneelsconsulenten

oTeamleiders

oAfdelings managers

oTeamleiders

oAfdelings managers

oTeamleiders

 

Opmerkingen:

Beperking:

oBinnen de financiële kaders van de programmabegroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

obinnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

oTeamleiders: altijd in overleg met de afdelingsmanager

Beperking:

oBinnen de financiële kaders van de programma-begroting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

obinnen de grenzen van het aanbestedingsbeleid

ovoor de onderwerpen waarvoor zij (deel)budgethouder zijn.

Beperking:

oBinnen de financiële kaders van de programmabegro-ting en de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

obinnen de grenzen van het aanbe-stedingsbeleid

ovoor de onderwerpen waarvoor zij (deel)budgethouder zijn.

oTeamleiders: altijd in overleg met de afdelingsmanager

Bijlage III  

Mandaatstatuut, houdende instructies ter zake van de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden (artikel 10:6 Awb)

Artikel 1

Begripsomschrijving

 • 1.

  Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2.

  Onder ondermandaat wordt verstaan de opdracht door de afdelingsmanager aan een functionaris tot het uitoefenen van een aan de afdelingsmanager opgedragen bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Onder gemandateerde wordt verstaan de afdelingsmanager aan wie de uitoefening van een aan het bevoegde bestuursorgaan toegekende bevoegdheid wordt opgedragen.

 • 4.

  Onder ondergemandateerde wordt verstaan de functionaris die door de afdelingsmanager is gemachtigd tot het uitoefenen van een aan de afdelingsmanager opgedragen bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Onder portefeuillehouder wordt verstaan het lid van het college van burgemeester en wethouders of diens plaatsvervanger die verantwoordelijk is voor het desbetreffende taakveld.

 • 6.

  Onder overzicht wordt verstaan de bij het mandaatbesluit behorende bijlagen I en II, waarin de gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen.

Artikel 2

Voorschriften

 • 1.

  Bij de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden wordt in acht genomen het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks- en provinciale overheid, alsmede het door het gemeentebestuur of zelfstandige bestuursorganen ter zake vastgestelde algemene beleid en de in kolom 5 van de bij het mandaatbesluit behorende bijlage I vermelde specifieke opmerkingen en beperkingen, alsmede de in bijlage II vermelde beperkingen.

Artikel 3

Ondermandaat

 • 1.

  Indien en voor zover in het mandaatbesluit niet anders is bepaald is de gemandateerde bevoegd functionarissen binnen hun afdeling te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen opgedragen bevoegdheden.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis van het ter zake bevoegde bestuursorgaan gebracht.

Artikel 4

Plaatsvervanging

Ingeval van afwezigheid van de (onder)gemandateerde worden de hen opgedragen bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 5

Terugkoppeling

 • 1.

  Indien een krachtens mandaat te nemen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële consequenties heeft of zou kunnen hebben, legt de (onder)gemandateerde de onderhavige zaak voor aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever.

 • 2.

  Een krachtens mandaat te nemen besluit wordt in elk geval aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever voorgelegd indien:

  • a.

   het betreffende besluit afwijkt van, strijdt met dan wel een aanvulling vormt op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het betreffende besluit afwijkt van een voorgeschreven ingewonnen advies;

  • c.

   het betreffende besluit overschrijding van kredieten ten gevolge heeft

  • d.

   het betreffende besluit politiek gevoelig ligt, dan wel anderszins aannemelijk is dat het verantwoordelijke bestuursorgaan hierop wordt aangesproken.

  • e.

   het naar het inzicht van de (onder)gemandateerde wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6

Ondertekening

Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • -

  "burgemeester en wethouders van Steenwijkerland", "namens dezen", gevolgd door functie-aanduiding, handtekening en naam van de (onder)gemandateerde;

 • -

  "de burgemeester van Steenwijkerland", "namens deze", gevolgd door functie-aanduiding, handtekening en naam van de (onder)gemandateerde.

Artikel 7

Evaluatie en periodieke rapportage

 • 1.

