Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Tarieventabel 2016 behorende bij de legesverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2016 behorende bij de legesverordening
CiteertitelTarieventabel 2016 leges
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-201601-01-2017wijziging tarieven

24-11-2015

De Terschellinger

Onbekend
01-01-2016wijziging tarieven

24-11-2015

De Terschellinger

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016 behorende bij de legesverordening

 

 

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2016

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Paginanr.

Hoofdstuk 1

Algemeen

3

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

3

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

4

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

5

Hoofdstuk 5

Meldingen telecommunicatieverordening

5

Hoofdstuk 6

Gemeente-archief

6

Hoofdstuk 7

Kadaster

6

Hoofdstuk 8

Reisdocumenten

6

Hoofdstuk 9

Rijbewijzen

7

Hoofdstuk 10

Wet op de kansspelen

7

Hoofdstuk 11

Winkeltijdenwet

7

Hoofdstuk 12

Huisvestingswet 2014

7

Hoofdstuk 13

Leegstandswet

7

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

8

Hoofdstuk 15

Wet op de openluchtrecreatie

8

Hoofdstuk 16

Diversen

8

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Paginanr.

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

10

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

11

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

11

Hoofdstuk 4

Vermindering

18

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

19

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

20

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

20

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

20

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

21

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

21

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Paginanr.

Hoofdstuk 1

Horeca

22

Hoofdstuk 2

Organiseren van evenementen of markten

22

Hoofdstuk 3

Brandbeveiligingsverordening

22

Hoofdstuk 4

Huisvestigingswet 2014

23

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

24

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of ineen andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,60

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,25

1.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,30

1.1.2.3

Per pagina op A2, A1, A0- formaat

€ 4,90

1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 9,10

1.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 31,80

1.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,10

1.1.6 Indien het voor het in behandeling nemen van een aanvraag

noodzakelijk is om het Kamer van Koophandel register

te raadplegen worden de kosten voor raadpleging van

het online Kamer van Koophandel register in rekening gebracht.

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting

€ 83,50

1.2.1.2

een exemplaar van de voorjaarsnota

€ 46,85

1.2.1.3

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 38,75

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.2.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.2.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.2.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 40,35

1.2.2.2.2

op de stukken behorende bij de agenda van de raadsvergaderingen

€ 59,25

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.3.1

een exemplaar van een verordening:

 

1.2.3.1.1

met maximaal 25 pagina’s

€ 9,80

1.2.3.1.2

met meer dan 25 pagina's

 

 

het bedrag onder 1.2.3.1.1., vermeerderd met een bedrag per pagina dat het aantal van 25 te boven gaat

€ 0,25

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

 

1.3.1.1

woensdag om 10.00 uur in het gemeentehuis

€ 0,00

1.3.1.2

maandag tot en met vrijdag op werkdagen tijdens kantooruren met uitzondering van de dag en het tijdstip als genoemd onder 3.1.1

€ 236,60

1.3.1.3

zaterdag

€ 552,25

1.3.1.4

zondag

€ 831,20

1.3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in één van de tot gemeentehuis aangewezen locaties, met uitzondering van de locatie zoals genoemd in 1.3.4, het tarief zoals genoemd in artikel 1.3.1.2 tot en met 1.3.1.4

 

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 236,60

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapsboekje

€ 18,70

1.3.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.1 bedraagt het tarief ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in de op 18 december 1997 tot gemeentehuis aangewezen vuurtoren de Brandaris op:

 

1.3.4.1

maandag tot en met vrijdag op werkdagen tijdens kantooruren

€ 449,25

1.3.4.2

zaterdag

€ 759,15

1.3.4.3

zondag

€ 1034,75

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.5.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.1 bedraagt het tarief ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een aangevraagde locatie op:

maandag tot en met vrijdag op werkdagen tijdens kantooruren

zaterdag

zondag

€ 449,25

€ 759,15

€ 1034,75

1.3.6

Het tarief bedraagt, ter zake van het omzetten van een huwelijk in een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op de in 1.3.1.1 tot en met 1.3.2 en in 1.3.4 tot en met 1.3.4.3 genoemde tijdstippen, 100% van het daarbij behorende tarief.

