Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Verordening WMO/WWB raad Stein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening WMO/WWB raad Stein
CiteertitelVerordening Wmo/WWB Raad Stein 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12
 2. Wet werk en bijstand, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200701-01-2016Nieuwe regeling

28-06-2007

Schakel, 12-09-2007

Gem. Blad Afd. A 2007, no. 50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WMO/WWB raad Stein

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Verordening Wmo/WWB-raad Stein (Gem. blad Afd. A 2007, no. 50);

Gelet op art. 12 Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 47 Wet werk en bijstand en de bepalingen uit de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening Wmo/WWB-raad Stein

 

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepaling

 In het kader van deze verordening wordt verstaan onder:a. cliënten: de personen die een aanvraag indienen op grond van de door de afdeling Werk en inkomen uit te voeren wettelijke regelingen en beleidsregels;b. organisaties: de organisaties die blijkens hun doelstelling of werkwijze de belangen van (bepaalde groepen) cliënten behartigen;c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;d. raad: de door het college benoemde Wmo/WWB-raad;e. afdeling: de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Stein.

Artikel 2 Opdracht Wmo/WWB-raad

 • 1.

  De Wmo/WWB-raad heeft als taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand.

 • 2.

  De doelstelling van de Wmo/WWB-raad is om de cliëntenparticipatie zoals omschreven in artikel 12 Wmo en artikel 47 Wwb zo goed mogelijk in te vullen en zo integraal mogelijk vorm te geven.

Artikel 3 bevoegdheden

 • 1.

  initiatiefrechta. De Wmo/WWB-raad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo en de WWB door de gemeente raken in het periodiek overleg met de wethouder en de contactambtenaar aan de orde te stellen.b. De Wmo/WWB-raad stelt jaarlijks, naar aanleiding van de door het college gemaakte gemeentelijke jaarplanning met betrekking tot de Wmo/WWB-besluitvorming, een activiteitenplan en een begroting op.c. De Wmo/WWB-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen binnen een door de gemeente beschikbaar gesteld budget, gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

 • 2.

  informatierechta. De Wmo/WWB-raad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.b. De Wmo/WWB-raad krijgt van het college uit eigen beweging en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van(nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het Wmo- en WWB-beleidsterrein.

 • 3.

  adviesrechta. De Wmo/WWB-raad heeft adviesrecht en zal bij de beleidsvoorbereiding betrokken worden.b. Het college stelt de Wmo/WWB-raad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien de gemeente om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht.c. Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies; zij kan alleen schriftelijk, beargumenteerd afwijken van dit advies.

Artikel 4 De voorzitter

 • 1.

  Het voorzitterschap van de raad berust bij het lid van het college van burgemeester en wethouders dat als zodanig door het college is benoemd.

 • 2.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander lid van het college.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van het gestelde in de leden 1 en 2 besluiten tot het benoemen van een onafhankelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Taak voorzitter

De voorzitter is belast met:a. de voorbereiding en uitvoering van het overleg;b. de leiding van het overleg;c. hetgeen deze verordening hem overigens opdraagt.

Artikel 6 De secretaris en aanwezigheid andere gemeenteambtenaren

 • 1.

  Als secretaris van de raad treedt op de manager Werk en Inkomen of een door hem/haar aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  De manager Werk en Inkomen regelt de vervanging van de secretaris van de raad, indien deze verhinderd is als zodanig op te treden.

 • 3.

  De voorzitter van de raad kan ambtenaren der gemeente uitnodigen haar overleg bij te wonen teneinde inlichtingen of adviezen te verstrekken.

Artikel 7 Taak secretaris.

 • 1.

  De secretaris is geen lid van de raad; wel kan hij, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 2.

  De secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de voorzitter, zorg voor een goede voorbereiding en uitvoering van het overleg van de raad.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de leden van de raad over alle informatie kunnen beschikken die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 8 Tekenen van stukken.

Alle van de raad uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Paragraaf 2 Samenstelling, voordracht, benoeming

Artikel 9 Samenstelling Wmo/Wwb-raad

 • 1.

