Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Mandaatbesluit 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit 2009
CiteertitelMandaatbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-200021-02-2012Onbekend

01-02-2011

Onbekend

I5 1-2-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit 2009

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

INHOUDSOPGAVE:

Sector: Alle sectoren Afdeling: Alle 1

Sector: Alle sectoren Afdeling: Alle 3

Sector: Alle sectoren Afdeling: n.v.t. 5

Gemeentesecretaris/Archivaris Afdeling: n.v.t. 7

Sector: n.v.t. Afdeling: Concernzaken 8

Sector: Ondersteuning Afdeling: Middelen/Personeelszaken 9

Sector: Ondersteuning Afdeling: Middelen/Informatisering 10

Sector: Ondersteuning Afdeling: Middelen/Financiën 11

Sector: Samenleving Afdeling: Publiekszaken 12

Sector: Samenleving Afdeling: Werk en Inkomen 18

Sector: Samenleving Afdeling: Welzijn en Onderwijs/Welzijn 20

Sector: Samenleving Afdeling: Welzijn en Onderwijs/Onderwijs 22

Sector: Ruimte Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 23

Sector: Ruimte Afdeling: Vergunningen en Handhaving 25

Sector: Ruimte Afdeling: Openbare Werken 33

Sector: Ruimte Afdeling: Gemeentebedrijf 36

No.:

Burgemeester en wethouders van Tholen, ieder voor zover het hun, respectievelijk zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat het gewenst is het 'Mandaatbesluit 2009' te herzien;

b e s l u i t e n :

 • I.

  De bevoegdheid tot het afdoen van zaken (inclusief het ondertekenen van de daarop betrekking hebbende stukken), zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, bij (onder)mandaat op te dragen aan de op die bijlage bij de desbetreffende bevoegdheden vermelde functionarissen.

 • II.

  Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdrachten de volgende regels van toepassing zijn:

 • a.

  de in het kader van deze bevoegdheden te nemen besluiten moeten passen binnen het tot dan gevoerde gemeentelijk beleid. Bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen;

 • b.

  behoudens gevallen met een routinematig karakter geldt ondertekeningbevoegdheid niet ten aanzien van stukken gericht aan Kroon, minister, staatssecretaris, commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten;

 • c.

  indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit een andere gemeentelijke sector belang heeft of de desbetreffende zaak het taakgebied van een andere sector raakt, legt de functionaris aan wie de bevoegdheid is toegekend, de zaak vooraf aan de directeur van deze sector voor. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, legt de functionaris aan wie de bevoegdheid is toegekend, de zaak aan het college van burgemeester en wethouders voor; het mandaat geldt niet voor negatieve beslissingen tenzij dit nadrukkelijk anders is bepaald;

 • d.

  de behandeling van bezwaarschriften wordt voor beoordeling en besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • e.

  ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de gemeentebegroting moet zijn voorzien. Uitvoering van mandaat vindt plaats binnen de Regeling inzake budgethouders;

 • f.

  indien van de (onder)mandaatbevoegdheid een onjuist gebruik wordt gemaakt kunnen het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of het hoofd van dienst een (onder)mandaatbevoegdheid intrekken of wijzigen. De gemeentesecretaris kan -in afwachting van het formele besluit- directe en organisatorische maatregelen treffen (bijvoorbeeld opschorting (onder)mandaat).

 • III.

  Dat bij afwezigheid van de mandataris de volgende vervangingsregeling geldt:

 • a.

  een portefeuillehouder wordt vervangen door de door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsvervangend portefeuillehouder;

 • b.

  de secretaris wordt -met inachtneming van de geldende vervangingsvolgorde- vervangen door de door burgemeester en wethouders aangewezen vervangende secretarissen;

 • c.

  als het betreft een sectordirecteur:

  • 1.

   vervanging -met inachtneming van de geldende vervangingsvolgorde- door de door burgemeester en wethouders aangewezen vervangende sectordirecteuren;

  • 2.

   indien de vervangende sectordirecteuren afwezig zijn vindt vervanging plaats door de secretaris of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend secretaris;

 • d.

  als het betreft een afdelingshoofd:

  • 1.

   vervanging -met inachtneming van de geldende vervangingsvolgorde- door de door de sectordirecteur aangewezen vervangende afdelingshoofden;

  • 2.

   indien de vervangende afdelingshoofden afwezig zijn vindt vervanging plaats door de sectordirecteur of -bij diens afwezigheid- de vervangende sectordirecteur;

  • 3.

   indien de vervangende sectordirecteuren afwezig zijn vindt vervanging plaats door de secretaris of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangende secretaris;

 • e.

  als het betreft de 'aangewezen of behandelend ambtenaar':

  • 1.

   vervanging door zijn afdelingshoofd;

  • 2.

   indien het afdelingshoofd afwezig is vindt vervanging plaats door zijn sectordirecteur of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend sectordirecteur;

  • 3.

   indien vervangende sectordirecteuren afwezig zijn vindt vervanging plaats door de secretaris of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend secretaris;

 • f.

  voor de 'ambtenaar leerplichtzaken' en de functioneel leidinggevende geldt dezelfde vervangingsregeling als die welke hierboven is opgenomen onder III.e;

 • g.

  de archivaris wordt vervangen door de secretaris of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend secretaris;

 • h.

  als het betreft de commandant brandweer:

  • 1.

   door de door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsvervangend commandant in de gevallen waarin van operationeel optreden sprake is of -bij diens afwezigheid- door de burgemeester;

  • 2.

   door het hoofd van de afdeling Concernzaken wanneer sprake is van beleidsmatige- en bedrijfsvoeringonderdelen of -bij diens afwezigheid- door de secretaris;

 • i.

  als het betreft de bovenschools directeur:

  • 1.

   vervanging door de door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsvervangend bovenschools directeur;

  • 2.

   indien plaatsvervangend bovenschools directeur afwezig is vindt vervanging plaats door de sectordirecteur van de sector Algemeen Bestuur en Welzijn of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend sectordirecteur;

 • j.

  een directeur wordt vervangen door de bovenschools directeur of -bij diens afwezigheid- de plaatsvervangend directeur.

 • IV.

  Dat, indien geen vervanger als bedoeld onder III aanwezig is, de bevoegdheid tot het afdoen van de -gemandateerde- zaak weer wordt uitgeoefend door het orgaan dat die bevoegdheid heeft gemandateerd.

 • V.

  Dat ingeval van uitoefening van bevoegdheden zoals onder I is aangegeven worden uitgaande stukken namens het college van burgemeester en wethouders dan wel namens de burgemeester of het hoofd van dienst als volgt ondertekend:

 • a.

  Burgemeester en wethouders van Tholen,

namens dezen,

gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn handtekening.

b.De burgemeester van Tholen,

namens deze,

gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn handtekening.

 • VI.

  Dat bij afwezigheid van de mandataris -nadat de mandataris op grond van dit besluit een beslissing heeft genomen- kan ondertekening van desbetreffende bescheiden plaatsvinden door diens vervanger -genoemd in sub III van dit besluit- onder toevoeging van de afkorting b.a. (bij afwezigheid).

 • VII.

  Waar in dit besluit wordt gesproken van mandaat, wordt afhankelijk van de soort bevoegdheid die wordt toegekend daaronder verstaan mandaat, volmacht of machtiging in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 • VIII.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit'.

 • IX.

  Te bepalen dat dit besluit met ingang van 1 februari 2010 in werking treedt en dat op dat tijdstip alle eerder verstrekte mandaten aan ambtelijke en bestuurlijke functionarissen vervallen. Voor besluiten die zijn genomen door de mandataris op grond van een afzonderlijk mandaatbesluit geldt als datum van inwerkingtreding van die bevoegdheid de datum van dat besluit, dan wel de datum die in dat besluit is aangegeven.

 • X.

  Te bepalen dat voor situaties waarop de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing is van voor 1 juli 2008 het mandaatbesluit van toepassing zoals dat gold voor genoemde datum.

