Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Toeslagen- en verlagingenverordening WWB van de gemeente Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagen- en verlagingenverordening WWB van de gemeente Tiel
CiteertitelToeslagen- en verlagingenverordening WWB van de gemeente Tiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Toeslagen en verlagingenverordening WWB 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 onder c
 2. Wet werk en bijstand, artikel 30
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201001-10-200913-11-2010Nieuwe regeling

17-02-2010

Zakengids 05-03-2010

Regelgevingregister 2010, nr. 8.06, Gmeenteraad 17-02-2010, nr. 5c

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagen- en verlagingenverordening WWB van de gemeente Tiel

De raad van de gemeente Tiel.

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 8 lid 1 onder c en 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op het advies van de commissie samenleving d.d. 2 februari 2010;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de toeslagen- en verlagingenverordening WWB gemeente Tiel van 2007,

de Toeslagen- en verlagingenverordening WWB van de gemeente Tiel.

HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet : de Wet werk en bijstand;

  • b.

   verzorgingsbehoevende: degene die, indien hij niet samen met een andere persoon de woning zou bewonen zou zijn aangewezen op beroepsmatige hulp welke ten laste komt van de Zorgverzekeringswet en/of de AWBZ.

  • c.

   woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, als mede een woonwagen of woonschip, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, Wet werk en bijstand;

  • d.

   woonkosten : de kosten van huur of de rentekosten van de hypotheek van de door belanghebbende bewoonde woning;

  • e.

   woonlasten: de kosten van elektra, gas en water verschuldigd voor het gebruik hiervan door belanghebbende en eventuele gezinsleden.

  • f.

   ander : degene die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft als de alleenstaande of het gezin en kan beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien en die geen deel uitmaakt van de gezamenlijke huishouding.

Artikel 2
 • 1.

  De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

HOOFDSTUK 2 - Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm
Artikel 3 - Toeslagen
 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één of meer anderen zijn hoofdverblijf heeft;

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  • a.

   kinderen van 18 jaar en ouder doch jonger dan 21 jaar met een inkomen dat niet meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in artikel 33, tweede lid, onder a, van de wet vermeerderd met 10% van de gehuwden norm;

  • b.

   kinderen met recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en een inkomen uit arbeid dat niet meer bedraagt dan 10% van de gehuwden norm;

  • c.

   verzorgingsbehoevenden die door belanghebbende worden verzorgd;

  • d.

   verzorgers van de verzorgingsbehoevende belanghebbende

Artikel 4 - Toeslag Schoolverlaters

Voor schoolverlaters als bedoeld in artikel 28 van de wet van 27 jaar of ouder wordt de toeslag als bedoeld in artikel 25 en 28 van de wet op nihil gesteld.

HOOFDSTUK 3 - Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm of toeslag
Artikel 5 - Verlaging gehuwden
 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden die een woning delen met één of meer anderen.

 • 2.

  Het derde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 - Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt:

 • a.

  20 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten verbonden zijn;

 • b.

  10 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonlasten zijn verbonden;

 • c.

  10 procent van de gehuwdennorm indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 7 - Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 jaar

Vervallen per 1 oktober 2009.

HOOFDSTUK 4 - Slotbepalingen
Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9. - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagen- en verlagingenverordening

WWB van de gemeente Tiel 2009.

Artikel 10. - Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

 • 2.

  De verordening toeslagen en verlagingen van 2007 wordt ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van de Toeslagen- en verlagingen verordening WWB als bedoeld in het eerste lid.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2010,

de griffier, de voorzitter.