  Eénmaal per jaar wordt door de gemandateerde aan het ter zake bevoegde bestuursorgaan gerapporteerd over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde rapportage bevat:

  • -

   een beschrijving van afwijkende en bijzondere gevallen;

  • -

   de vermelding van overige opmerkingen, die met het oog op de mandaatverlening van belang kunnen zijn.

 • 3.

  De uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden wordt bij het aantreden van de nieuwe raad geëvalueerd.

Artikel 8

Bevoegdheidsbeperking.

De (onder)gemandateerde bevoegdheden mogen door de (onder)gemandateerde niet ten aanzien van zichzelf of een hiërarchisch boven dan wel onder hem geplaatste functionaris worden uitgeoefend. In dat geval wordt beslist door het ter zake bevoegde bestuursorgaan of op een door dat bestuursorgaan nader bepaalde wijze.

 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP HET MANDAATSTATUUT

Artikel 1.

Begripsomschrijving.

Spreekt voor zich.

Artikel 2.

Voorschriften.

Deze bepalingen spreekt voor zich, maar is voor de duidelijkheid opgenomen.

Het geeft een algemene omschrijving van de kaders waarbinnen van de gemandateerde bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 3.

Ondermandaat

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 10:9, dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Op ondermandaat zijn de overige artikelen van afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Ondermandaat is gewenst vanwege een efficiënte uitoefening van bevoegdheden. Uitgangspunt van het besluit tot mandaatverlening is, dat het ter zake bevoegde bestuursorgaan mandateert aan de afdelingshoofden. Het bij het mandaatbesluit behorende overzicht is daarop gebaseerd. In dit overzicht is tevens ruimte gereserveerd voor te verlenen ondermandaat.

Een besluit waarbij ondermandaat wordt verleend dient volgens het tweede lid schriftelijk te worden verleend. Vanwege de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid dient het ter zake bevoegde bestuursorgaan hiervan kennis te dragen. Zonodig kan het bestuursorgaan ondermandaat verhinderen. De afdelingsmanagers zullen hiertoe separaat voorstellen doen.

Om wille van de overzichtelijkheid, uniformiteit en wettelijke mogelijkheden is het beheer van de mandaatbesluit (en delegatiebesluiten) ondergebracht bij de afdeling Ondersteuning. Ondersteuning geldt dan als het centrale coördinatiepunt ten aanzien van de formulering, de vastlegging en het beheer van mandaatbesluiten. Indien zich wijzigingen in bestaande gemandateerde bevoegdheden voordoen of nieuwe bevoegdheden ontstaan of worden gemandateerd, brengen de afdelingen dit ter kennis van genoemde afdeling. Deze afdeling draagt zorg voor de verdere afhandeling daarvan (o.a. plaatsing op het netwerk).

Artikel 4.

Plaatsvervanging

Dit is een bepaling van organisatorische aard. In geval van afwezigheid van (onder)gemandateerden die in de overzichten met hun functie zijn aangeduid, worden de aan hen opgedragen bevoegdheden uitgeoefend door een plaatsvervanger.

Om dit tot uitdrukking te brengen, zou bij de ondertekening na de functieaanduiding van de (onder)gemandateerde de afkorting b.a. (bij afwezigheid) kunnen worden geplaatst.

Artikel 5.

Terugkoppeling

Het is van belang, dat aan betrokkenen duidelijk is welke gevallen als bijzonder dienen te worden aangemerkt. In het eerste lid is een drietal criteria gegeven, die in het tweede lid nader zijn geconcretiseerd. De in het tweede lid vermelde opsomming is enuntiatief. Het is niet mogelijk hiervoor een uitputtende regeling c.q. omschrijving te geven. In het tweede lid zijn niet expliciet opgenomen die gevallen waarin voor betrokkene een ongunstige besluit wordt genomen of besluiten waartegen bezwaar en beroep mag worden verwacht. In die gevallen heeft een besluit niet per definitie belangrijke politie, beleidsmatige of financiële gevolgen. Hierbij is te denken aan de zgn. gebonden beschikkingen. Bij besluiten ten aanzien waarvan beleidsruimte geldt (daartoe kunnen ook negatieve besluiten behoren) komt het vereiste van terugkoppeling evenwel eerder in beeld. De beoordeling omtrent het al dan niet terugkoppelen vereist van de (onder)gemandateerde het nodige inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Artikel 6.

