Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent bevoegdhedenbesluit gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent bevoegdhedenbesluit gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister
Citeertitelbevoegdhedenbesluit gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 gesynchroniseerde bevoegdhedenregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-276177

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent bevoegdhedenbesluit gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister

Gelezen het voorstel over actualisering bevoegdhedenbesluit en bevoegdhedenregister

 

Datum : 11 december 2018

 

Nummer : 4.0

 

Openbaar

Voorstel om:

1. Het Algemeen bevoegdhedenbesluit te wijzigen conform bijgevoegd voorstel;

2. Het gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister wijzigen conform bijgevoegd register;

3. Het niet-gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister te wijzigen conform bijgevoegd voorstel.

 

Besluit:

Conform advies besloten.

 

De gemeentesecretaris,

Toelichting bevoegdhedenregister

 

Inleiding

Dit bevoegdhedenregister is een uitwerking van artikel 2 van het algemeen bevoegdhedenbesluit 2016 gemeente Tiel. In dit register staan de bevoegdheden genoemd die het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben overgedragen aan diverse functionarissen. Er zijn hiervoor verschillende vormen mogelijk:

 • 1.

  Mandaat

 • 2.

  Volmacht

 • 3.

  Machtiging

 • 4.

  Ondertekeningsmandaat.

De verschillende vormen worden hierna toegelicht.

 

Algemeen bevoegdhedenbesluit

Het college heeft op 15 maart 2016 (laatste wijziging op 1 januari 2019) het Algemeen bevoegdhedenbesluit vastgesteld. Dit besluit bevat algemene regels over het verlenen en het gebruik van mandaten, volmachten, machtigingen en ondermandaten. Zo wordt in artikel 3 van het besluit aangegeven wanneer geen gebruik van een mandaat mag worden gemaakt en bepaalt artikel 9 dat feitelijke handelingen die geen besluit of rechtshandeling inhouden, door elke functionaris verricht mogen worden.

Het bevoegdhedenregister moet daarom altijd in combinatie met het Algemeen bevoegdhedenbesluit worden gelezen, om vast te stellen of voor een bepaalde kwestie mandaat is verleend.

De colleges van de gemeenten Culemborg en West Betuwe en het bestuur van BWB stellen hetzelfde Algemeen bevoegdhedenbesluit vast.

 

Mandaat

Mandaat is geregeld in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en betekent: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn beide bestuursorgaan in de zin van de Awb. Het gaat bij deze bevoegdheid om het nemen van besluiten zoals bedoeld in de Awb. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 Awb).

Het mandaterende bestuursorgaan (mandaatgever) blijft verantwoordelijk en blijft dus zeggenschap houden. Juridisch geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever: de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit had genomen. Bovendien mag de mandaatgever de bevoegdheid altijd zelf blijven uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere richtlijnen of aanwijzingen geven.

Het bestuursorgaan kan een algemeen mandaat verlenen of mandaat voor een bepaald geval. Algemene mandaten worden schriftelijk gegeven. Mandaten voor bepaalde gevallen kunnen ook mondeling worden verleend, behalve als de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In dit mandaatregister gaat het uitsluitend om algemene mandaten die schriftelijk worden verleend.

 

Ondertekeningsmandaat

Met een ondertekeningsmandaat kan het bestuursorgaan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend. Uit de ondertekening moet blijken dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen.

 

Volmacht

Volmacht is geregeld in titel 3.3 van het Burgerlijk wetboek en betekent: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

De burgemeester is degene die de gemeente als rechtspersoon, en dus niet de bestuursorganen van de gemeente, vertegenwoordigt in en buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet). Dit betreft formele procesvertegenwoordiging maar ook vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het sluiten van overeenkomsten. Partij bij de overeenkomst is de gemeente Tiel. Omdat de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt, is hij degene die overeenkomsten namens de gemeente ondertekent. De burgemeester kan voor het verrichten van rechtshandelingen een volmacht verlenen aan een ander. De regels van mandaat gelden ook voor volmachten voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Als de burgemeester een bestuursorgaan vertegenwoordigt, dan gebeurt dat via de gewone mandaatconstructie. Er is dan geen sprake van een volmacht.

 

Machtiging

Een machtiging is een handeling die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling is. Hierbij kan gedacht worden aan een handeling die geen rechtsgevolg heeft zoals het ondertekenen van een informatieve brief, die geen besluit is en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling.

De regels van mandaat gelden ook voor deze machtigingen.

 

Ondermandaten

De gemandateerde is altijd bevoegd om ondermandaat te verlenen, tenzij de mandaatgever (college of burgemeester) uitdrukkelijk heeft bepaald dat ondermandaat niet is toegestaan. In het register staat vermeld voor welke bevoegdheden geen ondermandaat verleend mag worden. Op grond van het Algemeen bevoegdhedenbesluit mag degene die het ondermandaat heeft, niet zelf het besluit ondertekenen, zodat een vier-ogen principe gewaarborgd is. Hoe het ondermandaat wordt verleend staat ook in het Algemeen bevoegdhedenbesluit.

 

Plaatsvervanging

Bij (onder)mandaat wordt, indien er geen plaatsvervangers zijn aangewezen, de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

 

Ondertekening

De ondertekening is geregeld in het Algemeen bevoegdhedenbesluit.

 

Aanverwante regelingen

Naast het Algemeen bevoegdhedenbesluit en het bevoegdhedenregister kunnen de volgende regelingen nog van belang zijn:

 • 1.

  de budgetbeheerdersregeling;

 • 2.

  het treasurystatuut.