 

1.3.7

1.3.8

Het tarief bedraagt ter zake van het leveren van een getuige van een huwelijk of registratie van een partnerschap per 30 minuten per getuige

Het tarief bedraagt ter zake van het éénmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

(inclusief huur van de toga)

€ 24,90

€ 232,90

1.3.9

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 13,70

1.3.10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.3.11

Bij annulering van een huwelijk of de registratie van een partnerschap bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van het ter zake geldend tarief. De teruggaaf bedraagt:

-bij annulering langer dan 2 maanden voor de huwelijksdatum:35%

-bij annulering tussen 2 en 1 maand voor de huwelijksdatum:25%

-bij annulering korter dan 1 maand voor de huwelijksdatum: 20%

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

€ 3,60

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van het verkrijgen of verlengen van een zogenaamde eilanderbootpas,

per verstrekking

€ 1,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

€ 3,60

1.4.5

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 3,60

€ 3,60

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,70

Hoofdstuk 5 Meldingen telecommunicatieverordening

1.5.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van en melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1.5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

€ 180,55

1.5.1.2

Het in artikel 1.5.1.1 genoemde bedrag wordt, indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieders van het netwerk, verhoogd met

€ 180,55

1.5.1.3

Het in artikel 1.5.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.5.1.4

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.5.1.3 is uitgebracht wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.5.1.5

Het tarief, bedoeld in artikel 1.5.1.1, wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het van gemeentewege doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan bestede 10 minuten of een gedeelte daarvan

€ 9,10

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

 

1.6.2.1.1

op papier van A4-formaat

€ 0,25

1.6.2.1.2

op papier van A3-formaat

€ 0,30

1.6.2.1.3

op papier van A2, A1, A0- formaat

€ 4,90

1.6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,10

Hoofdstuk 7 Kadaster

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het van gemeentewege doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,70

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie of de kadastrale kaart, inclusief een kopie op A4-formaat, per perceel

€ 7,25

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.8.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.8.1

van een nationaal paspoort:

 

1.8.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.8.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 43,60

1.8.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

€ 67,10

1.8.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.8.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 43,60

1.8.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.8.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.8.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 43,60

1.8.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.8.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.8.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,05

1.8.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€  26,00

1.8.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 en 1.8.4

€  31,00

1.8.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.8.1 tot en met 1.8.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

1.8.8

Voor het afgeven van een gewaarmerkte kopie van een reisdocument voor het aanvragen van een monsterboekje

€ 3,50

Hoofdstuk 9 Rijbewijzen

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

inclusief het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 33,15

€ 9,70

1.9.2

Het tarief als genoemd in het onderdeel 1.9.1 en 1.9.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen

1.10.1

De tarieven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen gelden zoals bepaald in het Speelautomatenbesluit 2000 en de versie daarvan zoals geldend voor het van toepassing zijnde jaar.

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 13,70

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 27,40

Hoofdstuk 12 Huisvestingswet 2014

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van en huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 13,70

Hoofdstuk 13 Leegstandswet

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 110,10

1.13.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 110,10

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 13,70

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18 (verkeersbesluiten) van de Wegenverkeerswet 1994

€ 13,70

1.14.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 30,70

1.14.1.4

tot het verkrijgen van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 17,50

Hoofdstuk 15 Openluchtrecreatie

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Kampeerverordening gemeente Terschelling 2008, waarbij de oppervlakte van het kampeerterrein:

 

 

-maximaal 0,5 hectare bedraagt

€ 330,20

 

-maximaal 2 hectare bedraagt

€ 550,35

 

-méér dan 2 hectare bedraagt

€ 770,70

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Kampeerverordening gemeente Terschelling 2008, vallend onder het overgangsrecht

€ 78,25

1.15.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2, derde lid van de Kampeerverordening gemeente Terschelling 2008

€ 110,15

1.15.1.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een eigendomssituatie c.q. rechthebbende, zoals bedoeld in artikel 15.1.1, 15.1.2 en 15.1.3

€ 32,10

1.15.1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van overige wijzigingen van vergunningen en ontheffingen, zoals bedoeld in artikel 1.15.1.1, 1.15.1.2 en 1.15.1.3

€ 330,20

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.1

Tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

Inclusief rijksleges

€ 33,85

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,10

1.16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Vuurwerkvergunning)

€ 55,10

1.16.2.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 25,35

1.16.2.2.1

tot het verkrijgen van een stempelkaart waarmee maximaal zes maal per kalenderjaar ontheffing kan worden aangevraagd van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 77,70