Ondertekening

Uitgangspunt is: Degene die beslist, ondertekent. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (art. 10:10 Awb). Dit dient dus expliciet tot uitdrukking te worden gebracht in de ondertekening van het besluit. In gewichtiger zaken kan het van belang zijn, dat het ter zake bevoegde bestuursorgaan zelf ondertekent.

Artikel 7.

Evaluatie en periodieke rapportage

Ingevolge artikel 10:6, tweede lid, van de Awb, verschaft de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid. De mandaatgever kan ingevolge artikel 10:8 Awb, het mandaat te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voor het ter zake bevoegde bestuursorgaan noodzakelijk te weten op welke wijze de gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend. Controle en verantwoording is daarom essentieel. In de rapportage dient verantwoording te worden afgelegd over de wijze waarop met de gemandateerde bevoegdheid is omgegaan. Bij het rapporteren gaat het vooral om het signaleren van afwijkende gevallen en het vermelden van bijzonderheden.

Het evalueren veronderstelt een fundamentele bezinning op de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden.

De navolgende vragen/onderwerpen zouden bij de evaluatie aan de orde kunnen komen:

 • -

  blijft het bestuursorgaan voldoende op de hoogte van hetgeen er speelt;

 • -

  wordt het bestuursorgaan voldoende gelegenheid geboden tot sturing;

 • -

  behoeven de beleidskaders bijstelling;

 • -

  hoe functioneert de terugkoppeling;

 • -

  bestaat er behoefte aan wijziging (vermindering; aanvulling of uitbreiding) in het pakket van gemandateerde bevoegdheden;

 • -

  hoe functioneert de periodieke rapportage.

Artikel 8.

Bevoegdheidsbeperking

Uit een oogpunt van integriteit spreekt dit voor zich.

Delegatiebesluit 2001

De raad der gemeente Steenwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2001, nr. 2001/4;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage genoemde bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

   

 • II.

  de benoeming en het ontslag van de directeuren van de openbare scholen die vallen onder de werking van de Wet op het Primair onderwijs aan zich voor te behouden (dit onderdeel II is ingetrokken bij besluit van 27 mei 2003, nr. 2003/45).

   

 • III.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit 2001;

   

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na haar bekendmaking.

   

De raad voornoemd,

 

de secretaris,

w.g.

drs. A. Peterson

 

de voorzitter,

w.g.

drs. H.H. Apotheker.

 

Bijlage behorende bij het besluit van de raad d.d. 23 januari 2001, nummer 2001/4, waarbij de volgende bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders zijn gedelegeerd.

(gewijzigd 1 januari 2003 en 1 april 2008, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Dualisering Gemeentebestuur en latere wijziging van diverse bijzondere wetten waarbij bevoegdheden zijn geattribueerd aan burgemeester en wethouders )

 

 • -

  vaststellen tarieven van sport- en welzijnsaccommodaties.

 • -

  Het benoemen van leden c.q. plaatsvervangende leden van de consumenten-programmaraad als bedoeld in de Mediawet

Raadsbesluit voordracht voor een lid van het bestuur Stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld

Steenwijk, 4-3-2008

Nummer: 2008/23b

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008, nummer 2008/23;

 

b e s l u i t :

 

de bevoegdheid tot het doen van een voordracht voor een lid van het bestuur Stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

De raad voornoemd,

de griffier,

 

de voorzitter,

Raadsbesluit Wet ruimtelijke ordening

Steenwijk, 24 juni 2008

Nummer: 2008/64

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2008, nummer 2008/64;

 

overwegende dat,

 

de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening noopt tot het maken van enkele beleidsmatige keuzes;

 

b e s l u i t :

 

om de Wet ruimtelijke ordening in het gemeentelijke apparaat op een goede manier in te bedden door:

 

 • -

  Ten aanzien van bestemmingsplannen:

  • 1.

