Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2014)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening gemeente Tholen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201414-04-2015Onbekend

19-12-2013

Gemeenteblad 2013 nr 11

RA 2013-12-19.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2014)

 

 

TITEL 1 - ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1 - BURGERLIJKE STAND

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

343,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag op andere dan de onder 1.1.1.1. genoemde uren

405,00

1.1.1.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag

962,00

1.1.1.4

in afwijking van de voorgaande leden vindt kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap plaats op:

 

 

 

maandag 9.00 en 9.30 uur

 

 

 

dinsdag 9.00 en 9.30 uur

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

343,00

1.1.2.2.

maandag tot en met vrijdag op andere dan de onder 1.1.2.1. genoemde uren

405,00

1.1.2.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag

962,00

1.1.2.4

in afwijking van de voorgaande leden vindt kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap plaats op:

 

 

 

maandag 9.00 en 9.30 uur

 

 

 

dinsdag 9.00 en 9.30 uur

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

405,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

405,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

18,95

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

44,25

1.1.5.3

bemiddeling bij kalligraferen

6,80

1.1.5.2

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje

 

 

1.1.5.2.1

in een normale uitvoering

14,00

1.1.5.2.2

in een luxe uitvoering

53,90

1.1.5.2.3

bemiddeling bij kalligraferen

6,80

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,40

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag bedraagt

106,10

1.1.11

In afwijking van het voorgaande lid vindt kosteloze behandeling plaats van een verzoek indien er sprake is van:

-een persoon die de functie van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente vervult;

-een persoon die in het jaar voorafgaand aan dit verzoek al een keer is benoemd tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag.

 

 

1.1.12

Het tarief voor het op verzoek optreden van een ambtenaar ter secretarie als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt

23,40

HOOFDSTUK 2 - REISDOCUMENTEN

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen*

46,20

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)*

46,20

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)*

46,20

1.2.1.4

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,75

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2 , tweede lid, van de Paspoortwet:

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt*

30,40

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1*

40,50

1.2.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en in onderdeel 1.2.2. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van*

46,60

HOOFDSTUK 3 - RIJBEWIJZEN

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs*

32,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met*

34,10

1.3.3

tot het afgeven van een rijbewijs indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden ter zake verschuldigde leges verhoogd met

15,10

HOOFDSTUK 4 - VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

7,30

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen*

22,69

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen*

2,27

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,40

HOOFDSTUK 5 - VERSTREKKINGEN UIT HET KIEZERSREGISTER

 

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,75

HOOFDSTUK 6 - VERSTREKKINGEN OP GROND VAN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina*

0,23

 

met een maximum per bericht van*

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's*

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier*

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking*

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens*

4,50

HOOFDSTUK 7 - BESTUURSSTUKKEN

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting (programmabegroting)

163,00

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening/jaarverslag

163,00

1.7.1.3

bij voorintekening binnen een door burgemeester en wethouders te stellen termijn van: een exemplaar van de gemeentebegroting (programmabegroting)

54,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

82,10

1.7.2.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderkwartaal:

 

 

1.7.2.3.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

26,60

1.7.2.4

Wanneer de onder 1.7.2.2.2 en 1.7.2.3.1 genoemde stukken niet moeten worden toegezonden maar worden afgehaald in het gemeentehuis dan bedraagt het abonnementsgeld per kalenderjaar of een gedeelte daarvan

38,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.2.2

de stukken behorende bij de openbare vergaderingen van een raadscommissie

21,10

1.7.3.3

de toezending van de agenda met de daarbij behorende voorstellen voor een incidentele openbare commissievergadering

7,60

1.7.3.4

Wanneer de onder 1.7.2.2.2, 1.7.2.3.1, 1.7.3.2.2 en 1.7.3.3 genoemde stukken worden verstrekt op compact disk (cd) of via e-mail, vindt een korting plaats op de tarieven van 20%

 

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.5.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening Tholen

57,50

1.7.5.2

een exemplaar van de bouwverordening met toelichting

126,90

1.7.5.3

een exemplaar van een andere dan onder 1.7.5.1 en 1.7.5.2 genoemde (straf)verordening van de gemeente