 • 3.

  het inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

 

Opbouw bevoegdhedenregister

 

Algemeen deel

Het bevoegdhedenregister bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. In het algemene deel van het bevoegdhedenbesluit worden mandaten en volmachten vermeld, die in beginsel de gehele gemeentelijke organisatie aangaan. Je kunt daarbij denken aan bevoegdheden als het aangaan van overeenkomsten, personele kwesties, algemene bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht, etc.

 

Verreweg de meeste, algemene, bevoegdheden worden (getrapt) gemandateerd aan respectievelijk de gemeentesecretaris, de MT-leden en de teammanagers. Onder teammanagers worden in dit register tevens de directeuren van de culturele instellingen verstaan. Tevens worden deze bevoegdheden gemandateerd aan het bestuur van BWB, de directeur, de strategisch managers en de teammanagers van BWB.

Voor zover voor de bevoegdheden ondermandaat wordt verleend, volstaat een algemene omschrijving: ondermandaat wordt verleend aan de "functionaris die op grond van zijn normale werkzaamheden hiermee is belast". Dit houdt in dat een functionaris die zich normaliter bezig houdt met parkeervergunningen wel de bevoegdheid heeft om een aanvraag om een parkeervergunning buiten behandeling te stellen, maar deze bevoegdheid niet heeft als het gaat om de buiten behandelingstelling van een aanvraag om een evenementenvergunning.

 

Het algemeen deel van het register is gesynchroniseerd met de algemene delen van de registers van BWB, Culemborg en West betuwe. Dat is met name voor BWB erg prettig, want omdat ook de specifieke delen P&O, Financiën en IM/ICT, gesynchroniseerd zijn, heeft BWB niet langer te maken met verschillende mandaten. Een gevolg hiervan is wel dat het verlenen van nieuwe algemene mandaten tussen de drie gemeenten moet worden afgestemd via juridische zaken, zodat de mandaatregisters op deze onderdelen gelijkluidend blijven.

Voor zover mandaat wordt verleend aan BWB, zijn die mandaten vanzelfsprekend beperkt voor tot het doel en takenpakket van BWB. BWB krijgt bijvoorbeeld mandaat om formulieren vast te stellen. Dat mandaat ziet dan wel op formulieren t.b.v. P&O gerelateerde kwesties, maar niet op formulieren t.b.v een WABO-vergunning.

 

Specifiek deel

Het specifieke deel betreft mandaten en volmachten die specifiek betrekking hebben op een bepaalde organisatie eenheid, zoals het verlenen van parkeervergunningen of het verstrekken van WMO-voorzieningen. Ook in dit geval worden verreweg de meeste bevoegdheden (getrapt) gemandateerd aan respectievelijk de gemeentesecretaris, de leden van het team MT en de leden van team Teammanagers. Dat betekent niet dat iedere teammanager bevoegd is om zondermeer alle aan de teammanagers toebedeelde mandaten uit te oefenen. In het algemeen bevoegdhedenbesluit is geregeld dat alleen van een mandaat gebruik mag worden gemaakt, als de uitoefening van dat mandaat past binnen de normale werkzaamheden van de betrokkene. Door desondanks, ook in het specifieke deel, het mandaat niet uitsluitend aan een manager van een specifiek team toe te kennen zorgen we er evenwel voor dat de onderlinge vervanging van de managers is gewaarborgd.

 

In dit specifieke deel zijn de mandaten t.b.v. P&O, Financiën en IM/ICT eveneens gesynchroniseerd met die van Culemborg en West Betuwe. Voor het overige blijven de “oude” bevoegdhedenregisters van de drie gemeenten bestaan.

Het “oude” bevoegdhedenregister van de gemeente Tiel is per 1 januari 2019 ook geactualiseerd en geschreven in het zelfde format als het gesynchroniseerde deel.

 

Toelichting op het register.

 

Kolom 1Nummering

In kolom 1 wordt het mandaatnummer vermeld. Dit nummer wordt gebruikt om een specifiek mandaat te benoemen zonder de volledige omschrijving te geven. Dat is met name van belang bij het verlenen van ondermandaat en het in mandaat aangaan van overeenkomsten.

 

Kolom 2Wettelijke bepaling

In de tweede kolom wordt de wettelijke grondslag van de over te dragen bevoegdheid vermeld. De over te dragen bevoegdheden kunnen hun grondslag vinden in wettelijke bepalingen, maar ook in gemeentelijke regelgeving.

 

Kolom 3Omschrijving van het mandaat

In de derde kolom is steeds de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor een machtiging wordt verleend dan wel volmacht wordt gegeven. Als het gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals inkoop, huur, etc. dan wordt gelijktijdig met het mandaat tot een dergelijke handeling te besluiten (wat een collegebevoegdheid is) volmacht verleend voor de bijbehorende rechtshandelingen (zoals het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst).

Eventuele specifieke voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van de opgedragen bevoegdheid staan vermeld in kolom opmerkingen en voorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan blijft de besluitvorming voorbehouden aan het bestuursorgaan zelf en mag geen gebruik gemaakt worden van het mandaat.

 

Kolom 4Mandaatgever en gemandateerde

In de vierde kolom is het bestuursorgaan genoemd dat het mandaat, de volmacht of de machtiging verleent. Dit wordt aangegeven met "college” voor het college van burgemeester en wethouders of “burgemeester” voor de burgemeester. Tevens wordt hier vermeld aan welke functionaris het mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de machtiging/volmacht wordt gegeven. Met “Teammanagers” worden de Teammanagers van Tiel bedoeld. Teammanagers van BWB worden aangeduid met “Teammanagers BWB. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en nooit op naam. In beginsel zijn de bevoegdheden gemandateerd aan leidinggevende functionarissen van de gemeente en BWB. Leidinggevenden, waaronder Teammanagers BWB, kunnen ondermandaat verlenen, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten. Voor een aantal mandaten is een rechtstreeks mandaat aan een bepaalde functionaris gegeven. Dat geldt in het bijzonder voor medewerkers in een zelfregulerend team. Zij hebben geen teammanager. Daarom hebben zij een aantal mandaten nodig, die in andere teams op het niveau van de teammanager liggen.