   Te voldoen aan de afspraak zoals vastgelegd in het convenant ‘De Ruimte op Orde’ en als doelstelling bepalen dat vóór 1 januari 2012 voor de twee groepen van kernen (Steenwijk en de overige kernen) actuele bestemmingsplannen zijn vastgesteld;

  • 2.

   Te bepalen dat alle bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn worden geactualiseerd.

    

 • -

  Ten aanzien van beheersverordeningen:

  • 1.

   Het instrument beheersverordening in beginsel niet of slechts bij hoge uitzondering in te zetten.

    

 • -

  Ten aanzien van projectbesluiten:

  • 1.

   In het geval van een evenredige keuzemogelijkheid tussen een bestemmingsplan en een projectbesluit, de voorkeur te geven aan de toepassing van het bestemmingsplan als instrument voor planologische wijzigingen;

  • 2.

   Het instrument projectbesluiten terughoudend te gebruiken, met dien verstande dat ingeval van een integrale bestemmingsplanherziening waarvan het voorontwerp ter visie is gelegd, overwogen kan worden gebruik te maken van het projectbesluit;

  • 3.

   De bevoegdheid om een projectbesluit te nemen voorshands niet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

    

 • -

  Ten aanzien van de gemeentelijke grondexploitatie:

  • 1.

   tot intrekking exploitatieverordening 27 maart 2001, nr 2001/22;

  • 2.

   tot vaststelling Notitie Gemeentelijke apparaatskosten;

  • 3.

   de bevoegdheid om een exploitatieplan al dan niet vast te stellen ten behoeve van een projectbesluit, conform artikel 6:12 lid 3 van de Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

    

De raad voornoemd,

de griffier,

 

 

de voorzitter,

Raadsbesluit exploitatieplan

Steenwijk, 10 maart 2009

Nummer: 2009/26

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2009, nummer 2009/26;

 

b e s l u i t :

 

de bevoegdheid om een exploitatieplan al dan niet vast te stellen ten behoeve van wijzigingsplannen, conform artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier, R.G.H.P. Moonen

 

de voorzitter, drs. H.H. Apotheker

Raamnotitie mandaat en delegatie

1. Inleiding

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bieden ruimte om de verdeling van bevoegdheden over de gemeentelijke bestuursorganen te regelen. In het bijzonder de derde tranche van de Awb voorziet in een regeling van mandaat en delegatie. In deze notitie is het wettelijk kader voor delegatie en mandaat beschreven.

 

2. Begripsbepaling

art.10:1 Awb:

'Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen'

art.10:13 Awb:

'Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent'

 

2.1. Mandaat

De in de derde tranche van de Awb opgenomen regeling met betrekking tot mandaat is een neerslag van het tot dan toe geldende recht. Voor zover er nog onduidelijkheden waren, beoogt deze wettelijke regeling daarin te voorzien.

In de Awb wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen afdoenings- en ondertekeningsmandaat. Uitgangspunt van de wet is, dat degene die besluit ook ondertekent. Afdoening en ondertekening dienen hand in hand te gaan. Het kan onder omstandigheden gewenst zijn dat de ondertekening door een ander geschiedt. Daarom is de mogelijkheid van 'ondertekeningsmandaat' toch nog opgenomen (art. 10:11 Awb). 'Ondertekeningsmandaat' kan niet als een wettelijk voorschrift of de aard van de regeling zich ertegen verzet. Bij mandaat wordt altijd een ondergeschiktheidsrelatie verondersteld. In de jurisprudentie en de literatuur is mandaat aan ondergeschikten algemeen aanvaard; ook zonder dat de wet daartoe uitdrukkelijk een grondslag biedt.

Mandaat is een bij uitstek geschikt instrument voor een duidelijke en efficiënte besluitvorming in een hiërarchisch opgebouwde organisatie als een gemeente.

