Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Archiefverordening gemeente Terschelling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Terschelling 2017
CiteertitelArchiefverordening gemeente Terschelling 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:v:ARCHIEFWET 1995&artikel=32

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201731-03-2017Aanpassing aan VNGmodelverordening

28-03-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Terschelling 2017

De raad van Terschelling;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;

Gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

Overwegende dat die wet voorschrijft een verordening te hebben betreffende de zorg van het

college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het

beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen

(Archiefverordening 2017)

 

Archiefverordening gemeente Terschelling 2017

 

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet

 • b.

  archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen

  archiefbewaarplaats

 • c.

  archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen

  archiefruimte

 • d.

  beheerder: degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden

  van een nader aan te wijzen organisatieonderdeel

 • e.

  wet: de Archiefwet 1995

Hoofdstuk II De zorg voor het beheer van de archiefbescheiden

Artikel 2 Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging,

Authenticiteit

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren

en, voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de

duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven

bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond.

Artikel 3 Kwaliteitssysteem

Het college van burgemeester en wethouders stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer

van de archiefbescheiden vast.

Artikel 4 Middelen

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat jaarlijks op de

gemeentebegroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn

verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 5 Personeel

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de aanstelling van

voldoende, deskundig personeel ter uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het

beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 6 Beheervoorschriften

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het vaststellen of doen

vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 7 Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders wijst taken en verantwoordelijkheden ten

aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de

archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de

secretaris.

Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders wijst taken en verantwoordelijkheden ten

aanzien van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe

aan de beheerder.

Artikel 9 Archiefbewaarplaats

Het college van burgemeester en wethouders wijst een archiefbewaarplaats aan.

Hoofdstuk III Verslaglegging door de secretaris aan het college van burgemeester en

Wethouders

Artikel 10 Verslag van de secretaris aan het college over het beheer van de niet

overgebrachte archiefbescheiden

De secretaris brengt jaarlijks aan het college van burgemeester en wethouders verslag uit

over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de

archiefbewaarplaats.

Artikel 11 Verantwoording van de secretaris aan het college over beheer van de

overgebrachte archiefbescheiden

De secretaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het college van

burgemeester en wethouders betreffende het beheer van de archiefbescheiden die zijn

overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn

opgenomen.

Hoofdstuk IV Verslaglegging door het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Artikel 12 Verslag van het college aan de raad over het beheer

Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over

het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de secretaris

aan hen heeft uitgebracht conform artikel 10 en 11.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 13 Intrekking

De Archiefverordening 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Naamgeving

Deze verordening wordt aangehaald als de Archiefverordening Terschelling 2017.