29,70

1.7.5.4

Een volledige verzameling van de gemeentelijke strafverordening met dien verstande dat geen hoger bedrag wordt geheven dan wanneer artikel 1.20.2.2. wordt toegepast

140,00

HOOFDSTUK 8 - VASTGOEDINFORMATIE

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen in het kadaster:

 

 

1.8.1.1

voor kadastrale informatie, per kadastraal perceel

15,10

1.8.1.2

voor hypothecaire informatie, per kadastraal perceel

15,10

1.8.1.3

voor informatie uit kadastrale kaart, inclusief kopie op A4- of A3 formaat, per kadastraal perceel

15,10

1.8.1.4

Indien daarbij bijstand door een ambtenaar van de gemeente wordt verleend per kwartier

23,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

15,10

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

15,10

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag verstrekken van:

 

 

1.8.3.1

informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij raadpleging van Kadaster-on-Line noodzakelijk is worden de kosten van deze raadpleging doorberekend

 

 

1.8.3.2

informatie met betrekking tot niet-gemeentelijke beperkingen per kwartier of gedeelte daarvan

23,50

1.8.3.3

een toelichting op de ter inzage verleende dossier(s) per kwartier of gedeelte daarvan

23,50

1.8.3.4

Informatie anders dan uit de productencatalogus per kwartier of gedeelte daarvan

23,50

HOOFDSTUK 9 - OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag*

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

7,30

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

10,15

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

6,95

1.9.5

tot het afgeven van een Europees Medisch Paspoort

4,55

HOOFDSTUK 10 - GEMEENTEARCHIEF

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,65

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk uit het jaar 1700 of daarna, per bladzijde

8,50

1.10.2.3

Idem voor stukken, daterende van vóór het jaar 1700, per bladzijde

17,15

HOOFDSTUK 11 - HUISVESTINGSWET

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

87,20

HOOFDSTUK 12 - LEEGSTANDWET

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

161,70

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte

als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

80,60

HOOFDSTUK 13 - GEMEENTEGARANTIE (NIET VAN TOEPASSING)

HOOFDSTUK 14 - MARKTSTANDPLAATSEN

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen geldig voor:

 

 

 

één dag

7,75

 

één week

15,50

 

één maand

36,60

 

één jaar

179,00

1.14.1.6

tot het inschrijven op de wachtlijst

25,00

HOOFDSTUK 15 - WINKELTIJDENWET

 

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

77,50

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

77,50

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

77,50

HOOFDSTUK 16 - KANSSPELEN

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat*

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat*

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat*

34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd*

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat*

226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat*

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

6,75

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

6,75

HOOFDSTUK 17 - TELECOMMUNICATIE

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

209,00

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,65

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,65

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

203,00

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

6,65

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.17.3

het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

HOOFDSTUK 18 - VERKEER EN VERVOER

 

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

31,60

1.18.1.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

31,60

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

31,60

1.18.3

Het tarief bedraagt er zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

14,90

1.18.3.2

Indien aan de aanvrager reeds eerder een gehandicaptenparkeerkaart werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoog met

26,00

1.18.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoel in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs):

 

 

 

a.indien de aanvraag betrekking heeft op één afleveradres

75,50

 

b.indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan één afleveradres

225,50

HOOFDSTUK 19 - DIVERSEN

 

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Tholen (rioollozingsvergunning)

258,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,15

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

0,65

1.19.2.3

fotokopieën welke worden gemaakt zonder ambtelijke tussenkomst, per pagina

0,15

1.19.2.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

11,80

 

vermeerderd met

5,30

 

voor elke 10dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 10 dm² te boven gaat

 

 

1.19.2.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

8,50

1.19.2.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

8,50

1.19.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.3.1

a.tot het verstrekken van één plattegrond van de gemeente

6,45

 

b.tot het verstrekken van tien of meer plattegronden van de gemeente, per plattegrond

5,00

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nachtregister

8,60

 

 

 

 

Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 - Omgevingsvergunning

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.2.1

Bouwactiviteiten

 