1.16.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 of 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaats- of ventvergunning): (dit tarief is exclusief de kosten voor raadpleging van het online Kamer van Koophandel register)

 

1.16.2.2.1

geldig voor ten hoogste één week

€ 13,70

1.16.2.2.2

geldig voor ten hoogste één maand

€ 41,90

1.16.2.2.3

geldig voor ten hoogste één kwartaal

€ 83,55

1.16.2.2.4

geldig voor ten hoogste één jaar

€ 164,95

1.16.2.2.5

1.16.2.2.6

1.16.2.2.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel

5:32 van de Algemene Plaatselijke Verordening (strandzeilen)

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:33a van de Algemene Plaatselijke Verordening (surfplank)

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (kampvuur)

€ 13,70

€ 13,70

€ 13,70

1.16.2.2.8

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

€ 32,05

1.16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.16.3.1

bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit:

 

1.16.3.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,31

 

met een maximum per bericht van

€ 6,45

1.16.3.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 33,60

1.16.3.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 6,45

1.16.3.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 33,60

1.16.3.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 17.5.1 en 17.5.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts het hoogste gevraagd.

 

1.16.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 6,45

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk, als bedoeld in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002/325, het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden.

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of een raming van de bouwkosten gebaseerd op de laatste gewijzigde Richtlijn bouwkosten en legeskosten van Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

20%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld,

met een minimum van

€ 182,05

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

20 %

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld,

met een minimum van

€ 182,05

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2 bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een welstandstoets gevraagd wordt:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

4,19%,

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 182,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 4.190,00

vermeerderd met

1,99%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen:

€ 7.175,00

vermeerderd met

1,10%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een welstandstoets noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 160,45

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

131 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.1.4.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.4.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een welstandstoets noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

 

 

 

 

Beoordeling constructieve gegevens

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaald in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de constructieve gegevens moeten worden getoetst door een constructeur

€ 826,75

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 188,45

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 295,45

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 295,45

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.432,55

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 286,60

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 295,45

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 295,45

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 295,45

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 373,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 373,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.432,55

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 373,25

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 373,25

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 373,25

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 373,25

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 291,00

2.3.5.1

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte:

 

 

-tot 100 m²

€ 148,70

 

-van 100 tot 500 m², per m²

€ 1,45

 

-van 500 tot 2.000 m²

€ 460,50

 

plus per m²

€ 0,55

 

-van 2.000 tot 5.000 m²

€ 1.282,00

 

plus per m²

€ 0,17

 

-van 5.000 tot 50.000 m²

€ 1.910,50

 

plus per m²

€ 0,032

 

-groter dan 50.000 m²

€ 2.594,90

 

plus per m²

€ 0,022

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumenteverordening 1994 of de Erfgoedverordening gemeente Terschelling aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 195,10

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 195,10

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Terschelling aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 195,10

2.3.6.3

Indien bij de aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.6.1 of 2.3.6.2 een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden bedraagt het tarief

€ 195,10

 

vermeerderd met

€ 241,45

2.3.6.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 en 2.3.6.2 bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor een toets door de monumentencommissie noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk

 

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 161,05

2.3.7.1.2

Indien bij de aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.7.1 een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden bedraagt het tarief

€ 161,05

 

vermeerderd met

€ 241,45

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,35

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,35

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening Terschelling of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,35

 

 

 

2.3.10A.

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief

 

2.3.10A.1

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo

€ 295,10

2.3.10A.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i , van de Wabo

€ 295,10

2.3.10A.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.10A bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor een welstandstoets noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 161,35

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 161,35

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 160,15

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 161,35

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 161,35

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,35

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,35

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 161,35

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 161,35

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 161,35

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift, algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 107,55

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking tussen de aanvraag om vooroverleg of de conceptaanvraag en de aanvraag om omgevingsvergunning zodanig is dat sprake is van een nieuw project

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.6.4, 2.3.10A.3, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente en nog geen vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

55%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan, maar voor verlening van de vergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

35%

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 68,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4.2, 2.3.1.6, 2.3.6.4, 2.3.17, 2.3.18 en 2.7.1 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 121,35

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 121,35

2.7.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.7 bedraagt het tarief, indien een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

Het tarief zoals opgenomen in de Regeling van de Tarieven, zoals laatstelijk vastgesteld of gewijzigd door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Hus en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (dit tarief is exclusief de eventuele externe advies- en onderzoekskosten);

€ 2.788,50

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (dit tarief is exclusief de eventuele externe advies- en onderzoekskosten).