 

Kolom 5Ondermandaat

In het bevoegdhedenbesluit staat vermeld dat de mandaatgever toestaat dat ondermandaat wordt verleend, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten in de kolom ondermandaat. Degene die het mandaat heeft gekregen kan die bevoegdheid daarmee normaal gesproken nog een keer doorgeven.

Het ondermandaat moet schriftelijk worden verleend. Voor het verlenen van ondermandaat wordt gebruik gemaakt van een format, die als bijlage bij het bevoegdhedenbesluit is gevoegd. Het verlenen van ondermandaat wordt bij jaarlijkse herzieningen opgenomen in het bevoegdhedenregister door in de laatste kolom te vermelden dat en aan welke functionarissen ondermandaat is verleend, zodat dit voor een ieder kenbaar is. Als ondermandaat wordt verleend betekent dat tevens voor de eventuele bijbehorende volmacht ondervolmacht wordt verleend. Aan het ondermandaat kunnen beperkingen worden gesteld, die in kolom 6 worden opgenomen. Deze beperkingen gelden ook voor ondervolmachten.

We proberen de ondermandaten zoveel mogelijk te verlenen aan specifieke functies. Daar waar dat niet lukt wordt het ondermandaat verleend aan de "functionaris die op grond van zijn normale werkzaamheden hiermee is belast."

 

Kolom 6Opmerkingen en voorwaarden

Aan het verlenen van een mandaat kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Als de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen mag geen gebruik worden gemaakt van het mandaat. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden is, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • -

  een voornemen of besluitvorming tot het sluiten van een inrichting;

 • -

  als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

 • -

  als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

 • -

  als er met betrekking tot een dossier raadsvragen gesteld zijn;

 • -

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  advies nodig is van andere afdelingen/teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • -

  het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

 • -

  in geval van ongewone voorvallen: bij (dreigende) ernstige gevolgen voor het milieu en/of slachtoffers.

Bovenstaande instructie houdt in dat dat de betrokken functionaris ook in deze gevallen mandaat heeft, maar daar pas gebruik van maakt nadat dit is afgestemd met de portefeuillehouder. Naar buiten toe werkt het mandaat altijd. Ook als per abuis geen afstemming heeft plaatsgevonden met het bestuursorgaan.

 

Daarnaast kunnen bij een specifiek mandaat nadere voorwaarden worden gesteld voor het gebruik er van. Aan het verlenen van een mandaat kan bijvoorbeeld de voorwaarde worden verbonden, dat het mandaat niet geldt voor afwijzende beschikkingen. Als dat het geval is, dan staat dat in deze kolom vermeld. Aan volmachten kunnen beperkingen worden gesteld in de vorm van de limitering van bedragen waarvoor overeenkomsten aangegaan kunnen worden. Deze voorwaarden kunnen specifiek omschreven worden, maar het is ook mogelijk dat verwezen wordt naar bijvoorbeeld het inkoopbeleid.

 

Bijlage 1 gesynchroniseerde deel van het bevoegdhedenregister

Nummer

Wettelijke bepaling

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat, volmacht, machtiging van / aan

Ondermandaat verleend aan

Opmerkingen en voorwaarden

ALGEMEEN DEEL, MANDAAT VOOR DE HELE ORGANISATIE

Correspondentie en afhandeling aanvragen

1.1

Diverse wetten en regelingen

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van raads-, college- en burgemeestersbesluiten.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.2

Awb

Art. 2:3

Besluit tot door- of terugzending geschriften die kennelijk bestemd zijn voor een ander bestuursorgaan en het doen van mededeling daarvan aan een ander

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.3

Awb

art. 4:4

Vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens

Van college en burgemeester aan: bestuur BWB

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

1.4

Awb

Art. 4:5

Besluit tot buiten behandelingstelling van een aanvraag

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat omvat tevens het mandaat om de aanvrager een hersteltermijn te bieden

1.5

Awb

Art. 4:6

Besluit tot afwijzing van herhaalde aanvraag

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.6

Awb

Art. 4:7 tot en met 4:12

Besluit tot het al dan niet in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.7

Awb

4:14 en 4:15

Besluit tot verlengen of opschorten van de beslistermijn

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.8

Awb

04:18

Besluit tot verlenen of weigeren van een dwangsom na ingebrekestelling op grond van de wet dwangsom

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Tenzij het besluit in combinatie met een niet gemandateerd besluit wordt genomen.

1.9

 

Ondertekening van de beslissing op een bezwaarschrift

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Geen ondermandaat

Betreft uitsluitend een ondertekeningsmandaat.

1.10

 

Besluit tot het aanvragen van vergunningen bij publiekrechtelijke rechtspersonen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.11

Awb

1:3

Besluit op verzoek om handhaving niet zijnde een verzoek om bestuursdwang of last onder dwangsom

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

Bestuursdwang

2.1

Awb

Afdeling 5.3.1

Besluit tot toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen alsmede het opschorten, het opheffen en het beperken daarvan

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

1. verantwoordelijk portefeuillehouder;

2. bij afwezigheid van 1 zijn vervanger;

3. bij afwezigheid van 1 en 2 de gemeentesecretaris en directeur BWB;

4. bij afwezigheid van 1,2 en 3 MT-leden en strategisch managers BWB;

5. bij afwezigheid van 1,2,3, en 4 de teammanagers

Geen ondermandaat

Dus als er geen sprake is van spoedeisendheid blijft het besluit voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan.