Tholen, 12 januari 2010

Burgemeester en wethouders van Tholen,

De secretaris, De burgemeester,

S.Nieuwkoop W. Nuis

SECTOR: Alle sectoren AFDELING: Alle

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Algemeen

 

 

 

 

 

Voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden, declaraties, jaarverslagen, accountants-rapporten, gereedmeldingen en dergelijke)

X

 

 

 

 

Openbare bekendmakingen en kennisgevingen ten aanzien van krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

X

 

 

 

 

Intrekken van vergunningen c.a. op verzoek van vergunninghouder

 

 

X

 

 

Uitkering voorschotten -op verzoek- op (voorlopig) vastgestelde subsidies:

a.professionele instelling tot 100%

b.niet professionele instelling tot 75%

 

 

X

 

 

Correspondentie verband houdende met de voor-bereiding van beslissingen op bezwaarschriften

 

 

X

 

 

Vertegenwoordigen van de gemeente inzake alle buitengerechtelijke rechtshandelingen voor zover betrekking hebbend op het aangaan van overeen-komsten met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren roerende goederen of diensten

X

 

 

 

 

Ondertekenen uitnodigingen voor hoorzittingen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

X

 

 

 

 

De aanvrager in de gelegenheid stellen om de aanvraag binnen een dor het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen als bedoeld in artikel 4:5 Awb

 

 

X

 

 

Het besluit (en de bekendmaking hiervan) om de aanvraag niet te behandelen als bedoeld in artikel 4:5 Awb

 

 

X

 

 

a.De uitnodiging krachtens artikel 4:5 Awb tot het aanvullen van de aanvraag,

b.de mededeling dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd,

c.het verzoek aan de aanvrager om schriftelijk in te stemmen met uitstel,

d.de mededeling dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien in het geval het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven;

e.de mededeling aan de aanvrager dat de opschorting eindigt onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven in het geval de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, in het geval genoemd in onderdeel b of in het geval genoemd in onderdeel d.

als bedoeld in artikel 4:15 Awb

 

 

X

 

 

Berichten van ontvangst

 

 

X

 

 

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

 

X

 

 

 

Terugvorderen van een onverschuldigd betaalde dwangsom op grond van artikel 4:20 Awb

 

X

 

 

SECTOR: Alle sectoren AFDELING: Alle

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Vertegenwoordiging van de gemeente in procedures bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften bij de (voorzitter van de) sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij Gedeputeerde Staten

X

 

 

Zaken die ter competentie van burgemeester en wethouders en burgemeester behoren.

 

Aangifte bij politie en dergelijke in geval van vandalisme, diefstal en dergelijke m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer

 

 

X

 

 

Correspondentie m.b.t. informatie vastgesteld beleid, enquêtes

 

X

 

 

 

Het aanvragen van (technische) inlichtingen en offertes ter voorbereiding van beleidsbeslissingen

 

 

X

 

 

Verlenen van opdrachten tot uitvoering van werken/levering van goederen en diensten voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van de afdeling binnen het kader van de gewone taakuitoefening, voor zover passend binnen de vastgestelde begroting:

 

 

 

 

 

a.tot € 5.000,00

b.vanaf €  5.000,00 tot € 100.000 tot € 100.000,00 €  100.000,00

c.vanaf €  100.000,00 tot € 193.000 tot € 206.000,00

X

X

X

 

 

Schriftelijke afhandeling kleine klachten

 

X

 

 

 

Voorlichting aan de pers

 

 

 

Over voornemens en verwachtingen van gemeentelijk beleid in nog niet aanvaarde stukken wordt alleen door de leden van het college van B&W informatie verstrekt.

 

 

 

 

 

Alle overige voorlichting wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de cluster communicatie. Deze kan zich laten ondersteunen door de behandelend ambtenaar.

 

 

 

 

 

In de situatie waarin de communicatie-medewerk(st)er niet aanwezig is, ligt er een uitvoerende taak voor gemeentesecretaris, sectordirecteuren, afdelingshoofden en commandant brandweer.

 

Behandeling van schadeaanmeldingen en afwikkelingen door de afdeling waar het primaat ligt

 

X

 

 

 

Behandeling van aansprakelijkheidsstellingen met benadeelden en verzekeringsmaatschappijen

X

 

 

 

 

Het verlenen van toestemming voor het houden van lezingen, verstrekken van informatie door medewerkers tijdens externe bijeenkomsten

X

 

 

Voor zover het leden van de vrijwillige brandweer betreft de commandant brandweer.

 

Het op verzoek verstrekken van informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

X

 

 

SECTOR: Alle sectoren AFDELING: n.v.t.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Secretaris

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Personeelsaangelegenheden

 

 

 

 

 

 

Vaststellen dienstrooster sportaccommodaties

 

X

 

 

 

 

Toekenning ambtsjubileumgratificatie ingevolge artikel 3:5:1 CAR/UWO

 

 

X

 

 

 

Beslissing omtrent deelname aan bijscholingsactiviteiten binnen sectorbudget

 

X

 

 

 

 

Opdragen overwerk binnen toe te kennen sectorbudget

 

X

 

 

 

 

Het aantrekken van inleenkrachten voor het opvangen van piekwerkzaamheden, ter vervanging van langdurig zieken of als gevolg van vacatures binnen het beschikbaar vervangingsbudget, voor een periode van zes maanden

 

X

 

 

 

 

Toepassing "Schouderklopjesregeling"

 

X

 

 

 

 

Toestemming opnemen verlof van overuren

 

 

X

 

Inclusief negatieve beslissingen.

 

Toestemming om verlof van overuren op te nemen na zes weken nadat de overuren zijn gemaakt

 

 

X

 

Inclusief negatieve beslissingen.

 

Toestemming om gemaakte overuren volledig uit te betalen in plaats van tijd voor tijd in verlofuren

 

 

X

 

 

 

(Buitengewoon) verlof verlenen aan sector-directeuren

X

 

 

 

Inclusief negatieve beslissingen. Wat buitengewoon verlof betreft met inachtneming van kaders in artikel 6:4:1 van de CAR/UWO.

 

(Buitengewoon) verlof verlenen aan afdelings-hoofden

 

X

 

 

Inclusief negatieve beslissingen Wat buitengewoon verlof betreft met inachtneming van kaders in artikel 6:4:1 van de CAR/UWO.

 

(Buitengewoon) verlof verlenen aan medewerkers

 

 

X

 

Inclusief negatieve beslissingen Wat buitengewoon verlof betreft met inachtneming van kaders in artikel 6:4:1 van de CAR/UWO.

 

Overboeken van verlof in afwijking van de Regeling overschrijven vakantieverlofdagen

 

 

X

 

Inclusief negatieve beslissingen. De extra dagen, alleen in uitzonderings-gevallen, op te nemen voor 1 maart.

 

Overboeken van verlof van afdelingshoofden in afwijking van de Regeling overschrijven vakantieverlofdagen

 

X

 

 

Inclusief negatieve beslissingen. De extra dagen, alleen in uitzonderings-gevallen, op te nemen voor 1 maart.

 

Overboeken van verlof sectordirecteuren in afwijking van de Regeling overschrijven vakantieverlofdagen

X

 

 

 

Inclusief negatieve beslissingen. De extra dagen, alleen in uitzonderings-gevallen, op te nemen voor 1 maart.

 

Benoeming medewerk(st)er

 

X

 

 

M.u.v. sectordirecteur en afdelings-hoofden. Onder voorwaarde unaniem advies benoemingsadviescommissie. Mededelen aan burgemeester en wethouders. Anders benoeming door burgemeester en wethouders. Bij "beoogd opvolger" benoeming directeur na instemming secretaris.

 

Benoeming medewerk(st)er (m.u.v. sector-directeur en afdelingshoofd) in vaste dienst (na voorafgaand tijdelijk dienstverband)

 

X

 

 

Onder voorwaarde positief advies afdelingshoofd.

 

Benoeming medewerk(st)er (m.u.v. sector-directeur en afdelingshoofd) in functierang in afwijking van de gangbare regels

X

 

 

 

 

 

Benoeming medewerk(st)er (m.u.v. sector-directeur en afdelingshoofd) in functierang

 

X

 

 

Onder voorwaarde positief advies afdelingshoofd.

 

Ontslag medewerk(st)er op eigen verzoek

 

X

 

 

Met uitzondering van sectordirecteur en afdelingshoofden.

Gemeentesecretaris/archivaris AFDELING: n.v.t.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Secretaris

Archivaris

Voorwaarden/opmerking

 

Personeelsaangelegenheden

 

 

 

 

Toekenning waarnemingsvergoeding ingevolge artikel 3:1:2 UWO

X

 

 

 

Behandeling van over een ambtenaar ontvangen klachten

X

 

 

 

Aangaan van arbeidsovereenkomsten binnen grenzen budget

X

 

 

 

Toepassing studiekostenfaciliteiten

X

 

 

 

Toepassing ouderschapsverlof

X

 

 

 

Toekennen telefoonfaciliteiten

X

 

 

 

Toekennen schadevergoeding op grond van de CAR/UWO tot maximaal € 125,00

X

 

 

 

Toepassing verplaatsingskosten, reis-, pension- en verhuiskosten

X

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de vernietigingslijst van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden

X

 

 

 

Overbrengen archief(delen) naar gemeentelijke archiefbewaarplaats

X

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de vernietigingslijst van archiefbescheiden uit de archiefbewaarplaats

 

X

 

SECTOR: n.v.t. AFDELING: Concernzaken

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Hoofd

Cdt. brw.

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Het vaststellen van roosters voor wacht-, bewaking- en consignatiediensten

 

X

 

 

 

Openstellen vacature

X

 

 

Binnen vastgestelde formatie.

