Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Privacyreglement gebruik elektronische communicatiemiddelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement gebruik elektronische communicatiemiddelen
CiteertitelPrivacyreglement gebruik elektronische communicatiemiddelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2005Onbekend

06-06-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement gebruik elektronische communicatiemiddelen

Burgemeester en wethouders van Tholen;

Gelet op:

 • het feit dat de gemeente Tholen aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail-, internetfaciliteiten telefax en telefonie ter beschikking stelt om met behulp daarvan hun functie uit te oefenen;

 • de wenselijkheid een privacyreglement vast te stellen waarin naast regels voor e-mail-, internet-, telefax- en telefoniegebruik eveneens regels zijn opgenomen voor het monitoren van dit gebruik;

 • het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • de instemming met het privacyreglement door de Ondernemingsraad van de gemeente Tholen van 18 mei 2005.

b e s l u i t e n :

het volgende privacyreglement voor gebruik van elektronische communicatiemiddelen vast te stellen:

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN

Artikel 1 Definities

In het Privacyreglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  WBP: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 2.

  Gemeente: de gemeente Tholen;

 • 3.

  Cbp: College bescherming persoonsgegevens;

 • 4.

  Medewerker: diegene die aan te merken is als:

  • a.

   werknemer in dienst van de gemeente

  • b.

   persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verricht, anders dan in ambtelijk dienstverband;

 • 5.

  E-mail faciliteiten: de door of namens de gemeente aan medewerkers ter beschikking gestelde e -mailfaciliteiten;

 • 6.

  Internetfaciliteiten: de door of namens de gemeente aan medewerkers ter beschikking gestelde internet faciliteiten;

 • 7.

  Telefax: de door of namens de gemeente aan medewerkers ter beschikking gestelde mogelijkheid tot het faxen zowel vanaf de werkplek als een centraal opgestelde fax.

 • 8.

  Telefonie: de door of namens de gemeente aan medewerkers ter beschikking gestelde telefonie en/of mobilofoon.

 • 9.

  Elektronische communicatiemiddelen: e-mail en/of internetfaciliteiten, telefax en telefonie.

 • 10.

  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de WPB;

 • 11.

  Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • 12.

  Verantwoordelijke: het college dat, zijnde het bestuursorgaan, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • 13.

  Onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen: een doen of nalaten in strijd met dit privacyreglement of andere wet- en regelgeving of een inbreuk op een recht.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens inzake het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dit privacyreglement geeft de wijze aan waarop in de gemeente wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en omvat regels ten aanzien van verantwoord gebruik hiervan en regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.

 • 2.

  Dit privacyreglement geldt voor werknemers in dienst van de gemeente en de personen die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband.

Artikel 3 Doeleinden

 • 1.

  De verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van elektronische communicatie-middelen heeft de volgende doeleinden:

  • a.

   verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische communicatiemiddelen;

  • b.

   het voorkomen van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen;

  • c.

   het beveiligen van het systeem en het netwerk;

  • d.

   bewijs en archivering

HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEHEER

Artikel 4 Verantwoordelijkheden en beheer

 • 1.

  Door de verantwoordelijke worden de nodige maatregelen getroffen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

 • 2.

  Door de verantwoordelijke worden passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • 3.

  Door de verantwoordelijke worden één of meerdere systeembeheerders aangewezen die belast zijn met het beheer van het (de) bestand(en). Deze systeembeheerders zijn op grond van artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hen verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

HOOFDSTUK 3 GEBRUIK ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN.

Artikel 5 Gebruik elektronische communicatiemiddelen

 • 1.

  Medewerkers gebruiken de elektronische communicatiemiddelen primair voor het uitvoeren van de aan hen door de gemeente opgedragen taken.

 • 2.

  Incidenteel privé-gebruik van de elektronische communicatiemiddelen door medewerkers is toegestaan mits dit gebruik in overeenstemming is met dit privacyreglement en dit gebruik in geen geval storend is voor dan wel ten koste gaat van het uitvoeren van de aan hen door de gemeente opgedragen taken.