2.2.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen:

131,00

2.2.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500,00 tot € 5.000,00 bedragen:

208,00

2.2.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000,00 tot € 7.500,00 bedragen:

260,00

2.2.1.1.4

indien de bouwkosten € 7.500,00 tot € 10.000,00 bedragen:

312,00

2.2.1.1.5

indien de bouwkosten € 10.000,00 tot € 12.500,00 bedragen:

364,00

2.2.1.1.6

indien de bouwkosten € 12.500,00 tot € 15.000,00 bedragen:

416,00

2.2.1.1.7

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 17.500,00 bedragen:

468,00

2.2.1.1.8

indien de bouwkosten € 17.500,00 tot € 20.000,00 bedragen:

520,00

2.2.1.1.9

indien de bouwkosten € 20.000,00 tot € 25.000,00 bedragen:

624,00

2.2.1.1.10

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 30.000,00 bedragen:

728,00

2.2.1.1.11

indien de bouwkosten € 30.000,00 tot € 35.000,00 bedragen:

832,00

2.2.1.1.12

indien de bouwkosten € 35.000,00 tot € 40.000,00 bedragen:

936,00

2.2.1.1.13

indien de bouwkosten € 40.000,00 tot € 45.000,00 bedragen:

1.040,00

2.2.1.1.14

indien de bouwkosten € 45.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

1.237,00

2.2.1.1.15

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 60.000,00 bedragen:

1.518,00

2.2.1.1.16

indien de bouwkosten € 60.000,00 tot € 70.000,00 bedragen:

1.799,00

2.2.1.1.17

indien de bouwkosten € 70.000,00 tot € 80.000,00 bedragen:

2.080,00

2.2.1.1.18

indien de bouwkosten € 80.000,00 tot € 90.000,00 bedragen:

2.361,00

2.2.1.1.19

indien de bouwkosten € 90.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

2.586,00

2.2.1.1.20

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 125.000,00 bedragen:

2.811,00

2.2.1.1.21

indien de bouwkosten € 125.000,00 tot € 150.000,00 bedragen:

3.036,00

2.2.1.1.22

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 175.000,00 bedragen:

3.260,00

2.2.1.1.23

indien de bouwkosten € 175.000,00 tot € 200.000,00 bedragen:

3.486,00

2.2.1.1.24

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 225.000,00 bedragen:

3.720,00

2.2.1.1.25

indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

3.935,00

2.2.1.1.26

indien de bouwkosten € 250.000,00 of meer bedragen:

 

1,56 %

van de bouwkosten.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.2.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

822,80

2.2.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

337,00

 

 

 

 

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

 

 

2.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

197,00

2.2.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

197,00

2.2.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2,4 %

van de bouwkosten, met een minimum van

3.308,00

 

en een maximum van

11.025,00

2.2.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

674,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

2.2.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

197,00

2.2.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

197,00

2.2.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

197,00

2.2.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

197,00

 

 

 

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

281,00

2.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

281,00

2.2.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.144,00

2.2.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

758,00

2.2.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

281,00

2.2.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

281,00

2.2.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

281,00

2.2.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

281,00

2.2.4.9

Indien er voor een activiteit genoemd in deze paragraaf een advies is benodigd van de Stichting Advisering Buitengebied (toetsing in het kader van Nieuwe Economische Dragers (NED) bedraagt het tarief / wordt het tarief verhoogd met

641,30

 

 

 

 

2.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, is het tarief afhankelijk van de functie van het gebouw.