 

Benoeming vrijwillig(st)er bij de brandweer

 

X

 

Met uitzondering van officieren en postcommandanten. Bij unaniem advies benoemingsadviescommissie, mededelen aan burgemeester en wethouders, anders benoeming door burgemeester en wethouders.

 

Benoeming vrijwillig(st)er in vaste dienst na voorafgaand tijdelijk dienstverband

 

X

 

Onder voorwaarde positief advies postcommandant en (wnd.) hoofd afdeling Organisatie, Personeel & Informatie.

 

Bevorderingen

 

X

 

Uitsluitend krachtens Besluit brandweer-personeel en besluiten-pakket PVB.

 

Opschorten ontslag vrijwilligers

 

X

 

Met uitzondering van officieren en postcommandanten.

 

Ontslag vrijwillig(st)er op eigen verzoek

 

X

 

Met uitzondering van officieren en postcommandanten.

 

Voordracht onderscheiding bij Brandweer Nederland en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken

 

X

 

Volgens collegebesluit: Onderscheidingen- beleid d.d. 2 februari 2000.

 

Het geven van nadere aanwijzingen, richtlijnen en/of stellen van nadere gespecificeerde eisen overeenkomstig daartoe in de aan vergunning, ontheffing en andere besluiten verbonden voorwaarden

 

X

 

 

 

Het rapporteren van bijzondere voorvallen aan het bevoegd gezag

 

X

 

 

 

Het vaststellen van een jaarlijks uitvoeringsplan oefenen

 

X

 

Ter uitvoering van Beleidsplan oefenen.

 

Het vaststellen van een jaarlijks uitvoeringsplan opleidingen

 

X

 

Ter uitvoering van Beleidsplan opleidingen.

 

Aanbrengen routinematige aanpassingen in rampenplan

 

 

X

 

SECTOR: Ondersteuning AFDELING: Middelen/Personeelszaken

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Personeelsaangelegenheden algemeen

 

 

 

 

 

Oproepen en afschrijven van sollicitanten en initiëring van antecedenten en geneeskundige onderzoeken

 

 

X

 

 

Het ondertekenen van alle bescheiden betreffende de personeelsadministratie zonder direct rechtsgevolg jegens derden

 

 

X

 

 

Ondertekening van alle bescheiden betreffende de salarisadministratie zonder direct rechtsgevolg jegens derden

 

 

X

 

 

Toezenden van felicitatie in verband met het afronden van een studie

 

X

 

 

 

Afhandeling verzoeken stageplaats/ondertekening stageovereenkomst

 

 

X

 

 

Aanvragen plaatsing in kader van werkervaring-bevorderende maatregelen / ondertekening en/of contracten arbeidsovereenkomsten

 

X

 

Bij nieuwe aanvragen hoofd van dienst informeren.

 

Ondertekening uitzendbevestiging/contract met uitzendbureaus inzake plaatsingen

 

 

X

 

 

Ondertekening werkgeversverklaring

 

 

X

 

 

Toekenning zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

X

 

 

 

Verlenen van adoptieverlof

 

X

 

 

 

Verlenen van kortdurend zorgverlof

 

X

 

 

 

Verlenen van studieverlof

 

X

 

 

 

Ondertekening brieven inzake pensioenberekening aan voormalig personeel c.a.

 

X

 

 

 

Aanvragen van verklaring omtrent het gedrag

 

 

X

 

 

Verlof verlenen voor vakbondswerkzaamheden op grond van artikel 6:4:2 CAR/UWO

 

 

X

 

 

Ondertekening correspondentie IZA en USZO/ABP

 

 

X

 

 

Uitvoering FPU Gemeenten

 

 

 

VUT-fonds voert regeling uit.

 

Toestemming verlenen aan parttimers met dienst-verband met minder dan 18 uur voor deelname aan IZA onder vergoeding werkgeverslasten

 

X

 

 

 

Uitvoering suppletieregeling

 

 

 

Loyalis Contractmanagement B.V. is gemandateerd

 

Vaststellen vergoeding woon-werkverkeer

 

X

 

 

SECTOR: Ondersteuning AFDELING: Middelen/Informatisering

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen

 

 

 

 

 

Toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

 

 

X

 

 

Uitgeven van inschrijfnummers en identificatie-nummers

 

 

X

 

 

Inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

 

 

X

 

 

Het plaatsen van aantekeningen op het bron-document

 

 

X

 

 

Verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

 

 

X

 

 

Verstrekken van een bewijs van inschrijving

 

 

X

 

 

Waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechterlijke beperkingen zijn opgelegd

 

 

X

 

 

Verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

 

 

X

 

 

Verstrekken van verklaring dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechterlijke beperking van toepassing is

 

 

X

 

 

Herstellen van fouten en doorvoeren correcties

 

 

X

 

 

Verstrekken van berichten aan landelijke voorziening

 

 

X

 

 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

 

 

 

 

 

Vaststellen van niet authentieke huisnummers

 

 

X

 

SECTOR: Ondersteuning AFDELING: Middelen/Financiën

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Algemene financiële aangelegenheden

 

 

 

 

 

Doen van aangifte rijksbelastingen, alsmede het instellen van bezwaar en beroep

 

X

 

 

 

Uitvoering raamovereenkomst voor geïntegreerde dienstverlening met BNG, waarin is geregeld:

·Opnemen van kasmiddelen:

-hetzij in rekening-courant

-hetzij in de vorm van call- en/of kasgeld-leningen

·Uitzetten van kasgelden

 

X

 

 

 

Ondertekening opgaven aan Rijksbelastingdienst inzake uitbetaalde vergoedingen aan niet in de salarisadministratie opgenomen personen

 

X

 

 

 

Ingebrekestelling en gerechtelijke invordering

X

 

 

 

 

Verlenen van uitstel van betaling aan debiteuren als gevolg van privaatrechtelijke handeling tot maximaal € 2.300,00

 

X

 

 

 

Oninbaar verklaren van vorderingen tot € 500,00 indien vordering niet mogelijk/reëel is

 

X

 

 

 

Belastingen en retributies

 

 

 

 

 

Vaststellen en wijzigen lijst deurwaarders

 

X

 

 

 

Verzekeringen

 

 

 

 

 

Afsluiten, wijzigingen, beëindigen binnen bestaand verzekeringenpakket

X

 

 

 

SECTOR: Samenleving AFDELING: Publiekszaken

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Paspoorten en rijbewijzen

 

 

 

 

 

Afgifte paspoorten en identiteitskaarten

 

 

X

 

 

Alle correspondentie met betrekking tot rijbewijzen

 

 

X

 

 

Afgifte rijbewijzen

 

 

X

 

 

Wet op justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

 

 

 

 

 

Verzoeken om uittreksels uit strafregisters

 

 

X

 

 

Lijkbezorging

 

 

 

 

 

Uitstel begraven/cremeren

 

 

X

 

 

Uitgeven en verlengen van het uitsluitend recht tot begraven c.q. plaatsen van een urn op de daarvoor bestemde plaatsen

 

 

X

 

 

Overschrijving van het uitsluitend recht

 

 

X

 

 

Toestemming tot het aanbrengen van beplantingen en gedenktekens

 

 

X

 

 

Bepaling van een ander uur van begraven

 

 

X

 

 

Begraven op ander uur op verzoek van nabestaanden

 

 

X

 

 

Besluit op verzoek tot afkoop onderhoud graf

 

 

X

 

 

Brief aan erfgenaam inzake mogelijke afkoop

 

 

X

 

 

Ondertekening bereidverklaring ontvangst urn

 

 

X

 

 

Verkiezingen

 

 

 

 

 

In ontvangst nemen van kandidatenlijst ingevolge artikel H1 van de Kieswet

 

 

X

 

 

Afgeven betalingsbewijs ten behoeve van registratie van een politieke partij en het inleveren van een kandidatenlijst

 

 

X

 

 

Ondertekenen van ondersteuningsverklaringen ingevolge artikel H4, lid 1 van de Kieswet

 

 

X

 

 

Gemeentelijke basisadministratie personen

 

 

 

 

 

Aanschrijving voornemen tot ambtshalve aan-brengen wijzigingen persoonslijst

 

X

 

 

 

Verstrekken gewaarmerkt afschrift persoonslijst

 

 

X

 

 

Mededeling besluit tot verstrekking persoons-gegevens aan derden

 

X

 

 

 

Kennisgeving uitstel/wijziging gegevens persoons-lijst

 

X

 

 

 

Kennisgeving afwijzing wijziging gegevens persoonslijst

 

X

 

 

 

Kennisgeving wijziging gegevens persoonslijst n.a.v. correctieverzoek

 

X

 

 

 

Algemene verklaring onder ede

 

 

X

Daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

 

Ondertekening verzoek tot overlegging van stukken

 

 

X

 

 

Ondertekening oproep om in persoon te verschijnen

 

 

X

 

 

Aanschrijving tot wijziging naamgebruik

 

 

X

 

 

Verzoek tot doen van aangifte verhuizing

 

 

X

 

 

Besluit op verzoek tot geheimhouding gegevens

 

X

 

 

 

Besluit op verzoek inzicht verstrekte gegevens

 

X

 

 

 

Nationaliteitsrecht

 

 

 

 

 

Het in ontvangst nemen van naturalisatieverzoeken en het geven van advies inzake het verzoek aan ministerie van Justitie

 

 

X

Inclusief negatieve adviezen (deze bevoegdheid is toegekend door de burgemeester op grond van ondermandaat).

