Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent heffingen Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent heffingen Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2014. De datum van ingang van heffing is 01-01-2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-201727-11-2019Nieuwe regeling

29-11-2017

Gemeenteblad 2017, 223017

Regelgevingregister 2017, nr. 4.13 / raadsvergadering d.d. ? / nr. 7b

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening lijkbezorgingsrechten

Raadsbesluit

Gelezen het voorstel van het college van B&W aan de raad van <DATUM COLLEGEBESLUIT>

Onderwerp: Heffingsverordening lijkbezorgingsrechten

Nummer: 7b

Wettelijke grondslag: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Besloten in de raadsvergadering van: <DATUM>

Besluit om:

1. In te trekken de ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014’ van 20 november 2013.

2. Vast te stellen de volgende ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018’.

3. Geen inflatiecorrectie toe te passen op de tarieven tot en met 2020.

 

Verordeningopde heffing en invordering van

lijkbezorgingsrechten 2018

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de zeven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tiel, te weten:

  • -

   begraafplaats 'Papesteeg', gelegen aan de Papesteeg te Tiel;

  • -

   begraafplaats ‘Ter Navolging’, gelegen aan de Lingedijk te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kloosterhof', gelegen aan de Kloosterhof te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Drumpt', gelegen aan de Elzenlaan te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kapel-Avezaath', gelegen aan de Zoelensestraat te Kapel-Avezaath;

  • -

   begraafplaats 'Wadenoijen', gelegen aan de Lingedijk te Wadenoijen;

  • -

   begraafplaats 'Zennewijnen', gelegen aan de Hermoesestraat te Zennewijnen.

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • d.

  particuliere graftuin: een particulier graf met een groter oppervlak en waarbij er meer lijken en asbussen begraven/ bijgezet mogen worden dan in een particulier graf onder c.

 • e.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen en kinderen tot 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  particuliere urnentuin: een particulier urnengraf met een groter oppervlak en waarbij er meer asbussen begraven/ bijgezet mogen worden dan in een particulier urnengraf onder f.

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • i.

  particuliere grafkelder: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van lijken in een betonnen of gemetselde constructie;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • j.

  particuliere dubbele grafkelder: een particuliere grafkelder met een groter oppervlak en waarbij er meer lijken en asbussen bijgezet mogen worden dan in een particuliere grafkelder onder i.

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • n.

  verstrooiingsplaats/strooiveld: een permanent daartoe bestemde plaats op een gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particuliere graftuin, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis, een particuliere (dubbele) grafkelder of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • q.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • r.

  gedenkteken: voorwerp op een graf, grafkelder, gedenkplaats of voor een urnennis, bestemd voor het aanbrengen van opschriften of figuren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald voor de laatste dag van de maand, volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014" van 20 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tiel in zijn openbare vergadering van ………………………. ……2017.

De griffier, de voorzitter,