Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Tarieflijst behorende bij de legesverordening Stein 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieflijst behorende bij de legesverordening Stein 2016
CiteertitelTarieflijst behorende bij de legesverordening Stein 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201501-01-2017Onbekend

03-12-2015

Digitaal gemeenteblad, 30-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieflijst behorende bij de legesverordening Stein 2016

 

 

TARIEFLIJST BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING STEIN 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/bouwvergunning/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Bouwvergunning

Hoofdstuk 3 Vervangende of gewijzigde bouwvergunning/gebruikersvergunning

Hoofdstuk 4 Sloopvergunning/melding

Hoofdstuk 5 Uitzetten bouwgrens

Hoofdstuk 6 Uitzetten grensbuizen

Hoofdstuk 7 Monumentenlijst/-vergunning

Hoofdstuk 8 Ontheffing gebruiksvoorschriften

Hoofdstuk 9 Aanlegvergunning

Hoofdstuk 10 Partiële herziening bestemmingsplan

Hoofdstuk 11 Bestemmingsplan

Hoofdstuk 12 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 13 Projectbesluiten en exploitatieplannen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in Gemeentehuis:

 

1.1.1.1

Compact huwelijk:

 

1.1.1.2

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 125,00

1.1.1.3

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 175,00

1.1.1.4

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 225,00

1.1.1.5

Uitgebreid huwelijk:

 

1.1.1.6

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 275,00

1.1.1.7

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 375,00

1.1.1.8

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 475,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in Kasteel Elsloo, het Protestants kerkje in Urmond of een door het College van Burgemeester en Wethouders te benoemen locatie.

De kosten van de locatie dient het bruidspaar met de locatiebeheerder af te spreken en aan hem/haar te voldoen.

 

1.1.2.1

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 275,00

+ toeslag voor locatie

1.1.2.2

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 375,00

+ toeslag voor locatie

1.1.2.3

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 475,00

+ toeslag voor locatie

1.1.3

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 Stb 72 wordt op maandag om 09.00 uur en om 9.30 uur kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties van partnerschap gesloten.

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, tijdens de openingsuren van de burgerlijke stand

€ 60,00

1.1.5

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.5.1

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 275,00

1.1.5.2

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 375,00

1.1.5.3

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 475,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 150,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

22,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

52,50

1.1.8.1

Het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, anders dan op de wijze als onder no. 1.1.9 genoemd, per inlichting op één persoon betrekking hebbende

6,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift, uittreksel of een meertalig uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand.

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een huwelijkse bevoegdheid

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.1.11

Voor gebruikmaking van ambtenaren als getuigen bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap per ambtenaar

€ 30,00

1.1.12

Annuleringskosten van een gereserveerde huwelijksplechtigheid

50% van de totale leges voor de plechtigheid

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

 

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar; 10 jaar geldig is niet mogelijk voor reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.4

vervallen

 

1.2.1.5

vervallen

 

1.2.1.6

vervallen

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.3

vervallen

 

1.2.4

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

Bedrag zoals door minister vastgesteld

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,60

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

602,30

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.856,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

5.378,00

1.4.2.3

Het op geautomatiseerde wijze verstrekken van inlichtingen, waarvoor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, via een te vervaardigen selectieprogramma moet worden doorlopen:

 

1.4.2.3.1

Voor de vervaardiging van de selectieprogrammatuur

130,50

1.4.2.3.2

Voor de verstrekkingen van minder dan 100 inlichtingen, per inlichting

2,10

1.4.2.3.3

Voor de verstrekking van 100 of meer, doch minder dan 250 inlichtingen, per inlichting

1,90

1.4.2.3.4

Voor 250 of meer inlichtingen, per inlichting

1,55

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

26,00

1.4.5

Het tarief voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bedraagt

14,60

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23*

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00*

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50*

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00*

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50*

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50*

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 61,50

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 61,50

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 61,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 2,70

1.7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 2,70

1.7.2.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

op de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen

€ 32,45

1.7.2.4

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 147,75

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 2,70

1.7.3.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 2,70

1.7.3.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

op de besluitenlijsten van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 32,45

1.7.3.4

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 147,75

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 48,90

1.7.4.2

een afschrift van de bouwverordening inclusief de toelichting en nadere regelingen

€ 85,95

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie/Kadaster

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke kadastrale registratie

 

1.8.1.1.1

Kadastraal eigendom: wie zijn de gerechtigden van een perceel, dwz eigenaar of een persoon die recht heeft op gebruik van het perceel. Verder de belemmeringen, zoals monument e.d., informatie over de oppervlakte, het koopjaar en veelal ook de koopsom.