 

Kieswet

 

 

 

 

 

Aanvragen van zogenaamde "briefstemmers" en het ondertekenen van het briefstembewijs

 

X

 

 

 

Kiezerspassen en volmachtlegitimatiekaarten

 

 

X

 

 

Ondertekening proces-verbaal ingevolge de Kieswet

 

X

 

 

 

Ondertekening benoemingsbesluit voorzitter, leden en plv. leden van (hoofd)stembureaus

 

X

 

 

 

Subsidies

 

 

 

 

 

Beslissingen op verzoeken om subsidie Bejaarden Alarmering Zeeland

 

 

X

 

 

Wet gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

Vergunningen voor verkoop van vuurwerk

 

 

X

 

 

Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

 

Correspondentie en afdoening van kleine kansspelen

 

 

X

 

 

Loterijvergunningen

 

 

X

 

 

Vergunningen tot het hebben van speelautomaten e.d.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtvaart

 

 

 

 

 

Verklaringen van geen bezwaar inzake het oplaten van hete luchtballonnen

 

 

X

 

 

Toestemmingen voor het plaatsen van een kabelzeppelin

 

 

X

 

 

Toestemming tot het laten uitvoeren van parachute-sprongen

 

 

X

 

 

Winkelsluitingswet

 

 

 

 

 

Verlenen van ontheffing ingevolge de Wet voor mode- en autoshows

 

 

X

 

 

Waarmerken van aankondigingen waarop de openingstijden van de winkel zijn aangegeven

 

 

X

 

 

Drank en Horecawetgeving

 

 

 

 

 

Algemene informatieve correspondentie betref-fende de uitvoering

 

 

X

 

 

Verlenen van drank- en horecavergunningen indien voorgeschreven adviezen gunstig zijn

 

 

X

 

 

Het verlenen van artikel 38-vergunningen van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, indien de vergunningen in voorgaande jaren ook zijn verleend

 

 

X

 

 

Verlenen van vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening tot het exploiteren van een horeca-bedrijf

 

 

X

Voor zover niet in strijd met bestemmingsplan en het een voortzetting van bestaande activiteiten betreft.

 

Drank- en Horecawet:

a.Indienen bij Inspectie van aanvragen om ontheffing (leeftijdseis, inrichtingseisen etc.)

b.Indienen bij Inspectie van aanvragen om ontheffing voor het houden van verkoping in inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet (NB: voor zover geheel of gedeeltelijk plaatsvindend buiten de openingsuren van de Winkelsluitingswet 1976 is ingevolge die wet eveneens ontheffing van burgemeester en wethouders nodig)

 

 

X

X

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

Aanvraag woonvoorzieningen inclusief de daaruit voortvloeiende correspondentie, waarvoor indicatie is afgegeven tot € 5.000,00 (toekenning en afwijzing)

 

 

X

 

 

Aanvraag woningaanpassing boven € 5.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Aanvraag vervoersvoorziening inclusief de daaruit voortvloeiende correspondentie, waarvoor indicatie is afgegeven tot € 5.000,00 (toekenning en afwijzing)

 

 

X

 

 

Aanvraag vervoersvoorziening boven € 5.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Aanvraag rolstoel inclusief de daaruit voortvloeiende correspondentie waarvoor indicatie is afgegeven (toekenning en afwijzing)

 

 

X

 

 

Opleggen en innen van het eigen aandeel bij de financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 19 Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

De directie van het CAK B.V. te Den Haag

Op grond van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit directeur CAK d.d. 8 juni 2009

 

Aanvragen huishoudelijke hulp inclusief daaruit voortvloeiende correspondentie, waarvoor indicatie is afgegeven (toekenning en afwijzing)

 

 

X

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

Advies ten aanzien van verzoeken tot geslachts-naamwijziging

 

 

X

 

 

Legaliseren van handtekeningen

 

 

X

 

 

Afgeven van uittreksels uit het persoonsregister

 

 

X

 

 

Afgeven van attestaties de vita

 

 

X

 

 

Afgeven van verklaringen van Nederlanderschap

 

 

X

 

 

Incidentele wijzigingen van huisnummering

 

X

 

 

 

Verstrekken van informatie uit gemeentelijke basisadministratie, inclusief negatieve besluiten

 

 

X

 

 

Afgifte bewijzen on- en minvermogenden

 

 

X

 

 

Bevoegdheid ingevolge artikel 51 en 62 van het Inkwartieringsbesluit houdende de verzending van persoonlijke oproeping aan houders van motor-rijtuigen welke zullen worden gekeurd alsmede de verzending van de lastgeving, inhoudende de verplichting het motorrijtuig in voorkomend geval ter vordering aan te bieden en het verzenden van vervallenverklaringen en tijdelijke vrijstellingen bij het vervallen van de indeling

 

 

 

Is gemandateerd aan Keurings-commissaris Motorrijtuigen van het ministerie van Defensie.

 

Registratie gegevens toezicht seksinrichtingen

 

 

 

Is gemandateerd aan de korpschef van de politie Zeeland

 

Verrichten van meldingen van registraties ingevolge de Wet bescherming Persoonsgegevens aan het College Bescherming Persoonsgegevens

 

X

 

 

 

Aanzegging bestuursdwang tot het verwijderen van de inboedel zodra deze op de openbare weg wordt geplaatst als gevolg van een woningontruiming (artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:21 en 5:22 Awb juncto artikel 2.1.5.1 lid 1 APV)

 

X

 

 

 

Het verlenen van maximaal 250 visvergunningen voor de Vest te Tholen

 

 

X

 

 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

 

 

Ontheffing op verbod tot verspreiden van gedrukte stukken

 

 

X

 

 

Ontheffing op verbod optreden straatartiesten

 

 

X

 

 

Verlenen vergunning gebruik maken van de weg anders dan overeenkomstig bestemming

 

 

X

Inclusief negatieve beslissingen op verzoeken om vergunning tot het plaatsen van reclameborden voor zover de aanvraag niet past binnen de door burgemeester en wethouders vastgestelde richtlijnen.

 

Verlenen vergunning sportvissersvaartuigen

 

 

X

 

 

Verlenen vergunning voor alarminstallaties

 

 

X

 

 

Ontheffing verlenen voor het houden van wilde dieren

 

 

X

 

 

Ontheffing verlenen voor het houden van bijen

 

 

X

 

 

Ontheffing verlenen voor het afsteken van vuurwerk

 

 

X

 

 

Verlening vergunning voor collecteren, venten, standplaatsen, snuffelmarkten en rommelmarkten

 

 

X

Binnen de door burgemeester en wethouders vastgestelde beleids-regels, inclusief negatieve beslissingen ter attentie van stand-plaatsen en ventvergunningen voor zover deze niet passen binnen de door burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsregels en t.a.v. collecteren voor zover de aanvragen niet passen binnen(de vrije perioden van) het landelijk collectenplan.

 

Besluiten op verzoeken om vergunning tot het inzamelen van kleding

 

 

X

Binnen de door burgemeester en wethouders vastgestelde beleids-regels, inclusief negatieve beslissingen voor zover deze passen binnen het door burgemeester en wethouders vastgestelde roulatiesysteem.

 

Verlening vergunning circussen

 

 

X

 

 

Verlenen vergunning voor het houden van een evenement

 

 

X

 

 

Verlenen ontheffing van het verbod tot het veroorzaken van geluidhinder bij bijzondere evenementen

 

 

X

Overeenkomstig de hiervoor door burgemeester en wethouders vastgestelde richtlijnen, inclusief negatieve beslissingen voor zover deze verzoeken afwijken van de door burgemeester en wethouders hiervoor vastgestelde richtlijnen.

