Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e, lid 1
  2. Ambtenarenwet, titel III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201501-01-2020nieuwe regeling

12-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-03-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

 

 

Gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van de gemeenteraad d.d 3 maart 2015,

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

gelet op de raadsbesluiten tot het instellen van een werkgeverscommissie, tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen

Artikel 1  

De vigerende arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Tholen over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Tholen'

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 12 maart 2015.

G.J. van de Velde-de Wilde, voorzitter

Mr. W.C. Antes, griffier