Het bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 

Volgens de Memorie van toelichting kunnen zich twee gevallen voordoen, waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen het mandaat verzet, te weten:

 • a.

  de bevoegdheid heeft een zodanig karakter, dat mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht. Bijvoorbeeld opleggen van disciplinaire straf, noodbevelen van de burgemeester.

 • b.

  in principe staat mandaatverlening niet in de weg, maar in het concrete geval is mandaat, gelet op de aard van de bevoegdheid niet toegestaan. Bijvoorbeeld het persoonlijk belang van de mandataris (d.i. degene aan wie is gemandateerd) speelt mee.

   

De wet geeft in art. 10:3 een niet-limitatieve opsomming van gevallen, waarin mandaat niet kan worden verleend.

Het betreft de bevoegdheden:

 • *

  tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

   

 • *

  tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte (2/3) meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • *

  tot het beslissen op een beroepschrift;

 • *

  tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 

Voorts wordt mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 

Indien de gemandateerde (mandataris) niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever (mandans), behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.

Het vereiste van instemming geldt niet indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien (bijvoorbeeld artikel 168 Gemeentewet, waarin mandaat van het college aan een wethouder is geregeld).

 

Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval verlenen. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Een schriftelijk verleend mandaat is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb en moet derhalve worden bekendgemaakt (art. 3:42 Awb). Omdat het besluit niet naar buiten is gericht, mag worden aangenomen, dat de bepalingen omtrent bezwaar en beroep hierop niet van toepassing zijn.

De mandaatgever kan per geval of in het algemeen de gemandateerde instructies geven. De instructies hebben een intern karakter en zijn geen besluit in de zin van de Awb. Publicatie daarvan is dan ook niet verplicht.

Als de instructies of aanwijzingen een vaste gedragslijn bevatten en ook overigens voldoen aan de begripsbepaling, dan zijn dergelijke instructies beleidsregels. Titel 4.3 Beleidsregels van de Awb is hierop van toepassing.

 

De gemandateerde dient de mandaatgever op zijn verzoek inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de bevoegdheid. Deze verplichting is een noodzakelijke voorwaarde omdat de mandaatgever uiteindelijk -in tegenstelling tot de delegatiefiguur- verantwoordelijk blijft voor het krachtens mandaat genomen besluit.

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. Bovendien kan de mandaatgever het mandaat te allen tijde intrekken.

De mandaatgever kan ondermandaat toestaan. Hetgeen op mandaat van toepassing is, is ook op ondermandaat van toepassing.

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

De bepalingen van de Awb met betrekking tot de mandaatverlening zijn van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ondergeschikte volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

2.2. Delegatie

Blijkens de begripsomschrijving verliest het delegerende bestuursorgaan bij delegatie zijn verantwoordelijkheid en mag hij de bevoegdheid niet meer zelf uitoefenen.

In tegenstelling tot de regeling in de oude Gemeentewet is delegatie aan ondergeschikten op grond van de derde tranche van de Awb niet toegestaan.

Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift is voorzien.

Het bestuursorgaan kan ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid uitsluitend beleidsregels geven. Delegatie van bevoegdheden heeft tot gevolg, dat degene die de gedelegeerde bevoegdheden uitoefent (de delegataris), dit zelfstandig doet en dat dus aan de delegataris een zelfstandig oordeel toekomt om in een concreet geval te beslissen. Daarom mag het bestuursorgaan dat delegeert (delegans) geen bijzondere instructies geven aan de delegataris. Beleidsregels aangaande de uitoefening van de bevoegdheid vormen de enige weg waarlangs - na overdracht van de bevoegdheid - nog instructies gegeven kunnen worden over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. Hierbij dient artikel 1:3, vierde lid, van de Awb in het oog te worden gehouden; het moet gaan om regels omtrent het afwegen van belangen, het vaststellen van feiten of het uitleggen van wettelijke voorschriften.

De delegataris dient op verzoek van de delegans inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan kan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken.

 

Een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, vermeldt het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan.

 

De regels van delegatie zijn ook van toepassing op de zgn. sub-delegatie. Zwijgt het wettelijk voorschrift dan is sub-delegatie niet toegestaan.