€ 2.788,50

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.9.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

20%

 

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1

 

2.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet:

20%

 

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

 

2.9.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 zijn de subonderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 

2.9.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 

2.9.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als de artikelen 3.22 of 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur);

 

2.9.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

 

2.9.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 107,55

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: (dit tarief is exclusief de kosten voor raadpleging van het online Kamer van Koophandel register)

€ 137,30

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging inrichting als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 137,30

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 62,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

geldig voor ten hoogste één dag

€ 13,70

 

geldig voor ten hoogste vier dagen

€ 27,45

 

geldig voor ten hoogste acht dagen

€ 41,25

 

geldig voor ten hoogste twaalf dagen

€ 55,15

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft: (dit tarief is exclusief de kosten die in rekening worden gebracht door de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) voor het adviseren van gemeenten in het kader van een evenementenvergunning)

 

3.2.1.1

het organiseren van een braderie, geldig voor één dag of een gedeelte daarvan

€ 85,90

3.2.1.2

het organiseren van overige activiteiten

€ 14,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 14,00

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

3.3.1

De definities van de in dit artikel genoemde Categorie A, Categorie B en Categorie C zijn vermeld in de bij deze tarieventabel behorende bijlage 1.

 

3.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk in de Categorie A, zoals bedoeld in de bouwverordening, artikel 6.1.1, lid 1, bedraagt een vast tarief van

€ 199,35

 

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte:

 

 

-tot 100 m²

€ 148,70

 

-van 100 tot 500 m², per m²

€ 1,45

 

-van 500 tot 2.000 m²

€ 460,50

 

plus per m²

€ 0,55

 

-van 2.000 tot 5.000 m²

€ 1.282,00

 

plus per m²

€ 0,17

 

-van 5.000 tot 50.000 m²

€ 1.910,50

 

plus per m²

€ 0,032

 

-groter dan 50.000 m²

€ 2.594,90

 

plus per m²

€ 0,022

3.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk in de Categorie B, zoals bedoeld in de bouwverordening, artikel 6.1.1, lid 1, bedraagt een vast tarief van

€ 199,35

 

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte:

 

 

-tot 100 m²

€ 74,80

 

-van 100 tot 500 m², per m²

€ 0,70

 

-van 500 tot 2.000 m²

€ 236,15

 

plus per m²

€ 0,27

 

-van 2.000 tot 5.000 m²

€ 609,85

 

plus per m²

€ 0,016

 

-van 5.000 tot 50.000 m²

€ 976,15

 

plus per m²

€ 0,015

 

-groter dan 50.000 m²

€ 1.225,10

 

plus per m²

€ 0,011

3.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning, zoals bedoeld in

de brandbeveiligingsverordening, artikel 2.1.1, lid 1, bedraagt voor een inrichting in de Categorie C:

 

3.3.4.1

voor een openlucht-evenement

€ 150,90

3.3.4.2

voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak van

50 m² tot en met 100 m²

€ 150,90

3.3.4.3

voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak vanaf 100 m²:

 

 

het onder 3.4.4.2 gestelde tarief, voor elke 100 m² vloeroppervlak boven het aantal van 100 m² te verhogen met

€ 13,55

3.3.4.4

voor een niet-bebouwd voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

 

 

-0 tot 500 m²

€ 150,90

 

-500 tot 2.000 m²

€ 199,35

 

- 2.000 tot 5.000 m²

€ 250,00

 

-boven 5.000 m²

€ 250,00

 

te verhogen per 5.000 m² of een gedeelte daarvan boven

5.000 m² met

€ 48,60

3.3.4.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

€ 26,95

3.3.4.6

Indien een afgegeven gebruiksvergunning moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of afname van het aanvankelijk bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van een aangepaste gebruiksvergunning een bedrag geheven van

€ 150,90

3.3.4.7

Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning, voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt teruggaaf van 35% van de geheven leges verleend.

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 110,10

3.4.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van de Huisvestingswet 2014

€ 110,10

3.4.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014

€ 110,10

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 31,80

Behorend bij raadsbesluit van 24 november 2015

J.Hofman,

J.B. Wassink,

griffier

voorzitter