Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

sporttarieven 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsporttarieven 2012
Citeertitelsporttarieven 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Onbekend

10-11-2011

De Schakel, 7-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

sporttarieven 2012

2011, no.

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake sporttarieven 2012 van 6 oktober 2011;

(Gem. blad Afd. A 2011, no. );

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

 

 • I.

  vast te stellen voor 2012 de volgende tarieven:

 • A.

  De tarieven voor de overdekte sportaccommodaties bedragen:

  • 1.

   sporthal/sportzaal/gymzaal

 • a.

  verhuur sporthal per uur € 46,50

 • b.

  verhuur één zaaldeel sporthal per uur € 27,20

 • c.

  verhuur sporthal per dag (09 - 24 uur) € 365,50

  per ½ dag (17 - 24 uur) € 183,00

  per ¼ dag (20 - 24 uur) € 91,75

 • d.

  verhuur sportzaal per uur € 21,70

 • e.

  verhuur één zaaldeel Overmunthe (vouwwand)per uur € 13,60

 • f.

  verhuur sportzaal per dag (09 - 24 uur) € 241,80

  per ½ dag (17 - 24 uur) € 120,30

  per ¼ dag (20 - 24 uur) € 73,20

 • g.

  verhuur gymzaal per uur € 13,60

 • h.

  sport overdag: - per persoon per keer € 1,60

  • -

   per persoon per maand € 5,70

 • i.

  het tarief voor het gebruik van (gedeelten van) de

  accommodaties t.b.v. evenementen bedraagt per dagdeel (4 uur) € 17,95

 • j.

  het tarief voor het gebruik van sporthal, sportzaal en

  gymzalen door culturele verenigingen t.b.v. oefening

  en training bedraagt 50% van het geldende uurtarief.

 • B.

  De tarieven voor de onoverdekte sportaccommodaties bedragen:

 • a.

  voetbalaccommodatie per veld per jaar (natuurgras) € 3.133,75

 • b.

  tennisaccommodatie per jaar (gravelbanen) € 13.190,00

 • c.

  "manege Molenpark" Urmond: huur per jaar € 549,20

 • d.

  voetbalaccommodatie per veld per jaar (kunstgras) € 6.769,00

 • e.

  tennisaccommodatie per jaar (all-weather) € 14.245,60

 • C.

  Huur kantine behorende bij accommodatie

  (voetbal/handbal/tennis) € 0,50

 • D.

  Reclameopbrengsten en recettes:

  Afdracht bij activiteiten in/op gemeentelijke

  sportaccommodaties met uitzondering van

  activiteiten, georganiseerd door plaatselijke

  verenigingen die landelijk zijn georganiseerd

  of de vaste gebruiker van de accommodatie 25 %

 • E.

  De tarieven voor het vissen en het scheppen van vère de vase in het Steinerbos bedragen

  voor:

  • 1.

   Vissen

 • a.

  jaarvergunningen voor personen:

  • 1.

   beneden de 18 jaar nihil

  • 2.

   18 jaar en ouder € 6,40 per jaar

 • b.

  dagvergunningen € 4,35 per dag

  • 2.

   Vère de vase scheppen € 8,60 per jaar

  • 3.

   Uitgifte van de vergunningen als bedoeld onder E., eerste en tweede lid, geschiedt door het college, die ter zake het gebruik beperkende voorwaarden kunnen opleggen.

II. De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2011

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Dict.: BW