€ 15,20

1.8.1.1.2

Uittreksel kadastrale kaart: overzicht op A4- of A3-formaat van het perceel met de omliggende percelen.

€ 15,20

1.8.1.1.3

Inlichtingen kadastrale grens (per kwartier): de gemeente kan in veel gevallen informatie verstrekken omtrent de ligging van de kadastrale grens via de veldwerken van het kadaster. Hiervan worden geen kopieën verstrekt. Deze zijn tegen betaling bij het Kadaster Zuid te verkrijgen.

€ 32,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,05

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 14,90

1.9.5

Tot het verkrijgen van een verklaring uit de Basisregistratie Personen met de vermelding “Bewijs in leven zijn”

bedrag zoals door minister vastgesteld

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere artikelen van deze verordening, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan

€ 23,40

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 96,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 48,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

vervallen

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten (inclusief ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid) van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 71,90

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de “Verordening Winkeltijden gemeente Stein”

€ 66,90

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00*

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,00*

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

Voor aanwezigheidsvergunningen, die gelden voor een tijdvak korter dan 12 maanden worden de tarieven naar evenredigheid toegepast.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 66,90

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 331,00

1.18.1.1

Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt verhoogd indien de melding betrekking heeft op werkzaamheden die plaatsvinden in Heerstraat Centrum en het Raadhuisplein, met

€ 165,55

1.18.1.2

De onder 1.18.1 en 1.18.1.1 genoemde tarieven worden verhoogd indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

€ 248,35

1.18.1.3

De onder 1.18.1 en 1.18.1.1 genoemde tarieven worden verhoogd indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 83,35

1.19.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 83,35

1.19.3

voor de verlening van de eerste aanvraag, verlenging of wijziging waarvoor geen keuring noodzakelijk is

€ 32,40

1.19.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 83,35

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inzameling van geld en goederen)

€ 66,90

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (innemen standplaats)

 

1.20.1.2.1

voor één dag of gedeelte daarvan

€ 40,10

1.20.1.2.2

voor elke dag langer, per dag extra

€ 26,80

1.20.1.2.3

per dagdeel (als bedoeld in artikel 9 van de beleidsregel standplaats- en ventbeleid gemeente Stein 1999), per jaar

€ 211,15

1.20.1.2.4

per seizoen op particulier terrein (als bedoeld in de beleidsregel)

€ 329,45

1.20.1.2.5

een vergunning voor het aanbrengen van tijdelijke reclameborden/affiches als bedoeld in artikel 2:10 van de APV

€ 55,10

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van of gewaarmerkte uittreksels uit stukken, per bladzijde

€ 1,60

1.20.2.2

kopieën van stukken, voor zover hierboven niet genoemd, per bladzijde

€ 0,25

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, verklaringen e.d. voor zover zij hierna dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd

€ 39,40

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de onder 1 genoemde stukken, dan wel van kopieën daarvan, een en ander voorzover deze stukken in de volgende artikelen dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd

 

1.20.4.1

voor een kopie via kopieerapparaat formaat A4

€ 1,85

1.20.4.2

voor een kopie via kopieerapparaat formaat A3

€ 2,05

1.20.4.3

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A2

€ 10,00

1.20.4.4

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A1

€ 10,00

1.20.4.5

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A0

€ 10,80

1.20.4.6

voor digitale topografie per ha.

vermeerderd met materiaalkosten op CD-rom

en de te verrichten werkzaamheden op basis van een manuurtarief van per uur

€ 43,00

€ 3,00

€ 99,85

1.20.4.7

voor plotten van tekeningen uit digitaal bestand per ha.

vermeerderd met materiaalkosten:

film A0 – formaat

papier A0 – formaat

papier A1 – formaat

en de te verrichten werkzaamheden op basis van een manuurtarief van per uur.

