Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008
CiteertitelVerordening subsidie instandhouding rijks-monumenten 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2008Onbekend

03-07-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008

De raad van de gemeente Tholen;

overwegende, dat in verband met de invoering van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten de gemeentelijke verordening op het toekennen van subsidie voor de instandhouding van rijksmonumenten dient te worden aangepast;

b e s l u i t :

 • I.

  tot intrekking van de 'Verordening onderhoudssubsidies beschermde rijksmonumenten', vastgesteld bij raadsbesluit van 27 augustus 2001;

 • II.

  tot vaststelling van de navolgende 'Verordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008'

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Monumenten:

  Bouwwerken die zijn opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988, dan wel bouwwerken waaromtrent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingevolge artikel 3 van deze wet het voornemen tot aanwijzing als beschermd rijksmonument kenbaar heeft gemaakt.

 • b.

  Instandhoudingskosten

  De door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidiabel verklaarde Instandhoudingskosten

 • c.

  Brim

  Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Artikel 2

Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de instandhoudingskosten van de volgende monumenten:

 • 1.

  molens

 • 2.

  kerkgebouwen

Artikel 3
 • 1.

  De gemeentelijke subsidie voor de instandhouding van een molen bedraagt:

  • a.

   Voor een eigenaar met recht op fiscale aftrek van onderhoudskosten: 25 % van de instandhoudingskosten;

  • b.

   Voor een vereniging/stichting: 15% van de instandhoudingskosten.

 • 2.

  Het schriftelijk verzoek om subsidie dient door de eigenaar/belanghebbende bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend binnen 12 maanden nadat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidiebeschikking op grond van het Brim heeft afgegeven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de subsidie-aanvraag uiterlijk twaalf weken na indiening van het verzoek.

 • 4.

  De aanvraag bevat :

  • a.

   een ingevuld aanvraagformulier;

  • b.

   een afschrift van het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot subsidieverlening op grond van het Brim.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om aanvragen die na de in lid 2 genoemde termijn worden ingediend toch ontvankelijk te verklaren.

Artikel 4
 • 1.

  De gemeentelijke subsidie in de jaarlijkse onderhoudskosten van kerkgebouwen bedraagt 10% van maximaal € 11.344,51.

 • 2.

  de gemeentelijke subsidie in de jaarlijkse onderhoudskosten van kerkgebouwen bedraagt 15% van maximaal € 11.344,51 in het geval de eigenaar of huurder van een kerkgebouw op grond van Hoofdstuk III van het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten een subsidiebeschikking verkrijgt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een meerjarig onderhoudsplan over een periode van tien jaar.

 • 3.

  Het schriftelijk verzoek om subsidie dient door de eigenaar/belanghebbende jaarlijks vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de subsidie-aanvraag uiterlijk twaalf weken na vaststelling van de subsidiabele kosten door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van Hoofdstuk II van het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten.

 • 5.

  Subsidie in de onderhoudskosten van kerkgebouwen lager dan € 226,89 wordt niet toegekend.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op aanvragen om subsidie als bedoeld in de artikelen, 3 en 4 een beslissing te nemen.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening subsidie instandhouding rijks-monumenten 2008'

Artikel 7

De onder I genoemde 'Verordening op het toekennen van onderhoudssubsidie voor beschermde rijksmonumenten in de gemeente Tholen' eindigt per 31 juli 2008. De onder II genoemde 'Verordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008' treedt in werking op 1 augustus 2008.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 3 juli 2008.

, voorzitter.

, griffier