Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervallen bij besluit van 7 december 2017.

circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 13 december 1991, kenmerk BK91/u1527;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200011-07-2014Onbekend

24-01-2000

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2000, nummer 24012000/12;

gelet op de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 13 december 1991, kenmerk BK91/u1527;

b e s l u i t :

 • a.

  in te stellen een vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester;

 • b.

  vast te stellen de volgende 'Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester'.

Artikel 1
 • 1.

  De commissie heeft tot taak een door de Commissaris van de Koningin aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen en daarover haar opvattingen schriftelijk en gemotiveerd aan de Commissaris van de Koningin ter kennis te brengen.

 • 2.

  Behalve het in het eerste lid bepaalde kan de commissie kandidaten, die zich bij haar aanmelden, beoordelen en daarover haar opvattingen schriftelijk en gemotiveerd aan de Commissaris van de Koningin ter kennis brengen.

Artikel 2
 • 1.

  De commissie brengt haar in artikel 1 bedoelde opvattingen uit op basis van de door de Commissaris van de Koningin verstrekte namen en eventuele verdere gegevens van kandidaten en op basis van de door haar ontvangen kandidaten ingebrachte mondelinge en schriftelijke informatie, zulks na weging van een en ander.

 • 2.

  De commissie wint noch mondeling noch schriftelijk inlichtingen omtrent de kandidaten in bij derden.

Artikel 3

De commissie kan de Commissaris van de Koningin vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde opvattingen mondeling toe te lichten.

Artikel 4
 • 1.

  De commissie bestaat uit een door en uit de gemeenteraad te benoemen aantal leden.

 • 2.

  Iedere fractie uit de raad heeft het recht uit haar midden een lid voor de commissie voor te dragen.

 • 3.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 4.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Artikel 5

De commissie kan zich buiten haar vergaderingen doen bijstaan door de gemeentesecretaris of een door hem aan te wijzen gemeente-ambtenaar.

Artikel 6
 • 1.

  De leden van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

Artikel 7
 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter ten minste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

Artikel 8
 • 1.

  De commissie vergadert niet indien niet ten minste de helft van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De opvattingen, bedoeld in artikel 1, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 3.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in de schriftelijke rapportage aan de Commissaris van de Koningin vermeld.

 • 4.

  Voor de bepaling van de stemuitslag geldt dat ieder lid evenveel stemmen uitbrengt als de door dit lid vertegenwoordigde fractie zetels in de gemeenteraad inneemt.

 • 5.

  Bij staking van stemmen over de uit te brengen opvattingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk, of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie maar verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de Commissaris van de Koningin gebracht.

Artikel 9
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken voor de commissie worden aan zijn adres gericht en aan zijn adres bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf zijn adres verzonden.

Artikel 10
 • 1.

  De voorzitter nodigt de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip voor een gesprek worden zodanig gekozen dat voorkomen wordt dat kandidaten hierdoor bekend worden of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 11
 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die waarop aan het gemeentebestuur is bekend gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, op last van burgemeester en wethouders onverwijld in verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging volgens artikel 18 van het Archiefbesluit opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de op grond van artikel 7a, lid 1, sub a en sub b van de Archiefwet 1962 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de Commissaris van de Koningin of van kandidaten worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 5.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 12

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop wordt besloten een vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester in te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 24 januari 2000.

, voorzitter.

, secretaris.