Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afkoppelen voorzijde bouwwerken
CiteertitelVerordening afkoppelen voorzijde bouwwerken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.32a van de Wet Milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Onbekend

16-12-2010

Gemeenteblad nr 13/2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010 inzake de verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken

Gelet op artikel 10.32a van de Wet Milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt om bij verordening regels te stellen ten aanzien van het brengen van afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening;

Overwegende dat het om milieutechnische overwegingen gewenst is om afvloeiend hemelwater niet meer te doen afstromen naar een openbaar gemengd of vuilwaterriool;

Overwegende dat in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 dat door de gemeenteraad is vastgesteld, is bepaald dat de voorzijde van woningen of panden waar nu een schoonwaterriool ligt en waar de woningen of panden nog niet lozen op dit schoonwaterriool bovengronds afgekoppeld zal worden.

Overwegende dat de meest doelmatige wijze van afkoppelen bestaat uit het oppervlakkig laten afstromen van het overtollige hemelwater vanaf particulier gebied naar het openbaar gebied, waarbij de benodigde werkzaamheden om dit mogelijk te maken door de eigenaar van het perceel zelf worden uitgevoerd;

Overwegende dat het doel van deze verordening is om door middel van subsidiëring particuliere eigenaren te stimuleren om dakoppervlak van bouwwerken, dat afstroomt naar een openbaar gemengd of vuilwaterriool, bovengronds af te koppelen;

Overwegende dat het niet gewenst is om afkoppelwerkzaamheden door particulieren op openbaar gebied te laten uitvoeren;

Overwegende dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan eigenaren van bouwwerken met een woonfunctie, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld zijn in deze verordening;

Overwegende dat het daarbij gewenst is dat de met de subsidie bevorderde en vanuit milieutechnische overwegingen wenselijke afkoppeling ook bij eigendomsovergang van het bouwwerk wordt behouden;

Overwegende dat daarom subsidiering voor afkoppelen van regenpijpen wordt gecombineerd met een verbod om aan te sluiten op het openbare gemengde of vuilwaterriool of om het afgekoppelde dakoppervlak opnieuw te laten afwateren naar het openbare gemengde of vuilwaterriool;

Overwegende dat voor het houden van toezicht op het afkoppelen en afgekoppeld houden het wenselijk is om de subsidie alleen te verstrekken voor het afkoppelen van een regenpijp die zichtbaar is vanaf het openbaar gebied;

Overwegende dat het college gebieden in de gemeente Tholen kan aanwijzen, zodat rekening kan worden gehouden met het al dan niet in een gebied aanwezig zijn van een schoonwaterriool;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening: 'Verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken'.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • b.

  afkoppelen: het loskoppelen dan wel het niet aansluiten van afvloeiend hemelwater op een openbaar gemengd of vuilwaterriool;

 • c.

  regenpijp: een buis die aan een dakgoot of een plat dak is bevestigd en dient om het hemelwater dat op het dak valt, af te voeren. Ook wel regenwater- of hemelwaterafvoer genoemd;

 • d.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen.

Artikel 2 - Verbod tot aansluiten

 • 1.

  Het college kan een gebied aanwijzen waarbinnen het niet is toegestaan een regenpijp aan te sluiten op het openbare gemengde of vuilwaterriool of om het afgekoppelde dakoppervlak opnieuw te laten afwateren naar het openbare gemengde of vuilwaterriool.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 3 - Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Een eigenaar van een bouwwerk met een woonfunctie binnen een door het college op grond van artikel 2, eerste lid van deze verordening aangewezen gebied kan subsidie aanvragen voor het afkoppelen van een regenpijp van het openbare gemengde of vuilwaterriool.

 • 2.

  De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2013 om 24.00 uur zijn ontvangen.

 • 3.

  De subsidie moet worden aangevraagd via het door het college vastgestelde formulier 'subsidie afkoppelen voorzijde bouwwerken'.

 • 4.

  De aanvraag bestaat behalve het ingevulde formulier uit de onderstaande gegevens:

  • -

   foto's van de situatie voor het loskoppelen van de regenpijpen;

  • -

   foto's van de situatie na het loskoppelen van de regenpijpen;

  • -

   een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 5.

  De werkzaamheden voor het loskoppelen van de regenpijpen moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn uitgevoerd om in aanmerking te komen voor subsidie. Werkzaamheden uitgevoerd na 1 januari 2014 of werkzaamheden uitgevoerd vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden niet gesubsidieerd.

 • 6.

  Dit artikel is alleen van toepassing op regenpijpen aan de voorzijde of aan de zijkant van bouwwerken, die vanaf het openbaar gebied zichtbaar zijn.

 • 7.

  Subsidie wordt verstrekt per losgekoppelde regenpijp, waarbij er minimaal 15 m2 dakoppervlak op de regenpijp is aangesloten. Deze oppervlakte wordt gemeten in het platte vlak.

 • 8.

  Indien de af te koppelen regenpijp op de perceelsgrens met de gemeente ligt, worden de werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Tholen.

 • 9.

  Subsidieaanvragen die niet voldoen aan de in de leden 1 tot en met 8 gestelde voorwaarden, worden door het college afgewezen. Mocht het formulier niet volledig zijn ingevuld of de in lid 4 genoemde gegevens ontbreken van zal de aanvrager de mogelijkheid krijgen om de aanvraag binnen een door het college te stellen termijn aan te vullen.

