Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent datalekken Mandaatbesluit melden datalek aan Functionaris voor Gegevensbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent datalekken Mandaatbesluit melden datalek aan Functionaris voor Gegevensbescherming
CiteertitelMandaatbesluit melden datalek aan Functionaris voor Gegevensbescherming
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Algemene bestuursrecht
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201814-11-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-144688

122069

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent datalekken Mandaatbesluit melden datalek aan Functionaris voor Gegevensbescherming

Burgemeester en wethouder van de gemeente Tholen,

 

overwegende, dat het op grond van artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming verplicht is om inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens,

 

dat het gewenst is deze bevoegdheid te mandateren aan de Functionaris voor Gegevensbescherming,

 

gelet op de Algemene verordening gegevensbescherming en de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

besluit:

 

  • 1.

    het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) aan de Autoriteit Persoonsgegevens te mandateren aan de Functionaris voor Gegevensbescherming,

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Tholen, 2 juli 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen,

de secretaris,

w.g. S. Nieuwkoop

de burgemeester

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde