Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Verordening op de burgerlijke stand gemeente Stein 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de burgerlijke stand gemeente Stein 1994
CiteertitelVerordening op de burgerlijke stand gemeente Stein 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.183

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2010Nieuwe regeling

30-06-1994

De Schakel, 13-07-1994

Gem. blad Afd. A. 1994, no. 64

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de burgerlijke stand gemeente Stein 1994

DE RAAD der gemeente Stein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 1994 (Gem. blad Afd. A. 1994, no. 64);

gehoord de betrokken ambtenaren van de burgerlijke stand;

gelet op artikel 307 van de Gemeentewet juncto artikel 183 van de gemeentewet;

bes l u i t

vast te stellen de bij dit besluit behorende Verordening betreffende het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand, deverdeling van hun werkzaamheden en de dagen en uren waarop het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek geopend is.

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 1 Aantal ambtenaren burgerlijke stand

Het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand, dat tevens ambtenaar van de secretarie is, bedraagt ten minste vier.

Artikel 2 Bevoegdheid

 • 1.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand z~Jn bevoegd tot het verrichten van alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand.

 • 2.

  Bij de benoeming van een ambtenaar, die niet tevens ambtenaar van de gemeente is, wijst de raad diens werkzaamheden aan.

Artikel 3 Leiding werkzaamheden

 • 1.

  De leiding van de werkzaamheden berust bij de ambtenaar die burgemeester en wethouders daartoe hebben aangewezen.Burgemeester en wethouders wijzen tevens de ambtenaar aan die bij afwezigheid of ontstentenis van de eerst bedoelde ambtenaar in diens plaats de werkzaamheden leidt.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ambtenaar verdeelt de werkzaamheden onder de overige ambtenaren van de burgerlijke stand. Hij bewaart de registers van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Openingstijden

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is dagelijks, uitgezonderd de zaterdag, de zondag en de algemeen erkende feestdagen, voor het publiek geopend op dezelfde tijden dat de afdeling Bevolking c.a. voor het publiek is geopend.

 • 2.

  Uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur, tenzij deze dag een algemeen erkende feestdag is.

 • 3.

  Tot de algemene feestdagen worden gerekend de dagen als bedoeld in artikel 183 van de gemeentewet.

Artikel 5 Bijzondere openingstijden

Op dagen waarop, blijkens een voorafgaande mededeling ingevolge een afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretarie is gesloten, zal het bureau van de burgerlijke stand geopend zijn van 10.00 tot 10.30 uur.

Afdeling II Slotbepalingen

Artikel 6 Overgangsbepaling

 • 1

  Ambtenaren van de burgerlijke stand, als zodanig benoemd door de raad der gemeente Stein, worden geacht te zijn benoemd opbasis van deze verordening.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de burgerlijke stand gemeente Stein 1994".

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de "Verordening regelende openstellingstijden van het bureau burgerlijke stand in de gemeente Stein", zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 1982.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 1994.

DE RAAD voornoemd,

De Secretaris. De Voorzitter.