Artikel 4 - Vaststellen van de subsidie

Het college stelt op basis van het in artikel 3, 3e lid genoemde formulier en de in artikel 3, 4e lid genoemde gegevens het bedrag van de subsidie vast. Deze beschikking bevat een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 5 - Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het zelfstandig afkoppelen van dakoppervlak middels het loskoppelen van regenpijpen bedraagt € 130,-- per regenpijp met een maximum van 5 per kadastraal perceel. Als de regenpijp op de perceelsgrens met de gemeente ligt, worden de werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd en ontvangt de aanvrager € 50,-- per regenpijp.

Artikel 6 - Moment van betaling

De subsidie wordt op vier tijdstippen in het jaar betaald, nadat de subsidie is vastgesteld.

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 8 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 16 december 2010.

, voorzitter.

, griffier.

Bijlage 1 Gebiedsaanwijzing, behorende bij "Verordening afkoppelen voorzijde bouwwerken", artikel 2.1

 

Straat

Huisnummers

Tholen

Abr Crijnssenstraat

1-13 oneven

 

Abr Crijnssenstraat

2-10 even

 

Bolwerk

helemaal

 

David van Orlienstraat

helemaal

 

Groot Verrehof

1-19 oneven

 

Groot Verrehof

14-22 even

 

Hoogaarsstraat

helemaal

 

J.van Beaumontstraat

helemaal

 

Jan van Bloisstraat

1-27 oneven

 

Jan van Bloisstraat

2-52 even

 

Jhr van Vredenburchlaan

19-29 oneven

 

Jolstraat

2-42 even

 

Jolstraat

13-55 oneven

 

Kon Julianastraat

16-38 even

 

Kon Julianastraat

72-82 even

 

Kon Julianastraat

7-35 oneven

 

Kon Wilhelminastraat

1-27 oneven

 

Kon Wilhelminastraat

32-50 even

 

Kon Wilhelminastraat

4-14 even

 

Kotterstraat

31-59 oneven

 

Kotterstraat

34-52 even

 

Mach. van Gelrestraat

2-62 even

 

Mach. van Gelrestraat

41-79 oneven

 

Maria van Vlaanderenstraat

helemaal

 

Markt

1-21 oneven

 

Molenvlietsestraat

11-23 oneven

 

Molenvlietsestraat

30-66 even

 

Mossellaan

50-64 even

 

Mossellaan

59-73 oneven

 

Parksingel

2-48 even

 

Paulinastraat

helemaal

 

Prins Bernhardstraat

helemaal

 

Prinses Beatrixstraat

helemaal

 

Prinses Irenestraat

helemaal

 

Simon Lindhoutstraat

2-20 even

 

Van Glymesstraat

helemaal

 

Verbrandestraat

helemaal

Poortvliet

Molenstraat

9-17 oneven

 

Molenstraat

14-52 even, behalve 44a en 44b

 

Stoofstraat

2-52 even

 

Stoofstraat

3-27 oneven

 

Zuidplantsoen

2-6 even

 

Zuidplantsoen

1 en 3

Scherpenisse

geen

 

Sint-Maartensdijk

Bloemenlaan

19-37 oneven

 

Dr Tazelaarstraat

12-14 even

 

Kon. Beatrixstraat

1-19 oneven

 

Markt

1-55 even en oneven, behalve 12

 

Noordpoort

helemaal

 

Radda Barnenstraat

1-5

Stavenisse

Poststraat

60-72 even

 

Poststraat

43 en 45

Sint-Annaland

Crooswijck

10-24 even

 

Hoenderweg

70-76 even

 

Hoenderweg

103-115 oneven

 

Molendijkseweg

1-9 oneven

 

Schoolstraat

37-65 oneven

Oud-Vossemeer

Bou Kooijmansstraat

5-37 oneven

 

Bou Kooijmansstraat

62-84 even

 

Kalisbuurt

helemaal, behalve 56 en 60

 

Marinus Lindhoutstraat

helemaal

 

Molenstraat

21-73 oneven

 

Molenstraat

22-80 even

 

Patrijzenweg

25-57 oneven

 

Prins Mauritsstraat

14-20 even

 

Prins Mauritsstraat

17-31 oneven

 

Schoolstraat

2-20 even

 

Weelhoekstraat

6-56 even

Sint Philipsland

Eendrachtsstraat

helemaal, behalve 54-66 even

 

Esdoornhof

1-15 oneven

 

Esdoornhof

2-18 even

 

Gladiolenstraat

13-47 oneven

 

Gladiolenstraat

24-50 even

 

Hengelosestraat

14-22 even

 

Karreveld

16, 17 en 18

 

Krabbenkreekstraat

1-5 oneven

 

Krabbenkreekstraat

10-16 even

 

Krammerstraat

helemaal

 

Mosselkreekstraat

helemaal

 

Oostdijk

43-51 oneven

 

Plataanstraat

2-18 even

 

Plataanstraat

3-21 oneven

 

Schelpkreekstraat

2-12 even

 

Schelpkreekstraat

34-40 even

 

Schelpkreekstraat

7-19 oneven

 

Schoolstraat

5-11 oneven

 

Schoolstraat

54-58 even

 

t Keeten

helemaal

 

t Slaak

helemaal

 

Volkerakstraat

helemaal

 

Wilhelminastraat

59-69 oneven

 

Zuiddijk

54-58 even

 

Zijpestraat

helemaal

Anna Jacobapolder

geen

 

Sluis

geen