Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016
CiteertitelVerordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201601-01-2016Onbekend

27-09-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016

 

 

Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet studiefinanciering 2000b.

 • b.

  student: de student die op grond van paragraaf 3.7 artikel 3.30 van de Wet aanspraak heeft opeen reisvoorziening ten laste van de overheid die woonachtig is in de gemeente Terschelling of waarvan minimaal één ouder woonachtig is op Terschelling.

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  De student ontvangt een vergoeding van € 58,67 per kalenderjaar (bedrag peiljaar 2016) als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks verhoogd met de prijsverhoging die Rederij Doeksen toepast op het tarief van het tarief voor een Terschellingse volwassen

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan via het digitale loket.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • -

   een bericht studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet in het desbetreffende kalenderjaar blijkt, of:

  • -

   een uitdraai afkomstig van ov-chipkaart.nl waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet blijkt in het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  De aanvraag wordt gedaan in de periode van 1 september tot 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Bij het ontbreken van één of meer benodigde gegevens deelt het college dat schriftelijk mee aan de aanvrager en geeft daarbij een termijn van twee weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de aanvrager de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, kan het college beslissen de aanvraag af te wijzen.

Artikel 4 Besluit

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis

Artikel 5 Betaalbaarstelling

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Terschelling 2016”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.

 • 3.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening aanvullende vergoeding OV Chipkaart 2011, vastgesteld door de raad op 26 april 2011

 

Terschelling 27 september 2016

 

De raad van de gemeente Terschelling,

 

J. Hofman, griffier

 

J.B. Wassink, burgemeester