Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij de gemeente Tholen 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij de gemeente Tholen 2005
CiteertitelRegeling reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Tholen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de wettelijke regeling inzake reiskostenvergoeding

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2020Onbekend

07-12-2004

Onbekend

I 5. van 07-12-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij de gemeente Tholen 2005

Burgemeester en wethouders van Tholen;

overwegende, dat met ingang van 1 januari 2004 de wettelijke regeling inzake reiskostenvergoeding is gewijzigd;

dat als gevolg hiervan de huidige regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij de gemeente Tholen in strijd is met deze wettelijke regeling;

gelezen voorts het instemmingadvies van de commissie voor Georganiseerd Overleg;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de navolgende 'Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij de gemeente Tholen 2005'.

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

 • 1.

  Aan de ambtenaar in de zin van hoofdstuk 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tholen, welke regelmatig heen en weer reist tussen woning en vaste arbeidsplaats (standplaats), wordt een tegemoetkoming toegekend in de noodzakelijk te maken reiskosten.

 • 2.

  Er is sprake van regelmatig heen en weer reizen tussen woning en vaste arbeidsplaats indien de ambtenaar:

  • doorgaans minstens op één dag per week reist tussen zijn woning en dezelfde arbeidsplaats;

  • dit doet gedurende meer dan 36 weken per jaar;

 • 3.

  Voor de bepaling van de enkele reisafstand geldt de meest gebruikelijke weg voor het door de ambtenaar gebruikte vervoermiddel van "deur tot deur".hetgeen de werkgever vaststelt met behulp van de ANWB afstandstabel;

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling worden mede uitgesloten: raadsleden, burgemeester en wethouders, ambtenaren van de burgerlijke stand, inleenkrachten en personen die in openbare dienst zijn aangesteld op basis van een vergoedingsregeling.

Artikel 2 Tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in vaste maandelijkse bedragen toegekend op basis van:

  • het aantal werkdagen per week;

  • het werkelijk aantal kilometers zoals vastgesteld is in artikel 1, lid 3 waarbij een ondergrens is vastgesteld van 6 km. v.v. en een bovengrens van 40 km. v.v. die voor de berekening van het aantal kilometers buiten beschouwing worden gelaten;

  • het aantal reguliere werkdagen per jaar van 260;

  • de reisafstand zich beperkt tot twee keer per dag;

 • 2.

  De ambtenaar die in deeltijd werkt en als gevolg daarvan een aantal dagen per week werkzaam is, wordt de vaste vergoeding naar rato vastgesteld naar het aantal dagen waarop de ambtenaar dagelijks heen en weer reist tussen woning en vaste arbeidsplaats;

 • 3.

  De vergoeding per kilometer over de volledige reisafstand waarbij rekening is gehouden met hetgeen hierover bepaald is in lid 1 en 2 wordt gebaseerd op de rijksregeling en bedraagt op het moment van vaststelling van deze regeling € 0,18 per kilometer.

Artikel 3 Tegemoetkoming bij afwezigheid

 • 1.

  Indien de ambtenaar wegens ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten vervalt na een aaneengesloten periode van zes weken de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Indien in redelijkheid is te voorzien dat de ambtenaar wegens ziekte langer dan een aaneengesloten periode van zes weken afwezig is, zal de tegemoetkoming in de reiskosten nog gedurende de maand waarin de verhindering is ontstaan worden uitbetaald alsmede de eerstvolgende kalendermaand. De tegemoetkoming in de reiskosten wordt weer verleend met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand van herstel;

 • 3.

  De korting als bedoeld in lid 1 wordt niet toegepast als in redelijkheid is te voorzien dat de afwezigheid wegens ziekte de termijn van een aaneengesloten periode van zes weken niet zal overschrijden.

Artikel 4 Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als 'Regeling reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Tholen' en treedt in werking op 1 januari 2005.

 • 2.

  De regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Tholen vastgesteld op 2 juli 2002 komt met ingang van genoemde datum te vervallen;

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en ingeval van toepassing van deze regeling tot kennelijke onbillijkheid leidt, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De ambtenaar, die mede op grond van de "Verordening reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Tholen 2002" in aanmerking komt voor een vergoeding in de kosten woon-werkverkeer, ontvangt vergoeding op basis van de voor hem meest gunstige regeling.

Sint-Maartensdijk, 7 december 2004

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester

S.Nieuwkoop W. Nuis