Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Terschelling 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Terschelling 2018
CiteertitelBeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Terschelling 2018.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpbekostiging lokalen voor bewegingsonderwijs
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 136 van de Wet op het primair onderwijs
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201801-07-2018nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-231783

2018-O bekostiging

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Terschelling 2018

Het college van de gemeente Terschelling;

 

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs;

 

gezien het op 25 juni 2018 gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;

 

besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Terschelling 2018.

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

1. Het bekostigingsbedrag voor een lokaal bewegingsonderwijs door een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.

2. Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de school voor basisonderwijs niet beschikt over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

3. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van het op grond van het eerste lid vastgestelde rooster bewegingsonderwijs. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

5. Het college keert de ingevolge het vierde lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in driemaandelijkse termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid, waarbij de eerste termijn aanvangt aan het begin van het schooljaar.

Artikel 2. Indexering

De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel basisonderwijs opgenomen prijsindexcijfer.

Artikel 3. Citeertitel; inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Terschelling 2018.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 juli 2018 .

De voorzitter, De secretaris,

J.B. Wassink H. de Jong