 • 3.

  Het is medewerkers niet toegestaan met behulp van de e-mail faciliteiten kettingbrieven of pornografisch materiaal te versturen of op te vragen, dan wel aanstootgevende, dreigende, lasterlijke, seksueel intimiderende, onzedelijke, of discriminerende opmerkingen te maken.

  Evenmin is het medewerkers toegestaan met behulp van de e-mail faciliteiten illegale software te verzenden of op te vragen dan wel bestanden zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) te verzenden of op te vragen waarvan medewerker redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk zijn.

 • 4.

  Het is medewerkers niet toegestaan met behulp van internetfaciliteiten bewust internetsites te bezoeken die pornografisch dan wel racistisch materiaal bevatten of die naar algemeen maatschappelijke maatstaven als lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, onzedelijk of oneervol worden beschouwd, mee te doen in chat-sessies, on line gokken, illegale software te downloaden dan wel zonder voorafgaand overleg met de systeembeheerder(s) bestanden te downloaden waarvan medewerker redelijkerwijs moet aannemen dat deze te omvangrijk zijn.

  Het doen van financiële transacties zoals aankopen of bestellingen op internetwinkelsites is niet toegestaan.

  Het verzenden of opvragen dan wel downloaden van videobanden, audiobestanden of filmbestanden is zonder voorafgaande overleg met de systeembeheerder(s) niet toegestaan

  Het installeren van programmatuur is niet toegestaan. Dit wordt door systeembeheer gedaan.

 • 5.

  Zonder voorafgaande toestemming van de systeembeheerder(s) is het medewerkers niet toegestaan met behulp van de e-mailfaciliteiten een elektronisch bericht aan alle of vrijwel alle medewerkers van de gemeente tegelijkertijd te versturen.

 • 6.

  Indien medewerkers met gebruik van de internetfaciliteiten handelingen verrichten die als emailtoepassingen zijn te kwalificeren, dan zijn de bepalingen van artikel 5, derde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Medewerkers zullen bij het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en de goede naam van de gemeente waarborgen.

 • 8.

  Het doen van financiële transacties zoals aankopen of bestellingen op internetwinkelsites is niet toegestaan.

 • 9.

  Het verzenden of opvragen dan wel downloaden van videobanden, audiobestanden of filmbestanden is zonder voorafgaande overleg met de systeembeheerder(s) niet toegestaan.

 • 10.

  Het installeren van programmatuur is niet toegestaan. Dit wordt door systeembeheer gedaan.

 • 11

  Straemen van audio- of videobestanden is zonder voorafgaand overleg met systeembeheerder(s) niet toegestaan.

HOOFDSTUK 4 CONTROLE, BEWARING, EN VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 6 Controle

 • 1.

  Controle door verantwoordelijke op het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen vindt slechts plaats in het kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden. Deze doeleinden stellen beperkingen aan de omvang en wijze van controle.

  • a.

   Controle ter verkrijging van inzicht in de mate van gebruik van de elektronische communicatiemiddelen wordt beperkt tot de verkeersgegevens (tijd, hoeveelheid, omvang en dergelijke) en gegevens met betrekking tot de meest bezochte sites.

  • b.

   Controle ter voorkoming van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen wordt zo beperkt mogelijk gehouden, in die zin dat deze in redelijke verhouding staat tot het doel waarvoor deze wordt aangewend. Bovendien vindt de controle in beginsel geanonimiseerd en slechts steekproefsgewijs plaats.

  • c.

   Controle in het kader van het beveiligen van het systeem en het netwerk voor het tegengaan van virussen en andere schadelijke programma’s vindt op geautomatiseerde wijze plaats.

  • d.

   Bewijs en archivering: incidentele controle op het gebruik van de e-mailfaciliteit door het maken van een kopie van zakelijke e-mailberichten met als doel bewijs en/of archivering

 • 2.

  Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien een medewerker of een groep medewerkers wordt verdacht van het overtreden van regels, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden.

 • 3.

  Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats.

 • 4.

  Onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen wordt zo veel mogelijk softwarematig onmogelijk gemaakt.

 • 5.

  Indien geconstateerd wordt dat een medewerker dit privacyreglement overtreedt, dan wordt de betrokken medewerker zo spoedig mogelijk hierop aangesproken door zijn of haar leidinggevende.

 • 6.

  Het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen door OR-leden, GO-leden, bedrijfsartsen en andere medewerkers met een vertrouwensfunctie zijn in beginsel uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle op de veiligheid van het elektronische verkeer.

Artikel 7 Bewaring en verwijdering

 • 1.

  Persoonsgegevens, gerelateerd aan de elektronische communicatiemiddelen, worden maximaal zes maanden bewaard. Gegevens die ouder zijn dan zes maanden worden automatisch verwijderd, tenzij er bijzondere redenen zijn, bijvoorbeeld een zwaarwegend vermoeden van onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de elektronische communicatiemiddelen, om de gegevens langer te bewaren. Dat moet dan expliciet kunnen worden gemaakt en worden gemeld aan het Cbp.

 • 2.

  Indien de systeembeheerder om technische redenen persoonsgegevens, gerelateerd aan de elektronische communicatiemiddelen, niet kan verwijderen, wordt onder verwijderen verstaan het niet meer verstrekken van deze gegevens voor de in artikel 3 geformuleerde doeleinden.

HOOFDSTUK 5 RECHTEN VAN MEDEWERKER: VERBETEREN, AANVULLEN, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 8 Rechten van de medewerker

 • 1.

  Aan de medewerker die daarom aan verantwoordelijke verzoekt wordt een overzicht verschaft van de hem betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • 2.

  De medewerker kan de verantwoordelijke verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 • 3.

  De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het in het tweede lid genoemde verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing op een verzoek geldt als een besluit in de zin van artikel 1:3, Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

HOOFDSTUK 6 SANCTIES, ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN, OPENBAARMAKING, INWERKINGTREDING, EVALUATIE EN SLOTBEPALING.

Artikel 9 Sancties

 • 1.

  Overtreding van dit Privacyreglement kan voor werknemers in dienst van de gemeente resulteren in disciplinaire maatregelen of ontslag als disciplinaire straf als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregelgeving van de gemeente.

 • 2.

  Overtreding van dit Privacyreglement kan voor personen die (betaalde of niet- betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband, resulteren in:

  • a.

   maatregelen waardoor deze personen, al dan niet tijdelijk, geen beschikking meer hebben over (een deel van) de elektronische communicatiemiddelen;

  • b.

   het ontbinden van de overeenkomst en het geven van een waarschuwing.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden.

In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit privacyreglement beslist het college. De voorzitter van de Ondernemingsraad wordt hiervan in kennis gesteld.

Artikel 11 Openbaarmaking inwerkingtreding en evaluatie

 • 1.

  Dit privacyreglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan alle medewerkers die, direct of indirect, de beschikking krijgen over elektronische communicatiemiddelen.

 • 2.

  Dit privacyreglement treedt in werking op 1 augustus 2005.

 • 3.

  Dit privacyreglement wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de verantwoordelijke en de ondernemingsraad.

Artikel 12 Slotbepaling

 • a.

  Onverminderd hetgeen bepaald is in dit Privacyreglement, zal op het verwerken van persoonsgegevens de op 1 september 2001 in werking getreden WBP van toepassing zijn

 • b.

  Op de datum van inwerkingtreding van dit Privacyreglement vervalt het Privacyreglement dat is vastgesteld door het college in de vergadering van 5 november 2002.

Sint-Maartensdijk, 6 juni 2005

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester

S.Nieuwkoop W. Nuis