Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Inspraakverordening gemeenteTerschelling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeenteTerschelling 2017
CiteertitelInspraakverordening gemeenteTerschelling 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017aanpassing

20-12-2016

Onbekend

2016/inspraakverordening 2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening gemeenteTerschelling 2017

 

 

Inspraakverordening gemeenteTerschelling 2017

 

 

De raad van de gemeente Terschelling;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet.

Besluit vast te stellen de Inspraakverordening gemeente Terschelling 2017.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij een beleidsvoornemen van een bestuursorgaan van de gemeente Terschelling;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de onder a. bedoelde inspraak ingevolge het bij of krachtens deze verordening bepaalde vorm wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van een bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid, het besluit tot het vaststellen of wijzigen van algemeen verbindende voorschriften en het vaststellen van een besluit van algemene strekking.

 • d.

  insprekers: ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht zijn.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan van de gemeente Terschelling besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van een beleidsvoornemen.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen dan wel de herziening uitsluitend of hoofdzakelijk om juridisch-technische dan wel redactionele redenen plaatsvindt;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;

  • g.

   indien de insprekers al op een andere manier in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het beleidsvoornemen zijn betrokken of voldoende aannemelijk is dat het bestuursorgaan alle relevante belangen bij zijn afweging heeft kunnen betrekken;

  • h.

   indien het beleidsvoornemen rechtstreeks voortvloeit uit een beleidsvoornemen waarover al inspraak heeft plaatsgevonden of een in hoofdzaak interne of organisatorische aangelegenheid van de gemeente is.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht zijn.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat de termijn voor het ter inzage leggen van de stukken en het naar voren brengen van een inspraakreactie vier weken bedraagt.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3.

  Indien een andere procedure als bedoeld in het tweede lid aan de orde is wordt in de kennisgeving op grond van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht vermeld dat op grond van het tweede lid een andere inspraakprocedure is vastgesteld.

Artikel 5 Vorm van inspraak

 • 1.

  Insprekers kunnen hun inspraakreactie in elk geval schriftelijk naar voren brengen.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan daarnaast besluiten een bijeenkomst te organiseren waarbij er mondeling kan worden gereageerd of kan tot een andere vorm van inspraak besluiten.

 • 3.

  Als een bijeenkomst als bedoeld in het tweede lid wordt georganiseerd, wordt deze in de in artikel 4, eerste lid, bedoelde termijn gehouden, tenzij hiervoor een andere procedure is vastgesteld als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

 • 4.

  In de kennisgeving van artikel 3:12 Awb wordt de vorm van inspraak op grond van het eerste of tweede lid vermeld.

Artikel 6 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het college van burgemeester en wethouders een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de reacties die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht dan wel op een andere wijze zijn verkregen;

  • c.

   een reactie op deze inspraakreacties, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De op 27 mei 2008 vastgestelde Inspraakverordening 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsrecht

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening is besloten inspraak te verlenen, gelden voor die inspraakprocedure de bepalingen van de Inspraakverordening 2008.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Terschelling 2017.

de raad van de gemeente Terschelling , 20 december 2016

J. Hofman, griffier

J.B. Wassink, voorzitter