  De Wmo/WWB-raad bestaat uit: a. de gezamenlijke (plaatsvervangende) vertegenwoordigers van organisaties die blijkens hun doelstelling of werkwijze de belangen van (bepaalde groepen) cliënten behartigen Deze organisaties dragen ieder hun eigen vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor;b. personen bedoeld in artikel 7 van de Wet werk en bijstand;c. deskundige personen te benoemen door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de raad. 

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde organisaties en personen dekken zoveel mogelijk de negen prestatievelden van de Wmo en het WWB-veld af, namelijk:a. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;b. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen in het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen bij het opvoeden;c. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;d. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;e. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem;f. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;g. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;h. het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);i. het bevorderen van het verslavingsbeleid.

 • 3.

  De Wmo/WWB-raad is op zodanige wijze samengesteld dat minimaal 9 en maximaal 15 leden, inclusief de voorzitter, zitting nemen in deze raad.

 • 4.

  De vertegenwoordigers dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban en andere achterbannen uit desbetreffend prestatieveld. 

 • 5.

  a. De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in Stein en b. B & W toetst, op advies van de raad, voorgedragen leden die mogelijk direct belang kunnen hebben bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo en WWB. 

Artikel 10 Voordracht en benoeming

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein benoemt de leden en plaatsvervangend leden op voordracht van de cliëntenvertegenwoordigende organisaties en de raad. 

 • 2.

  De leden van de raad worden benoemd voor de duur van 4 jaar.

 • 3.

  De leden worden stilzwijgend herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

 • 4.

  Een lid van de raad kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid geeft daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de raad. 

 • 5.

  De leden van de raad kunnen tussentijds door het college van burgemeester en wethouders ontslagen worden op eigen verzoek of op verzoek van de organisatie die hen voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 6.

  Aftredende leden, die blijven voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, oefenen hun functie uit totdat hun opvol¬gers zijn benoemd.

 • 7.

  Zodra blijkt dat een lid van de raad de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd niet meer bezit, houdt hij op lid van de raad te zijn.

 • 8.

  De vervulling van een tussentijds ontstane vacature ge¬schiedt binnen 8 weken, nadat zij is ontstaan.

 • 9.

  Burgemeester en wethouders kennen de leden van de raad en/of de daarin vertegenwoordigende geledingen een vergoeding toe conform de bedragen zoals opgenomen in de raamverordening voor commissies in verband met deelname aan de cliëntenraad. Ook kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming in de kosten in verband met deelname van aan de raad verbonden activiteiten toekennen.

Paragraaf 3 Openbaar overleg.

Artikel 11 Tijd en plaats.

 • 1.

  De raad overlegt ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt dan wel tenminste twee leden de wens daartoe met opgave van redenen schriftelijk te kennen hebben gegeven.

 • 2.

  Het overleg wordt in de regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 12 Oproep, agenda en voorstellen.

 • 1.

  De oproeping voor een overleg vindt schriftelijk plaats en wordt - spoedeisende gevallen uitgezon¬derd - tenminste 10 dagen vóór het overleg aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De oproepingsbrief vermeldt de onderwerpen, die in het overleg behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.

 • 3.

  De voorzitter zorgt er voor dat - spoedeisende gevallen uitgezonderd - de te behandelen voorstellen bij de oproepingsbrief zijn bijgevoegd.

 • 4.

  De leden kunnen agendapunten aanleveren. Deze dienen uiterlijk twee werkdagen voor de verzending van de agenda bij het secretariaat aangeleverd te zijn.

 • 5.

  De voorzitter kan agendapunten samenvoegen of niet opnemen. Bij niet-opneming op de agenda wordt hiervan bij het overleg melding gemaakt door de voorzitter onder vermelding van de reden.

 • 6.

  De WMO/WWB-raad kan een of meer (externe) deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

Artikel 13 Opening en quorum.

 • 1.

  De raad mag niet beraadslagen of besluiten, indien buiten de voorzitter niet tenminste de helft van het aantal benoemde leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter opent het overleg, nadat hem is gebleken dat het ingevolge het eerste lid vereiste aantal leden aanwezig is.

 • 3.

  Indien een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter met een tussentijd van tenminste 24 uren een nieuwe overleg. In dit overleg kunnen de dan aanwezige leden beraadslagen en besluiten.

