Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Regeling uitruil eindejaarsuitkering voor een vergoeding woon-werk en dienstreizen gemeente Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling uitruil eindejaarsuitkering voor een vergoeding woon-werk en dienstreizen gemeente Tholen
CiteertitelRegeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming zakelijke reiskilometers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Keuzeregeling gemeente Tholen.

Deze wijziging is nogmaals vastgesteld door de werkgeverscommissie op 9 juni 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, art. 4a:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201601-01-2017art. 1

26-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 17-05-2016

Onbekend.
01-01-201201-01-2016Onbekend

03-01-2012

Tholenderwijs

B&W vergadering 3 januari I.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming zakelijke reiskilometers

Burgemeester en wethouders van Tholen;

overwegende, dat op basis van artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) de mogelijkheid bestaat om aanvullende regelingen vast te stellen voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden;

dat het gewenst is om medewerkers van de gemeente Tholen de mogelijkheid te bieden om de fiscaal belaste eindejaarsuitkering te verlagen in ruil voor een andere bestedingsmogelijkheid, zijnde een fiscaal onbelaste tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen, oftewel de zakelijke reiskilometers;

gelet op de Wet op de loonbelasting;

gelezen voorts het instemmingsadvies van de Ondernemingsraad d.d. 1 december 2011;

en het akkoord van de belastingdienst Roosendaal d.d. 5 juli 2011;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de navolgende "Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming zakelijke reiskilometers"

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR,

 • b.

  Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

  De vergoeding conform de vigerende regeling reiskostenvergoeding woon-werk van de gemeente Tholen.

 • c.

  Autokostenvergoeding

  De vergoeding conform de vigerende regeling reis- en verblijfkosten van de gemeente Tholen.

 • d.

  Eindejaarsuitkering

  De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3.18a van de CAR.

Artikel 2 - Flexibele voorzieningenregeling

De medewerker die wenst deel te nemen aan deze regeling, vermindert zijn of haar eindejaarsuitkering met hetzelfde bedrag dat hij of zij ontvangt voor een belaste vergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 4a:3 van de CAR.

Artikel 3 - Vergoeding kosten woon-werkverkeer en dienstreizen

Lid 1

De medewerker kan op zijn verzoek maximaal zijn volledige eindejaarsuitkering inzetten voor een vergoeding in de kosten van zakelijke reiskilometers. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

Lid 2

De medewerker dient eenmalig schriftelijk te verklaren dat hij voor de zakelijke reiskilometers afstand doet van (een deel van) zijn eindejaarsuitkering. Daartoe dient hij het overeenkomstenformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Lid 3

De kilometers waarvoor de medewerker reeds een vergoeding ontvangt, worden in mindering gebracht op het totaal aantal kilometers. De belaste vergoedingen worden in januari daaropvolgend door middel van negatief loon voor de loonheffing verrekend.

Artikel 4 - Gevolgen van de keuze

Lid 1

Indien aan de belastingvrije uitbetaling door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Lid 2

De medewerker verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn van de mogelijke consequenties die een verlaging van de eindejaarsuitkering kan hebben, doordat deze worden uitgewisseld tegen een bestedingsdoel. Zonder uitputtend te zijn gaat het dan om:

 • 1.

  een verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen/FPU en de uit die hoofde verschuldigde premies;

 • 2.

  een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten;

 • 3.

  een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies;

Deze gevolgen zijn voor rekening en risico van de medewerker.

Artikel 5 - Fiscale wijzigingen

De toepassing van deze regeling dient te passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving. Het college behoudt het recht de regeling aan te passen op grond van fiscale wijzigingen.

Artikel 6 - Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, wordt de eventuele naheffingsaanslag (inclusief de boete en heffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 7 - Berekeningtijdvak

Het aantal zakelijke reiskilometers wordt berekend over de periode van 1 december tot 1 december. Wanneer iemand tussentijds in of uit dienst treedt, geldt een ander tijdvak.

Artikel 8 - Betaling

De onbelaste vergoeding woon-werkverkeer wordt per maand uitbetaald. De autokostenvergoeding voor dienstreizen wordt op declaratiebasis betaald (zowel onbelast als belast uitbetaald). In de maand december vindt er een totaalafrekening plaats en zal de eindejaarsuitkering worden verminderd. Eventueel zal in de maand januari daaropvolgend een correctie negatief loon plaatsvinden.

Artikel 9 - Onvoorziene omstandigheden

Het college is bevoegd om in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet een voorziening te treffen.

Artikel 10 - Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling uitruil eindejaarsuitkering voor een vergoeding woon-werk en dienstreizen gemeente Tholen'.

Lid 2

Deze regeling treedt per 1 januari 2012 in werking.

Tholen, 1 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester

S.Nieuwkoop W. Nuis