Door delegatie van bevoegdheden wordt de delegataris voor wat betreft die bevoegdheid bestuursorgaan en dat betekent, dat hij de gedelegeerde bevoegdheid weer kan mandateren.

 

3. Interne bevoegdheidsverdeling

 

3.1. Onderscheid algemeen / dagelijks bestuur.

Om bevoegdheden te kunnen verdelen is het noodzakelijk te weten welke bevoegdheden aan wie zijn geattribueerd.

Bij de toekenning van bevoegdheden aan de gemeentelijke bestuursorganen geeft artikel 147 Gemeentewet de hoofdregel. Aan de raad wordt in ieder geval de regelgevende bevoegdheid toegekend in de vorm van het vaststellen van verordeningen. Het tweede lid verklaart de raad ook bevoegd bij bestuurlijke autonome bevoegdheden: “De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad”.

Het derde lid verklaart burgemeester en wethouders bevoegd bij bestuurlijke medebewindbevoegdheden.

In artikel 160 van de Gemeentewet wordt het dagelijks bestuur aan burgemeester en wethouders gelaten voor zover de burgemeester of de raad daarmee niet is belast.

Uit het voorgaande wordt afgeleid, dat de raad is belast met het algemeen bestuur en het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester met het dagelijks bestuur. Met dit stelsel volstaat de Gemeentewet. De oude gemeentewet bevatte een opsomming van bevoegdheden van de raad, zoals besluiten tot het aanvaarden van schenkingen, het nemen van besluiten over verkoop en verpachting van gronden en het aangaan van rechtsgedingen. In artikel 209 (oud) was een limitatieve opsomming opgenomen van de bevoegdheden die in het kader van het dagelijks bestuur aan burgemeester en wethouders toekwamen. Tot deze bevoegdheden behoorden onder andere het benoemen en ontslaan van ambtenaren en de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten.

Het dagelijks bestuur door de burgemeester wordt in de artikel 171 tot en met 180 beschreven.

De daadwerkelijke inhoud van het dagelijks bestuur is -gelet op de open formulering in de Gemeentewet niet volledig duidelijk en zal van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. De gemeentewet volstaat met een minimale opsomming van bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur kunnen worden gerekend. De lokale inhoud die aan het dagelijks bestuur toekomt zal uiteindelijk de raad moeten bepalen. De wetgever gaat er evenwel van uit, dat de taken en bevoegdheden zoals die in het oude artikel 209 van de gemeentewet werden opgesomd worden geacht te zijn begrepen onder het dagelijks bestuur. Het bestuursprimaat ligt echter bij de gemeenteraad en hij bepaalt, ook bij mogelijke twijfel over de competentie of hij de taken aan zich trekt of dat deze tot de dagelijkse bestuurstaak van het college moeten worden gerekend.

In dit verband moet worden bedacht, dat ten aanzien van toegekende bevoegdheden in de daarop betrekking hebbende bijzondere wet ter zake uitsluitsel zal moeten worden gegeven.

 

3.2. Soorten bevoegdheidstoedeling.

Te onderscheiden mogelijkheden:

 • 1.

  delegatie van raadsbevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders en aan een commissie als bedoeld in artikel 83.

 • 2.

  mandaat van bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders aan individuele wethouders.

 • 3.

  mandaat van bevoegdheden van burgemeester en wethouders aan ambtenaren.

Bij alle drie onderdelen spelen dezelfde vragen, zoals de juridische mogelijkheden en beperkingen, de politieke wensen en behoeften, alsmede praktische overwegingen.

 

3.2.1. Delegatie van raadsbevoegdheden aan het college.

Volgens artikel 156 van de Gemeentewet kan de raad bevoegdheden overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en aan een commissie. In hetzelfde artikel wordt een aantal bevoegdheden opgesomd die niet kunnen worden gedelegeerd

De mogelijkheden voor delegatie van raadsbevoegdheden zijn in de Gemeentewet aanzienlijk verruimd. In de oude gemeentewet was limitatief opgesomd welke bevoegdheden mochten worden gedelegeerd. In de nieuwe wet is gekozen voor de omgekeerde benadering. Deze 'ja, tenzij-constructie' betekent een voor de gemeentelijk bestuurspraktijk belangrijke stap voorwaarts in het kader van de versterking van de (autonome) positie van de raad. Het verschaft de raad een grotere vrijheid te bepalen wat hij zelf wil doen en wat hij aan andere bestuursorganen wil overlaten.