Artikel 14 Verslag.

 • 1.

  Van het overleg wordt door of namens de secretaris een verslag opgemaakt. 

 • 2.

  Ingeval een advies niet eenstemmig is uitgebracht of een lid zich van stemming heeft onthouden, wordt hiervan in het verslag melding gemaakt, indien zulks wordt verlangd.

Paragraaf 4 Besloten overleg.

Artikel 15 Algemeen.

 • 1.

  Een overleg van de raad is besloten.

 • 2.

  Eénmaal per jaar is het overleg van de raad openbaar.

 • 3.

  Bij ontstentenis van het lid is het plaatsvervangende lid bevoegd tot het bijwonen van de vergadering van de raad.

Artikel 16 Bepalingen openbare overleg.

Op een besloten overleg zijn de bepalingen van toe¬passing die gelden voor een openbaar overleg.

Artikel 17 Verslag.

Van een besloten overleg wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad anders beslist. Het verslag van een besloten overleg ligt vertrouwelijke ter inzage bij de secretaris.

Artikel 18 Geheimhouding.

 • 1.

  De raad beslist of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

 • 2.

  Stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, kunnen bij de secretaris van de raad worden ingezien door de leden van het college van burgemeester en wethouders en de overige leden van de raad.

Paragraaf 5 Inhoud overleg

Artikel 19 Onderwerpen

 • 1.

  In het overleg worden de navolgende zaken aan de orde gesteld:- nieuwe of gewijzigde regelingen- beleid- hoofdlijnen van uitvoering.

 • 2.

  Het overleg heeft geen betrekking op:- individuele gevals- of klachtenbehandeling- kwesties die betrekking hebben op algemene gemeentelijke aangelegenheden of kwesties die ressorteren onder andere sectoren.

 • 3.

  Indien het overleg geen doorgang kan vinden, stelt de secretaris, na overleg met de voorzitter, de leden hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 20 Stemming

 • 1.

  De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur over de aangelegenheden op het terrein van Werk en Inkomen zoals genoemd in artikel 2.

 • 2.

  Indien de raad niet tot een eensluidend advies kan komen, kan de voorzitter besluiten tot stemming. Hierbij beslist de meerderheid van stemmen. In het advies wordt aandacht besteed aan het minderheidsstandpunt. 

 • 3.

  Bij stemming heeft elk lid één stem. De aanwezige voorzitter heeft geen stem. 

 • 4.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, dient de kwestie of het voorstel binnen vier weken opnieuw behandeld te worden. Indien bij deze behandeling de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien het een gevraagd advies betreft wordt de raad geacht negatief geadviseerd te hebben.

Artikel 21 Beslissing

 • 1.

  Indien het overleg over algemene uitvoeringsaspecten in de raad niet tot overeenstemming met de voorzitter leidt, wordt de kwestie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij ontstentenis van de voorzitter kan de op dat moment vervangende voorzitter het advies van de raad opschorten totdat de betrokken voorzitter in staat is gesteld nader overleg te voeren hieromtrent met de raad. Bij ontbreken van overeenstemming is lid 1 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na het voorleggen. De beslissing kan met vier weken worden verdaagd.

 • 4.

  De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht van de raad.

Artikel 22 Gebruik advies

De zaken, waarover ingevolge artikel 2 van deze verordening de raad adviseert, worden in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure opgenomen.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 23 Evaluatie

 • 1.

  Het functioneren van het structureel overleg zal iedere twee jaar geëvalueerd worden, de eerste maal voor het eind van 2008.

 • 2.

  Vorm en inhoud van de evaluatie zullen door de raad in overeenstemming met de voorzitter worden bepaald.

 • 3.

  Tweemaal per jaar wordt de verantwoordelijk portefeuillehouder uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere vergadering.

Artikel 24 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, wordt gehandeld in overeenstemming met het gevoelen van de raad en de voorzitter.

Artikel 25 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Wmo/WWB-raad Stein 2007”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2007, onder intrekking van de “Verordening cliëntenraad gemeente Stein 2004”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2007.

De Raad voornoemd,

de Griffier.    de Voorzitter.