Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 44
 2. Gemeentewet, art. 95
 3. Gemeentewet, art. 96
 4. Gemeentewet, art. 97
 5. Gemeentewet, art. 98
 6. Gemeentewet, art. 99
 7. Gemeentewet, art. 147
 8. Rechtspositiebesluit wethouders
 9. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-201204-10-2019nieuwe regeling

17-10-2012

Zakengids, 02-11-2012

regelgevingregister 2012, nr. 9.01, gemeenteraaf 17-10-2012, nr. 7.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

De raad van de gemeente Tiel,

 

overwegende dat voor het papierloos werken en vergaderen de rechtspositie aanpassing behoeft een verlaging van de onkostenvergoeding

van raadsleden daaronder begrepen.;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 17 oktober 2012;

 

gelet op de artikelen 44 en 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

 

besluit;

 

onder intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2008 en aldus opgenomen in het verordeningenregister van de gemeente Tiel onder nummer 3.11;

 

vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

 • b.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • c.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart

  1994, Stb. 244;

 • d.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001,

  Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • e.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse

  Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 • f.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16

  maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • g.

  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt.181;

 • h.

  raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

 • i.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • j.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 5 vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5, vermeld in tabel II van het

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden minus 9%

 • 2.

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4,aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing vandie wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid deonkostenvergoeding gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5, vermeld in tabel IIIvan het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden minus 9%.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt devergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2.

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in 2 maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1.

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in

   redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaaldein artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6 Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap en de kosten vallen binnen het scholingsbudget voor raadsleden dat is opgenomen in de begroting.

Artikel 8 Tablet

 • 1.

  Het college stelt het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidsmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met de ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde tablet als bedoeld in het eerste lid neemt de gemeente dit op aanvraag voor zijn rekening, dan wel compenseert de gemeente op aanvraag de financiele gevolgen daarvan op basis van de daarvoor gelden landelijke regelgeving.

 • 3.

  Op aanvraag vergoedt het college het raadslid de aanlegkosten van een internetaansluiting tot een maximum van € 50,--.

 • 4.

  Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9 Fietsregeling

 • 1.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.

  Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 10 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1.

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2.

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 11 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1.

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 12 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenten met 18.001 inwoners en hoger, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 13 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 14 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 13 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 13 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

  De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  • c.

   een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte

   verblijfkosten;

 • 2.

  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstigartikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland

  en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989.

Artikel 15 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 16 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 17 Tablet

 • 1.

  De gemeente stelt de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een tablet in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde tablet als bedoeld in het eerste lid neemt de gemeente dit op aanvraag voor zijn rekening, dan wel compenseert de gemeente op aanvraag de financiële gevolgen daarvan op basis van de daarvoor geldende landelijke regelgeving.

 • 3.

  Op aanvraag vergoedt het college de wethouder de aanlegkosten van een internetaansluiting tot een maximum van € 50,--.

 • 4.

  De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 18 Fietsregeling

 • 1.

  De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 19 Reis- pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 20 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  Het lid van de commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 • 4.

  Ten aanzien van een lid, van een commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet, die vaker dan een maal per maand een vergadering bijwoont van een raadscommissie, stelt de raad in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vast omdat genoemde vergoeding in dat geval niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn/haar taak en de omvang van door hem/haar te verrichten arbeid.

  De vergoeding is dan gelijk aan het bedrag, vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden per vergadering, zulks tot ten hoogste 300% van het in het eerste lid bedoelde bedrag van de vergoeding.

 • 5.

  Ten aanzien van een lid, van de commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, die is ingesteld om te adviseren over de beslissing op ingediende bezwaarschriften en/of is belast met de behandeling van en de advisering over klachten, die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken stellen burgemeester en wethouders in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vast.

Artikel 21 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan het lid van een commissie dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheidgemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen binnen en buiten het grondgebied van de gemeente vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 22 Tablet

 • 1.

  Het college stelt het commissielid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het commissielidmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met de ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde tablets bedoeld in het eerste lid neemt de gemeente op aanvraag dit voor zijn rekening, dan wel compenseert de gemeente op aanvraag de financiële gevolgen daarvan op basis van de daarvoor geldende landelijke regelgeving.

 • 3.

  Op aanvraag vergoedt het college het commissielid de aanlegkosten van een internetaansluiting tot een maximum van € 50,--.

 • 4.

  Het commissielid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met degemeente.

Hoofdstuk V De procedure van declaratie

Artikel 23 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente; of

Artikel 24 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 14, 15, 19 en 21 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder of het commissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 25 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikel 16 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Het begeleidingsformulier en de factuur worden zo snel mogelijk doch uiterlijk een maand na ontvangst van de factuur ingediend bij de griffier of een door hem aangewezen ambtenaar.

Hoofdstuk 6 Citeerartikel en inwerkingtreding

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2012.

de griffier, de voorzitter,