Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidies sport, gemeente Tiel
CiteertitelDeelverordening subsidies sport
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Deelverordening subsidies sport treedt in werking op 1 januari 2009. De overgangsregeling (artikel 18 van de deelverordening) is van toepassing voor het jaar 2009. De Beleidsregels waarderingssubsidie sportverenigingen in de gemeente Tiel zijn ingetrokken per 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening, art. 1.3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200908-06-2010nieuwe regeling

19-11-2008

Zakengids 30 december 2008

Gemeentenblad 2008, nr. 6.01 Gemeenteraad 19 november 2008, nr. 8.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel

 

De raad van de gemeente Tiel,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2008, nr. A13;

gehoord het advies van de commissie Samenleving d.d. 28 oktober 2008;

gelet op

besluit:

De 'Deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel' vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2009.

De overgangsregeling (artikel 18 van de deelverordening) voor het jaar 2009 toe te passen.

De 'Beleidsregels waarderingssubsidie sportverenigingen in de gemeente Tiel' in te trekken per 1 januari 2009.

 

A. Algemeen deel

Artikel 1 Toepassing Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De Algemene Subsidie Ve rordening (ASV) gemeente Tiel d.d. 1 januari 2005 is geheel van toepassing voor zover hiervan in deze deelverordening niet nadrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2.

  Deze deelverordening is niet van toepassing op rechtspersonen waarmee de gemeente Tiel een structurele subsidierelatie onderhoudt in de vorm van een budgetsubsidie of een exploitatiesubsidie.

Artikel 2 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sport: een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met een spel- en wedstrijdelement, waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden.

 • b.

  persoon met een beperking: een persoon die ten gevolge van een ziekte of gebrek, inclusief chronisch psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning, bij het verplaatsen in en om de woning, bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel of bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. Hierdoor is onder andere deelname aan het reguliere sportaanbod niet mogelijk, zonder dit sportaanbod aan te passen, extra begeleiding te organiseren en/of nieuw sportaanbod te ontwikkelen.

Artikel 3 Doelstellingen

Subsidie wordt verstrekt als waarderingssubsidie, gericht op het behouden en het stimuleren van sportbeoefening in de gemeente Tiel in verenigingsverband. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het technisch kader, de jeugdleden, oudere leden en leden met een beperking.

Artikel 4 Doelgroep

Het college van burgemeester en wethouders ken t subsidie toe aan de in de gemeente Tiel gevestigde en actief zijnde verenigingen die sportbeoefening door haar Tielse leden tot doel hebben, met in achtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5 Eisen aan de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   de aanvrager is een vereniging op het gebied van sport

  • b.

   de vereniging genoemd onder a is gevestigd in de gemeente Tiel

  • c.

   op het moment van aanvraag heeft de vereniging minimaal 25 leden ingeschreven

  • d.

   de aanvrager heeft een regeling getroffen op grond waarvan het een contributie c.q. een bijdrage vraagt van de leden

 • 1.

  2.Geen subsidie wordt verleend indien de sport plaatsvindt:

  • a.

   bij wijze van beroep of tegen betaling

  • b.

   in het kader van jeugdorganisaties, kerken, wijkverenigingen, et cetera

  • c.

   in het kader van personeels- en sportclubs van bedrijven

  • d.

   door schoolverenigingen

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van:

 • a.

  het aantal leden van de vereniging in de volgende categoriën:

  - leeftijd tot en met 18 jaar (op 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd)

  - leeftijd vanaf 55 jaar (op 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd)

  - leden met een beperking

  Ieder lid kan één maal meetellen voor de hoogte van de subsidie.Alle bovenstaande leden zijn woonachting in de gemeente Tiel.

 • b.

  het aantal trainers in bezit van een trainerslicentie, met een maximum van drie per vereniging

Artikel 7 Subsidieplafond

De aanvragers kunnen geen aanspraak maken op een hoger subsidiebedrag dan in de goedgekeurde gemeentebegroting is opgenomen ten behoeve van deze regeling. Het subsidiebedrag opgenomen in de gemeentebegroting wordt jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

Dit subsidieplafond, evenals de regels uit artikel 12 en 13, worden, onder voorbehoud van de vastgestelde begroting van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bekendgemaakt vóór 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

B. Subsidieaanvraag

Artikel 8 Aanvraagdatum

 • 1.

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie sport dient vóór 1 april voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien een aanvraag later wordt ingediend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en is er geen recht op subsidie over dat kalenderjaar.

Artikel 9 Aanvraagformulier

Aanvragen voor een waarderingssubsidie sport moeten worden ingediend door gebruik te maken van een hiervoor bestemd aanvraagformulier.

