Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Besluit van de voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen Mandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen Mandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019
CiteertitelMandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2019nieuwe regeling

14-03-2019

gmb-2019-87220

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen Mandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tholen bij "Verordening commissie bezwaarschriften 2012” een vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (verder: Commissie) hebben ingesteld;

 

 • -

  in voornoemde verordening en in de Algemene wet bestuursrecht bevoegdheden worden toegekend aan de Commissie c.q. de voorzitter van de Commissie;

 

 • -

  de voorzitter een aantal bevoegheden wil verlenen aan de secretaris van de Commissie;

 

besluit:

 

 • I.

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende schema te verlenen aan de daarin genoemde functionaris onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 

 • A.

  Ten aanzien van mandaat

  • a

   mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • b

   mandans: degene die het mandaat verleent;

  • c

   mandataris: degene die het mandaat ontvangt.

 

 • B.

  Ten aanzien van volmacht

  • a

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaat- rechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • b

   volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

  • c

   volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt.

 

 • C.

  Ten aanzien van machtiging

  • a

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

  • b

   machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

Artikel 2: Verantwoordelijkheid

De bevoegdheden worden door de functionaris, aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 3: Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door de voorzitter een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot schriftelijke dan wel digitale / elektronische ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten of daarvan elders in deze regeling wordt afgeweken.

 •  

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, vol- macht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen,

  namens deze, vervolgens de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en tenslotte de functie.

 •  

 • 3.

  Indien een besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, wordt bij ondertekening de volgende formulering aangehouden: De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Tholen, namens deze, vervolgens de woorden “bij afwezigheid” of de letters “b.a.” met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en tenslotte de functie.

Artikel 4: Terinzagelegging en bekendmaking

 • 1.

  Daar waar door de voorzitter een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

Artikel 5: Aanhaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Mandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019”.

 •  

 • 2.

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Aldus besloten door de voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften op 14 maart 2019

w.g. mr. J. Geelhoed,

Schema behorend bij het “Mandaatbesluit voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften 2019”

 

Algemene wet bestuursrecht/Verordening commissie bezwaarschriften 2012

 Mandans

 Mandataris

 Specifieke voorwaarden

Het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde (artikel 2:1, lid 2)

Voorzitter van de Commissie

 Secretaris van de

 Commissie

 

Het stellen van een termijn aan de indiener (artikel 6:6)

Idem

Idem

 

Verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie (artikel 6:17)

Idem

Idem

 

Het terugsturen aan de afzender van geschriften die niet voor hem bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden (artikel 2:3, lid 2)

Idem

Idem

 

Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen (artikel 7:4, lid 2, lid 3, lid 5 en lid 6)

 

Idem

Idem

 

Het bepalen van de plaats en tijdstip van de zitting waarin belanghebbende en het verwerend orgaan

In de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen (artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 1 van de Verordening commissie bezwaarschriften 2012) en het uitnodigen van de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting

Idem

Idem

   

Het doen van mededeling aan de belanghebbenden en het verwerende orgaan dat de voorzitter heeft besloten af te zien van het horen (artikel 10 lid 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften 2012)

Idem

Idem

 

Het doen van mededeling aan de belanghebbenden en het verwerende orgaan dat de voorzitter heeft besloten af te zien van het horen (artikel 10 lid 3 van de Verordening commissie bezwaarschriften 2012)

Idem

Idem