Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017
CiteertitelMandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 59a van de Gemeentewet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 14. artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 15. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201924-10-2017Nieuwe regeling

24-10-2017

gmb-2019-68357

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

 

gelet op de artikelen 59a en 160 van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wetbestuursrecht;

 

B e s l u i t e n:

vast te stellen de navolgende Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017.

Artikel 1: definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen.

b. mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Terschelling.

c. de mandaatnemer: de directie van de Kredietbank Nederland;

d. machtiging: bevoegdheid tot verrichten feitelijke handelingen.

e. de mandaatregeling: mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017.

Artikel 2: mandaatnemer

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheid van de mandaatgever wordt opgedragen aan de directie van Kredietbank Nederland, genoemd in de bijlage.

 • 2.

  De mandaatgever kan het mandaat intrekken.

Artikel 3: machtiging

De mandaatnemer is voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, lid 1, tevens gemachtigd tot:

a. het verrichten van alle benodigde handelingen ter voorbereiding van een besluit;

b. het verrichten van alle benodigde handelingen na het nemen van het besluit;

c. het voeren van correspondentie rondom het besluit;

d. het verstrekken van informatie rondom het besluit.

Artikel 4 : instructies voor de (onder)mandaatnemer

 • 1.

  De mandaatnemer registreert de genomen besluiten in een mandaatregister.

 • 2.

  Halfjaarlijks geeft de mandaatnemer aan mandaatgever een overzicht van de genomen besluiten.

 • 3.

  Van een (onder)mandaat wordt geen gebruik gemaakt dan na voorafgaand overleg met, en verzoek om nadere instructie aan, het lid van het college wiens portefeuille het betreft, indien het te nemen besluit:

a. (aanmerkelijke) politieke of bestuurlijke gevolgen heeft;

b. tot ingrijpende financiële gevolgen leidt, bijvoorbeeld in de vorm van meerjarenverplichtingen of overschrijding van het budget.

Artikel 5: ondertekening

 • 1.

  Uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid blijkt, voor zover mogelijk, uit de ondertekening van het besluit of stuk.

 • 2.

  In geval van de uitoefening van (onder)mandaat worden documenten als volgt ondertekend:

“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,namens dezen,(persoonlijke ondertekening)naam en functie van de gemandateerde”.

Artikel 6: slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt in nieuwsblad ‘de Terschellinger’ en op de website van de gemeente (www.terschelling.nl) bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in nieuwsblad ‘de Terschellinger’ onder gelijktijdige intrekking van het mandaat aan Stichting Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017”.

Vastgesteld in vergadering van 24 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, J.B. Wassink,

secretaris/ directeur. burgemeester.