Artikel 10 Gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een waarderingssubsidie sport moet in ieder geval vergezeld gaan van de volgende gegevens (in afwijking van artikel 3.5 van de Algemene Subsidieverordening, zie artikel 1 lid 1):

  • a.

   Een volledig ingevuld aanvraagformulier, ondertekend door het bestuur.

  • b.

   Een actuele opgave van de bestuurssamenstelling.

  • c.

   Een begroting van baten en lasten van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • d.

   Een opgave van het aantal leden op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In deze opgave moet tevens het aantal leden worden vermeld:

   - tot en met 18 jaar

   - vanaf 55 jaar

   - met een beperkingop dat moment.

  • e.

   Een opgave van het aantal trainers (maximaal 3) in het bezit van een licentie.

 • 2.

  Een vereniging die voor de eerste maal een aanvraag doet dient daarnaast nog de volgende gegevens aan te leveren (hiermee vervalt artikel 3.2 van de Algemene Subsidieverordening):

  Een afschrift van de statuten.

  Een opgave van de contributieregeling c.q. bijdrage die de leden moeten betalen, aanleveren.

C. Subsidieverlening en subsidievaststelling

Artikel 11 Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist op aanvragen uiterlijk binnen 8 weken nadat de gemeentebegroting is vastgesteld en uiterlijk 31 december voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 12 Vaststelling van de hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt toegekend op basis van het aantal leden:

  - tot en met 18 jaar

  - vanaf 55 jaar

  - en/of met een beperking

  per 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Ieder lid telt een maal mee voor de hoogte van de subsidie.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is als volgt opgebouwd, onder voorbehoud van het gestelde in artikel 13:

  • a.

   Een aflopend bedrag per subsidiabel lid:

  1) de eerste 50 subsidiabele leden € 6,50

  2) de volgende 50 subsidiabele leden € 4,50

  3) de volgende 100 subsidiabele leden € 2,50

  4) de volgende 100 subsidiabele leden € 1,00

  5) de volgende 100 subsidiabele leden € 0,50

  • b.

   Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 400 subsidiabele leden.

  • c.

   Er kan voor maximaal 3 trainers subsidie worden aangevraagd. Per trainer geldt een subsidiebedrag van maximaal € 227,--.

Artikel 13 Verdeelregels

Indien het totale bedrag van berekende subsidiebedragen hoger is dan het op de betreffende begrotingspost beschikbare bedrag, zullen de berekende subsidiebedragen met ieder hetzelfde percentage worden verminderd, tot zij gezamenlijk gelijk zijn aan het op de betreffende begrotingspost beschikbare bedrag.

Artikel 14 Directe vaststelling van de subsidieaanvraag

Aan de subsidievaststelling gaat geen beschikking betreffende subsidieverlening vooraf.

Artikel 15 Controle op de subsidieaanvragen

Het college van burgemeester en wethouders kan de ingediende subsidieaanvragen controleren op de juistheid van de door de sportvereniging opgegeven gegevens.

D. Incidentele subsidies

Artikel 16 Jubileumbijdrage sportverenigingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een sportvereniging en/of sportbestuurder een jubileumbijdrage toekennen van € 4,54 per jaar bij een 25-, 50-, 75- en

  100-jarig jubileum.

 • 2.

  Een aanvrager voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   de aanvrager is een vereniging op het gebied van sport

  • b.

   de vereniging genoemd onder a. is gevestigd in de gemeente Tiel

  • c.

   de aanvrager heeft een regeling getroffen op grond waarvan het een contributie c.q. een bijdrage vraagt aan de leden

 • 3.

  Geen subsidie wordt verleend indien de sport plaatsvindt:

  • a.

   bij wijze van beroep of tegen betaling

  • b.

   in het kader van jeugdorganisaties, kerken, wijkverenigingen, etc.

  • c.

   in het kader van personeels- en sportclubs van bedrijven

  • d.

   door schoolverenigingen

 • 4.

  Een aanvraag voor een jubileumbijdrage sportvereniging wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, inclusief een korte omschrijving van het jubileum waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

 • 5.

  Een aanvraag voor een jubileumbijdrage kan op ieder moment worden aangevraagd (in afwijking van artikel 3.1 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening, zie artikel 1 lid 1).

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken op een aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 7.

  Aan de subsidievaststelling gaat geen beschikking betreffende subsidieverlening vooraf.

Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt – onder intrekking van de 'Beleidsregels waarderingssubsidie sportverenigingen in de gemeente Tiel' – in werking op 1 januari 2009.

