Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Regeling overschrijven vakantieverlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling overschrijven vakantieverlof
CiteertitelRegeling overschrijven vakantieverlof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

6:2:6 van de Uitwerkingsovereenkomst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-200101-01-2015Onbekend

11-12-2001

Onbekend

I 2. van 11-12-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling overschrijven vakantieverlof

 

 

 

No.: Iopi/2

Burgemeester en wethouders van Tholen;

gelet op het bepaalde in artikel 6:2:6 van de Uitwerkingsovereenkomst;

kennis genomen hebbend van de instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg van 3 december 2001;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de navolgende 'Regeling overschrijven vakantieverlof'.

Artikel 1
 • 1.

  De medewerk(st)er die in een fulltimefunctie werkzaam is kan jaarlijks, zonder nader verzoek, maximaal 40 niet opgenomen vakantie-uren laten overschrijven naar het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 2.

  Een medewerk(st)er werkzaam in een parttimefunctie kan jaarlijks maximaal een evenredig deel van het in lid 1 genoemde aantal vakantieverlofdagen verband houdende met de taakomvang, zonder nader verzoek, laten overschrijven naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 2

Indien een medewerk(st)er meer dan de in artikel 1 omschreven vakantieverlofuren wil opnemen in het daaropvolgende kalenderjaar dient een daartoe strekkend verzoek met redenen omkleed uiterlijk voor 15 november te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, die voor 1 december daaraanvolgend een beslissing neemt.

Artikel 3

De in verband met het bepaalde in de artikelen 1 en 2 overgeschreven vakantieverlofuren dienen te zijn opgenomen voor 1 juni van het jaar waarnaar overschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 4
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag der vaststelling.

 • 2.

  Met ingang van de onder 1 genoemde datum vervalt het besluit van burgemeester en wethouders van Tholen van 16 januari 1996.

Sint-Maartensdijk, 11 december 2001

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester

S.Nieuwkoop W. Nuis