€ 43,00

€ 15,70

€ 3,10

€ 1,60

€ 99,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wettelijk maximum

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

 

De kosten berekend met behulp van de vastgestelde lijst met eenheidsprijzen. Deze lijst is als bijlage bij deze tarieventabel gevoegd en als zodanig gewaarmerkt.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

Per activiteit of handeling waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft:

€ 86,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

voor iedere € 1.000,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover meer dan € 500,00, met dien verstande dat de leges nooit minder bedragen dan € 120,00

€ 36,15

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 86,70

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 562,45

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 bedraagt het tarief, 50% indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de desbetreffende activiteit:

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 337,40

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of ontheffing van de bouwverordening wordt toegepast:

 

10% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag,

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

30 % van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 2.966,15

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag:

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

met een minimum van

en een maximum van

€ 132,60

€ 10.147,85

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 337,40

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 337,40

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.966,15

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 337,40

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.123,65

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.247,25

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.123,65

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.123,65

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 384,70

 

Het tarief onder 2.3.5.1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlak tussen:

 

2.3.5.2

0 – 100 m2 met

€ 260,10

2.3.5.3

100 – 500 m2 met € 245,00 + per m2

€ 1,00

2.3.5.4

500 – 2.000 m2 met € 645,00 + per m2

€ 0,80

2.3.5.5

2.000 – 5.000 m2 met € 1.650,00 + per m2

€ 0,30

2.3.5.6

5.000 – 50.000 m2 met € 2.325,00 + per m2

€ 0,10

2.3.5.7

boven 50.000 m2 met € 3.250,00 + per m2

€ 0,05

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 245,55

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 245,55

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de krachten gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 245,55

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit slopen bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

€ 176,85

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordeningen vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 39,55

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

vervallen

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10A1. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 44,65

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 39,55

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 39,55

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 337,40

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 337,40

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 337,40

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 337,40

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 337,40

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 337,40

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 101,45

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 561,80

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 550,80

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Restitutie

2.5.1

Restitutie als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, als blijkt dat de in de aanvraag vermelde activiteiten vergunningsvrij zijn:

100%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

60%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstipt dan binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

25%

 

 

 

2.5.2

Restitutie als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op restitutie van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50 %

 

 

 

2.5.3

Minimumbedrag voor restitutie

 

 

Een bedrag minder dan € 120,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.4

Geen restitutie legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging van het plan:

10% van het bedrag dat resulteert uit de toepassing van hoofdstuk 3 met dien verstande dat de leges nooit minder bedragen dan € 120,00.

 

Hoofdstuk 7 Overschrijven omgevingsvergunning

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de overschrijving van een omgevingsvergunning op naam van een andere dan op wiens naam deze vergunning was gesteld:

€ 60,20

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voorgenoemde begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijke is ingetrokken.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voorgenoemde begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijke is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemd beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 132,60

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 238,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 39,55

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 5 en artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 39,55

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof voor het verstrekken van alcoholvrije drank als bedoeld in de “Drank- en Horecaverordening gemeente Stein”

€ 238,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

incidenteel

€ 39,55

3.2.1.2

voor elke aaneensluitende dag langer, per dag extra

€ 26,00

3.2.1.3

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 12,75

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunningen van het basispakket evenement:

Het basispakket evenement bevat naast de evenementenvergunning, de standplaatsvergunning, de ontheffing ingevolge artikel 35 DHW, de ontheffing ingevolge de Zondagswet en de vergunning ingevolge de Brandbeveiligingsverordening

 

3.2.2.1

voor een dag

€ 63,50

3.2.2.2

voor elke aaneensluitende dag langer, per dag extra

€ 12,75

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 40,80

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 39,55

Behoort bij besluit van de Raad der gemeente Stein d.d. 3december 2015

De Griffier,

Eenheidsprijzen voor bepaling van leges t.b.v. omgevingsvergunning

Objectaanduiding

Rekeneenheid

Tarief 2016

 

 

Euro

WOONGEBOUWEN Appartementen, luxe woning(en) in woongebouw Flatgebouw met gelijke woningtypen

Flatgebouw met verschillende woningtypen

Serviceflat(woonvorm met zorgfaciliteiten)

per m3 per m3 per m3

per m3

268,00 231,00 298,00 254,00

WONINGEN-NORMAALGeschakeld, eenlaags met plat dak Geschakeld, eenlaags met kap Geschakeld, tweelaags met plat dak Geschakeld, tweelaags met kap

Drive-in woning

Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3 per m3 per m3 per m3

per m3

per m3

224,00 202,00 202,00 177,00 174,00

199,00

WONINGEN-BETER

Twee onder een kap, met schuin dak

Twee onder een kap met plat dak Vrijstaand, eenlaags met kap Vrijstaand, tweelaags met kap

Vrijstaand, eenlaags met plat dak

Vrijstaand ,tweelaags met plat dak

Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3 per m3

per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

226,00

207,00

210,00

235,00

210,00

209,00

216,00

WONINGEN-LUXE

Bungalow Herenhuis, tussenwoning Herenhuis, halfvrijstaand Herenhuis, vrijstaand Landhuis Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