 

Verlenen ontheffing tot luiden van kerkklokken

 

X

 

 

 

Ondertekening annex-formulieren voor aangifte visserijwetgeving

 

 

X

 

 

Vaststelling ophokgebod voor duiven

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR: Samenleving AFDELING: Werk en Inkomen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Aanvraag levensonderhoud WWB, Ioaw

 

 

 

 

 

Aanvragen WWB, Ioaw, toekenning, opleggen verplichtingen, afwijzing en beëindiging, inclusief daaruit voortvloeiende reguliere wijzigingen

 

 

X

 

 

Aanvraag om voorschot na besluit op aanvraag

 

 

X

 

 

Aanvraag om voorschot waarop nog niet is besloten

 

X

 

 

 

Correspondentie met klanten in verband met voldoen aan de gestelde uitkeringseisen

 

 

X

 

 

Toestemming verblijf in buitenland

 

 

X

 

 

Uitkering WWB, Ioaw, Bbz 2004, Ioaz, Bijzondere bijstand (incl. categorieaal en langdurigheid-toeslag), WVG, WIN

 

 

 

 

 

Hersteltermijn opleggen

 

 

X

 

 

Besluit aanvraag niet in behandeling nemen i.v.m. ontbreken relevante stukken

 

 

X

 

 

Informatie (conform genomen besluit) over uitkeringen aan cliënten

 

 

X

 

 

Opdracht fraudeonderzoek

 

 

X

 

 

Administratief onderzoek

 

 

X

 

 

Opleggen maatregel/afstemming van de uitkering en opleggen boete bij Ioaw, Ioaz en Bbz

 

 

X

 

 

Aanvraag Ioaz toekenning, afwijzing en beëindiging, inclusief daaruit voortvloeiende reguliere wijzigingen.

 

X

 

 

 

Aanvragen subsidieregeling parttime / fulltime uitstroom (vrijlating inkomsten) volgens vastgestelde regeling (exclusief afwijkingen)

 

 

X

 

 

Aanvragen tegemoetkoming scholing, reiskosten, kinderopvang op grond van WWB-werkdeel tot € 1.000,00

 

 

X

 

 

Aanvragen tegemoetkoming scholing, reiskosten, kinderopvang op grond van WWB-werkdeel boven € 1.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Opstellen, ondertekening trajectplan en daarmee samenhangende correspondentie

 

 

X

 

 

Heronderzoeken doelmatigheid i.v.m. voldoen aan afspraken re-integratie en rechtmatigheid, waaronder themacontroles, steekproeven en rechtmatigheid Ioaw, Ioaz en Bbz.

 

 

X

 

 

Bijzondere bijstand

 

 

 

 

 

Aanvragen toekenning, afwijzing, beëindiging bijzondere bijstand tot € 750,00

 

 

X

 

 

Aanvragen toekenning, afwijzing, beëindiging bijzondere bijstand boven € 750,00

 

X

 

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

 

 

 

Aanvraag borgstelling tot € 5.000,00

 

 

X

 

 

Aanvraag borgstelling boven € 5.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Aanvraag leenbijstand tot € 5.000,00

 

 

X

 

 

Aanvraag leenbijstand boven € 5.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Verzoek WSNP

 

X

 

 

 

Aanvraag sanering boven € 10.000,00

 

X

 

Met inachtneming van de budget-houdersregeling

 

Debiteuren, terugvordering en verhaal

 

 

 

 

 

Ondertekenen verklaringen derdenbeslag, aanmaningen en saldobiljetten

 

 

X

 

 

Ondertekenen brieven betreffende verrekening/ terugbetaling van uitkering/invordering door middel van beslag

 

 

X

 

 

Vertegenwoordigen gemeente bij de procedures met betrekking tot terugvordering c.q. verhaal in rechte (procedures in eerste aanleg bij de sectie kanton van de arrondissementsrechtbank respectievelijk de arrondissementsrechtbank)

 

 

X

 

 

Opleggen onderhoudsbijdrage en alle hieruit voortkomende correspondentie

 

 

X

 

 

Herziening of betalingsregeling met debiteur

 

 

X

 

 

Gevolgen signaalonderzoeken en themacontroles

 

X

 

 

 

Terugvorderingen onder € 5.000,00

 

 

X

 

 

Terugvordering boven € 5.000,00

 

X

 

 

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

Uitnodiging hoorzitting

 

X

 

 

SECTOR: Samenleving AFDELING: Welzijn en Onderwijs/Welzijn

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Subsidies

 

 

 

 

 

Afgifte subsidiebeschikking op grond van Algemene Subsidieverordening Welzijn betreffende instellingen die op grond van hun ingediende exploitatiebegroting een (budget) subsidie ontvangen

 

X

 

 

 

Stellen nadere voorschriften voor inrichting werkplannen, begrotingen en financiële verslagen

X

 

 

 

 

Aanwijzing tot inzage in administratie / verstrekken van inlichtingen

 

 

X

 

 

Stellen van vereisten inzake indiening gegevens met betrekking tot beoordeling gegevens, inclusief indieningtermijn

 

 

X

 

 

Vaststelling jaarlijkse subsidie op grond van de Tarievenregeling subsidies

 

 

X

 

 

Beheer en ingebruikgeving accommodatie

 

 

 

 

 

Verhuur of ingebruikgeving van:

-dorpshuizen

-accommodaties voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs

-binnen- en buitensportaccommodaties

 

 

X

Inclusief beheerders dorpshuizen en gemeenschapscentra en binnen- en buitensportaccommodaties en directeuren basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs

 

Vaststellen rooster van het (mede)gebruik van de accommodatie

 

 

X

 

 

Wet Kinderopvang

 

 

 

 

 

Opvragen van aanvullende gegevens ten behoeve van een aanvraag voor de Wet kinderopvang

 

 

X

 

 

Bijhouden van wijzigingen in het landelijk register kinderopvang

 

 

X

 

 

Het afgeven van een beschikking voor een opname in het landelijk register kinderopvang

 

 

X

Een positief advies van de GGD

 

Algemeen

 

 

 

 

 

Financiële bijdrage bij jubilea van verenigingen overeenkomstig de door burgemeester en wethouders vastgestelde regeling

 

 

X

 

 

Prijzen, bekers, premies en dergelijke bij viscon-coursen, wielerwedstrijden, Thoolse Dagen enz.

 

 

X

 

 

Verstrekken van een indicatiebeschikking ten behoeve van kinderopvang

 

 

X

Op basis van positief indicatiebesluit CIZ

 

Besluiten jaarlijkse sluiting sportvelden en sporthallen

 

 

X

 

 

Besluiten verhuur kiosk zwembaden

 

 

X

 

SECTOR: Samenleving AFDELING: Welzijn en Onderwijs/Onderwijs

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Bovenschool directeur

Locatieleider

Beh. Ambt.

Leerpl. ambt

Voorwaarden/opmerking

 

Leerplichtwet

 

 

 

 

 

 

 

Ontheffing volledige en partiële leerplicht

 

 

 

 

X

 

 

Controle op inschrijving als leerplichtige c.q. partieel leerplichtige

 

 

 

 

X

 

 

Zorgdragen voor de leerplichtadministratie, alsmede kennisgeving aan andere gemeenten en directeuren

 

 

 

 

X

 

 

Kennisgeving aan Arbeidsinspectie ten aanzien van vrijstellingen

 

 

 

 

X

 

 

Verslag leerplicht aan Gedeputeerde Staten

 

 

 

 

X

 

 

Beslissing verzoek verlof buiten schoolvakanties bij meer dan 10 dagen:

 

 

 

 

X

 

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer

 

 

 

X

 

 

SECTOR: Ruimte AFDELING: Ruimtelijke Ontwikkeling

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Funct. leidingg

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Gemeentelijke eigendommen c.q. zaken in het beheer van de gemeente/verhuur ligplaatsen

 

 

 

 

 

 

Plaatsing op wachtlijst van aanvragen voor reservering van een bouwkavel in verband met grondverkoop conform de exploitatieopzet

 

 

 

X

 

 

Optieverlening en verkoop van bouwkavels aan particulieren (uitgezonderd op industrieterreinen) en aan bedrijven (ook op industrieterreinen) overeenkomstig de vastgestelde uitgifteprijs, verkoop van kleine stukjes grond ten behoeve van de bouw van gevels tegen bestaande woningen en verkoop van overhoeken, groen-strookjes e.d., het afsluiten van overeen-komsten daarvoor en het voeren van correspondentie daarover.

 

X

 

 

 

 

Het verhuren, verpachten, in erfpacht geven, enz. van gemeente-eigendommen, voor zover in beheer van de sector, het afsluiten van overeenkomsten daarvoor, voor zoveel nodig het ter goedkeuring inzenden van over-eenkomsten (zoals pachtovereenkomsten), het jaarlijks in rekening brengen van de verschuldigde vergoedingen en het periodiek aanpassen van deze vergoedingen.

 

X

 

 

 

 

Het uitvoeren van besluiten tot aan- en verkoop en ruiling van een onroerende zaak (voeren van correspondentie en sluiten van overeenkomsten daarvoor).

