Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeentelijke havens 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeentelijke havens 2014
CiteertitelVerordening liggeld pleziervaartuigen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015Onbekend

19-12-2013

Gemeenteblad 2013 nr 11

RA 2013-12-19.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeentelijke havens 2014

No.:

De raad van de gemeente Tholen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013, nummer 2013.47.I.2;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende 'Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeentelijke havens 2014' (Verordening liggeld pleziervaartuigen 2014).

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijke havens:

  de havens in de kernen Tholen, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint Philipsland.

 • b.

  Vaartuigen:

  alle lichamen, die zijn vervaardigd dan wel bestemd of geschikt om als gevolg van hun drijfvermogen te water te worden gebruikt of bewaard.

 • c.

  Pleziervaartuigen:

  vaartuigen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de recreatie, niet zijnde passagiersschepen noch zeilende bedrijfsvaartuigen.

 • d.

  Vaste ligplaats:

  een ligplaats ter beschikking gesteld voor permanent gebruik door hetzelfde vaartuig.

 • e.

  Havenmeester:

  de havenmeester van de gemeente of diens plaatsvervanger.

 • f.

  Dag:

  een aaneengesloten tijdvak van 24 uren beginnende te 18.00 uur.

 • g.

  Week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • h.

  Maand:

  een kalendermaand.

 • i.

  Jaar:

  kalenderjaar.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig in een gemeentelijke haven wordt onder de naam van liggeld een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 - Aard van de belasting

 • 1.

  Het liggeld zal worden geheven voor alle pleziervaartuigen welke van de havens gebruik maken, voor zover daarvoor niet ingevolge artikel 7 vrijstelling wordt verleend.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van die ligplaatsen die bij afzonderlijk besluit worden verhuurd.

Artikel 4 - Belastingplicht

Het liggeld wordt geheven van de eigenaar of de gebruiker van het pleziervaartuig.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het liggeld bedraagt voor pleziervaartuigen, welke in de haven verblijven, per dag of een gedeelte daarvan:

  • a.

   voor vaartuigen tot 7 meter lengte € 7,00;

  • b.

   voor vaartuigen van 7 tot 10 meter lengte € 10,55;

  • c.

   voor vaartuigen langer dan 10 meter € 15,25.

 • 2.

  Voor het innemen van een ligplaats gedurende meer dagen bedraagt het liggeld:

  • a.

   voor gedurende één week het vijfvoudige van het tarief genoemd in het eerste lid van dit artikel;

  • b.

   voor gedurende één maand het twintigvoudige van het tarief genoemd in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 6
 • 1.
  • Voor het innemen van een vaste ligplaats gedurende een jaar of een gedeelte van een jaar kan het liggeld bij abonnement worden voldaan.

 • 2.
  • Het liggeld krachtens het eerste lid bedraagt gedurende een jaar of een gedeelte daarvan:

   • a.

    voor de haven in de kern Tholen € 37,25;

   • b.

    voor de haven in de kern Stavenisse € 35,95;

   • c.

    voor de haven in de kern Sint-Annaland € 37,25;

  per vierkante meter boxoppervlakte voor zover het mogelijk is van een ligplaats in een box gebruik te maken en per vierkante meter bootoppervlakte in de overige gevallen.

Artikel 7
 • 1.

  Indien een abonnement bedoeld in artikel 6 in de loop van het belastingjaar aanvangt is het liggeld verschuldigd vanaf de aanvang van het abonnement, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

 • 2.

  Indien een abonnement bedoeld in de artikel 6 in de loop van het belastingjaar wordt beëindigd bestaat aanspraak op ontheffing van het liggeld voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde liggeld als er in dat jaar, na beëindiging van het abonnement, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8
 • 1.

  Ter bepaling van de boxoppervlakte wordt uitgegaan van het product van de lengte en de breedte van de in gebruik genomen box, afgerond op één vierkante meter naar boven.

 • 2.

  Ter bepaling van de bootoppervlakte wordt uitgegaan van het product van de lengte en de breedte van het pleziervaartuig afgerond op één vierkante meter naar boven.

Artikel 9

De tarieven genoemd in de artikelen 5 en 6 zijn inclusief de af te dragen omzetbelasting.

Artikel 10 - Vrijstellingen

Het liggeld wordt niet geheven ter zake van:

 • a.

  zogenaamde bijboten, behorende bij pleziervaartuigen;

 • b.

  pleziervaartuigen, welke gedurende de dag van de haven gebruikmaken en slechts gedurende korte tijd ligplaats innemen, zulks voor het doen van inkopen, het nuttigen van maaltijden en dergelijke, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor de tijd, welke voor genoemde doeleinden nodig is, zulks ter beoordeling van de havenmeester.

Artikel 11 - Wijze van heffing

 • 1.

  Het liggeld bedoeld in artikel 5 wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeente-ambtenaar stelt het model van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving vast.

 • 3.

  Het liggeld bedoeld in artikel 6 wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 12 - Termijnen van betaling

 • 1.

  Het liggeld bedoeld in artikel 5 moet bij vooruitbetaling aan de havenmeester worden voldaan uiterlijk op het tijdstip waarop de ligplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De aanslagen, bedoeld in artikel 11, lid 3, moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 14 - Overgangsrecht

De 'Verordening liggeld pleziervaartuigen 2013' van 13 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 16 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld pleziervaartuigen 2014

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

, voorzitter.

, griffier.