Voor gebouwen met een woonfunctie gelden de volgende tarieven:

Voor woningen met zorg

759,00

 

Voor woningen (complexen) met niet zelfredzame bewoners

759,00

 

Voor tehuizen

1.092,00

 

Voor bejaardenoorden / verzorgingstehuizen

2.249,00

2.2.5.2

Voor gebouwen met een bijeenkomstfunctie gelden de volgende tarieven:

Voor een kinderdagverblijf > 10 personen

759,00

 

Voor een peuterspeelzaal > 10 personen

759,00

2.2.5.3

Voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie gelden de volgende tarieven:

Voor verpleegtehuizen

3.798,00

2.2.5.4

Voor gebouwen met een logiesfunctie gelden de volgende tarieven:

 

 

 

Voor een hotel > 10 personen

2.276,00

 

Dagverblijf kinderen / gehandicapte personen 10 - 50 personen

759,00

 

Dagverblijf kinderen / gehandicapte personen > 50 personen

1.518,00

 

Pension / nachtverblijf 10 - 50 personen

1.518,00

 

Pension / nachtverblijf > 50 personen

2.276,00

2.2.5.5

Voor gebouwen met een onderwijsfunctie gelden de volgende tarieven:

 

 

 

School voor leerlingen < 12 jaar en > 10 personen

759,00

2.2.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.2.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument of de Erfgoedverordening Gemeente Tholen, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.2.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

112,00

2.2.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

112,00

2.2.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

112,00

 

 

 

 

2.2.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

112,00

 

 

 

 

2.2.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

225,00

 

 

 

 

2.2.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

112,00

 

 

 

2.2.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.2.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

112,00

2.2.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

112,00

 

 

 

2.2.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

112,00

 

 

 

 

 

 

2.2.12

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.2.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

197,00

2.2.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

197,00

2.2.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.2.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.2.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.2.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.2.14

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.2.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

225,00

2.2.14.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

225,00

2.2.15

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

85,00

 

 

 

 

2.2.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.2.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.2.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

85,00

2.2.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

85,00

Hoofdstuk 3 - Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 en 2.2.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.3.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan

 

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.3.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en voor afgifte van de omgevingsvergunning

 

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 en 2.2.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.3.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 of 2.2.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.3.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.3.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.15 en 2.2.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 4 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

225,00

Hoofdstuk 5 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

7.140,00

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3.767,00

Hoofdstuk 6 - In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

112,00

TITEL 3 - DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

HOOFDSTUK 1 - HORECA

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

77,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

77,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

35,60

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.1.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot het openhouden van cafés en dergelijke inrichtingen na het algemene sluitingsuur indien de ontheffing één dag geldig is voor:

 

 

 

a.verlenging met één uur

9,55

 

b.verlenging met twee uur

12,25

 

c.verlenging met drie uur

14,20

 

d.verlenging met meer dan drie uur

17,70

3.1.4.2

Indien de ontheffing één kalenderjaar geldig is voor:

 

 

a.verlenging met één uur

130,05

 

b.verlenging met twee uur

169,55

 

c.verlenging met drie uur

213,20

 

d.verlenging met meer dan drie uur

281,50

HOOFDSTUK 2 - ORGANISEREN EVENEMENTEN OF MARKTEN

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische of elektronische weg in cafés, hotels, restaurants en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen en op of aan de openbare weg

 

 

 

per dag

8,65

 

idem voor één week

29,50

 

idem voor één kalenderjaar

213,20

 

idem voor twee kalenderjaren

281,50

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 - Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

3.3

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om;

een kindercentrum of gastouderbureau in exploitatie te mogen nemen

502,00

3.3.2.

een voorziening voor gastouderopvang in exploitatie te mogen nemen

317,00

HOOFDSTUK 4 - SPLITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE (NIET VAN TOEPASSING)

HOOFDSTUK 5 - LEEFMILIEUVERORDENING (NIET VAN TOEPASSING)

HOOFDSTUK 6 - BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

112,00

 

vermeerderd met, indien het een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, betreft met een bruto vloeroppervlak van:

 

 

 

minder dan 250 m²

207,00

 

250 m² of meer doch minder dan 500 m²

465,00

 

500 m² of meer doch minder dan 1.000 m²

635,00

 

1.000 m² of meer doch minder dan 2.500 m²

935,00

 

2.500 m² of meer doch minder dan 5.000 m²

1.049,00

 

5.000 m² tot en met 10.000 m²

1.193,00

 

Voor elke 10.000 m² of gedeelte daarvan boven 10.000 m² vermeerderd met

588,00

HOOFDSTUK 7 - IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

8,55

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2013.

De griffier van Tholen