Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019wijziging

22-11-2018

gmb-2018-264342

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 

Gelet op de Wet Maatschappelijke ondersteuning, het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Algemene Maatregel van Bestuur) en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018;

 

Besluit

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018:

 

Artikel I  

De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018 worden als volgt gewijzigd.

 

Algemeen

Het begrip Wmo-consulent zal worden vervangen door klantmanager. In de gemeente Stein wordt de term klantmanager gehanteerd en is ook in onder andere de functieprofielen terug te vinden.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen in deze verordening die niet nader omschreven worden hebben dezelfde betekenis als binnen de Wmo en Awb. In deze verordening wordt verstaan onder:

 

De begrippen uit artikel 1 lid 3 en lid 4 worden vervangen voor de volgende tekst:

Algemeen gebruikelijke voorziening: Een voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten. Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die naar hun aard algemeen gebruikelijk zijn zoals een kraan, fiets, stofzuiger of accessoires voor een rolstoel.

 

Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld een klussendienst, een was- en strijkservice, een maaltijdvoorziening, sociaal vervoer, informele buurtzorg, sociaal culturele voorzieningen, opvang voor dak- en thuislozen die uitsluitend bestaat uit slapen en eten zonder verdere ondersteuning.

 

Artikel 9, lid 2b Voorwaarden en wegingsgronden: geen woonvoorziening wordt verstrekt

Het artikel is aangevuld met voorwaarden en wegingsgronden wanneer het gaat om een aanpassing van een woning. De woning dient als hoofdverblijf te voldoen welke permanent bewoond is.

 

Artikel 9, lid 2b is aangevuld met voorwaarden en wegingsgronden om al dan niet in aanmerking te komen voor een woonvoorziening

Geen voorziening wordt verstrekt;

Ten behoeve van hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantie‐ en recreatiewoningen, ADL‐clusterwoningen en gehuurde kamers, aangezien de voorziening bedoeld is voor woningen die de eigenschappen hebben van een zelfstandige woonruimte, permanent bewoond worden, en als hoofdverblijf dienen. Dit geldt bovendien voor specifiek op personen met beperkingen en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. Hierbij wordt wel een uitzondering gemaakt voor het bezoek baar maken van een woning.

 

Artikel 12 lid 4b Regels voor pgb hulp bij het huishouden

Vanwege de tariefswijzigingen huishoudelijke ondersteuning Zorg in natura(Zin) dienen de tarieven persoonsgebonden budget (pgb) eveneens gewijzigd te worden om aan te sluiten bij een reële kostprijs en de cao wijzigingen van de VVT sector. Gezien de werkzaamheden bij huishoudelijke ondersteuning niet meer worden onderverdeeld in basis of plus taken zijn de plustarieven bij zowel de Zin- als pgb tarieven niet meer van kracht.

 

In de verordening worden de volgende tarieven voor hulp bij het huishouden in de vorm van pgb toegepast. Huishoudelijke hulp: De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden:

  • 1.

    Voor hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling of als ZZP’er: minimumuurloon met vakantiegeld en –uren van betreffend kalenderjaar + 2%

  • 2.

    Voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam voor een instelling of als ZZP’er: € 22,89 per uur per 1-1-2019; vanaf 1-1-2020 wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd met de OVA-index minus 1 jaar. (Een onderneming als bedoel in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van huishoudelijke ondersteuning)

 

Artikel II

Dit besluit tot wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Stein 2018 treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 22-11-2018,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein,

de Burgemeester,

de Secretaris,