 

Het mandaat heeft geen betrekking op besluiten die gemandateerd zijn aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

2.2

Awb

art. 5:25, lid 6

Besluit kostenverhaal na bestuursdwang

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

2.3

Awb

5:28

Verzegelen gebouwen en terreinen

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

2.4

Awb

5:29

Meevoeren, opslaan van zaken en uitvoeren retentierecht

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

2.5

Awb

1:3

Besluit op verzoek om bestuursdwang

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

Last onder dwangsom

3.1

Awb

Afdeling 5.3.2

Besluit tot opleggen van een last onderdwangsom in spoedeisende gevallen alsmede het opschorten, het opheffen en het beperken daarvan.

Van college en burgemeester aan:

1. verantwoordelijk portefeuillehouder;

2. bij afwezigheid van 1 zijn vervanger;

3. bij afwezigheid van 1 en 2 de gemeentesecretaris en het bestuur en de directeur BWB;

4. bij afwezigheid van 1,2 en 3 MT-leden en strategisch managers BWB;

5. bij afwezigheid van 1,2,3, en 4 team TM

Geen ondermandaat

Dus als er geen sprake is van spoedeisendheid blijft het besluit voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan.

Het mandaat heeft geen betrekking besluiten die gemandateerd zijn aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

3.2

Awb

Art. 5:37

Besluit tot invordering van een dwangsom

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

3.3

Awb

1:3

Besluit op verzoek om opleggen dwangsom

Van college aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

Bibob

4.1

Wet Bibob

Het doen van onderzoek in het kader van de wet Bibob waar het betreft vergunningvoorbereiding, -intrekking en – weigering en het vragen van advies aan het Landelijk Bureau Bibob en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

4.2

Wet Bibob

Opvragen uittreksel justitieel documentatiesysteen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. het uitvoeren van de Wet Bibob

Van burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Medewerker team Publiekszaken.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat/volmacht kan alleen uitgeoefend worden als de betreffende functionaris geregistreerd is bij de Justitiële Informatiedienst

Klachten en bezwaarschriften

5.1

Awb

Verordening op de bezwarencommissie

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling bezwaarschriften

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen;

Secretaris bezwarencommissie

 

Het mandaat (m.u.v. het mandaat aan de secretaris van de bezwarencommissie) ziet niet op besluiten en werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het secretariaat van de bezwarencommissie

5.2

Awb

Hoofdstuk 9

Klachtenverordening

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling klachten

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen;

Klachtencoördinator;

Secretaris klachtencommissie

 

Het mandaat (m.u.v. het mandaat aan de klachtencoördinator en de secretaris van de klachtencommissie) ziet niet op besluiten en werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het secretariaat van de klachtencommissie en/of de klachtencoördinator

Procesrecht (bestuursrecht)

6.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

6.2

 

Besluit tot en het indienen van bezwaar-, beroep- en hoger beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

6.3

Awb

Art 5:4, 7:1, 8:1, 8:81 en 8:104

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake bezwaar-, beroep- en hoger-beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

6.4

Awb

Art 7:15

Besluit tot vergoeding van proceskosten tijdens bezwaar

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Niet gemandateerd voor zover het bestuursorgaan zelf de beslissing op bezwaar neemt. Het mandaat omvat tevens de gevallen waarin aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen zonder beslissing op bezwaar.

6.5

Awb

Hoofdstuk 6, 7 en 8.

Optreden tijdens zittingen in bezwarenprocedures en zittingen bij de rechtbank, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat houdt tevens de bevoegdheid in om tijdens de zitting een schikking te treffen.

6.6

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

Procesrecht (civiel recht)

7.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

7.2

Gemeentewet

Art. 160 f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

Geen ondermandaat

Denk aan het nemen van een procesbesluit

7.3

Gemeentewet

Art. 160 lid 1onder f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Denk aan het nemen van een procesbesluit

7.4

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

7.5

Gemeentewet en wetboek van rechtsvordering

Optreden tijdens zittingen in civiele procedures en arbitrage zaken.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat houdt tevens de bevoegdheid in om tijdens de zitting een schikking te treffen.

Procesrecht (strafrecht)

8.1

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder e

Art. 171

Wetboek van Strafvordering

Art.161, 162 en 164

Besluiten tot en het doen van aangifte of indienen klacht inzake strafbare feiten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Beveiligingbureaus werkzaam voor de gemeente;

Avri voor zover het gaat om eigendommen in de buitenruimte;

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat aan een beveiligingsbureau en de Avri is een mandaat aan een niet-ondergeschikte.

Mandaat Avri geldt alleen voor Tiel

8.2

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

8.3

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder f

Art. 171

Wetboek van Strafvordering

Art. 51a t/m/ 51h

Besluit tot voeging als benadeelde partij als bedoeld in een strafproces en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

8.4

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

WOB

9.1

WOB

Besluit op aanvragen in het kader van de WOB

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Bekendmaking regelgeving

10.1

Awb

Afdeling 3.6

Bekendmaken van beleidsregels, algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Inkoop, aanbesteding, levering, huur en verhuur, beheer-, bruikleen- en bewaarovereenkomsten

11.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot (meervoudig) onderhands, openbaar en Europees aanbesteden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethouders regeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.2

Gemeentewet

art. 171.

Handelingen ter voorbereiding van overeenkomsten (precontractuele fase).

