Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Geurverordening Welgelegen II te Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening Welgelegen II te Tholen
CiteertitelGeurverordening Welgelegen II te Tholen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGeurverordening Welgelegen II te Tholen - Bijlage 1 Kaart Geurverordening Welgelegen II te Tholen - Bijlage 2 Rapport gebiedsvisie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2013Onbekend

19-12-2013

Gemeenteblad 2013 nr 11

Ra 2013-12-19.13

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening Welgelegen II te Tholen

No.:

De raad van de gemeente Tholen;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling: 'Geurverordening Welgelegen II te Tholen'.

Artikel 1 - Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 - Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 - Wijzigen geurnorm uitbreidingsgebied Welgelegen II te Tholen

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘gebied waarvoor de aangepaste waarde artikel 3 geldt’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder d Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (8,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 16,0 ouE/m3.

 

Toelichting bij artikel 3:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 4 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het ‘Rapport gebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, Welgelegen II te Tholen’ (De Roever Omgevingsadvies) d.d. 16 september 2013. Het rapport is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De verordening kan worden aangehaald als 'Geurverordening Welgelegen II te Tholen'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

, voorzitter.

, griffier.