Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden 2010
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervallen bij besluit van 7 december 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 95 tot en met 97 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (Koninklijk Besluit van 22 december 2009, Staatsblad 561)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2013Onbekend

08-07-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden 2010

De raad der gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010, nummer I5;

gelet op het bepaalde in de artikelen 95 tot en met 97 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (Koninklijk Besluit van 22 december 2009, Staatsblad 561);

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende 'Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2010'.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Commissie:

  een door de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ingestelde commissie.

 • b.

  Algemene Maatregel van Bestuur:

  het Koninklijk Besluit van 22 december 2009, Staatsblad 561, sedertdien gewijzigd.

Artikel 2

De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij de Algemene Maatregel van Bestuur behorende tabel I, zoals die bedragen telkenjare door de minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse waartoe de gemeente Tholen behoort.

Artikel 2bis

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze regeling ontvangen de leden van de raad:

 • a.

  Voor de periode 1 januari 2009 tot 11 maart 2010 een vergoedingen voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten van:

 

Vergoeding voor werkzaamheden

Tegemoetkoming in de kosten

01-01-2009 tot 01-01-2010

€ 691,68

€ 175,71

01-01-2010 tot 11-03-2010

€ 706,21

€ 176,41

 • b.

  Voor de periode 11 maart 2010 tot 1 januari 2011 een vergoeding voor de werkzaamheden van € 706,21 verhoogd met 25% van het verschil tussen dit bedrag en de vergoeding voor de werkzaamheden op grond van artikel 2, lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • c.

  Voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2012 een vergoeding voor de werkzaamheden van € 706,21 verhoogd met 50% van het verschil tussen dit bedrag en de vergoeding voor de werkzaamheden op grond van artikel 2, lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • d.

  Voor de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 een vergoeding voor de werkzaamheden van € 706,21 verhoogd met 75% van het verschil tussen dit bedrag en de vergoeding voor de werkzaamheden op grond van artikel 2, lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3
 • 1.

  De leden van een commissie die geen raadslid of ambtenaar in dienst van de gemeente zijn, ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van die commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij de Algemene Maatregel van Bestuur behorende tabel IV, zoals dit bedrag telkenjare door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in de klasse waartoe de gemeente behoort.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van de vergoeding voor het bijwonen van een vergadering door de externe voorzitter van de commissie die wordt belast met de behandeling van aan de raad gerichte bezwaar- en beroepschriften, naar boven afwijken van de in lid 1 bedoelde vergoeding, echter met dien verstande dat die vergoeding maximaal 200% mag bedragen van het bedrag dat is vermeld in de in lid 1 genoemde tabel.

Artikel 4

De leden van de raad en de leden van een commissie, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie, welke wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het "Reisbesluit binnenland" en de daarop gebaseerde beschikkingen voor dienstreizen ontvangen.

Artikel 5
 • a.

  De in artikel 2 bedoelde vergoedingen worden maandelijks aan de rechthebbende uitbetaald.

 • b.

  De in artikel 3, lid 1, bedoelde vergoeding wordt aan de rechthebbende uitbetaald, zulks onder overlegging van een kopie van de presentielijst.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2010'.

 • 2.

  Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 2009.

 • 3.

  Met ingang van de in lid 2 genoemde datum vervalt de 'Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden', vastgesteld door de raad der gemeente Tholen, vastgesteld op 21 december 1998.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 8 juli 2010.

, voorzitter.

,griffier.