Van burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

11.3

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Contractmanagers Wmo en Jeugd gemeente Tiel

Projectleiders team projecten

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethoudersregeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.4

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verhuur en huurovereenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

11.5

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot ingebrekestelling en/of vordering tot nakoming bij contractspartijen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris; Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Contractmanagers Wmo en Jeugd gemeente Tiel

 

11.6

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel f.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot en vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures op het gebied van inkoop, levering en verhuur.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

De eventuele kosten van proces vertegenwoordiging moeten passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.7

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel f.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van bruikleenovereenkomsten, beheerovereenkomsten en bewaarovereenkomsten met betrekking tot de bij de gemeente in eigendom zijnde zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

Informatieverstrekking en Privacy

12.1

Diverse wetten en regelingen

Opstellen en inzenden van opgaven, declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Om te voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale subsidie- en bijdrage regelingen.

12.2

Diverse wetten en regelingen

Beantwoording van verzoeken om informatie, deelnemen aan enquêtes, aanleveren gegevens CBS.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB.

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat Wob verzoeken is elders in het register geregeld.

12.3

Diverse wetten en regelingen

Aanleveren statistieken

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

12.4

AVG en privacy

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verwerkersovereenkomsten en overige overeenkomsten op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Concerncontroller;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB.

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Mandaat geldt voor gebruik van het IBD-model.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IBD-model is er alleen mandaat aan:

Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Strategisch managers BWB.

 

12.5

AVG en privacy

Besluiten op grond van de privacywetgeving, met uitzondering van de benoeming van de Functionaris Gegevensbescherming

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Betreft bijv. correctierecht, verwijderen gegevens, etc.

12.6

AVG en privacy

Overige taken op grond van de privacywetgeving

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB.

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Betreft bijv. melden datalek, bepalen doelen van verwerkingen, bijhouden register, etc.

 

 

 

 

 

 

Rechten (o.a. leges) en Belastingen

13.1

Awb

Art. 4:4

Vaststellen formulier aangiftebiljet gemeentelijke rechten en/of belastingen

Van heffingsambtenaar aan:

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

 

13.2

Gemeentewet

Art. 231

Het opleggen van rechten (o.a. leges) en/of belastingen

Van heffingsambtenaar aan:

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

 

13.3

Gemeentewet

Art. 231

Alle bevoegdheden van de heffings- en invorderingsambtenaar

Van heffings- en invorderingsambtenaar aan strategisch managers BWB

 

Bedoeld om vervanging te regelen.

Archiefbeheer

14.1

Archiefwet

Archiefverordening

De uitoefening van alle bevoegdheden van het college als bedoeld in de archiefwet 1995 en de uitvoering van de archiefverordening.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

.

Subsidies

15.1

Awb, titel 4.2

ASV

Gemeentewet

art. 171.

Deelverordeningen

De uitoefening van alle bevoegdheden opgenomen in de subsidietitel van Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening, alsmede het besluiten tot en het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van een uitvoeringovereenkomst.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

Medewerker team Projecten van de gemeente Tiel

Het betreft de bevoegdheid tot het verlenen, vaststellen, weigeren, intrekken, wijzigen en terugvorderen van subsidies en het verstrekken van voorschotten. Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting met in acht name van de betreffende deelverordening

15.2

Awb, titel 4.2

De uitoefening van alle bevoegdheden opgenomen in de subsidietitel van Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van het aanvragen van subsidies bij derden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen;

alsmede het besluiten tot en het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van een uitvoeringovereenkomst.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

Het betreft zowel subsidieaanvragen om verlening als om vaststelling

Schade, aansprakelijkheid en verzekeringen

16.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot melden van schadegevallen waarvoor of waartegen de gemeente is verzekerd, de afwikkeling daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Voorwaarden en termijnen zijn vermeld in de diverse polissen.

16.2

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aansprakelijk stellen van derden na door de gemeente geleden schade en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

16.3

 

Besluiten tot voorlopige maatregelen ter voorkoming van (verdere) schade aan werken of gemeentelijke eigendommen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

Rechtspositionele zaken

17.1

1:2a CAR/UWO

1:2b CAR/UWO

BW 7 titel 10

Besluiten tot het inzetten van stagiaires, werkervaringsplaatsen, etc. en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

17.2

Awb

BW 7 titel 10

WWZ

Was

Werving en selectie externe adviseurs/medewerkers, tijdelijk en/of bijzonder personeel, (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten, arbeidscontractanten, banenpools) en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

17.3

2:1b CAR/UWO

Lokale regeling

Selecteren van personen voor sollicitatiegesprekken

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Medewerker team Publiekszaken;

Medewerker team Vergunningen.

 

 

17.4

BW

7: titel 10

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

Geen ondermandaat

 

17.5

CAR/UWO

Art. 2.1.

Besluiten tot aanstelling van personeel op grond van CAR/UWO

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

Geen ondermandaat

 

17.6

CAR/UWO

Hoofdstuk 3

Paragraven 2, 4, 5, 6

Vaststellen en toekennen van salaris, vergoedingen, IKB en verkoop vakantieuren, toelagen/vergoedingen op grond van de bezoldigingsregeling

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

 

Voor mandaat paragraven 1 en 3 van hoofdstuk 3, zie mandaat onder nr. 16.23.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

17.7

CAR/UWO

8.1

Verlenen van eervol ontslag op eigen verzoek aan teammanager/

afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalings-

verplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van college aan:

Gemeentesecretaris

Ondermandaat is niet mogelijk

 

17.8

CAR/UWO

8.2

Verlenen van eervol ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aan teammanager/afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van college aan:

Gemeentesecretaris

Ondermandaat is niet mogelijk

 

17.9

CAR/UWO

8.1

Verlenen van eervol ontslag op eigen verzoek aan medewerkers tot de functie van teammanager/

afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalings-

verplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

Ondermandaat is niet mogelijk

 

17.10

CAR/UWO

8.2

Verlenen van eervol ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aan functionarissen tot de functie van teammanager/

afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalings-

verplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

Ondermandaat is niet mogelijk

 

17.11

CAR/UWO

8:2 lid 3

Toestemming voor werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Van college aan:

Gemeentesecretaris.

