Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent uitvoering afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent uitvoering afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201301-05-2013Onbekend

26-03-2013

Onbekend

26 maart 2013 III.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent uitvoering afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen

No.:

Het college van gemeente Tholen,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen;

b e s l u i t :

 • 1.

  In te trekken Hoofdstuk 4 afdeling 1a en de artikelen 4.7a tot en met 4.7.w van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Tholen 2012;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 - Aanwijzing inzamelende instanties
 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. gevestigd te Sluiskil.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels; overeenkomstig de genoemde inzamelaars in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit

 • 3.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

 • 4.

  scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente Tholen voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

Artikel 3 - Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 

Artikel 4 - Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Een 240 liter grijze rolcontainer voor restafval van alle huishoudens binnen de gehele gemeente Tholen met uitzondering van de huishoudens die aangewezen zijn op een verzamelcontainer overeenkomstig bijlage 2 van dit uitvoeringsbesluit;

 • 2.

  Een 140 of 240 liter groene rolcontainer voor GFT-afval van alle huishoudens binnen de gehele gemeente Tholen met uitzondering van de onder sub 1 genoemde huishoudens;

 • 3.

  Klein chemisch afval dient op de milieustraat te worden afgeleverd;

 • 4.

  Oud papier en karton dient aangeleverd te worden op wijkniveau en/of huis-aan-huis overeenkomstig bijlage 3 van dit uitvoeringsbesluit;

 • 5.

  Glas dient aangeleverd te worden in de op wijkniveau aanwezige glascontainers overeenkomstig bijlage 4 van dit uitvoeringsbesluit.

 • 6.

  Een door de inzameldienst verstrekte "Plastic Herozak" voor kunststof verpakkingen aan alle huishoudens binnen de gehele gemeente Tholen.

 • 7.

  Textiel dient aangeleverd te worden in de op wijkniveau aanwezige textielcontainers overeenkomstig bijlage 5 van dit uitvoeringsbesluit

 • 8.

  Grof (tuin)afval en grof huishoudelijk afval vindt op afroep plaats door de inzameldienst.

 • 9.

  Alle afvalstoffen, zoals vermeld onder artikel 3 lid 1 van de verordening kunnen buiten de onder dit artikel onder lid 1 tot en met 8 genoemde wijze ook aangeleverd worden op de milieustraat te Sint-Maartensdijk.

 • 10.

  Destructiemateriaal dient afgeleverd te worden bij de gehuisveste dierenarts binnen de gemeente Tholen.

Artikel 5 - Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5, derde lid, van de verordening vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

 • -

  Daar waar een inzamelvoorziening aanwezig is, zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke -containers/cocon.

 • -

  De afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd;

 • -

  De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

 • -

  Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;

Artikel 6 - Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V.;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling bij de verzamelcontainer worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt (= de milieustraat) te Sint-Maartensdijk;

  • i.

   de afvalbrengpunten van de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. van toepassing;

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • n.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³;

  • o.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7 - Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • 1.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de door de inzameldienst verstrekte jaarkalender tussen 07.00 en 20.00 uur; overeenkomstig bijlage 6 van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2.

  inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 3.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • 4.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 5.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8 - Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de Zeeuwse ReinigingsDienst (na overleg met Gemeente Tholen) voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9 - Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10 - Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11 - Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  in de binnenstad (centrum Tholen) mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen de geldende venstertijden;

 • 2.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 mei 2013.

Artikel 13 - Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Tholen.

 

Bijlage 1 - Overzicht inzamelende instanties

 • 1.

  Zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Tholen

 • 2.

  Zendingscommisie van de Gereformeerde Gemeente Sint-Annaland

 • 3.

  Kerkrentmeesters Nederlandse Hervormde Gemeente Scherpenisse

 • 4.

  Zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Poortvliet

 • 5.

  M BUMA Zending en Adullam in Stavenisse

 • 6.

  Voetbalvereniging S.P.S. in Poortvliet

 • 7.

  Voetbalvereniging S.C. Stavenisse

 • 8.

  Muziekvereniging Concordia in Sint Philipsland en Anna Jacobapolder

 • 9.

  Koninklijke Muziekvereniging Condordia in Tholen

 • 10.

  Koninklijke Fanfare Accelerando in Sint-Annaland

 • 11

  Muziekvereniging Euterpe in Sint-Maartensdijk

 • 12

  Oud-Vossemeer's Muziekvereniging te Oud-Vossemeer

 • 13

  D.A.C. De Schutse in Oud-Vossemeer

 • 14

  Leger des Heils te Sint-Maartensdijk.