De bevoegdheden, die volgens artikel 156, tweede lid, niet kunnen worden gedelegeerd zijn:

 • 1.

  de instelling van een rekenkamer of het bij verordening stellen van regels voor de rekenkamerfunctie.

 • 2.

  de instelling van een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur.

 • 3.

  de vaststelling of wijziging van de begroting.

 • 4.

  de vaststelling van de jaarrekening.

 • 5.

  het stellen van straf op overtreding van de gemeentelijke verordeningen.

 • 6.

  de vaststelling van de verordeningen, bedoeld in der artikelen 212, eerste lid, 213, eerste lid en 213a, eerste lid.

 • 7.

  de aanwijzing van één of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid.

 • 8.

  het heffen van andere belastingen dat de precariobelasting, de rechten genoemd in artikel 229, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens andere wetten dan de Gemeentewet en de heffing als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

Onder het begrip 'bevoegdheden' in artikel 156 moet worden begrepen alle aangelegenheden waartoe de raad competent is verklaard; een ruime uitleg dus. Toch is er naast de opsomming van het tweede lid een aantal andere bevoegdheden van de gemeenteraad, dat niet voor delegatie in aanmerking komt. De logica staat daaraan in de weg. Te wijzen valt op de bevoegdheid van de raad om

 • -

  te besluiten, dat een of meer wethoudersfuncties in deeltijd worden uitgeoefend (art. 36, tweede lid)

 • -

  ontheffing te verlenen van het verbod inhoudende dat wethouders geen vergoeding genieten voor zgn q.q. functies.(art. 44, vijfde lid)

 • -

  te regelen van welke besluiten van het college kennis moet worden gedaan aan de leden van de raad (art. 60, eerste lid)

De zin zou aan deze bepalingen komen te ontvallen indien het college zelf belast zou worden met de uitvoering ervan.

 

3.2.2. Mandaat van bevoegdheden van het college aan een wethouder.

Artikel 168 van de Gemeentewet geeft de mogelijkheid om de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden op te dragen aan een of meer leden van het college, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend. Het beginsel van de collegialiteit wordt dus onverkort gehandhaafd.

Ondermandaat moet mogelijk worden geacht indien het hoofdmandaat in die mogelijkheid voorziet. Het college zal dus zelf deze mogelijkheid desgewenst moeten scheppen.

Onderzocht moet worden welke bevoegdheden (per portefeuille) voor mandatering in aanmerking kunnen komen en of ondermandaat wenselijk/noodzakelijk is voor een efficiënte afdoening.

 

3.2.3. Mandaat en delegatie van bevoegdheden van het college aan ambtenaren.

Uit de nadere toelichting op de mandaatfiguur (par. 2.1) kan de conclusie worden getrokken, dat mandaatverlening bij uitstek geschikt is bij hiërarchisch opgebouwde organisatie. Bestuursbevoegdheden worden toegekend aan bestuursorganen die een verantwoordingsplicht hebben aan een vertegenwoordigend lichaam, zoals de raad. Dat wil niet zeggen -en is in de praktijk ook niet meer mogelijk- dat het bestuursorgaan ook daadwerkelijk alle bevoegdheden zelf uitoefent. Door bevoegdheden te mandateren aan ambtenaren blijft het bestuursorgaan toch verantwoordelijk.

Via het vaststellen van een beleidsregel of een algemene regeling kunnen de voorwaarden waaronder de mandaten worden verleend worden vastgelegd. Daarbij dienen zaken als ondermandaat, eventuele uitzonderingen op het verleende mandaat, de wijze van ondertekening e.d. ook nader te worden geregeld.