Ondermandaat niet mogelijk

 

17.12

CAR/UWO

8.6

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Van college aan:

Gemeentesecretaris.

 

 

17.13

CAR/UWO

8.7

Ontslag dat verleend wordt op grond van (CAR/UWO):

 

 • 1.

  verlies van een vereiste bij de aanstelling;

 • 2.

  aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de betrekking zou uitsluiten;

 • 3.

  staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • 4.

  toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachten onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • 5.

  onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf;

 • 6.

  het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding.

Van college aan gemeentesecretaris.

 

 

17.14

Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

Ontslag dat gelet op de leeftijd van degene die ontslagen gaat worden door de fiscus gezien kan worden als een verkapte pre-vut regeling met als risico een fiscale naheffing t.l.v. de gemeente

Van college aan gemeentesecretaris.

 

 

17.15

CAR/UWO

16.1.3

Het voeren van (verantwoordings)gesprekken met het bevoegde afdelingshoofd in het kader van disciplinaire trajecten

Van college aan Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers

 

Geen mandaat als gemeentesecretaris betrokken is.

Alle leidinggevenden zijn aangewezen als gekozen vertegenwoordiger

17.16

CAR/UWO

4.4

Lokale regeling

In afwijking van bedrijfstijd vaststellen tijden waarop individuele personeelsleden binnen afdelingen aanwezig moeten zijn.

Van college aan Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers.

 

 

17.17

CAR/UWO

Art.15.1.11

Besluiten inzake het verrichten van andere werkzaamheden in geval van buitengewone omstandigheden, niet zijnde omstandigheden als bedoeld in 2.1b CAR/UWO

Van college aan Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers

 

 

17.18

CAR/UWO

Verlofregeling

Art. 3 Hoofstuk 6

Besluiten tot doorschuiven verlofuren boven 72 uur naar het volgende jaar

Van college aan Gemeentesecretaris;

MT-leden

Teammanagers

 

 

17.19

 

Het toekennen van een voorschot op het salaris en/of vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering

Van college aan Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers

Geen ondermandaat

Mandaat wordt verstrekt voor voorschotten tot maximaal één maandsalaris.

17.20

Regeling opleiding en ontwikkeling

Hoofdstuk. 7

Opleidingsplan organisatie vaststellen

Van college aan Gemeentesecretaris

Geen ondermandaat

 

17.21

CAR/UWO

Hoofdstuk 17

Lokale regelgeving

Het uitvoeren van het vastgestelde opleidingsplanen daarbij behorende rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers

 

 

17.22

 

Geven van toestemming voor deelname aan congressen, seminars en studiedagen die buiten het opleidingsplan vallen

Van college aan:

Gemeentesecretaris;

MT-leden;

Teammanagers

 

 

17.23

CAR/UWO

Hoofdstuk 3, paragraaf 1 en 3

Vaststellen functiebeschrijving en functieschaal op basis van het functiewaarderingssysteem

Van college aan:

Gemeentesecretaris

 

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

17.24

CAR/UWO

Artikel 8:4 en 8:5

Ontslag wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Van college aan:

Gemeentesecretaris

 

 

17.25

CAR/UWO

Artikel 8:15

Besluiten tot schorsing als ordemaatregel

Van college aan:

Gemeentesecretaris

 

 

17.26

CAR/UWO

Artikel 8:13

Besluiten tot ontslag als disciplinaire straf

Van college aan:

Gemeentesecretaris

 

 

17.27

CAR/UWO

Hoofdstuk 16

Besluiten inzake overige disciplinaire straffen

Van college aan:

Gemeentesecretaris

 

 

 

 

Specifiek deel: Mandaat voor specifieke teams, afdelingen en/of functionarissen

 

FINANCIËN

Huur, (erf)pacht en grond verkoop

18.1

Gemeentewet

art. 171.

In rekening brengen van grondverkoop, pacht, huur en opties.

Van burge-

meester aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn normale werk-

zaam-

heden mee is belast

Besluit tot het aangaan van grond-

verkoop, pacht huur en opties valt niet onder dit mandaat

Gemeentegaranties

19.1

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het treffen van terugbetalingsregelingen inzake geëffectueerde aanspraken op gemeentegaranties en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

Geen onder-

mandaat mogelijk.

 

Verzekeringsovereenkomsten

20.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verzekerings-

overeenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn normale werk-

zaam-

heden mee is belast.

 

Incasso privaatrechtelijke geldschulden

21.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het verlenen van uitstel van betaling, het treffen van betalingsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

 

Betreft betalings-

verplichting-

en die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeen-

komsten, onrecht

matige daad, on-

verschuldigde betalingen).

21.2

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

6:82 BW

6:119 en 6:119a BW

Besluit tot aanmanen, het vaststellen van de wettelijke rente en de verdere incasso van openstaande vorderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burg-

emeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

Betreft betalings-

verplichting-

en die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeen-

komsten, onrecht-

matige daad, on-

ver-

schuldigde betalingen).

21.3

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluit tot oninbaar verklaren privaatrechtelijke vordering.

