Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Verordening Starterslening gemeente Stein 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Stein 2014
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Stein 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-10-2016Nieuwe regeling

12-12-2013

De Schakel 18 december 2013

Gemeenteblad afd. A 2013 no. 67

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Stein 2014

2013, no. 67

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake de “Verordening Starterslening gemeente Stein 2014”

(Gem. blad Afd. A 2013, no. 67);

 

besluit:

 

 • ·

  Een totaalkrediet van € 128.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de starterslening; waarvan voor de jaarschijf 2014 € 64.000 beschikbaar wordt gesteld en voor de jaarschijf 2015 eveneens € 64.000 beschikbaar wordt gesteld.

 • ·

  Vast te stellen de volgende:

 

Verordening ‘starterslening gemeente Stein 2014’

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening: het fonds / de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn,Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voorhuishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor de eerste keer een eigen woning te kopen en te bewonen, die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • e.

  Aanvrager: de meerderjarige starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit:

  • 1.

   een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner

  • 2.

   degene die met de aanvrager op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, met uitzondering van kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • h.

  Koopsom: dit is de kosten koper prijs (k.k.) bij bestaande woningen, of de vrij op naam prijs(v.o.n.) bij nieuwbouwwoningen, exclusief verwervingskosten conform de op het moment van de aanvraag van de Starterslening geldende NHG-norm;

 • i.

  Verwervingskosten:alle bij het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouw- of bestaande woning te maken kosten en bijkomende kosten, zoals gedefinieerd in de normen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeenteraad van Stein heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 3 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van meerderjarige personen die in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn en die op het moment van indienen van de aanvraag Starterslening maximaal 35 jaar zijn. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdseis voor beide aanvragers;

  • b.

   voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Stein, waarvan de koopsom niet meer bedraagt dan € 173.000. Meerwerk en verbeterkosten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 5.

  Het college is bevoegd het in het eerste lid, sub b genoemde bedrag aan te passen zulks met in achtneming van de Provinciale kaders.

Artikel 3 Budget

1.Het initieel beschikbaar gestelde gemeentelijk budget bedraagt:

2014: € 64.000,-

2015: € 64.000,-

2.Restantbudgetten uit enig jaar worden toegevoegd aan het budget voor de volgendejaarlaag, tenzij de Raad anders besluit.

 • 3.

  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 4.

  Aanvragen, die in verband met het derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Stein en SVn van toepassing.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening gemeente Stein toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast.

 • 3.

  De hoogte van de Starterslening gemeente Stein bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 36.330,- . De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 4.

  De Starterslening gemeente Stein, evenals de 1e hypothecaire lening,moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Het college wijst op advies van SVn een aanvraag Starterslening af indien:

  • a)

   een Koopsubsidie BEW+ of een ander koopinstrument is toegekend met betrekking tot dezelfde woning, of

  • b)

   een (rente)kortings- of andere financiële regeling van toepassing is op de woning waarbij de maandlasten toenemen of fluctueren, of

  • c)

   een (rente)kortings- of andere financiële regeling van toepassing is die strijdig is met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen, zulks met inachtneming van de Provinciale kaders.

Artikel 6. Aanvraag en toekenning

 • 1.Huishoudens die, op grond van het bepaalde in deze verordening , binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst bijSVn afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2015.

 • 4.

  Verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening). Zie bijlage.

 • 5.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing-of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager, waarvan een afschrift naar SVn wordt gezonden.

 • 6.

  Ieder half jaar ontvangt de Provincie (een verzameling) kopieën van de besluiten op de aangevraagde deelname aan startersleningen van dat het voorafgaande half jaar.

Artikel 7 Afwijzing aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in,indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • d.

  de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Stein en SVn.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 3a buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 

Artikel 11 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening Starterslening gemeente Stein 2014”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12-12-2013

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,