Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het onderzoeksrecht van de raad
CiteertitelVerordening op het onderzoeksrecht van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 155a
 2. Gemeentewet, art. 155b
 3. Gemeentewet, art. 155c
 4. Gemeentewet, art. 155d
 5. Gemeentewet, art. 155e
 6. Gemeentewet, art. 155f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2004nieuwe regeling

16-06-2004

Gemeenteblad, 2004, 4.05

presidium, 03-12-2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr. 13, griffie

 

De raad van de gemeente Tiel,

 

Overwegende dat het wenselijk is om los van een concrete aangelegenheid thans reeds algemene regels op te stellen ter uitvoering van het onderzoeksrecht van de raad;

 

Gelezen het advies van de commissie algemene bestuurlijke zaken;

gelet op de artikelen 155a tot en met 155f Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de

  Gemeentewet.

Artikel 2 Instellen van het onderzoek/onderzoekscommissie

 • 1.

  Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een onderzoek in te stellen.

 • 2.

  In de zelfde of de eerstvolgende raadsvergadering na dit besluit stelt de raad een onderzoekscommissie in van tenminste drie leden.

 • 3.

  De raad wijst een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden aan.

 • 4.

  Bij de instelling van de onderzoekscommissie stelt de raad nadere regels vast met betrekking tot de rapportage van de onderzoekscommissie aan de raad.

Artikel 3 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter

 • 1.

  De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de beraadslaging en zitting;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de onderzoekscommissie eindigt indien:

  • a.

   de raad besluit tot opheffing van de onderzoekscommissie;

  • b.

   een lid ophoudt lid te zijn van de raad;

  • c.

   de onderzoekscommissie besluit een lid van zijn commissie te horen;

  • d.

   een lid ontslag neemt.

 • 2.

  Een lid van de onderzoekscommissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hij de raad en de voorzitter van de onderzoekscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.

 • 3.

  In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4.

  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 5 Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

 • 1.

  De onderzoekscommissie besluit alvorens het eerste getuigenverhoor plaats vindt of getuigen uitsluitend verhoord worden na het afleggen van de eed of belofte.

 • 2.

  De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid, van de Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis.

 • 3.

  De onderzoekscommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de onderzoeksopdracht en de uitoefening van haar taak nodig acht.

 • 4.

  De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in beslotenheid met een ieder informatieve gesprekken voeren, welke als zodanig geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Er bestaat hiertoe geen plicht tot medewerking.

 • 5.

  De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.

 • 6.

  De onderzoekscommissie besluit met meerderheid van stemmen.

 • 7.

  De verordening op de Verordening op de commissies van de gemeenteraad 2002 is niet van toepassing.

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  De griffier ondersteunt de onderzoekscommissie. Hij kan de ondersteuning, met instemming van de raad, opdragen aan een ander die alsdan optreedt als commissiegriffier.

 • 2.

  De griffier of commissiegriffier is bij iedere zitting aanwezig.

 • 3.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door de loco-griffier of een daartoe door de raad aangewezen vervangend commissiegriffier.

 • 4.

  De verordening ambtelijke bijstand is niet van toepassing.

Artikel 7 Zittingen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

 • 3.

  Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.

Artikel 8 Toehoorders en de pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 9 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 10 Verslaglegging zitting

 • 1.

  De griffier of commissiegriffier draagt zorg voor de verslaglegging van de zitting.

 • 2.

  Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.

 • 3.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de griffier of de commissiegriffier.

Artikel 11 Beraadslagingen

 • 1.

  De onderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.

 • 2.

  De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Artikel 12 Afronding onderzoek

Na afronding van het onderzoek door de onderzoekscommissie worden haar bevindingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 4, voorgelegd aan de raad.

Artikel 13 Toelichting in de raadsvergadering

Eén of meerdere door de commissie aangewezen leden kunnen in de vergadering van de raad voorstellen of adviezen van de commissie toelichten

 

Artikel 14 Archivering

 • 1.

  Na de afronding van het onderzoek van een door hem ingestelde commissie besluit de gemeenteraad, dat de verslagen en de overige bescheiden van het onderzoek worden vernietigd, dan wel gedurende een door hem te bepalen periode worden bewaard in het gemeentearchief.

 • 2.

  Bescheiden en aantekeningen, die ingevolge een besluit van de commissie geheim dienen te worden gehouden, maken geen deel uit van dit archief.

 • 3.

  De commissie bepaalt waar de in het tweede lid bedoelde bescheiden worden bewaard en gedurende welke periode ze geheim zijn.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op…

 

Artikel 16 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het onderzoeksrecht van de raad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 16 juni 2004,

de griffier, de voorzitter,

 

Raad/2004/jun13.2