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

 

Tot maximaal € 5.000,- per geval.

21.4

 

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

 

Dit betreft een onder-

tekenings-

mandaat voor besluiten die door het college zelf worden genomen.

Incasso bestuursrechtelijke geldschulden

22.1

Awb

art. 4:94 en 4:96

Besluit tot verlenen van uitstel van betaling het treffen van betalingsregelingen.

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

22.2

Awb

art.4:94

Besluit tot vaststelling van de wettelijke rente.

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

22.3

Awb

art. 4:112

Besluit tot aanmanen van de schuldenaar.

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

22.4

Awb

art. 4:93

Besluit tot verrekening.

Van college aan: Bestuur BWB;

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

22.5

Awb

paragraaf 4.4.4.2

Besluit tot invordering bij dwangbevel.

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

22.6

Awb

art. 4:86

Besluit tot intrekking van een bestuursrechtelijke geldschuld.

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

 

Tot maximaal € 5.000,- per geval

22.7

 

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

 

Dit betreft een onder-

tekenings-

mandaat voor besluiten die door het college zelf worden genomen.

Informatieverstrekking

23.1

Wet op de Omzetbelasting

Art. 14

Doen van BTW aangifte

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

23.2

Wet op de vennootschaps-belasting

Doen van aangifte vennootschapsbelasting

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

23.3

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

 

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaalde vergoedingen aan niet in de salarisadministratie opgenomen personen

Van college en burge-

meester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

Treasuryfunctie en budgethouderschap

24.1

Gemeentewet

Art. 212

Financiële verordening

Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan:

 • Financiering, deelnemingen en financieel relatiebeheer, schatkistbankieren

 • Kasgeldbeheer (saldobeheer en liquiditeitsbeheer)

 • Rente-

  risicomanagement

Garantieverstrekkingen aan instellingen en verenigingen met een publieke taak

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Team-

managers BWB.

Afdelings-

manager bedrijfs-

voering

Kwaliteits-

manager concern-

controller

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

Mandaten, volmachten en voorwaarden zijn opgenomen in het treasury-

statuut gemeente Tiel

24.2

Gemeentewet

Financiële verordening

Het aanwijzen van budgethouders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Van college aan gemeente-

secretaris

 

 

24.3

Gemeentewet

Financiële verordening

Budgethouders-regeling

Het aanwijzen van budgetbeheerders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Van college aan budget-

houders als bedoeld in de budget-

houders-

regeling

 

 

Rechten (o.a. leges) en Belastingen

25.1

Gemeentewet

Art. 231

Het besluit tot op aanvraag of ambtshalve verlenen van ontheffing, teruggave, vermindering of vrijstelling van rechten en/of belastingen

Van heffings-

ambtenaar en/of in-

vorderings-

ambtenaar aan:

De functi-

onaris die hier op grond van zijn normale werk-

zaam-

heden mee is belast

 

Tot maximaal € 5.000,- per geval

25.2

Algemene wet rijksbelastingen

Art. 25, lid 1

Het horen naar aanleiding van en het beslissen op ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke rechten en/of belastingen

Van heffings-

ambtenaar aan:

De functi-

onaris die hier op grond van zijn normale werk-

zaam-

heden mee is belast

 

 

25.3

Algemene wet rijksbelastingen

Art. 63

Toepassen hardheidsclausule inzake rechten en/of belastingen

Van college aan heffings-

ambtenaar

Geen onder-

man-

daat mogelijk

 

25.4

Algemene wet rijksbelastingen

Art. 66

Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding bestuurlijke boete inzake rechten en/of belastingen

Van college aan heffings-

ambtenaar

Geen onder-

man-

daat mogelijk

 

25.5

 

Rechten en/of belastingen geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren

Van college aan in-

vorderings-

ambtenaar

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

In-

vorderings-

ambtenaar: tot maximaal € 5.000,- per geval;

Functi-

onaris tot maximaal € 100,-

25.6

Algemene wet rijksbelastingen

Art. 26 en 27h

Vertegenwoordiging in (hoger-) beroepsprocedures bij rechtbank en gerechtshof inzake rechten en/of belastingen

Van heffings-

ambtenaar en/of in-

vorderings-

ambtenaar aan:

De functi-

onaris die hier op grond van zijn nor-

male werk-

zaam-

heden mee is belast

 

 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE

 

Bedijfsvoering

26.1

Awb

CAR/UWO

Andere lokale rechtspositieregelingen

Uitvoeren salarisadministratie in ruimste zin waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde rechtspositieregeling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

26.2

Awb

CAR/UWO

Andere lokale rechtspositieregelingen

Uitvoering personeelsadministratie, in de ruimste zin, waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving en van toepassing zijnde rechtspositieregeling en  het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

26.3

Awb

Reglementen ABP, Loyalis, APPA

Uitvoeren Reglement ABP en Loyalis, APPA

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.4

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

wachtgeldregeling

Besluiten o.g.v. wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

26.5

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

Wachtgeldregeling

Uitvoering wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen  en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.6

 

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaling aan niet in de (salaris)administratie opgenomen personen, voor zover het aangelegenheid is waarvan de uitvoering is opgedragen aan de GR BWB; (Gemeentewet)

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.7

CAR/UWO

Hoofdstuk 2

BW 7 titel 10

Het afgeven van werkgeversverklaringen

 

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.8

Reglementen Zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, APPA

Declaraties zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, Loonbelasting, Arbodienst en A&O fonds, het voeren van correspondentie met deze instellingen daaronder begrepen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.9

CAR/UWO

15:1:23

Besluiten vergoedingen inzake bedrijfsongevallen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

26.10

 