257,00

227,00

272,00

255,00

358,00

228,00

WONINGEN-AANVULLINGENAan- en uitbouw woonruimte < 100 m3 Aan- en uitbouw woonruimte > 100 m3 Carport/overkapping Dakkapel Garage/berging met plat dak, aangebouwd Garage/berging met plat dak, vrijstaand Garage/berging met kap, aangebouwd Garage/berging met kap, vrijstaand Serre, géén woonruimte Tuinhuisje/berging/garage (hout) Kapconstructie pannendak Kelder onder aan - en uitbouw of bijgebouw

Kelder onder hoofdgebouw

Interne verbouwing

per m3 per m3 per m2 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

per m3

335,00 290,00 127,00 640,00 134,00 154,00 134,00 201,00 250,00 94,00 128,00 111,00 285,00

50,00

BIJEENKOMSTGEBOUW Multifunctioneel centrum

Bibliotheek

Cafe(taria)met bovenwoning(en)

Restaurant

per m3

per m3

per m3

per m3

259,00

259,00

251,00

259,00

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW Gezondheidscentrum Woonzorgcentrum(bejaardentehuis) Ziekenhuis

Praktijkruimte

Apotheek

per m3 per m3

per m3 per m3

per m3

per m3

269,00

201,00 300,00

258,00

258,00

INDUSTRIEEL GEBOUW Bedrijfshal, inhoud t/m 500 m3 Bedrijfshal, inhoud > 500 m3 en ≤ 750 m3 Bedrijfshal, inhoud > 750 m3 en ≤ 1.500 m3 Bedrijfshal, inhoud > 1.500 m3 en ≤ 2.000m3 Bedrijfshal, inhoud > 2.000 m3 en ≤ 5.000 m3 Bedrijfshal, inhoud > 5.000 m3 en ≤10.000 m3 Bedrijfshal, inhoud > 10.000 m3 en ≤ 25.000 m3

Bedrijfshal, inhoud > 25000m3

per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

per m3

124,00 112,00 101,00 90,00 84,00 82,00 69,00

48,00

KANTOORGEBOUW Kantoor, inhoud t/m < 2500 m3 Kantoor, inhoud > 2.500 m3 en ≤ 5.000 m3 Kantoor, inhoud > 5.000 m3 en ≤ 10.000 m3 Kantoor, inhoud > 10.000 m3 en ≤ 12.500 m3 Kantoor, inhoud > 12.500 m3

per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

282,00 222,00 246,00 229,00 210,00

LOGIESVERBLIJF/-GEBOUW Hotel Motel

Recreatieverblijf

per m3 per m3

per m3

328,00 230,00

194,00

ONDERWIJSGEBOUW School, eenlaags School, semi-permanent School, meerlaags

per m3 per m3 per m3

178,00 204,00 242,00

SPORTGEBOUW Sportgebouw gemetseld(al dan niet met kantine) Sportgebouw staal( al dan niet met kantine)

per m3 per m3

278,00 102,00

WINKELGEBOUW Doe het zelf – hal Garage met showroom Meubelhal Winkel, tweelaags

Winkel,eenlaags Winkel met bovenwoning(en) Winkelcentrum Winkelcentrum met bovenwoning(en) Showroom

per m3 per m3 per m3 per m3

per m3 per m3 per m3 per m3 per m3

103,00 149,00 137,00 279,00

124,00 206,00 174,00 229,00 139,00

OVERIGE BOUWWERKEN Overige bouwwerken

Erfafscheiding keermuur steenachtig/gemetseld

Erfafscheiding overig

Erfafscheiding hout

Erfafscheiding/tuinmuur gemetseld

Mestsilo

Romneyloods

Gier en Mestkelder

Jongveestal met gemetselde plint

Loopstal (staal)

Loopstal (steen)

Woon/kantoor unit

Gevelwijziging

per m3

per m2

per m2

per m2

per m2

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m2

90,00

62,00

32,00

44,00

62,00

22,00

51,00

78,00

26,00

36,00

50,00

200,00

100,00

BEDRIJFSGEBOUW PER GEBRUIKSFUNCTIE

Showroomfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Horecafunctie

Overkappingen

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m2

139,00

220,00

83,00

224,00

236,00

120,00

PARKEERGARAGE Parkeergarage

per m3

114,00

Behoort bij besluit van de Raad der gemeente Stein d.d. 3december 2015

De Griffier,