 

X

 

 

 

 

Verhuring van vis- en jachtrecht, van volkstuintjes en van ligplaatsen in jachthavens, het afsluiten van overeenkomsten daarvoor, voor zoveel nodig het ter goedkeuring inzenden van overeenkomsten (zoals huurovereenkomst visrecht), het jaarlijks in rekening brengen van de verschuldigde vergoedingen en het periodiek aanpassen van deze vergoedingen.

 

 

 

X

 

 

Aanschrijven derden om zonder toestemming in gebruik genomen gemeentegrond vrij te maken

 

X

 

 

 

 

Toekenning/afwijzing van subsidies voor onderhoud aan beschermde rijksmonumenten waaronder kerken en monumenten (Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten)

 

X

 

 

 

 

Vertegenwoordiging zaken in gemeentelijk beheer

 

 

 

 

 

 

Compareren bij akten van levering voor verkoop/vervreemding dan wel koop/verkrijging van registergoeden en/of vestiging van zakelijke rechten op een registergoed van de gemeente en alle daartoe nodige akten en stukken te doen opmaken.

 

X

 

 

Met bevoegdheid tot verlenen van volmacht aan medewerk(st)ers notariskantoor. Met bevoegdheid tot verlenen volmacht aan medewerk(st)ers notariskantoor.

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

 

 

 

 

 

Besluiten tot het starten van procedures ten behoeve van het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wro

 

X

 

 

Mits de verzoeken voldoen aan de beleidsuitgangspunten ofwel sprake is van een positief principebesluit en voor zover geen bouwaanvraag is ingediend.

 

Verrichten van alle verplichte handelingen (zoals doorzending, aanschrijving en dergelijke, het doen van bekendmakingen, enz.) welke in de Wro gesteld zijn om tot vaststelling, herziening of wijziging van een bestemmings-plan te komen

 

X

 

 

 

 

Het verzorgen van in de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Awb voor-geschreven publicaties.

 

X

 

 

Indien geen bouwaanvraag is ingediend.

 

Uitnodiging hoorzitting voor de behandeling van inspraakreacties en/of zienswijzen bij procedures ten behoeve van bestemmings-planwijzigingen en -uitwerkingen alsmede het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wro

 

 

 

X

 

 

Afdoen verzoeken van informatieve aard

 

 

 

X

Indien geen bouwaanvraag is ingediend.

 

Verlenen van een ontheffing ex artikel 3.6, lid 1, sub c, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wro

Wet bodem en bodembescherming (Wbb)

 

X

 

 

Indien geen zienswijzen zijn ingediend en voor zover geen bouwaanvraag is ingediend.

 

Correspondentie samenhangende met bodemonderzoeken

 

 

 

X

 

 

Geven van een eindoordeel over bodem-onderzoeksrapporten die in het kader van verplichting ingevolge de Wm of bij aanvraag voor een bouwvergunning zijn ingediend

 

X

 

 

 

 

Schriftelijk wijzen op het niet naleven van de Wbb of een daaruit voortvloeiende AmvB

 

X

 

 

 

SECTOR: Ruimte AFDELING: Vergunningen en Handhaving

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Funct. leidingg

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro)/Woningwet (Ww)

 

 

 

 

 

 

Verlenen van een reguliere bouwvergunning, reguliere bouwvergunning eerste fase, reguliere bouwvergunning tweede fase of lichte bouw-vergunning op grond van de Woningwet 2003 die op grond van de voorschriften moet worden verleend (artikel 40, 45 en 44 Ww juncto artikel 4 t/m 6 BBLB) en/of na beëindiging aanhouding (artikel 52, 52a, 54 en 56b Ww)

 

 

X

 

Inclusief het weigeren van een lichte bouwvergunning wegens strijd met redelijke eisen van welstand

 

Verlenen van een reguliere bouwvergunning, reguliere bouwvergunning eerste fase of lichte bouwvergunning op grond van de Woningwet 2003 (artikel 40, 45 en 44 Ww juncto artikel 4 t/m 6 BBLB en/of het verlenen van ontheffing ex artikel 3.6, lid 1, sub c, artikel 3.22 en artikel 3.23, alsmede het verbinden van beperkingen/ voorschriften aan deze ontheffingen

 

 

X

 

Mits na publicatie geen zienswijzen zijn ingediend

Mits gekoppeld aan een bouw-aanvraag

 

Verlenen van een reguliere bouwvergunning, reguliere bouwvergunning eerste fase of lichte bouwvergunning op grond van de Woningwet 2003 met toepassing van artikel 50, derde lid, onder a en b Ww

 

 

X

 

Indien geen zienswijzen zijn ingediend.

 

Verlenen van een reguliere of lichte bouw-vergunning op grond van de Woningwet 2003 na gewijzigde bouwaanvraag als gevolg van vergunning Wet Milieubeheer (artikel 52 lid 4 Ww)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van een reguliere of lichte bouwvergunning met toepassing van 51 Ww

 

 

X

 

Mits geen zienswijzen zijn ingediend

 

Verbinden van voorwaarden aan de bouwvergunning omtrent nog in te dienen gegevens en overige voorwaarden (artikel 56 Ww + artikel 4 lid 2 en 3 Besluit indieningvereisten)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van monumentenvergunning (artikel 11 juncto artikel 16 Monumentenwet 1988)

 

 

X

 

Mits geen zienswijzen zijn ingediend en positieve adviezen zijn uitgebracht.

 

Horen van houder bouwvergunning alvorens te besluiten tot intrekking van de vergunning (artikel 59 Ww, juncto artikel 4:8 Awb)

 

 

X

 

 

 

Besluit tot intrekking van een verleende bouwvergunning, een vergunningsaanvraag of het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend voor zover betrokkene daarmee instemt en de daarmee verband houdende te verrekenen leges (artikel 59 en 56a, Ww)

 

 

X

 

 

 

Besluit om aanvraag bouwvergunning, aanvraag sloopvergunning of aanvraag monumentenvergunning definitief niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Awb)

 

 

X

 

 

 

Besluit tot het starten van procedures op grond van artikel 50, derde lid, onder b, artikel 51 en artikel 54 van de Ww en artikel 14a lid 1 van de Monumentenwet 1988

 

 

X

 

Mits daaraan een positief principe-besluit ten grondslag ligt ofwel voldoet aan geaccordeerd beleid en voor zover betrekking hebbend op een bouwaanvraag.

 

Besluit om de aanhouding ex artikel 50, derde lid, onder aWw te doorbreken

 

 

X

 

 

 

Besluiten tot het verlengen van de instand-houdingtermijn van een bouwwerk (artikel 45 Ww/3.22 Wro)

 

 

X

 

Inclusief het niet verlengen

 

Het overschrijven van een bouwvergunning, bouwvergunning eerste fase, woon-, gebruiks- of sloopvergunning op naam van een ander (artikel 10.3, Bv)

 

 

 

X

 

 

Aanvrager in de gelegenheid stellen om zijn aanvraag bouwvergunning, aanvraag sloop-vergunning, sloopmelding of aanvraag monumentenvergunning aan te vullen (artikel 8.2.1 lid 11, artikel 8.1.3 lid 1, Bv, artikel 4 Besluit indieningvereisten + bijlage)

 

 

 

X

 

 

Aanhouden van beslissing op bouwaanvraag op grond van artikel 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55 of 56b Ww

 

 

X

 

 

 

Verdagen van de beslissing op een aanvraag bouwvergunning zoals omschreven in artikel 46 lid 2 Ww

 

 

X

 

 

 

Het verzorgen van de in de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Awb, de Woningwet 2003 en de Monumentenwet 1988 voorgeschreven publicaties

 

 

 

X

 

 

Besluiten tot het starten van procedures ten behoeve van het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wro

 

 

X

 

Mits de verzoeken/bouwplannen voldoen aan geaccordeerd beleid ofwel sprake is van een positief principebesluit en voor zover gekoppeld aan een bouwaanvraag of expliciet verzoek om ontheffing.