Af- en aanmelding collectieve ziektekostenverzekering inclusief correspondentie

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

26.11

 

Het voeren van correspondentie over personele voorzieningen voor zover deze zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij

     

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

26.12

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

Pensioenreglement ABP 2015

art. 1.12

Doen van aangifte bij

De belastingdienst, het pensioenfonds en de bedrijfsvereniging, evenals het instellen van bezwaar en beroep

 

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

Rechtspositionele zaken

27.1

 

Besluiten tot aangaan,  verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten met de Arbo-dienst en ondertekening daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

 

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

27.2

BW 6:162 en 6 afdeling 10

Besluit m.b.t. het verhalen van loonschades en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

27.3

 

Aanwijzen van een ambtenaar als secretaris van de bezwarencommissie personele aangelegenheden/functiewaardering

   

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

27.4

 

Het opmaken en plaatsen van (interne) personeelsadvertenties in het kader van werving en selectie van nieuw personeel

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

27.5

CAR/UWO

2:2

2:3

Besluiten tot (laten) uitvoeren van antecedent en geneeskundige onderzoeken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

27.6

CAR/UWO

2:2

Besluiten tot afwijzing en afschrijven van sollicitanten die niet in aanmerking komen voor benoeming inclusief open sollicitaties en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

 

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

 

Juridische zaken

 

Secretariaat klachten en bezwaarschriften

28.1

Awb

Art. 7:10

Opschorten, verdagen van de beslistermijn besluit op bezwaar.

Van college en burgemeester aan:

Gemeentesecretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Functionarissen van team P&O/AJZ van BWB

 

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

28.2

Verordening op de bezwarencommissie art. 2 lid 3

Besluit om al dan niet ambtelijk te horen

Van college en burgemeester aan adviseurs van team P&O/AJZ van BWB

Geen ondermandaat

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

28.3

Awb

Art. 7:11

Horen van belanghebbenden en beslissen op bezwaarschriften waarbij ambtelijk is gehoord

Van college en burgemeester aan de adviseurs van team P&O/AJZ van BWB

Geen ondermandaat

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe.

Het besluit wordt niet genomen door de adviseur die heeft gehoord.

28.4

Awb, artikel 2:1, tweede lid,

6:6, 6:14, eerste lid, 6:15, eerste lid, 7:3, 7:4, tweede lid, 7:6, vierde lid, 7:9.

Opvragen en beoordelen machtiging, hersteltermijnen, ontvangst-

bevestiging, doorzendplicht, afzien horen, ter inzage leggen stukken, achterwege laten toezending verslag, nieuwe feiten en omstandigheden.

Van college en burgemeester aan Gemeente-

secretaris;

Directeur BWB;

MT-leden;

Teammanagers;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB;

Functionarissen van team P&O/AJZ van BWB

 

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

28.5

Verordening bezwarencommissie, klachtencommissie

Benoemen, schorsen, ontslaan secretaris bezwaren- en/of klachtencommissie

Van college en burgemeester aan

Directeur BWB;

 

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

28.6

Awb, art. 7:5, tweede lid

Besluit om af te zien van openbaarheid zitting

Van voorzitter bezwaren-

commissie, college en burgemeester aan adviseurs van team P&O/AJZ van BWB

 

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

Aansprakelijkheid

29.1

Burgerlijk wetboek, boek 6, titel 3

Besluiten tot toekennen en afwijzen van aansprakelijk-heidsstellingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe Betreft alleen de gevallen die vallen onder het eigen risico van de betreffende aansprakelijk-heidsverzekering

Documentenbeheer

 

Basisregistratie adressen en gebouwen

30.1

Wet Bag

Aanwijzingsbesluit ambtenaar wet Bag

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

30.2

Wet Bag

Beheer basisregistratie adressen en gebouwen

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

30.3

Veror-

dening naam-

geving en num-

mering adressen

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van (huis)nummers

Van college aan: Bestuur BWB;

Bestuur BWB Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

30.4

Art. 39 Wet Bag jo artt. 37 en 38 Wet Bag

Besluit tot wijziging of opneming van een authentiek gegeven naar aanleiding van een melding of verzoek met betrekking tot onjuistheid of onvolledigheid

Van college aan: Bestuur BWB;

Bestuur BWB Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

31.1

Wkpb

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.2

Wkpb

Uitgifte van inschrijfnummers en identificatie-

nummers

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.3

Wkpb

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.4

Wkpb

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.5

Wkpb

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.6

Wkpb

Verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.7

Wkpb

Verstrekken van verklaringen dat geen publiekrechtelijke beperking van toepassing is

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.8

Wkpb

Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.9

Wkpb

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.10

Wkpb

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.11

Wkpb

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;

Strategisch managers;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Documentenbeheer

32.1

Archief-

verordening

Het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

32.2

Archief-

verordening

Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van college aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

I&A

33.1

Gemeente-

wet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeente-

wet

art. 171

Besluit tot verkoop van oude en overtollige automatserings-

apparatuur en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

33.2

 

Uitvoering wijzigingsbeheer m.b.t. documenten die directe relaties hebben met DigiD

Van college en burgemeester aan: Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Facilitaire zaken

 

Facilitair

34.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluiten tot het tijdelijk in gebruik geven van ruimten in gemeentelijke onroerende zaken aan externen voor vergaderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan:

Gemeente-

secretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe

34.2

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluiten tot en het nemen van veiligheids-

maatregelen in en met betrekking tot gemeentelijke onroerende zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van college en burgemeester aan:

Gemeente-

secretaris;

MT-leden;

Teammanagers;

Bestuur BWB;

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Mandaat geldt niet voor gemeente West Betuwe