Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Monumentenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening
CiteertitelMonumentenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2015nieuwe regeling

15-03-1994

de Terschellinger

22/1994
01-04-199408-11-2016nieuwe regeling

15-03-1994

de Terschellinger

22/1994

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening

De raad van de gemeente Terschelling;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 1994, nr. 22;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Monumentenwet;

BESLUIT: vast te stellen de "Monumentenverordening".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:1. monumenten:a. alle zaken die van algemeen belang zijn wegens schoon-heid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuur-historische waarde;b. terreinen die van algemeen belang zijn wegens daaraanwezige zaken als bedoeld onder a.

 • 2

  beschermde rijksmonumenten:onroerende monumenten, die zijn ingeschreven in de ingevo]ge de Monumentenwet vastgestelde registers

 • 3

  kerkelijke monumenten:onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijk instelling en die uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst

 • 4

  monumentencommissie:de door de raad aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweginq te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en deze verordening, zoals nader uitgewerkt in de gemeenschappelijke regeling "Welstandszorg HUS en HIEM".

Artikel 2  

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Hoofdstuk 2 Beschermde rijksmonumenten

Artikel 3  

 • 1

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument met de ingediende bezwaren aan de monumentencommissie na afloop van de termijn van twee weken genoemd in artikel 12, lid 2, van de Monumentenwet.

 • 2

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3

  Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Hoofdstuk 3 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 4  

 • 1

  1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Monumentenverordening" .

 • 2

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3

  Met ingang van de dag, als bedoeld in het tweede lid, wordt de monumentenverordening gemeente Terschelling 1991, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 juni 1991, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 maart 1994.

,voorzitter.

,secretaris.