 

Uitnodiging hoorzitting voor de behandeling van de inspraakreacties en zienswijzen bij procedures ten behoeve van het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub c, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wro, artikel 50 en 51, Ww en artikel 12, Monumentenwet 1988

 

 

 

X

 

 

Welstand

 

 

 

 

 

 

Bepalen of het uiterlijk of plaatsing van het bouwwerk of de standplaats, waarop een aanvraag lichte bouwvergunning betrekking heeft, voldoet aan redelijke eisen van welstand op basis van de sneltoetscriteria uit de welstandsnota dan wel voldoet aan de welstandsvrije criteria uit de welstandsnota m.u.v. bouwplannen bij, op of aan monumenten en binnen beschermde stads- en dorpsgezichten

 

 

 

X

 

 

Schetsplannen

 

 

 

 

 

 

Informatieve correspondentie m.b.t. aanvragen, ontheffing, bouwvergunning, uitslag welstand, het bestemmingsplan alsmede m.b.t. overige aspecten van bouw- en aanleg-vergunningen en m.b.t. slopen

 

 

 

X

 

 

Nemen van principebesluit op schetsplan, waaraan medewerking kan worden verleend met een procedure of een binnenplanse ontheffing en die past binnen geaccordeerde beleid

 

 

X

 

 

 

Nemen van een principebesluit op schetsplan waaraan via het voeren van een artikel 51 Ww-procedure medewerking kan worden verleend, mits sprake is van een positief advies van de welstands/monumentencommissie en voldaan wordt aan het planologisch beleid

 

 

X

 

 

 

Inwinnen van adviezen bij de agrarisch deskundige, de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) en Gedeputeerde Staten (bestemmingsplan / artikel 16 van de Monumentenwet 1988)

 

 

 

X

 

 

Inwinnen van adviezen bij de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige, de agrarische deskundige, de milieudeskundige en de wegbeheerder in het kader van te voeren procedures

 

 

 

X

 

 

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

Verlenen of weigeren van een vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte ex artikel 15 lid 1 van de Leegstandswet

 

 

X

 

 

 

Verlengen van de vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte ex artikel 15 lid 4 van de Leegstandswet

 

 

X

 

 

 

Bouwverordening (Bv)

 

 

 

 

 

 

Beslissen op aanvraag sloopvergunning en het verbinden van voorwaarden aan de vergunning (artikel 8.1.4, lid 1 en 8.1.1, lid 3, Bv)

 

 

X

 

 

 

Aanhouden beslissing sloopaanvraag ex artikel 8.1.4, lid 3, Bv

 

 

X

 

 

 

Verlenen van een woonvergunning als bedoeld in hoofdstuk 10 van de Bouwverordening

 

 

X

 

 

 

Verlenen van ontheffing voor het overleggen van een bodemonderzoeksrapport indien reeds voldoende gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid aanwezig zijn (artikel 4 Besluit indieningvereisten juncto artikel 1.2.5 sub e onder 1 van de bijlage)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van ontheffing van de eis tot aansluiting van woningen op het aardgasnet, aansluiting aan de openbare riolering of aansluiting anders dan aan de openbare riolering (artikel 2.7.3, lid 2 en 2.7.4 lid 4, artikel 2.7.5, lid 2, BV)

 

 

X

 

Afstemmen met andere wetgeving.

 

Intrekken van een sloopvergunning wegens het niet gebruik maken daarvan (artikel 8.1.7 Bv)

 

 

X

 

 

 

Mededeling dat ingediende constructie-berekeningen wel/niet aanleiding geven tot het maken van opmerkingen

 

 

 

X

 

 

Akkoord gaan met gedeclareerde uren constructeur

 

 

 

X

Mits passend binnen budget begroting.

 

Vaststellen en wijzigen van het formulier aanvraag sloopvergunning (artikel 8.1.2, lid 1, Bv)

 

 

X

 

 

 

Vrijstelling verlenen van eis tot verkennend bodemonderzoeksrapport indien het vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid uitwijst dat de locatie onverdacht is (artikel 3.2.6 sub e van de bijlage bij het Besluit indieningvereisten)

 

 

X

 

 

 

Verbinden van bodemsaneringvoorwaarden aan de bouwvergunning (artikel 2.4.2, Bv)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van ontheffing voor het hebben van een verbindingsweg naar de openbare weg voor woningen verder dan 10 m uit de openbare weg (artikel 2.5.3, lid 6, Bv)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van ontheffing als bedoeld in paragraaf 5 van hoofdstuk 2, Bv betreffende voorschriften van stedenbouwkundige aard

 

 

X

 

 

 

Voorschrijven van voorwaarden aan een op een werk te gebruiken krachtwerktuig (artikel 4.10, lid 4, Bv)

 

 

X

 

 

 

Niet van toepassing verklaren van het verbod een verwarmingstoestel te gebruiken zonder een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook (artikel 6.2.1, lid 3, juncto leden 5 en 6 van bijlage 3, Bv)

 

 

X

 

Na positief advies brandweer.

 

Besluiten tot het opleggen van een verbod een bouwwerk en dergelijke te gebruiken bij bouwvalligheid of bij bouwvalligheid van een nabijgelegen bouwwerk (artikel 7.2.1 Bv)

 

 

X

 

 

 

Besluit tot het staken van het gebruik wegens ontbreken van de in het Bouwbesluit opgelegde eisen van veiligheid en bij gebrek aan hygiëne (artikel 7.2.2, Bv)

 

 

X

 

 

 

Besluit tot het staken van het gebruik van een woonwagen wegens het buiten gebruik zijn van essentiële voorzieningen (artikel 7.2.3, Bv)

 

 

X

 

 

 

Besluiten tot het opleggen van een verbod drink- en werkwater te gebruiken dat ondeugdelijk wordt geacht (artikel 7.5.1, Bv)

 

 

X

 

 

 

Verdagen besluit op aanvraag om sloopvergunning met maximaal 13 weken (artikel 8.1.4, lid 1, Bv)

 

 

X

 

 

 

Horen van de houder van de sloopvergunning alvorens deze wordt ingetrokken (artikel 8.1.7, lid 2, Bv, juncto Awb)

 

 

 

X

 

 

Mededeling, ook onder voorwaarden, dat ondanks asbest, geen sloopvergunning is vereist (artikel 8.2.1, leden 1 en 8, Bv)

 

 

 

X

 

 

Gunnen van een langere termijn aan de welstandscommissie voor het uitbrengen van advies (artikel 9.5 lid 4 Bv)

 

 

 

X

 

 

Herziening en vervanging van aangewezen (NEN)normen nadat publicatie van die normen heeft plaatsgevonden (artikel 10.6, Bv)

 

 

 

X

 

 

Het verlenen van gebruiksvergunningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Bouw-verordening

 

 

X

 

 

 

Bouwbesluit

 

 

 

 

 

 

Het verlenen van ontheffing op grond van artikel 1.11 van het Bouwbesluit van een voorschrift omtrent het bouwen van een bouwwerk tot een niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk of wel tot het rechtens verkregen niveau

 

 

 

X

 

 

Handhaving

 

 

 

 

 

 

Besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang inhoudende het staken van het bouwen, gebruik of slopen eventueel gecombineerd met het opleggen van een last onder dwangsom alsmede intrekking van het besluit hiertoe.

 

 

X

 

In overleg met de portefeuillehouder

 

Besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang inhoudende de ontruiming van een hennepkwekerij

 

 

X

 

Mededelen aan portefeuillehouder

 

Constateringbrief m.b.t. illegaal bouwen, illegaal gebruik en illegaal slopen

 

 

 

X

 

 

Schriftelijk verzoek om clandestiene situatie (bouwen, gebruik en slopen) te beëindigen en in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een reactie

 

 

X

 

 

 

Aanzegging bestuursdwang tot het verwijderen van de inboedel zodra deze op de openbare weg wordt geplaatst als gevolg van een woningontruiming (artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:21 en 5:22 Awb juncto artikel 2.1.5.1 lid 1 APV)

 

 

X

 

 

 

Mededeling dat het permanent bewonen van recreatiewoningen en zomerwoningen in strijd is met het bestemmingsplan

 

 

X

 

 

 

Verlenen van toestemming tot het plaatsen van tijdelijke woonruimte

 

 

X

 

Mits voldaan wordt aan de beleidsnota "tijdelijke woonruimte op de bouwplaats"

 

Wet milieubeheer (Wm) en Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

 

 

 

 

 

Verlenen van een vergunning ingevolge artikel 8.1 of artikel 8.4 Wm

 

 

X

 

Mits er geen zienswijzen zijn ingediend.

