Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive participatiewet 2015 gemeente Terschelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive participatiewet 2015 gemeente Terschelling
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Terschelling.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-12-2015nieuwe regeling

25-11-2014

de terschellinger

2014/79

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive participatiewet 2015 gemeente Terschelling

De raad van de gemeente Terschelling;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Terschelling van 21 oktober 2014;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d en artikel 60b van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Participatiewet 2015 gemeente Terschelling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

  omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet

  bestuursrecht (Awb).

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. dagelijks bestuur:   het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  b. dienst:                       de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  c. beslagvrije voet:     beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

  d. recidiveboete:         bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Participatiewet

  e. bezit:                       waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs kan  beschikking met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Participatie wet;

  f. verrekenen:               verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid, van deParticipatiewet.

  g. bijstandsnorm:        de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c Participatiewet

Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Artikel 2 Verrekenen met beslagvrije voet bij voldoende bezit

 • 1

  Indien het bezit van een belanghebbende tenminste driemaal de toepasselijke

  bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete zonder

  inachtneming van de beslagvrije voet.

 • 2

  De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie

  maanden vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 3

  Indien de belanghebbende desgevraagd geen gegevens verstrekt over zijn bezit,

  verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet.

Artikel 3 Verrekenen bij geen of onvoldoende bezit

 • 1

  Indien het bezit van een belanghebbende niet tenminste driemaal de toepasselijke

         bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete gedurende één

         maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het

         moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2

  Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het dagelijks bestuur

  de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige wijze dat

  belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3

  Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n, r en z van de Participatiewet.

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van de artikelen 2 en 3 kan het dagelijks bestuur de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien:

a.         aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3, zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin;

b.         anderszins sprake is van dringende redenen.

Artikel 5 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Participatiewet, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Terschelling.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente van 25 november 2014.

De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

 

J.H. Bats, voorzitter

J.Hofman, griffier