Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Regeling voor het bepalen van de bouwkosten ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning (normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor het bepalen van de bouwkosten ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning (normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling)
CiteertitelNormkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2019Nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-300507

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor het bepalen van de bouwkosten ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning (normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling)

Het college van de gemeente Terschelling;

gelet op:

  • artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

  • het bepaalde in artikel 11 van de geldende legesverordening en titel 2 van de tarieventabel behorende bij de geldende legesverordening;

  • artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet.

 

besluit vast te stellen de Regeling voor het bepalen van de bouwkosten ten behoeve van de leges van een aanvraag omgevingsvergunning (normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling) :

 

 

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekening als in de vigerende Legesverordening

b. De inhoud en/of oppervlakte van een bouwwerk: inhoud of oppervlakte van een bouwwerk zoals omschreven in artikel 2.1 tot en met 2.9 van het in bijlage 1 van deze regeling opgenomen Hoofdstuk 2 “de wijze van meten” van de vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente Terschelling.

c. Normberekening: berekening van de bouwkosten op basis van de uitgave “Basisbedragen gebouwen voor gemeenten 2019” van het Nederlands Bouwinstituut, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regeling; of zoals deze uitgave laatstelijk is vervangen of gewijzigd, waarbij indien van toepassing uitvoeringsniveau “hoogwaardig” als uitgangspunt wordt gehanteerd.

 

2. Toepassen normberekeningen

1. Ter gelegenheid van een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteit wordt een normberekening gemaakt.

2. Bij de normberekening wordt uitgegaan van de bruto vloeroppervlakte van een bouwwerk in vierkante meter (m2)

3. Indien de bouwkosten betrekking hebben op een uitbreiding van een bouwwerk dan wordt de norm berekening gemaakt op basis van het oppervlak van de uitbreiding.

 

3. Vaststellen Bouwkosten

1. De controle op de aangeleverde bouwkosten dient gelijktijdig plaats te vinden met de toets voor compleetheid van het plan.

2. Indien de afwijking van de normberekening groter is dan 10% of indien bij de aanvraag geen opgave van de bouwkosten wordt gedaan, wordt de aanvrager verzocht om een onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten.

3. De termijn voor het aanleveren van een onderbouwing van de opgegeven bouwkosten bedraagt de tijd die wordt gegeven voor de aanlevering van de stukken voor het complementeren van de aanvraag.

4. De alsnog aangeleverde dan wel nader onderbouwde gegevens worden, indien tijdig aangeleverd, wederom getoetst aan de normberekening.

5. De bouwkosten die als grondslag voor de legesheffing dienen worden vastgesteld:

a. op de opgegeven bouwkosten indien deze niet meer dan 10% afwijken van de normberekening;

b. op de uitkomst van de normberekening indien:

1. de opgegeven bouwkosten niet of niet tijdig zijn aangeleverd;

2. de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

 

4. Kennisgeving en bezwaar

1. De bouwkosten op basis van de normberekening waarop de legesheffing wordt gebaseerd, worden kenbaar gemaakt tegelijk met de beschikkingsbrief van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) .

2. Een bezwaar tegen de bouwkosten bepaald volgens de normberekening, wordt beschouwd als een bezwaar tegen de legesfactuur en wordt als zodanig in behandeling genomen.

 

6. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De uitgave Basisbedragen gebouwen voor gemeenten 2019 van het Nederlands Bouwkosten Instituut liggen ter inzage in het gemeentehuis van Terschelling.

 

7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling”

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling

W.R.H. van Schoonhoven, J.B. Wassink,

Loco-secretaris/adjunct-directeur Burgemeester.