 

Alle handelingen in het kader van de voor-bereidingsprocedure als genoemd in afdeling 3.5, Awb, juncto hoofdstuk 13, Wm

 

 

X

 

 

 

Ambtshalve wijzigen van een milieuvergunning ingevolge artikel 8.23 of 8.24, Wm

 

 

X

 

 

 

Alle handelingen in het kader van de voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 8.22, 8.23 of 8.24, Wm leidende tot een ambtshalve wijziging van een milieuvergunning

 

 

X

 

 

 

Besluit tot een verklaring ingevolge artikel 8.19 Wm inzake een voorgenomen verandering van een vergunningplichtige inrichting of de werking daarvan

 

 

X

 

 

 

Intrekken van een milieuvergunning ingevolge artikel 8.25, Wm

 

 

X

 

 

 

Alle handelingen in het kader van de voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 8.25, Wm, leidende tot intrekking van een milieu-vergunning

 

 

X

 

 

 

Intrekken van een milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder ingevolge artikel 8.26, Wm

 

 

X

 

 

 

Alle handelingen in het kader van de voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 8.26, Wm, leidende tot intrekking van een milieu-vergunning op verzoek van de vergunning-houder

 

 

X

 

 

 

Besluit tot het definitief buiten behandeling laten van een aanvraag voor een milieu-vergunning o.b.v. art. 4:5 Awb (m.n. wegens het ontbreken van gegevens)

 

 

X

 

 

 

Doen van aanschrijvingen tot het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wm, of het doen van een melding in het kader van een daaruit voortvloeiende Amvb

 

 

X

 

 

 

Informatieve correspondentie m.b.t. een concept-aanvraag door toekomstig vergunninghouder

 

 

 

X

 

 

Verlenen van een ontheffing voor stoken van vuur in de open lucht ex. artikel 10.63 Wm

 

 

X

 

Inclusief negatieve beslissing

 

Toezicht, controle en handhaving milieu

 

 

 

 

 

 

Schriftelijk wijzen op het niet naleven van de Wm, van voorschriften van de afgegeven Wm-vergunning, of van voorschriften van een uit de Wm voortvloeiende Amvb

 

 

X

 

 

 

Meedelen bevindingen na controlebezoek

 

 

 

X

 

 

Informatieve correspondentie i.k.v. toezicht, controle en handhaving milieu

 

 

X

 

 

 

Wet geluidhinder (Wgh)

 

 

 

 

 

 

Correspondentie welke voortvloeit uit de Wet Geluidhinder

 

 

X

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 

 

 

 

 

 

Het verlenen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 Apv.

 

 

X

 

 

 

Besluit om de aanvraag reclamevergunning definitief niet in behandeling te nemen op basis van artikel 4:5 Awb (m.n. wegens ontbreken gegevens)

 

 

X

 

 

 

Verlenen van toestemming voor een incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4.1.3, lid 1, respectievelijk lid 2, Apv

 

 

X

 

 

 

Weigeren van toestemming voor een incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4.1.3, lid 1, respectievelijk lid 2, Apv

 

 

X

 

Geldt alleen indien het totaal aantal van collectieve en incidentele festiviteiten per inrichting (maximaal 12) overschreden wordt (artikel 4.1.3, lid 6, Apv).

 

Het verlenen van een reclamevergunning op basis van de APV

 

 

X

 

 

SECTOR: Ruimte AFDELING: Openbare Werken

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Funct. leidingg.

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Openbare werken

 

 

 

 

 

 

Verlenen van toestemming voor het maken of veranderen van een inrit onder vaststelling van de kosten en voorwaarden

 

 

X

 

Conform door het college vastgestelde tarieven

 

Verlenen van toestemming voor het maken of veranderen van een normale rioolaansluiting onder vaststelling van de kosten en voorwaarden

 

 

X

 

 

 

Toestemming verlenen voor tijdelijke plaatsing van een bouwkeet c.q. opslag bouwmaterialen op openbaar terrein

 

 

X

 

Afstemming met III/VMB i.v.m. het eventueel noodzakelijk zijn van een tijdelijke bouwvergunning.

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

Verlenen van vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond door diverse nutsbedrijven

 

 

X

 

 

 

Vertegenwoordigen van de gemeente bij grenswijzigingen Kadaster

 

 

 

X

 

 

Wijziging dagen en tijden van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval bij feestdagen of bijzondere plaatselijke gebeurtenissen

 

 

X

 

 

 

Afwikkelen van subsidies inzameling oud papier

 

X

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 

 

 

 

 

 

Verlenen kapvergunning

 

 

X

 

Indien geen zienswijzen zijn ingebracht

 

Aanschrijven tot snoeien, verwijderen en opruimen van (hinderlijke) beplanting

 

 

X

 

Gemeentebedrijf in geval van klachten.

 

Aanschrijven tot verwijderen van afval, vuilnis of enige andere dergelijke stof of voorwerpen van de openbare weg en terreinen

 

 

X

 

 

 

Aanschrijven tot verwijderen van voertuigen in verband met parkeerexcessen op grond van hoofdstuk 5, afdeling 1 (Apv)

 

 

X

 

 

 

Begraafplaatsen

 

 

 

 

 

 

Aanschrijven van een rechthebbende op een graf met het nakomen van de verplichting ten aanzien van het onderhoud van grafbedekkingen niet vallende onder de onderhoudsplicht van de gemeente

 

 

 

X

 

 

Afdoen van aanvragen voor het plaatsen van grafmonumenten die niet in behandeling worden genomen wegen het ontbreken van relevante stukken

 

 

X

 

 

 

Aanbestedingen

 

 

 

 

 

 

Vaststellen van de staat van meer- en minderwerk van uitgevoerde werken

 

X

 

 

 

 

Uitnodigen van bedrijven voor prijsopgave overeenkomstig het vastgestelde aanbestedings-beleid

 

X

 

 

 

 

Vaststellen en toezenden van opnamerapporten naar aannemers n.a.v. uitgevoerde (openbare) werken

 

X

 

 

 

 

Berichten aan bedrijven dat op hun prijs-aanbieding niet zal worden ingegaan

 

 

X

 

 

 

Beantwoorden van verzoeken om in aanmerking te komen voor het maken van prijs-aanbiedingen

 

 

X

 

 

 

Uitvoering van Werken

 

 

 

 

 

 

Directievoering op de uitvoering van civiel- en cultuur- en bouwtechnische werken.

 

 

 

X

 

 

Wegenverkeerswet (Wvw)

 

 

 

 

 

 

Akkoordbevindingen van puzzelritten

 

 

X

 

 

 

Verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 149, Wvw, juncto artikel 7.4, Voertuigenreglement en juncto artikel 87, RVV, voor zover noodzakelijk voor en samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

 

 

 

Mandaat aan directeur Rijksdienst voor het wegverkeer.

 

Verlenen van ontheffingen van het bepaalde in artikel 87, RVV

 

 

X

 

 

 

Ontheffing verbod wegwedstrijden (artikel 10, lid 1, juncto artikel 148 Wegenverkeerswet)

 

 

X

 

 

 

Vaststellen definitieve verkeersbesluiten

 

X

 

 

Na besluit college en positief advies Regiopolitie

 

Vaststellen van tijdelijke verkeersmaatregelen

 

X

 

 

 

 

Toepassen bestuursdwang als bedoeld in artikel 170, eerste lid

 

 

 

X

Na overleg met portefeuillehouder. Tevens mandaat aan politie Zeeland

 

Bijhouden van een bewaringsregister, als bedoeld in artikel 170, vierde lid WVW

 

 

X

 

 

 

Verstrekken van gegevens uit het bewaringsregister, als bedoeld in artikel 172, derde lid WVW aan belanghebbenden

 

 

X

 

 

 

Opstellen proces-verbaal op grond van artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht als aangegeven in artikel 5 van het besluit wegslepen van voertuigen

 

 

 

X

Tevens mandaat aan politie Zeeland

 

Uitreiken van aanschrijving tot bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:24, lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

X

 

Tevens mandaat aan politie Zeeland

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 

 

 

 

 

 

Verlenen gehandicaptenparkeerplaats op verzoek van particulieren voor eigen gebruik voor zowel bestuurders als passagier

 

 

X

 

Na medisch advies Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats in verband met overlijden of verhuizing

 

 

X

 

 

 

Beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeer-kaart

 

 

 

 

Mandaat aan Centrum Indicatie-stelling Zorg (CIZ).

 

Verlengen gehandicaptenparkeerplaats

 

 

X

 

Na positief medisch advies Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 

Verplaatsing van gehandicaptenparkeerplaats

 

 

X

 

 

 

Reserveren van gehandicaptenparkeerplaatsen (algemeen)

 

 

X

 

 

 

Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten

 

 

 

 

 

 

Verstrekken van gegevens op grond van de Wet WION

 

 

 

X

 

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid ingevolge artikel 22

 

 

 

 

Commandant van de Regionale Brandweer met inachtneming van besluit 6926/IIIow/1 d.d. 2 okt. 2001.

SECTOR: Ruimte AFDELING: Gemeentebedrijf

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Directeur

Hoofd

Beh. ambt.

Voorwaarden/opmerking

 

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 

 

 

 

 

Aanschrijven tot snoeien, verwijderen en opruimen van (hinderlijke) beplanting

 

X

 

 

 

Aanbestedingen

 

 

 

 

 

Vaststellen van de staat van meer- en minderwerk van uitgevoerde werken

 

X

 

 

 

Uitnodigen van bedrijven voor prijsopgave overeenkomstig het vastgestelde aanbestedings-beleid

 

X

 

 

 

Berichten aan bedrijven dat op hun prijsaanbieding niet zal worden ingegaan

 

X

 

 

 

Beantwoorden van verzoeken om in aanmerking te komen voor het maken van prijsaanbiedingen

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage bij Mandaatbesluit d.d. 12 januari 2010.

De secretaris,