Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-43670 Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Tarieventabel 2013 vervangt de Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201201-01-20141e wijziging tarieventabel

14-11-2012

Zakengids d.d. 30 november 2012

Regelgevingregister 2012, nr. 3.15, gemeenteraad 14-11-2012, nr. 11g
03-12-201101-01-2012Nieuwe regeling

09-11-2011

Zakengids 25-11-2011

Regelgevingregister 2011, nr. 3.13 Gemeenteraad 09-11-2011, nr. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

De raad van de gemeente Tiel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012'

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de zeven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tiel, te weten:

  • -

   begraafplaats 'Papesteeg', gelegen aan de Papesteeg te Tiel;

  • -

   begraafplaats ‘Ter Navolging’, gelegen aan de Lingedijk te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kloosterhof', gelegen aan de Kloosterhof te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Drumpt', gelegen aan de Elzenlaan te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kapel-Avezaath', gelegen aan de Zoelensestraat teKapel-Avezaath;

  • -

   begraafplaats 'Wadenoijen', gelegen aan de Lingedijk te Wadenoijen;

  • -

   begraafplaats 'Zennewijnen', gelegen aan de Hermoesestraat te Zennewijnen.

 • b.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  algemeen graf: een graf, ten aanzien waarvan géén uitsluitend recht is verleend maar bestemd is tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • d.

  particulier kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen en kinderen tot 12 jaar;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

 • g.

  particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, bestemd voor het plaatsen van lijken van ten hoogste twee personen;

 • h.

  particuliere dubbele grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, bestemd voor het plaatsen van lijken van ten hoogste vier personen;

 • i.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • l.

  verstrooiingsplaats/strooiveld: een permanent daartoe bestemde plaats op een gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  urnentuin:een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf;

 • n.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere urnennis;

 • o.

  gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • q.

  gedenkteken: voorwerp op het graf, voor of in een urnennis, bestemd voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdelen 4.2 en 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het onderhoudsrecht geldt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in de onderdelen 4.2, en 4.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld van de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald voor de laatste dag van de maand, volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011" van 10 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tiel in zijn openbare vergadering van 9 november 2011

de griffier, de voorzitter,