Artikel 18 Overgangsregeling

Op aanvragen die betrekking hebben op waarderingssubsidie voor het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 blijven de Beleidsregels waarderingssubsidie sportverengingen in de gemeente Tiel van toepassing.

Artikel 19 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als "Deelverordening subsidies sport'.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tiel op 19 november 2008

de griffier, de voorzitter,

Toelichting op de deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel

Inhoudsopgave

A. Algemeen deel

B. Subsidieaanvraag

C. Subsidieverlening

D. Overige subsidies

E. Slotbepalingen

A. Algemeen deel

Artikel 1 Toepassing Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidie Verordening (ASV) gemeente Tiel d.d. 1 januari 2005 is geheel van toepassing voor zover hiervan in deze deelverordening niet nadrukkelijk wordt afgeweken.

De algemene subsidieverordening van de gemeente Tiel is van kracht sinds 1 januari 2005. Deze algemene subsidieverordening regelt alle algemene rechten en plichten van zowel subsidieontvanger als subsidiegever. Dit geldt ook voor de waarderingssubsidie sport.

De algemene subsidieverordening regelt niet waarvoor subsidie aangevraagd kan worden of de hoogte van de subsidie. Specifieke afspraken over de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie en de verdeelregels voor de waarderingssubsidie sport zijn vastgelegd in deze deelverordening.

Artikel 2 Definities

De algemene definitie van een persoon met een beperking is overgenomen uit de 'Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel' (WMO). Om deze definitie toepasbaar te maken op de sport en de sportverenigingen is hier een gedeelte aan toegevoegd.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Sportverenigingen worden ondersteund op basis het aantal leden. In de sportnota van de gemeente Tiel 'Sport beweegt, sport bindt' heeft de gemeenteraad op 21 februari 2007 besloten hier te kiezen voor de doelgroepen jongeren tot en met 18 jaar en ouderen vanaf 55 jaar.

Daarnaast wil de gemeente Tiel die verenigingen extra ondersteunen die activiteiten ontwikkelen voor personen (leden) met een beperking. Er zijn voor deze doelgroep weinig sportmogelijkheden en zij kunnen niet zomaar deelnemen aan het reguliere sportaanbod.

In het geval dat een lid in twee van de subsidiabele categorieën voorkomt (bijvoorbeeld jonger dan 19 jaar en met een beperking) kan dit lid slechts éénmaal meetellen voor de subsidie.

Artikel 7 Subsidieplafond

In de gemeentebegroting is een vast bedrag opgenomen voor de uitkering van de waarderingssubsidie sport. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan volledig besteed worden aan de uitkering van de waarderingssubsidies sport.

Het is mogelijk dat het totaal aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan het bedrag opgenomen in de gemeentebegroting. In dat geval zullen alle subsidieaanvragen met hetzelfde percentage verminderd worden, zodat zij samen gelijk zijn aan het beschikbare bedrag in de gemeentebegroting.

Vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden aanvragers op de hoogte gebracht van het subsidieplafond voor het subsidiejaar.

B. Subsidieaanvraag

Artikel 8 Aanvraagdatum

Een waarderingssubsidie sport dient vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd. Uiterlijk 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar ontvangt de aanvrager een besluit over de directe vaststelling of de afwijzing. Alle aanvragen van verenigingen die voldoen aan de geldende criteria voor deze waarderingssubsidie worden vastgesteld en uitbetaald in januari van het betreffende subsidiejaar. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de voor dit doel bepaalde verdeelregels.

Aanvragen later ingediend dan 1 april voorafgaand aan het subsidiejaar voldoen niet aan deze criteria en worden daarmee buiten behandeling gesteld. Daarmee vervalt het recht op subsidie voor dat subsidiejaar.

Artikel 9/10 Aanvraagformulier en gegevens bij de aanvraag

Sportverenigingen die in aanmerking willen komen voor een waarderingssubsidie sport moeten hiervoor het aanvraagformulier 'Waarderingssubsidie sport' gebruiken. Dit aanvraagformulier moet vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar worden ingediend. Het gebruik van dit formulier is verplicht. Verenigingen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Indien gegevens, zoals genoemd in artikel 10, ontbreken, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Een subsidiejaar loopt van januari t/m december van het jaar. Begrotingen van sportverenigingen lopen hi ermee niet synchroon. Voor de subsidieaanvraag 2010 dient de begroting van het lopende verenigingsjaar ingediend te worden (2009/2010).