   

Bijlage 2 - Overzicht inzameling restafval alle huishoudens

Huishoudens die aangewezen zijn op een verzamelcontainer zijn:

 

Tholen

Dalemhof

1 t/m 83 (even en oneven)

Kuipersdreef

1, 19, 21 t/m 91 (oneven)

Het Lint

6 t/m 66 (even)

Achtererf

1 t/m 23 (oneven)

 

71 t/m 71 (oneven)

 

81 t/m 103 (oneven)

Meanderlaan

70 t/m 138 (even)

Prins Clauslaan

2 t/m 23 (even en oneven)

Abraham Crijnssenstraat

1 t/m 71

Dalemsestraat

7, 9, 9a t/m 9e

 

47, 55, 57 en 63

Kaaij

20 t/m 64 (even)

Hoogstraat

35 t/m 43 a (oneven)

Vossemeersepoort

5 t/m 9 en 17 (oneven)

Hofstraat

5, 7 en 9

 

24 t/m 34 (even)

 

33 t/m 47 (oneven)

Kruittorenstraat

3, 5 en 13

Kruittoren

8 en 10

Verbrandestraat

10 t/m 32 (even)

Schuttershof

19 t/m 29 (oneven)

Doelweg

2 t/m 40

Oude Werf

2 t/m 108 (even)

Schelde-Rijnweg

20 t/m 34 (even)

Slikkenburg

1 t/m 19 (oneven)

Vliethof

12 t/m 46 (even en oneven)

Zwink

2 t/m 12 en 20 t/m 86 (even)

Poortvliet

Molenstraat

5 en 7

Paasdijkstraat

2 -24 (even)

Sint-Maartensdijk

Maartenshof

1 - 84 (even en oneven)

m.u.v. 49, 50, 51, 52, 53 - 57 58 en 59

Prins Constantijnlaan

2 t/m 10 (even)

Prins Frisohof

1 t/m 19 (oneven)

President Rooseveltstraat

36 t/m 66 (even)

Westvest

6 t/m 24 (even)

Ds. de Brestraat

17, 23, 25, 31

Korte Vest

7 en 13

Wilhelminastraat

1 t/m 31 (oneven)

Stavenisse

Wethouder C.J. Moerlandstraat

22 t/m 46 (even) m.u.v. 34

Sint-Annaland

Annewas

1 t/m 25 (oneven)

F.M. Boogaardweg

14 t/m 72 (even)

Sint Philipsland

Krammerstraat

2a t/m 2d

Eendrachtstraat

4 t/m 44 (even)

 

70 t/m 86 (even)

Karreveld

1a, 2a, 3a, 4a

Oud-Vossemeer

Schoolstraat

23 t/m 49 (oneven)

Bou Kooijmanstraat

4 t/m 46

 

58 en 58

Bonenblokstraat

2 en 4

Dorpsweg

20 t/m 38 (even)

Scherpenisse

Burgemeester Bouwensestraat

5 t/m 31 (oneven)

 

Bijlage 3 - Overzicht inzameling oud papier en karton

Inzamelvoorziening op wijkniveau:

 • Tholen, Zoekweg

 • Poortvliet, Deestraat

 • Scherpenisse, Molenstraat

 • Sint-Maartensdijk, Westvest

 • Stavenisse, Pilootweg

 • Oud-Vossemeer, Bou Kooijmanstraat

Reguliere inzameling huis-aan-huis:

 • Tholen,

 • Poortvliet

 • Scherpenisse

 • Stavenisse

 • Sint-Annaland

 • Sint Philipsland

 

Bijlage 4 - Overzicht inzameling glas in glascontainers

Sint Philipsland

Achterstraat (supermarkt)

Sint Philipsland

Eendrachtstraat (De Wimpel)

Sint Philipsland

Noordweg

Tholen

Molenvlietsestraat

Tholen

Eendrachtsweg 6

Tholen

Kotterstraat

Tholen

Jonkheer van Vredenburchlaan

Tholen

Postweg (supermarkt)

Poortvliet

Paasdijkstraat

Scherpenisse

Spuidamstraat (bij kombord)

Sint-Maartensdijk

Markt

Sint-Maartensdijk

Keethil/Haven t.o. bushalte

Sint-Maartensdijk

President Roosenveltstraat

Stavenisse

Julianastraat

Sint-Annaland

F.M. Boogaardweg

Sint-Annaland

Kloosterstraat

Sint-Annaland

Spuistraat

Oud-Vossemeer

Prins Mauritsstraat

 

Bijlage 5 - Overzicht inzameling textielcontainers

Sint Philipsland

Achterstraat (supermarkt)

Sint Philipsland

Eendrachtstraat (De Wimpel)

Tholen

Bosstraat

Tholen

Jonkheer van Vredenburchlaan

Tholen

Kotterstraat

Poortvliet

Paasdijkstraat/Achterstraat

Scherpenisse

Spuidamstraat (Kombord)

Sint-Maartensdijk

Milieustraat

Sint-Maartensdijk

Keethil/Haven

Stavenisse

Julianastraat

Sint-Annaland

F.M.Boogaardweg

Sint-Annaland

Spuistraat

Oud-Vossemeer

Prins Mauritsstraat

 

Bijlage 6 Overzicht dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Jaarlijks verstrekt de inzameldienst een jaarkalender met het inzamelschema voor de aanwezige rolcontainers van alle huishoudens, alsmede het schema voor de inzameling van plastic verpakkingsafval.