C. Subsidieverlening

Artikel 11 Beslistermijn

Een waarderingssubsidie sport dient vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd. In november besluit de gemeenteraad over de begroting van het volgende jaar. Uiterlijk 8 weken na deze vergadering en uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ontvangt de aanvrager een besluit over de afwijzing of directe vaststelling van de subsidie. Alle aanvragen van verenigingen die voldoen aan de geldende criteria voor deze waarderingssubsidie worden vastgesteld. Uitbetaling vindt plaats in januari van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 12/13 Vaststelling van de hoogte van de subsidie en verdeelregels

De hoogte van de waarderingssubsidie per vereniging is afhankelijk van het aantal trainers, het aantal subsidiabele leden en de in dit artikel genoemde normbedragen. Er wordt gewerkt met een aflopend bedrag per subsidiabel lid, zodat de kleinere verenigingen ook in aanmerking kunnen komen voor een wat hogere startsubsidie.

Het bedrag opgenomen in de gemeentebegroting heeft een subsidieplafond. In artikel 13 wordt omschreven dat we werken met een evenredige vermindering. Dit betekent dat wanneer het totaal aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan het bedrag opgenomen in de gemeentebegroting, alle aanvragen met hetzelfde percentage verminderd worden, zodat zij samen gelijk zijn aan het beschikbare bedrag in de gemeentebegroting. De hoogte van de waarderingssubsidie is hiermee ook afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte van deze aanvragen.

Als meetmoment voor de leeftijd van de leden wordt de datum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar gebruikt.

Het is mogelijk dat een lid binnen twee categorieën valt, die bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie (bijvoorbeeld tot en met 18 jaar en met een beperking). Dit lid telt eenmaal mee voor de bepaling van de hoogte van de subsidie.

Artikel 14 Directe vaststelling van de subsidieaanvraag

Bij deze subsidievorm (waarderingssubsidie) is de subsidieverlening tevens de subsidievaststelling. Dit betekent dat de aanvrager kan volstaan met het indienen van de subsidieaanvraag. Een aanvraag tot subsidievaststelling is niet nodig.

Mits de vereniging aan de criteria voldoet en het aanvraagformulier indient met alle gevraagde gegevens instuurt, wordt de waarderingssubsidie toegekend.

Artikel 15 Controle op de subsidieaanvragen

De gemeente behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs te controleren of de aanvrager de juiste gegevens heeft toegestuurd en daarmee voldoet aan de gestelde criteria. Wanneer de gemeente twijfelt, neemt de gemeente altijd eerst contact op met de aanvrager.

Enkele gegevens die voor een controle opgevraagd kunnen worden zijn:

een uitreksel van het register van de Kamer van Koophandel

een ledenlijst per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, inclusief de volgende gegevens van de leden: naam, woonplaats en geboortedatum

kopieën van de trainerslicenties, van die trainers waarvoor subsidie is aangevraagd

kopieën van de contracten afgesloten tussen de aanvrager en de trainers

Daarnaast kan de gemeente een bezoek brengen aan de vereniging.

Incidentele subsidies

Artikel 16 Jubileumbijdrage sportverenigingen

Het college kan besluiten een vereniging een bijdrage toe te kennen voor de viering van een jubileum van de vereniging of één van de sportbestuurders. Deze jubileumbijdrage moet schriftelijk aangevraagd worden bij het college, met daarbij de vermelding om welk jubileum het gaat. In het geval van een sportbestuurder moet in de aanvraag vermeld worden welke functies deze persoon in het verleden uitgeoefend heeft binnen de vereniging. Alleen de bestuursfuncties kunnen in aanmerking komen voor een jubileumbijdrage.

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het aantal jaren van het jubileum.

E. Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2009. Dit betekent dat het jaar 2010 het eerste subsidiejaar is, waarover subsidie kan worden uitgekeerd. Subsidie voor het jaar 2009 valt onder de overgangsregeling.

Artikel 18 Overgangsregeling

Deze regeling gaat in op 1 januari 2009. Dit betekent dat aanvragen voor het subsidiejaar 2010 ingediend moeten worden vóór 1 april 2009. Aanvragers krijgen uiterlijk 31 december 2009 bericht over de verlening, afwijzing of directe vaststelling van de subsidie 2010. Uitkering van de subsidie vindt dan plaats in januari 2010.

De Beleidsregels waarderingssubsidie sportvereniging in de gemeente Tiel regelen nog éénmaal de uitkering van de waarderingssubsidie voor het jaar 2009. Vóór 1 april 2009 moet deze aanvraag voor het jaar 2009 ingediend worden. Uiterlijk 31 juli 2009 krijgen verenigingen bericht over de verlening, afwijzing of directe vaststelling van de subsidie 2009. Uitkering van deze subsidie vindt ook plaats uiterlijk 31 juli 2009.

Verenigingen ontvangen voor beide aanvragen een ander aanvraagformulier.